KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[017-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷七
 貯
 乾清宫七
  列朝人
 書軸上等
  宋朱子書題懸崖水詩一軸上等/天一
  素牋本行草書後署右懸崖水四字下有晦翁
[017-1b]
  朱熹之印二印右方上半印不可識軸髙三尺
  九寸廣九寸
  元趙孟頫書七言律詩一軸上等/地一
  素絹本行書款署子昻下有趙氏子昂一印軸
  髙三尺三寸八分廣九寸八分
  元趙孟頫書七言律詩一軸上等/地二
  素絹本行書款署松雪道人下有趙氏子昻一
  印軸髙五尺四寸九分廣一尺六寸七分
[017-2a]
  元趙孟頫書七言律詩一軸上等/地三
  素絹本行書款云翰林趙孟頫子昻筆下有趙
  氏子昻一印軸髙四尺六寸廣一尺六寸一分
  元趙孟頫書師説一軸上等/地四
  素絹本行楷書款識云至大丙午二月廿五日
  胡汲仲提舉學士持東絹乞書于余汲仲與余
  為契友情意有在故連書四軸不自知其倦也
  吳興趙孟頫下有松雪齋趙氏書印二印右方
[017-2b]
  下有趙字一印幅中有墨妙連印軸髙五尺六
  寸二分廣一尺七寸二分
  元張雨書七言律詩一軸上等/元一
  宋箋本行楷書款識云暮春望日適書此而雲
  林攜酒澗阿喜劇因記之耳張雨下有張雨私
  印句曲外史二印右方上有貞居一印押縫有
  阿爾喜普之印東平二印右邊幅有也園索氏
  收藏書畫一印軸髙三尺二寸一分廣九寸三
[017-3a]
  分
  明董其昌書飲中八仙歌一軸上等/黄一
  灑金粉箋本行書款識云賀監一見太白稱為
  謫仙人觀其鑑湖一曲何減東門二疎明皇首
  唱寵行千載盛事後世及有皓首戀闕黜逐方
  去者仙凡之隔如弱水三千里矣飲中八仙以
  知章為冠以此其昌乙丑五月望書下有宗伯
  學士董氏元宰二印又晴嵐珍藏印一軸髙四
[017-3b]
  尺六寸八分廣一尺一寸五分
  明董其昌臨顔真卿書一軸上等/黄二
  素箋本節臨送劉太冲序六句款識云臨顔魯
  公其昌下有宗伯學士董𤣥宰二印軸髙二尺
  八寸一分廣一尺三分
  明董其昌節書月賦一軸上等/黄三
  素牋本楷書月賦四句款識云為彦采詞文書
  其昌下有董其昌印大宗伯印二印軸髙三尺
[017-4a]
  一寸六分廣一尺九分
  明董其昌書周美成詞一軸上等/黄四
  宣徳箋烏絲闌本楷書款識云周美成夏景隔
  浦蓮詞壬申仲夏之望其昌下有宗伯學士董
  氏元宰二印又孫耆珍藏一印軸髙二尺六寸
  八分廣一尺三寸三分
 書軸次等
  宋蘓軾書滿庭芳詞一軸次等/天一
[017-4b]
  素絹本大楷書款識云調中吕滿庭芳元祐六
  年十月二日眉山蘓軾書邊幅有匪懈堂䟦一
  又張英勵杜訥胡㑹恩史䕫顧藻孫岳頒張廷
  瓚陸肯堂强國忠葉長芷諸䟦
  元趙孟頫書五言律詩一軸次等/地一
  素絹本行書款署子昻
  元趙孟頫臨帖一軸次等/地二
  素牋本臨王羲之隔日帖款識云至大二年九
[017-5a]
  月廿五日子昻臨於松雪齋
  元趙孟頫書太極圖説一軸次等/地三
  素絹本凡二幅上幅圓光繪圖下幅書太極圖
  說款識云延祐二年四月廿五日後學趙孟頫
  書
  明祝允明書仰山堂銘一軸次等/元一
  素牋本楷書款識云𢎞治十三年八月旣望鄉
  貢進士長洲祝允明著前署仰山堂銘四字
[017-5b]
  明文徵明書七言律詩一軸次等/黄一
  素箋本行楷大書款署徵明
  明文徵明書七言絶句一軸次等/黄二
  素牋本行書款署徵明
  明董其昌書李白宫詞一軸次等/宇一
  素絹本行書款署董其昌
  明董其昌書五言絶句一軸次等/宇二
  素綾本行書款云其昌書
[017-6a]
  明董其昌書五言絶句一軸次等/宇三
  素綾本行書款云董其昌書
  明董其昌書七言絶句一軸次等/宇四
  素綾本行書款署董其昌
  明董其昌書七言絶句一軸次等/宇五
  素綾本行書款署其昌
  明董其昌書七言絶句一軸次等/宇六
  素綾本行書款署董其昌
[017-6b]
 國朝人
 書等上軸
  沈荃臨米芾書一軸上等/天一
  素箋本行書臨苕溪詩一首款識云辛酉夏五
  沈荃下有沈荃之印掌詹宗伯學士二印右方
  上有承恩堂一印軸髙八尺一寸九分廣三尺
  四寸五分
  張英書七言律詩一軸上等/地一
[017-7a]
  素綾本行楷書款云翰林院掌院學士臣/張英
  軸髙五尺五寸二分廣一尺六寸五分
  陳奕禧書七言截句一軸上等/元一
  素綾本行書款署奕禧下有陳奕禧印六謙二
  印右方上有御賜日巖一印軸髙四尺二寸二
  分廣一尺四寸五分
  張照臨董其昌書柳公權蘭亭詩帖一軸上等/黄一
  灑金箋烏絲闌本行書款云張照謹臨下有張
[017-7b]
  照瀛海仙班法華庵三印軸髙三尺五寸九分
  廣一尺七寸八分
  陳邦彦書盛京賦一軸上等/宇一
  素絹烏絲闌本小楷書
 御製盛京賦款云臣/陳邦彦敬書下有臣/邦彦學書
  二印軸髙三尺二分廣一尺四寸三分
 書軸次等
  劉若宰書墨菊詩一軸次等/天一
[017-8a]
  素綾本行草書款署劉若宰
  沈荃臨顔真卿書一軸次等/地一
  素綾本臨送劉太冲序款云臨顔平原沈荃
 
 
 
 
 
[017-8b]
 
 
 
 
 
 
 
石渠寶笈卷七