KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[048-1a]
欽定四庫全書
石渠寶笈卷二十三
 貯
 重華宫
  國朝人書畫
 書册上等
  王鑑倣古
  王鑑倣古
[048-1b]
  惲向倣古
  惲夀平冩生
  惲夀平山水花卉合璧
  惲夀平摹古
  王翬圖繪
  王原祁畫避暑山莊三十六景
  蒋廷錫鵓鴿譜
  陳枚畫耕織圖
[048-2a]
  閨秀錢陳書繪歴代帝王道統圖
  慎郡王允禧畫盤山十六景
  慎郡王允禧畫盤山十六景
 畫册次等
  惲夀平花卉
  畫幅集册
  王敬銘山水
  冷枚畫游泳莊環
[048-2b]
  泠枚畫歴朝賢后故事
  鄒一桂花卉
  余省寫生花卉
  列朝人書畫
 書畫合册上等
  明唐寅畫終南十景吳奕書
  國朝人書畫
 書畫合册次等
[048-3a]
  冷枚畫聖帝明王圖
  院本陶冶圖戴臨書圖説
  赫達資畫麗姝萃秀