KR2a0036 元史-明-宋濂 (master)


[109-1a]
欽定四庫全書
 元史巻一百九
  明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修
 表第四
  諸公主表
昔者史臣有言婦人内夫家雖天姬之貴史氏猶外而
弗詳然元室之制非勲臣世族及封國之君則莫得尚
主是以世聨戚畹者親視諸王其藩翰屏垣之寄葢亦
[109-1b]
重矣則其世次顧可以弗之著耶且秦漢以來惟帝姬
得號公主而元則諸王之女亦槩稱焉是又不可不知
也惜乎記載弗備所可見者僅此而已作諸公主表
[109-2a]


[109-3a]


[109-4a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[109-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 元史巻一百九