KR3f0013 新法算書-明-徐光啟 (WYG)


[075-1a]
欽定四庫全書
 新法算書卷七十五  明 徐光啟等 撰
 交食表卷四
 算黄道九十度表所以然
設渾天儀為甲丙丁戊其戊庚丁已圏當地平以丙為極
 即天頂甲庚已圏為黄道交地平於庚於巳半圏在地
 平上半在下戊丙丁圏過黄極及天頂而交黄道于甲
 為九十度限則甲庚甲己各為象限也乙丙辛為子午
[075-1b]
 圏交黄道于乙而黄道又交赤道于壬赤道亦交子午
     圏于癸則依本儀論九十度限所
     距何度皆于甲乙丙三角形内求
     算本形為直角三角形以甲為直
     角黄道過天頂/圏此處交故而甲乙丙角因黄
     道在此交子午圏于本表以黄經
 宜查乙丙邊因赤道距天頂依極髙恒有定故查距度
 表得交子午圏之黄道度距赤道若干本距度以加或
 減于赤道距天頂度必得黄道交度距天頂之弧即三角形内
[075-1b]
 乙丙邊也依本儀黄道交度距赤道之弧為乙癸在丙/赤道内故丙癸赤道距天頂減乙癸餘乙
[075-2a]
 求甲乙邊即九十度限距正午弧表中第/四方及甲丙邊即
 本限距天頂表中第/五方又設壬黄赤兩道相交之節為春
 分則壬乙為降屢初度過子午圏之弧即表中第一方
 以加于甲乙得甲壬總弧即九十度限距春分弧故法
 云于九十度距子午度加第一方所對宫度作第三方
 即本九十度宫度分也 用法云原時加于太陽躔度
 所對時分然後以總時分查表得所求九十度限設太
 陽至子午圏為正午時依前圖乙為太陽因在午無時
[075-2b]
 可加而表中所對時即乙丁弧以升度求得者乙丁弧/之升度
     在赤道上算為癸丁三度四十/分得一刻三十○度得一時
     所對數徑為甲㸃及甲乙甲丙弧
     也設太陽過正午至丁為未時或
     不及午止巳為巳時則或加過者/加
     或減不及/者減一時于表中升度先定
 之時何也當躔度為金牛初度在乙得乙丁弧為三十
 度以癸丁升度得時為七刻○七分此更無時可加躔
 度在丁則丁壬為三十度其升度得時為八刻加躔度
[075-2b]
 之時分總得一十五刻○七分若躔度在巳以戊乙得
[075-3a]
 八刻減七刻七分餘八分至午則黄赤兩道未及午相
 交而在正午者必為雙魚二十八度夫九十度限依此
 或進或退距午逺近不一故距頂多寡皆不等也
[075-4a]


[075-5a]


[075-6a]


[075-7a]


[075-8a]


[075-9a]


[075-10a]


[075-11a]


[075-12a]


[075-13a]


[075-14a]


[075-15a]


[075-16a]


[075-17a]


[075-18a]


[075-19a]


[075-20a]


[075-21a]


[075-22a]


[075-23a]


[075-24a]


[075-25a]


[075-26a]


[075-27a]


[075-28a]


[075-29a]


[075-30a]


[075-31a]


[075-32a]


[075-33a]


[075-34a]


[075-35a]


[075-36a]


[075-37a]


[075-38a]


[075-39a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[075-39b]
 
 
 
 
 
 
 
 新法算書卷七十五