KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[076-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈巻三十七
  貯
 御書房
  列朝人
 書軸上等
  宋吴琚書七言絶句一軸
  元趙孟頫書師説
[076-1b]
  元趙孟頫書李白詩
  元趙孟頫書待漏院記
  元趙孟頫書岳陽樓記
  元趙孟頫書畫錦堂記
  元趙孟頫書雪晴雲散
  元鮮于樞大書二十字
  元俞和臨王帖
  明宣宗書上林冬暖詩
[076-2a]
  明宋克書公讌詩
  明祝允明書祖允暉慶誕記
  明唐寅書七言律詩
  明文徴明書五言律詩
  明文徴明書五言律詩
  明董其昌節書周子通書
  明董其昌書座右銘
  明董其昌臨顔真卿告身帖
[076-2b]
  明董其昌仿顔真卿書
  明董其昌書春日行
  明董其昌書四言詩
  明董其昌書叢竹歌
 書軸次等
  宋朱子書七言絶句
  元趙孟頫書畫錦堂記
  元趙孟頫書蒼蠅賦
[076-3a]
  元趙孟頫書逰東都園詩
  元趙孟頫書題畫詩
  明莊烈帝書思無邪三字
  明莊烈帝書九思二字
  明沈度書不自棄説
  明沈粲書古詩
  明沈粲書應制詩
  明文徴明書山居篇
[076-3b]
  明文徴明書七言律詩
  明王逄元書七言律詩
  明邢侗書五言律詩
  明董其昌倣顔真卿書
  明董其昌倣顔真卿書
  明董其昌書五言古詩
  明董其昌書五言絶句
  明董其昌冷然閣大書
[076-4a]
  明陳璧書五言古詩
  無名氏
 書軸上等
  元人節書曲禮四語
 附刻絲書軸上等
  米芾書七言詩
  朱子書七言詩
  趙孟頫書早朝詩
[076-4b]
 附刻絲書軸次等
  米芾書
  米芾書
 國朝人
 書軸次等
  米漢雯書五色絶句
  沈荃倣蘭亭後序
  沈荃倣聖教序
[076-5a]
  沈荃倣顔真卿告身帖
  沈荃倣顔真卿告身帖
  沈荃書朱子敬恕齋銘
  沈荃書思誠齋箴
  沈荃書燕居課
  沈荃書應制詩
  沈荃書七言截句
  陳廷敬書七言律詩
[076-5b]
  張玉書書七言律詩
  張英書七言律詩
  勵杜訥書七言律詩