KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[044-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷二十一目録
 一 貯
 重華宫二
  列朝人書畫
 書冊上等
  宋四家集冊
  宋元寶翰
[044-1b]
  元人法書
  元趙孟頫集冊
  元趙孟頫書説補標題
  元趙孟頫書急就章
  元鮮于樞行草書
  元俞和急就章釋文
  明人翰墨
  明祝允明書劉基詩
[044-2a]
  明文董畫扇集冊
 書冊次等
  宋米芾寶章待訪録
  厯朝名家集冊
  明王寵書遊包山詩
  明陸一岳諸體篆書
  明董其昌臨褚遂良蘭亭敘
  明人便面
[044-2b]
  無名氏書畫目録
 書冊上等
  明人書治平金鑑
 國朝人書畫目録
 書冊上等
  張照書九符
  張照書九符
  張照臨董其昌書
[044-3a]
 書冊次等
  沈荃自書雜詩
  沈荃倣古二十則
  王圖炳書合錦
  勵宗萬書九符