KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[050-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷二十四
 貯
 重華宫
  列朝人書畫
 書卷上等
  宋蘇軾自書二頌
  元趙孟頫天冠山詩帖
[050-1b]
  明文徴明書赤壁賦
  明董其昌書濬路馬湖記
 書卷次等
  明文徴明自書詩帖
  明文徴明自書詩帖
  明文徴明書蘭亭序
  明莫是龍供花閒語
  明董其昌臨蘇軾黄庭堅帖
[050-2a]
  國朝人書畫
 書卷次等
  王鐸擬古帖
  列朝人書畫
 畫卷上等
  宋徽宗五色鸚鵡圖
  宋徽宗花鳥寫生
  宋李成茂林遠岫圖
[050-2b]
  宋李成小寒林圖
  宋祁序江山放牧圖
  宋李公麟君明臣良圖
  宋王詵漁村小雪圖
  宋馬逺江山萬里圖
  遼陳及之畫貞觀便橋㑹盟圖
  元吳鎮夏山欲雨圖
  元吳鎮清溪垂釣圖
[050-3a]
  元盛懋畫烈婦刺虎圖
  明沈周寫生
  明沈周寫生花鳥
  明項聖謨後招隠圖