KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[034-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷十六目録
  貯
 養心殿
  列朝人書畫
 畫卷次等
  五代周文矩牧羊圖
  宋徽宗秋塘山鳥圖
[034-1b]
  宋董源夏山欲雨圖
  宋郭忠恕臨王維輞川圖
  宋郭熙樹色平逺圖
  宋李公麟畫歸去來詞圖
  宋李公麟竹林七賢圖
  宋李公麟九歌圖
  宋陳居中蘇李别意圖
  宋謝元畫折枝碧桃
[034-2a]
  宋陳自明花草
  元趙雍黄公望合卷
  元黄公望沙磧圖
  元黄公望溪山無盡圖
  元黄公望溪山雨意圖
  元黄公望畫九品蓮花
  元王振鵬畫伯牙鼓琴圖
  元倪瓚壺月軒圖
[034-2b]
  元吳鎮畫竹
  元吳鎮萬峰幽壑圖
  元任仁發神駿圖
  明吳偉蘆雁
  明沈周秋窓客話圖
  明沈周溪橋雨景
  明沈周大夫松圖
  明仇英晴江春色圖
[034-3a]
  明徐渭寫生
  明莫是龍湖山佳趣圖
  明沈士充雪景山水
  明張復秋山行旅圖
  無名氏書畫目録
 畫卷上等
  宋人寫梅花詩意
 畫卷次等
[034-3b]
  宋人蘆雁
  宋人牧羊圖
  宋人摹郭忠恕四獵圖
  元人支遁洗馬圖
  元人四孝圖
  明人釣月亭圖
  明人畫瑞應圖
  明人畫騶虞圖
[034-4a]
  明人長江萬里圖
 國朝人書畫目録
 畫卷上等
  王武花草寫意
  查士標烟江獨泛圖
  赫奕倣董其昌宿雨含烟圖
  冷枚倣仇英漢宫春曉圖
  畫院丹臺春曉圖
[034-4b]
  畫院慶豐圖
  畫院清明上河圖
 畫卷次等
  髙簡探梅圖
  徐枚畫江南春
  王原祁西嶺雲霞圖
  蔣廷錫花草
  張若靄臨李迪荔子圖
[034-5a]
  鄒一桂百花圖
  丁觀鵬太平春市圖
  余省倣林椿花鳥
  列朝人書畫目録
 書畫合卷上等
  唐閻立本孝經圖褚遂良書
  明唐寅臨李伯時飲仙圖並書歌
  明唐寅畫蘭亭文徴明書序
[034-5b]
  明文徴明林泉雅適圖並書七言長句
  明陳淳源東圖並書岳陽樓記
 書畫合卷次等
  明文徴明輞川圖王榖祥書詩
  明文徴明赤璧圖祝允明書賦
  明文徴明遊西山詩並繪圖