KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[042-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷二十
   貯
 重華宫一
四朝宸翰
  書畫合冊
 御筆詩經全圖書畫合璧
 御製豳風圖並書
[042-1b]
 御筆生香樂意
 御筆渉筆成趣
 御筆臨古
 御臨蔡襄謝賜御書詩帖
 御臨蘇軾詩帖
 御臨黄庭堅五言古詩
 御臨米芾尺牘
 御臨董其昌書枯樹賦
[042-2a]
 御臨董其昌書樂志論
 御筆澄海樓圖
 御筆葡萄蘭花
 御筆秋英八種
 御筆泉石蘭竹
 御筆秋花三種
 御臨趙孟頫蘭蕙圖
 御臨趙孟頫浴馬圖
[042-2b]
 御臨倪瓚修竹學亭圖
 御筆蒼松暎日圖
 御筆三餘逸興園
 御筆九思圖
 御臨李公麟明君出塞圖
 御臨唐寅文徴明蘭亭書畫合璧
 御臨蘇軾梅花詩帖
 御臨趙孟頫節書歸去來詞帖
[042-3a]
 御臨俞和詩帖
 御筆秋𤓰一軸
 御筆烟波釣艇圖
 御筆冩去鶴歸僧詩意
 御筆冬卉冩生
 御臨文徴明蘆汀放鴨圖
 御筆松齡眉夀圖
 御筆瑞芝圖
[042-3b]
 御筆秋蘭詩畫合壁