KR2a0036 元史-明-宋濂 (master)


[112-1a]
元史巻一百十二考證
宰相表世祖中統三年右丞張啓元 案張啓元原本
 止書姓而缺名表中似此者甚多今俱考本紀増入