KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[054-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷二十六
 貯
 重華宫
  列朝人書畫
 書軸上等
  明董其昌書座右銘
 書軸次等
[054-1b]
  明文徴明書七言律詩
  國朝人書畫
 書軸次等
  勵杜訥書冐雨尋菊序
  列朝人書畫
 書軸上等
  唐韓幹猿馬圖
  宋徽宗梨花
[054-2a]
  宋李成寒林平野圖
  宋馬和之荷亭納凉圖
  元唐棣霜浦歸漁圖
  元黄公望洞庭竒峯圖
  元王蒙秋山蕭寺圖
  元王蒙林泉清&KR0208
  元王蒙花溪漁隱圖
  元王蒙谷口春耕圖
[054-2b]
  元倪瓚溪亭山色
  元倪瓚古木竹石
  元倪瓚秋樹筠石
  元盛懋春塘禽樂圖
  元曹知白貞松白雪軒圖
  元曹知白疎林亭子
  元陸廣仙山樓觀
  明宋克鸞尾清風圖
[054-3a]
  明啇祚秋葵圖
  明沈周蔬筍寫生
  明沈周花下睡鵞圖
  明沈周畫郭素圖
  明沈周雙烏在樹圖
  明沈周畫枇杷
  明唐寅寫春風第一枝
  明唐寅葑田行犢圖
[054-3b]
  明仇英水仙蠟梅
  明文徴明倣雲林松石
  明文徴明空林落葉圖
  明文徴明古石喬柯圖
  明文徴明疎林茒屋圖
  明文徴明嵗寒三友圖
  明文徴明茂松清泉圖
  明文徴明溪亭客話
[054-4a]
  明錢糓松隂趺坐圖
  明陸治䨇鳩紅雨圖
  明項聖謨山水
  明李紹箕谿山訪隱圖
  明丁雲鵬東山圖
  明董其昌倣倪瓚山隂邱壑圖
  明董其昌倣倪瓚筆意
 畫軸次等
[054-4b]
  宋徽宗杏花鸚鵡圖
  宋徽宗荔支圖
  宋范寛谿山行旅圖
  宋郭熈峩眉雪霽圖
  宋崔白竹鷗圖
  元趙雍秋原駿馬圖
  元王蒙丹臺春曉圖
  元王蒙松壑樓居圖
[054-5a]
  元吳鎮雙松圖
  明邊景昭百喜圖
  明倪端山水
  明沈周仙桃圖
  明吕紀蘆汀來雁圖
  明吕紀秋鷺芙蓉圖
  明袁崝邱溪山小景
  無名氏書畫
[054-5b]
 畫軸上等
  宋人松隂訪隱圖
  元人訪米氏雲山
 刻絲畫軸上等附
  山水圖
  羣仙慶夀圖
  仙妺獻瑞圖
 繡絲畫上等附
[054-6a]
  丹鳯朝陽圖
 畫軸次等
  唐人文㑹圖
  宋人折檻圖
  宋人畫鷹
  宋人貸郎圖
  宋人寒汀蘆雁圖
  宋人溪山初雪圖
[054-6b]
  元人花鳥
  元人射雁圖
  明人望海樓圖