KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[032-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷十五目録
  貯
 養心殿
  明朝人
 畫卷上等
  明王紱湖山書屋圖一卷
  明夏㫤竹泉春兩圖
[032-1b]
  明沈周臨錢選忠孝圖一卷
  明沈周春郊散犢圖一卷
  明吕紀蘆雁圖一卷
  明趙汝殷風林羣虎圖一卷
  明唐寅毅菴小照一卷
  明唐寅溪山漁隠圖一卷
  明唐寅事茗圖一卷
  明仇英漢宫春曉圖一卷
[032-2a]
  明仇英列女圖一卷
  明文徴明畫松一卷
  明文徴明真賞齋圖一卷
  明陳栝三友圖一卷
  明宋旭沈俊山水合卷
  明許邦本摹輞川圖一卷