KR2a0036 元史-明-宋濂 (master)


[106-1a]
欽定四庫全書
 元史巻一百六
  明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修
 表第一
  后妃表
后妃之制厥有等威其來尚矣元初因其國俗不娶庶
姓非此族也不居嫡選當時史臣以為舅甥之貴葢有
周姬齊姜之遺意歴世守之固可嘉也然其居則有曰
[106-1b]
鄂爾多之分没復有繼承守宫之法位號之淆名分之
瀆則亦甚矣累朝常詔有司修后妃傳而未見成書内
廷事秘今莫之考則其氏名之僅見簡牘者尚可遺而
不録乎且一代之制存焉闕疑而慎言斯可矣作后妃

[106-2a]


[106-3a]


[106-4a]


[106-5a]


[106-6a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[106-6b]
 
 
 
 
 
 
 
 元史卷一百六
[106-7a]
元史巻一百六考證
太宗托里格訥六皇后鼐瑪錦氏嵗壬寅太宗崩后攝
 國凡四年 按元太宗崩於嵗辛丑鼐瑪錦氏后之
 稱制始於嵗壬寅本紀可證表文舛錯至后妃傳載
 后攝國凡五年乃史臣未檢壬寅后始稱制之文從
 辛丑計至乙巳遂云五年表作四年實無誤也
泰定帝巴拜哈斯皇后鴻吉哩氏邁珠罕女 按后妃
 傳邁珠罕乃泰定帝二妃巴罕蘓喀逹喇之父后與
[106-7b]
 二妃俱鴻吉哩氏表因誤書為后父下文巴罕書巴
 拜哈斯妹並誤鴻吉哩氏之世系莫詳於托音色辰
 傳今以傳考之巴罕後於巴拜哈斯皇后輩行不同
寧宗皇后順帝皇后 原表文宗皇后以下備録追封
  帝后而寧順兩朝闕如按寧宗短世然順帝為之立
  后祔廟有其名則不容沒其實今采本傳並補入表
  中