KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[014-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈巻六
  貯
 乾清宫
  列朝人書畫目錄
 書巻上等
  唐韓滉田家風俗圖
  五代周文矩飲中八仙圖
[014-1b]
  宋李祐茶花鴿子
  宋李公麟二馬圖
  宋李公麟石鼎聯句圖
  宋李公麟畫明妃出塞圖
  宋李迪畫韓盧圖
  宋劉松年畫香山九老圖
  宋馬逺瀟湘八景圖
  宋馬逺江山深秀圖
[014-2a]
  宋曹古百牛圖
  宋梵隆歸去來詞圖
  元趙雍破忩風雨圖
  元王淵蓮塘鸂𪄠圖
  元倪瓚水竹居圖
  元吴鎮畫竹
  元周郎貢馬圖
  元任仁發調良圖
[014-2b]
  明宣宗鸜鵒圖
  明王紱江山漁樂圖
  明沈周江山送别圖
  明沈周仿倪瓚畫
  明唐寅釣魚圖
  明唐寅欵鶴圖
  明文徵明江天别意圖
  明文徵明湖山新霽圖
[014-3a]
  明文徵明五君子圖
  明陳淳牡丹
  明陸治種玉圖
  明孫克𢎞及各家朱竹
  明董其昌仿古
  明董其昌山水
  明董其昌山水
  明董其昌山川出雲圖
[014-3b]
  明董其昌仿黄公望山水
  明董其昌仿黄公望山水
 書巻次等
  唐韓幹駿馬圖
  唐荆浩長江萬里圖
  宋李成松河圖
  宋趙昌茶花鵓鴿
  宋燕文貴江干雪霽圖
[014-4a]
  宋燕文貴江干積雪圖
  宋燕文貴江干雪霽圖
  宋趙令穰江鄉雪意圖
  宋范坦梅花鳥雀
  宋崔白秋塘聚鴈圖
  宋崔白平沙落鴈圖
  宋李嵩太平春社圖
  宋劉松年雪山行旅圖
[014-4b]
  元錢選花卉
  元錢選秋𤓰
  元黄公望江山萬里圖
  明唐寅山莊寒霽圖
  明仇英仿唐人駕車圖
  明仇英駕車圖
  明仇英山水
  明仇英貢琛圖
[014-5a]
  明仇英五雲樓閣圖
  明文徵明春林翠靄圖
  明董其昌雲山
  明董其昌摹煙江疊嶂圖
  明王節仿髙克恭畫
  無名氏書畫目錄
 書卷上等
  宋人九聖圖
[014-5b]
  明人清明上河圖稿本
 刻絲畫卷上等附
  宋織徽宗桃竹長春圖
 畫巻次等
  宋人鵪鶉
  元人秋山懸瀑圖
  元人春牧圖
 國朝人書畫目錄
[014-6a]
 書卷上等
  程正揆江山臥遊圖
  程正揆仿富春山圖
  王翬仿黄公望山水
  王翬鶴林清賞圖
  楊晉溪山&KR0055秀圖
  沈宗敬江山無盡圖
  慎郡王允禧江山勝覽圖
[014-6b]
  畫院繪萬夀圖
 畫卷次等
  黄鼎漁父圖
  蔣廷錫畫蘭
  蔣廷錫梅花
  蔣廷錫蔬果
  勵宗萬天中獻瑞圖
  勵宗萬蓬池競渡圖
[014-7a]
  朱倫瀚仙嶺松風圖
  朱倫瀚晴江翠嶂圖
  朱倫瀚雨中春樹圖
  唐岱山水
  唐岱仿黄公望浮嵐暖翠圖
  唐岱仿關仝翠嶺丹楓圖
  唐岱溪山雪霽圖
  余省羣魚戯荇圖
[014-7b]
  余省仿林椿梅圖
  余省仿劉永年茶竹雀免
  張雨森摹燕文貴江干雪霽圖
  列朝人書畫目錄
 書畫合巻上等
  宋趙伯駒桃源圖
  宋馬和之三頌圖
  宋王蒙多寳塔院圖
[014-8a]
 書畫合巻次等
  明唐寅王寵書畫合璧
 國朝人書畫目錄
 書畫合巻上等
  張照書豳風周鯤繪圖