KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[016-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷七目録
  貯
 乾清宫七
  列朝人書畫
 書軸上等
  宋朱子書題懸崖水詩
  元趙孟頫書七言律詩
[016-1b]
  元趙孟頫書七言律詩
  元趙孟頫書七言律詩
  元趙孟頫書師説
  元張雨書七言律詩
  明董其昌書飲中八仙歌
  明董其昌臨顔真卿書
  明董其昌節書月賦
  明董其昌書周美成詞
[016-2a]
 書軸次等
  宋蘇軾書滿庭芳詞
  元趙孟頫書五言律詩
  元趙孟頫臨帖
  元趙孟頫書太極圖説
  明祝允明書仰山堂銘
  明文徴明書七言律詩
  明文徴明書七言絶句
[016-2b]
  明董其昌書李白宫詞
  明董其昌書五言絶句
  明董其昌書五言絶句
  明董其昌書七言絶句
  明董其昌書七言絶句
  明董其昌書七言絶句
 國朝人書畫
 書軸上等
[016-3a]
  沈荃臨米芾書
  張英書七言律詩
  陳奕禧書七言絶句
  張照臨董其昌書栁公權蘭亭詩帖
  陳邦彦書盛京賦
 書軸次等
  劉若宰書墨菊詩
  沈荃臨顔真卿書
[016-3b]
 
 
 
 
 
 
 
石渠寶笈卷七目録