KR3f0013 新法算書-明-徐光啟 (WYG)


[033-1a]
欽定四庫全書
 新法算書卷三十三  明 徐光啟等 撰
  月離表卷二
 自行加減表
 自行加減者太隂之第一均數也右首直行有宫數算/外
 有初宫無/十二宫順數者自○至五逆數者自六至十一順數
 之宫度在上横行逆數之宫度在下横行各直行每十
 分為一率各率之數即右首行各宫之相當度分也有
[033-1b]
 自行之宫數有自行之分數簡表縦横相遇為均數順
 數之宫其號為減書于/上行逆數之官其號為加書于/下行若十
 分上下設有零分則用中比例法
[033-2a]


[033-3a]


[033-4a]


[033-5a]


[033-6a]


[033-7a]


[033-8a]


[033-9a]


[033-10a]


[033-11a]


[033-12a]


[033-13a]


[033-14a]
 黄白距度表
 兩道相距表右直行有宫有初宫/穪算外次直行有兩道之大
 距度或穪兩道/之交角上下有度數上宫用上度下宫用下度
 皆月距正交宫度也縦横相遇得緯度分
[033-15a]


[033-16a]


[033-17a]


[033-18a]


[033-19a]


[033-20a]


[033-21a]
 交均距限表
 此表每宫有二種行度交均者以日月相距月距日或/距日之衝
 為引數查表求交行均數依本號以加以減求正交距
 冬至度分也距限者黄白二道最逺之大距以為引數
 求太隂南北緯度也左右直行有宫宫三十度有初/宫宜穪算外
 下横行有度分右宫用上横行度分左宫用下横行度
 分直行六十分為一率有零分用中比例法
[033-22a]


[033-23a]


[033-24a]
 黄白二道同升表
 二道同升表者用以密推黄道上之月離經度也測量
 全義第八卷論黄赤二道同升度白黄二道同升度推
 步皆同一法皆用兩道之大距度今表中白黄兩道之
 大距有多率然其差極微用推升度不以異也表上下
 横行有宫右直行有順逆行度上行宫用順數之度下
 行宫用逆數之度其宫其度有初宫/穪算外則月距正交宫度
 以為引數縦横相遇得分秒依本號以加以減于白道
[033-24b]
 所得經度得黄道所求經度
[033-25a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[033-25b]
 月離日差表説
 月離日差表上下横行有宫右直行有度其宫其度則
 太陽所躔宫度也以為引數縦横相遇得分秒依本號
 以加以減于用時得平時
[033-26a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[033-26b]
 
 
 
 
 
 
 
 新法算書卷三十三