KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[012-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷五
  貯
 乾清宫
  列朝人書畫目錄
 書巻上等
  後五代楊凝式韭花帖
  宋蔡襄自書詩帖
[012-1b]
  宋蘇軾春帖子詞
  宋米芾苗幕帖
  宋張即之書古柏行
  元趙孟頫書文賦
  元趙孟頫書歸田賦
  元趙孟頫書耤田賦
  元趙孟頫書普照寺藏殿記
  元趙孟頫書千文
[012-2a]
  元趙孟頫書中峯上人懐浄土詩
  元迺賢詠古詩帖
  明祝允明書續書譜
  明文徵明書盤谷序
  明文徵明自書詩帖
  明文徵明自書詩帖
  明文徵明自書詩帖
  明王寵書南華經
[012-2b]
  明董其昌臨鍾王帖
  明董其昌臨蘇軾帖
  明董其昌書樂志論
  明董其昌臨天馬賦
  明董其昌書栖真志
  明董其昌書牡丹賦
 書卷次等
  唐敬宗書竹賦
[012-3a]
  唐禇遂良臨鍾繇戎輅表
  唐趙模集王羲之千文
  宋髙宗臨古
  宋朱子書大雪游天湖詩
  元趙孟頫書千文
  明吴寛沈周合書
  明文徵明自書七律
  明趙崇禮臨聖教序
[012-3b]
  無名氏書畫目錄
 書卷上等
  唐撫晉帖
 刻絲書巻上等附
  宋織米芾臨帖
 國朝人書畫目錄
 書卷次等
  陳奕禧雜書
[012-4a]
  張榕端臨諸家書
  王澍臨聖教序
  王圖炳書樂善堂全集序
  王圖炳書昇平嘉宴詩序
  王圖炳書唐宋文醇序
  王圖炳書日講春秋解義序
  潘乙震書落葉詩