KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[036-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷十七
  貯
 飬心殿
  列朝人書畫目録
 書軸上等
  明董其昌書劉禹鍚謝春衣表
 書軸次等
[036-1b]
  元張雨書七言律詩
  明王守仁書五言古詩
  明婁堅書王縉詩
  明董其昌仿蘓軾筆意
  明董其昌書五言絶句
 國朝人書畫目録
 書軸次等
  沈荃節臨枯樹賦
[036-2a]
  張英書七言絶句
  張廷玉書七言律詩
 列朝人書畫目録
 畫軸上等
  六朝張僧繇雪山紅樹圖
  五代黄筌梨花山雀圖
  宋宣和溪山秋色圖
  宋黃居宷山鷓棘雀圖
[036-2b]
  宋巨然層巖叢樹圖
  宋郭熙早春圖
  宋米芾雲山圖
  宋揚補之畫梅
  宋李安忠雪岸寒鴉圖
  宋馬麟静聽松風圖
  元趙孟頫白鼻騧圖
  元管道昇竹溪覽勝圖
[036-3a]
  元趙雍山鷓棠梨圖
  元錢選花冠秋色圖
  元柯九思晚香髙節圖
  元柯九思畫竹
  元黄公望九珠峯翠圖
  元王䝉坐聽松風圖
  元王蒙石壁飛流圖
  元王蒙雙松漁隠圖
[036-3b]
  元王蒙秋林萬壑圖
  元王蒙秋山讀書圖
  元倪瓉溪山圖
  元倪瓉江亭山色圖
  元倪瓉紫芝山房圖
  元倪瓉容膝齋圖
  元倪瓉筠石古槎圖
  元曹知白羣峰雪霽圖
[036-4a]
  元陳貞白雲山房圖
  元方方壺神嶽瓊林圖
  元馬文璧山水
  元馬文璧春江問渡圖
  明宣宗花下貍奴圖
  明冷謙白岳圖
  明徐賁蜀山圖
  明王紱草亭烟樹圖
[036-4b]
  明王紱淇渭圖
  明王紱勘書圖
  明王紱獨樹圖
  明商喜戯猫圖
  明戴進聽泉圖
  明陳憲章萬玉圖
  明沈周杏林書舘圖
  明沈周放鴿圖
[036-5a]
  明沈周畫虎
  明吕紀寒雪山鷄圖
  明唐寅燈宵閨話圖
  明唐寅松溪獨釣圖
  明仇英碧梧翠竹圖
  明仇英林亭佳趣圖
  明仇英西園雅集圖
  明文徴明春山烟樹圖
[036-5b]
  明文徴明松聲一榻圖
  明文嘉仿王蒙南村草堂圖
  明文嘉巖瀑松濤圖
  明文伯仁方壺圖
  明文伯仁松岡竹塢圖
  明文伯仁溪山秋霽圖
  明閨秀趙文俶寫生
  明陳淳江流澄碧圖
[036-6a]
  明陳淳重陽風雨圖
  明陳栝畫海棠
  明錢糓仿王蒙蕉石圖
  明陸治天池石壁圖
  明項亢汴栢子圖
  明項徳新秋江雲樹圖
  明宋旭雲巒秋瀑圖
  明董其昌烟樹茒堂圖
[036-6b]
  明董其昌秋林書屋圖
  明董其昌竒峰白雲圖
  明項聖謨古木幽篁圖
  明項聖謨桃花冩生
 畫軸次等
  五代關仝秋山晩翠圖
  宋徽宗紅蓼白鵝圖
  宋巨然秋山圖
[036-7a]
  宋巨然富春山圖
  宋趙昌四喜圖
  宋江参摹范寛廬山圖
  宋劉松年溪亭客話圖
  宋王庭筠花隂戯猫
  元趙孟頫栁隂雙駿圖
  元趙孟頫荷花水鳥圖
  元趙孟頫蘭竹
[036-7b]
  元趙雍春郊遊騎圖
  元趙雍羣峯雪霽圖
  元薩都刺嚴陵釣臺圖
  元王淵寒江蘆鴈圖
  元倪瓉平林逺岫圖
  元倪瓉江千秋樹圖
  元呉鎭篔簹清影圖
  元呉鎮漁父圖
[036-8a]
  元盛懋松鶴圖
  明倪端捕魚圖
  明林良畫鷹
  明陶成菊花雙兎圖
  明呉偉寒山積雪圖
  明沈周古松圖
  明吕紀荷渚睡鳬圖
  明吕紀桃栁雙鳬圖
[036-8b]
  明吕紀雪景翎毛
  明唐寅竹溪髙士圖
  明仇英春遊晩歸圖
  明仇英琵琶行圖
  明文徴明寒山風雪圖
  明文徴明溪山深雪圖
  明文徴明緑隂清話圖
  明文徴明古洗蕉石圖
[036-9a]
  明姜隠文石甘蕉圖
  明謝時臣青松白雲圖
  明陸治春山溪閣圖
  明陸治捕魚圖
  明徐渭冩生牡丹
  明董其昌仿燕文貴筆意
  明董其昌仿米元章瀟湘白雲圖
  明董其昌虞山雨霽圖
[036-9b]
  明董其昌春湖烟樹圖
  明趙左寒山石澑圖
  明趙左秋山紅樹圖
  明劉邁杏林春燕圖
  明郭甸寒鴉宿鴈圖
  明陳洪綬倚杖閒吟圖
  明陳洪綬松岡梅塢圖
  明崔子忠桐隂博古圖
[036-10a]
  明陳嘉言畫端陽景