KR2a0036 元史-明-宋濂 (master)


[108-1a]
欽定四庫全書
 元史卷一百八
  明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修
 表第三
  諸王表
昔周封列國七十而同姓者五十三人漢申丹書之信
而外戚侯者恩寖廣矣詩曰大邦維屏大宗維翰其此
之謂乎元興宗室駙馬通稱諸王嵗賜之頒分地之入
[108-1b]
所以盡夫展親之義者亦優且渥然初制簡樸位號無
稱惟視印章以為輕重厥後遂有國邑之名而賜印之
等猶前日也得諸掌故具著于篇作諸王表
[108-2a]


[108-3a]


[108-4a]


[108-5a]


[108-6a]


[108-7a]


[108-8a]


[108-9a]


[108-10a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[108-10b]
 
 
 
 
 
 
 
 元史巻一百八