KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[080-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷三十九
  貯
 御書房
  列朝人
 畫軸次等
  唐戴嵩春林放牧圖
  五代黄筌長春竹雀
[080-1b]
  五代黄筌乆安圖
  宋徽宗錦雞芙蓉圖
  宋許道寧關山密雪圖
  宋崔白蘆雁
  宋張擇端春山圖
  宋馬和之柳溪春舫圖
  宋李迪三顧圖
  宋林椿花鳥圖
[080-2a]
  宋蔡京環翠圖
  元趙孟頫窠木竹石
  元錢選秋葵
  元錢選觀梅覔句圖
  元商琦溪亭坐隱圖
  元方方壺高高亭圖
  元柯九思畫梅
  元王蒙松山書屋圖
[080-2b]
  元王蒙劍閣圖
  元王蒙溪山高逸圖
  元王蒙桃源春曉圖
  元王蒙層巒聳翠圖
  元吴鎮松下扶笻圖
  元盛懋栁隂書屋圖
  元盛懋授經圖
  明憲宗嵗朝佳兆圖
[080-3a]
  明冷謙山水
  明王紱古木竹石
  明王紱溪亭高話圖
  明王紱松亭高士圖
  明姚綬竹石
  明姚綬寒林讀書圖
  明吴偉歌舞圖
  明沈周秋林讀書圖
[080-3b]
  明沈周參天特秀圖
  明沈周山水
  明沈周蒼厓高話圖
  明沈周聼松圖
  明沈周䇿杖圖
  明唐寅芙蓉
  明唐寅洛神圖
  明唐寅山茶仕女圖
[080-4a]
  明文徴明春雲出山圖
  明文徴明雪滿羣峰圖
  明文徴明溪山秋霽圖
  明文徴明蒼巗漁隱圖
  明文徴明倣董源林泉静釣圖
  明文嘉聼泉圖
  明陳惠梅花
  明陳淳頳橊蒼石圖
[080-4b]
  明陳淳畫桃花
  明孫啟畫梅
  明王問雙鴛圖
  明陸師道攜巻對山圖
  明謝時臣夏山飛瀑圖
  明謝時臣林巒霽圖
  明陸治仿王蒙還丹圖
  明陸治仙山玉洞圖
[080-5a]
  明徐渭牡丹
  明項聖謨山水小景
  明項聖謨菊花竹石
  明顧正誼溪山秋爽
  明趙左秋山紅樹圖
  明趙左寒江草閣圖
  明周之冕枇杷珍禽
  明周之冕花竹鵪鶉
[080-5b]
  明尤求山水人物
  明李士達瑞蓮圖
  明王中立花鳥
  明董其昌畫王維詩意圖
  明陳繼孺倣倪瓚山水
  明倪元璐朱竹
  明王綦東籬秋色圖
  明張宏倣陸治茶花水仙
[080-6a]
  明楊文驄溪山訪友圖
  明陳洪綬花蝶寫生
  明陳洪綬瓶花
  明陳洪綬梅花
  明陳嘉言時時報喜圖
  明吴令棠上白頭圖
  明張寧嵗寒三友圖
  明俞笙花鳥
[080-6b]
  明王時敏松巗静樂圖
  明史端木倣黄公望山水