KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[040-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷十九
  貯
 三希堂
  舊貯
 乾清宫今移貯
  列朝人
 書冊上等
[040-1b]
  晉王羲之快雪時晴帖
 書卷上等
  舊貯
 御書房今移貯
  晉王獻之中秋帖
  晉王珣伯遠帖