KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[068-1a]
欽定四庫全書
 渠寳笈卷三十三目録
  貯
 御書房六
  列朝人
 畫卷上等
  元趙孟頫鵲華秋色
  元趙孟頫浴馬圖
[068-1b]
  元趙孟頫甕牖圖
  元錢選觀梅覔句圖
  元王振鵬龍池競渡圖
  元顧安風雨竹
  元王䝉太白山圖
  元呉鎮山水
  元王冕雪梅圖
  元姚廷美有餘閒圖
[068-2a]
  元王庭吉凌波圖
  明宣宗花鳥圖
  明冷謙蓬莱仙奕圖
  明徐賁仿巨然惠崇二家筆意
  明王紱萬竹秋深圖
  明王紱萬竹秋深圖
  明王紱畫竹
  明陳叔起王紱合作瀟湘秋意圖
[068-2b]
  明邉景昭胎仙圖
  明姚公綬梅花
  明人上方石湖圖詠
  明沈周溪山茒舍圖
  明沈周法宋人筆意
  明沈周仿巨然山水
  明沈周林壑幽深圖
  明鄒衡緑香泉圖
[068-3a]
  明唐寅春風酒盞圖
  明仇英赤壁圖
  明文徴明三友圖
  明文徴明秋林飛瀑圖
  明文徴明滸谿草堂圖
  明陳淳擕琴圖
  明陳淳冩生花卉
  明陳淳冩生
[068-3b]
  明陳淳花卉
  明陳栝冩生游戱
  明陳樾冩生花卉
  明錢榖芙蓉湖贈别圖
  明王榖祥冩生
  明謝時臣山水
  明陸治蘆雁冩生
  明項聖謨松風圖
[068-4a]
  明孫克宏文窻清供圖
  明孫克宏寫生花卉
  明孫克宏冩生花卉
  明周之冕百卉圖
  明陳粲冩生花卉