KR3f0013 新法算書-明-徐光啟 (WYG)


[078-1a]
欽定四庫全書
 新法算書卷七十八    明 徐光啟等 撰
  交食表卷七
 天頂黄道兩圏交角表算法/
以太陽地平高及其距黄平象限度求交角法全數與太
 陽距天頂之餘切線卽太陽交/角㸃所居若太陽距黄平象限之切線
 與交角之餘弦查八線表得交角若干度見本厯/指五卷卽以每
 高度與太陽距黄平象限度依法推算列全表中外共用/謂之全表
[078-1b]
 上横行書一至八十九爲太陽距黄平象限度右直行書
 二十七至八十九爲地平高度此表處處可用第中土九
 十度最低止二十六度而太陽之距限與地平高亦相近
 於二十六度故表中祗取相近之二十七度起算而此數
 以下不與焉今算表以地平高度爲法則全數與太陽距
 黄平象限之正弦若地平高度之切線與本角之餘切線
 以太陽距限之度自一至八十九與地平高自二十七至
 八十九逐度如法推之卽得黄道與高弧相交之各角㸃
假如地平高三十度查切線爲五七七三五與太陽距黄
[078-1b]
 平象限一度之正弦一七四五相乗以全數除之得一
[078-2a]
 ○○六為餘切線查八線表得八十九度二十五分為
 交角餘角為三十五分又設地平高四十度其切線八
 三九一○太陽距黄平象限一十○度得正弦一七三
 六五算得餘切線一四五七○查交角得八十一度四
 十二分餘角八度一十分而所得之正角為氣差餘角
 即為時差今表中所載皆餘角也若求正角即以餘角
 之餘簡本表之相當數即得正角餘俱倣此
 用法
[078-2b]
表右直行從二十七起至八十九止分三段為地平高度
 地平高度即/距天頂之餘上横行從一至八十九為太陽距黄平象
 限之度算日食必以黄平象限表求太陽距本限若干
 又求本限距天頂若干度查本表横直兩數所值之數
 即得所求交角餘度
[078-3a]
 
 
 
 
 
 
 
 天頂黄道兩圏交角表
[078-4a]


[078-5a]


[078-6a]


[078-7a]


[078-8a]


[078-9a]


[078-10a]


[078-11a]


[078-12a]


[078-13a]


[078-14a]


[078-15a]


[078-16a]


[078-17a]


[078-18a]


[078-19a]


[078-20a]


[078-21a]


[078-22a]


[078-23a]


[078-24a]


[078-25a]


[078-26a]


[078-27a]


[078-28a]


[078-29a]


[078-30a]


[078-31a]


[078-32a]


[078-33a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[078-33b]
 
 
 
 
 
 
 
 新法算書卷七十八