KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[058-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷二十八目録
  貯
 御書房
  列朝人書畫
 書冊上等
  唐呉彩鸞書唐韻
  宋呉琚詩帖
[058-1b]
  宋元墨寳
  元趙孟頫詩帖
  元趙孟頫書福仙禪院碑
  元趙孟頫遺墨
  元趙孟頫詩帖
  元趙孟頫書前後赤壁賦
  元趙孟頫書雪賦
  元趙孟頫書詹儀之告身勅諭二道
[058-2a]
  元趙頫書静中堂銘
  元俞和臨定武褉帖
  元人遺墨
  明王寵書楚騷四篇
  明董其昌書千文
  明董其昌書孝經
  明董其昌書艮卦一
  明董其昌臨淳化閣帖
[058-2b]
  明董其昌倣歐陽詢千文
  明董其昌倣歐陽詢千文
  明董其昌書邵雍無名公傳並傳贊
  明董其昌書前後赤壁賦
  明董其昌書左光斗傳
  明董其昌書馮能誥
  明董其昌書詞手稿
  明董其昌書七言律詩
[058-3a]
 書冊次等
  唐虞世南書孔子廟堂碑
  唐懷素書千文
  宋髙宗晉唐書贊
  宋黄庭堅書千文
  宋黄庭堅七言截句
  宋朱子書易繋
  宋朱子書七言截句
[058-3b]
  宋朱子書僧歌
  宋曹氏遺譜
  元趙孟頫節書列子
  元趙孟頫書海賦
  元趙孟頫書不自棄文
  元人詩帖
  明宣宗賜僧普應詩
  明名賢遺墨
[058-4a]
  明髙榖李春芳呉甡墨蹟
  明姜立綱書柬銘
  明呉寛書韓夫人墓誌銘
  明文徵明節書鶴林玉露並詩帖
  明文徵明書西院詩
  明文徵明詩帖
  明文徵明詩帖
  明文徵明四聲詩
[058-4b]
  明人四體千文
  明徐渭詩帖並書評
  明玉穉登書古詩十九首
  明人雜書
  明董其昌書千文
  明董其昌書酒徳頌
  明董其昌自書詩帖
  明董其昌自書詩帖
[058-5a]
  明董其昌書七言截句
  明董其昌臨米芾方圓菴記
  明董其昌書莊子逍遥逰
  明董其昌便面書
  明陳繼儒書田園詩
  明人尺牘
  明人尺牘
  豫章名蹟
[058-5b]
  明人便面書
 國朝人書畫目緑
 書冊上等
  姜宸英遊石門序並詩
  姜宸英書唐人詩
 書册次等
  沈荃書大徳景福頌
  王圖炳書花卉詩並畫
[058-6a]
  陳邦彦各體書
  陳邦彦百韻詩