KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[030-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷十四目録
  貯
 養心殿
  列朝人書畫
 書卷上等
  唐閻立本畫蕭翼賺蘭亭圖
  唐孫位髙逸圖
[030-1b]
  五代胡瓌畨馬圖
  宋徽宗四禽圖
  宋徽宗御河鸂鶒圖
  宋徽宗十八學士圖
  宋郭忠恕摹輞川圖
  宋孫知㣲江山行旅圖
  宋燕肅春山圖
  宋李公麟輞川圖
[030-2a]
  宋李公麟畫唐明皇擊毬圖
  宋梁師閔蘆汀密雪圖
  宋楊補之雪梅
  宋馬和之畫召南八篇
  宋馬和之畫鄘風四篇
  宋李唐長夏江寺圖
  宋李唐畫晉文公復國圖
  宋李嵩畫錢塘觀潮圖
[030-2b]
  宋馬逺松泉居士圖
  宋馬逺四皓圖
  元趙孟頫水村圖
  元趙孟頫蘭蕙圖
  元趙孟頫管道昇趙雍木石蘭竹合卷
  元管道昇叢玉圖
  元管道昇碧琅菴圖
  元趙雍畫馬
[030-3a]
  元髙克恭夜山圖
  元黄公朢江山勝覽圖
  元黄公朢溪山雨意圖
  元王䝉仙居圖
  元倪瓚獅子林圖
  元趙元剡溪雲樹圖
  明王&KR0807湖山書屋圖
  明夏㫤竹泉春雨圖
[030-3b]
  明沈周臨錢選忠孝圖
  明沈周春郊散牧圖
  明吕紀蘆㕍
  明趙汝殷風林羣虎圖
  明唐寅畫毅菴小照
  明唐寅溪山漁隠圖
  明唐寅事茗圖
  明仇英漢宫春曉圖
[030-4a]
  明仇英列女圖
  明文徴明畫松
  明文徴明真賞齋圖
  明陳栝三友圖
  明宋旭沈俊山水合卷
  明許邦本摹輞川圖