KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[008-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷三
 貯
 乾清宫三
 列朝人書畫目録
 書册上等
  宋名賢寳翰
  宋黄庭堅書墨竹賦
[008-1b]
  元趙孟頫書撫州永安禪院僧堂記
  元趙孟頫雜書詩文
  元趙孟頫書法帖譜系雜説
  元趙孟頫題耕織圖詩
  元趙孟頫書麻姑仙壇記
  元趙孟頫書陶詩
  元趙孟頫紈扇賦
  明宋濓書聖教序
[008-2a]
  明沈度書梅花百詠
  明祝允明臨帖
  明祝允明臨帖
  明祝允明書過秦論
  明文徵明自書雜文二册
  明文徵明書千文
  明文徵明書落花詩
  明文徵明書戰國策
[008-2b]
  明王寵書孝經忠經
  明王彭書唐人詩二册
  明董其昌書孝經
  明董其昌書古栢行
  明董其昌臨蘭亭叙
  明董其昌臨聖教序
  明董其昌畫旨帖
  明董其昌臨八闗齋㑹記
[008-3a]
  明董其昌臨顔眞卿書
  明董其昌書雜詩
  明董其昌書孝經
  明董其昌書七言律詩
  明人書扇二册
 書册次等
  宋黄庭堅論學書法
  宋米芾書唐人五言排律
[008-3b]
  元趙孟頫臨東方朔像賛
  明初詞臣書翰
  明祝允明書古栢行
  明祝允明各體書
  明王寵書莊子内七篇四册
  明董其昌雜書
  明董其昌仿唐人書
  明董其昌書千文
[008-4a]
  明董其昌臨帖
  明董其昌書七言律詩
  明董其昌書七言絶句
  明董其昌書七言律詩
  明董其昌書琵琶行
  明徐範書小青傳
  明人書扇十册
 國朝人書畫目録
[008-4b]
 書册次等
  陳奕禧各體書
  汪士鋐書法宗師録
  劉源書孝經
  張照書樂善堂全集序
  王圖炳書日知薈説四册
  陳邦彦書日知薈説十册
  蔣衡摹聖教序増補遺文
[008-5a]
  書扇二册