KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[006-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈巻二
  貯
 乾清宫
宸翰
 書册
世宗憲皇帝御書律厯淵源序
世宗憲皇帝御書駢字類編序
[006-1b]
世宗憲皇帝御書音韻闡微序
世宗憲皇帝御書子史精華序
世宗憲皇帝御書七詢
世宗憲皇帝御書萬夀詩
世宗憲皇帝御筆臨董其昌書登樓賦
 書卷
世宗憲皇帝御書栢梁體序
世宗憲皇帝御書喜雨詩
[006-2a]
世宗憲皇帝御書魏徵十思疏
世宗憲皇帝御書愛蓮說
世宗憲皇帝御書唐人律句
世宗憲皇帝御筆臨米芾書鷹賦
世宗憲皇帝御筆臨趙孟頫千字文
 書軸
世宗憲皇帝御書黒龍潭碑文
世宗憲皇帝御書蘇軾對月詞
[006-2b]
世宗憲皇帝御書七言截句
世宗憲皇帝御書七言律詩
世宗憲皇帝御書七言律詩
世宗憲皇帝御書五言截句
世宗憲皇帝御書五言律詩
世宗憲皇帝御書五言律詩
世宗憲皇帝御書五言律詩
世宗憲皇帝御書五言律詩
[006-3a]
世宗憲皇帝御書五言律詩
世宗憲皇帝御書萬夀賦
 書册
 御書孝經
 御臨黄庭堅墨竹賦
 御臨米芾尺牘
 御臨趙孟頫書陶潛詩帖
 御臨趙孟頫書紈扇賦
[006-3b]
 御臨俞和摹定武禊帖
 御臨董其昌摹蘭亭叙
 御臨董其昌書顔真卿帖
 御臨董其昌書晉唐人詩
 書畫合册
 御筆風候冩生書畫合璧
 御筆秋英詩畫合璧
 御臨董其昌書畫合璧
[006-4a]
 書卷
 御書聖經
 御書程子四箴
 御書朱子格言
 御臨王羲之三帖
 御臨王獻之中秋帖
 御臨褚遂良摹長風帖
 御臨懐素詩帖
[006-4b]
 御臨蔡蘇黄米四家帖
 御臨蔡蘇黄米四家書
 御臨蔡蘇黄米四家書
 御臨蘇軾畫竹帖
 御臨蘇軾書赤璧賦
 御臨蘇軾書歸去來辭
 御臨蘇軾尺牘
 御臨蘇軾烟江叠嶂圖詩帖
[006-5a]
 御臨蘇軾潁州西湖泛月詩帖
 御臨蘇軾天禧頌
 御臨黄庭堅書千字文
 御臨黄庭堅書䟦語
 御臨米芾秋夜詩帖
 御臨米芾峴山詩帖
 御臨米芾題巨然海野圖詩
 御臨米芾書天馬賦
[006-5b]
 御臨米芾尺牘
 御臨米芾尺牘
 御臨米芾論草書帖
 御臨張即之書唐詩
 御臨宋髙宗書養生論
 御臨趙孟頫書洛神賦
 御臨趙孟頫書雪賦
 御臨鄧文原章草
[006-6a]
 御臨文徵明書赤壁賦
 御臨文徵明詩帖
 御臨董其昌書白居易詩
 御臨董其昌書秦觀詞
 御臨董其昌詩帖
 御臨董其昌詩帖
 御臨董其昌書輞川詩帖
 御臨董其昌書栖真志
[006-6b]
 畫巻
 御筆盤山偃松圖
 御筆松崖垂釣圖
 御筆蕙蘭圖
 御筆秋𤓰
 御筆雙雀花枝圖
 御筆檳榔雙雀圖
 御筆葡萄冩生
[006-7a]
 御筆花隂雙兎圖
 御臨關穜秋山平逺圖
 御臨馬逺松泉居士圖
 御摹王淵蓮塘&KR1484鶒圖
 御臨明宣宗鸜鵒圖
 御臨沈周風雨歸舟圖
 御臨文徵明蘭花
 書畫合卷
[006-7b]
 御筆梅花
 御臨李公麟女史圖並書箴
 御臨唐寅畫飲仙圖並書飲中八仙歌
 御臨文徵明畫五君子圖
 書軸
 御書曲禮四句
 御書復卦
 御書唐人絶句
[006-8a]
 御臨蘇軾豐年晩景帖
 御臨蘇軾醉翁操
 御臨蘇軾端溪帖
 御臨蘇軾䟦語
 御臨蘇軾詞帖
 御臨黄庭堅髙松帖
 御臨米芾尺牘
 御臨米芾詩帖
[006-8b]
 御臨米芾詩帖
 御臨米芾詩帖
 御臨米芾晉紙帖
 御臨米芾詞帖
 御臨朱子詩帖
 御臨趙孟頫詩帖
 御臨趙孟頫詩帖
 御臨趙孟頫西湖詩
[006-9a]
 御臨趙孟頫書陶潛詩
 御臨唐寅詩帖
 御臨文徵明詩帖
 御臨婁堅書王縉詩
 御臨董其昌書崔瑗座右銘
 御臨董其昌書張旭郎官壁記
 御臨董其昌橅顔真卿送劉太冲序
 御臨董其昌書蘇軾四言詩
[006-9b]
 御臨董其昌節書周子通書
 御臨董其昌詞帖
 畫軸
 御筆松風山月圖
 御筆泉石蘭竹圖
 御筆瓶荷
 御筆菊花
 御筆庭前栢樹子
[006-10a]
 御筆松石間意
 御筆松隂髙士圖
 御臨倪瓉秋原古樹圖
 御臨倪瓉平林秀石圖
 御臨沈周雙松
 御臨唐寅蘆汀繫艇圖
 御臨唐寅折梅仕女圖
 御臨陳洪綬髙士圖
[006-10b]
 御臨惲夀平五清圖
 書畫合軸
 御筆洛神圖並臨十三行帖
 御筆瓶荷
 御筆梨花山雀圖
 御筆秋𤓰
 御筆盆梅
 御臨宋人觀梅覔句圖並書建福宫新春詩
[006-11a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[006-11b]
 
 
 
 
 
 
 
石渠寳笈卷二目録