KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[084-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷四十一
 貯
 學詩堂
  列朝人書畫
 畫册上等
  宋馬和之畫𨚍風七篇圗
  元四大家名蹟
[084-1b]
  明人集錦畫
  明沈周倣倪瓚筆意
  明沈周冩景
  明唐寅摹古
  明文嘉詩意圗
  明居節八景詩意圗
  明王時敏畫杜甫詩
 畫册次等
[084-2a]
  宋馬遠小品
  元柯九思竹譜
  明呂紀花竹冩生
  明沈周摹古
  明沈周倣吳鎭畫
  明陳楫雲巖佳勝圗
  明曹有光孫杖畫合册
  明人蘇臺古蹟
[084-2b]
  明陳繼儒梅花
  明人便靣畫
  明董其昌便靣畫
  無名氏書畫
 畫册次等
  歴朝集錦畫
 國朝人書畫
 畫册上等
[084-3a]
  惲夀平摹古
  王翬山水
  王原祁山水
  沈宗敬山水
  張偉冩生花卉
  蔣廷錫畫鳥譜
  焦秉貞畫歴朝賢后故事
 畫册次等
[084-3b]
  惲夀平冩生
  王原祁仿古
  沈宗敬山水
  沈宗敬山水
  沈宗敬山水
  蔣廷錫臨宋徽宗花卉冩生
  蔣廷錫倣宋人筆意
  蔣廷錫倣宋人筆意
[084-4a]
  蔣廷錫倣元人筆意
  蔣廷錫花卉
  蔣廷錫花卉
  蔣廷錫畫牡丹譜
  蔣廷錫百種牡丹譜
  院本夀意圗
 朱倫瀚畫詩意圗
  張鵬翀十景詩意圗
[084-4b]
  强國忠山水
  郎世寜冩生
  列朝人書畫
 書畫合册上等
  宋髙宗書孝經馬和之繪圗
  明宣宗書畫合璧
  明陸治蔡羽書畫合璧
 書畫合册次等
[084-5a]
  明唐寅仇英畫前後逰赤壁二圗文徴明書賦
  明董其昌書畫合璧