KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[074-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷三十六目録
  貯
 御書房九
  列朝人
 書畫合卷上等
  晉顧凱之畫女史箴並書
  晉顧凱之洛神圖
[074-1b]
  宋蘓軾畫古栢圖張即之書畫松詩
  宋馬和之畫齊風圖
  宋髙宗書小雅六篇馬和之繪圖
  宋高宗書小雅六章馬和之繪圖
  宋高宗書女孝經馬和之補圖
  元周朗畫杜秋圖
  元趙原初蘭亭圖
  元王冕畫梅趙奕書梅花詩
[074-2a]
  明沈周落花圖並詩
  明唐寅夜飲圖並書歌
  明文徴明雪山圖並書
  明王榖祥摹趙孟堅水仙
  明董其昌畫晝錦堂圖並書記
 書畫合卷次等
  唐閻立夲畫十八學士圖于志寜書贊
  宋李公麟九歌圖米芾書詞
[074-2b]
  宋劉松年樂志論圖
  明宋克書陶潛詩並畫竹石小景
  明仇英蘭亭修禊圖
  明文徴明溪山高逸圖
  明文徴明西苑圖並詩
  明文徴明畫後赤壁賦圖
  明文徴明陸治書畫合璧
  明董其昌書畫合璧
[074-3a]
  明董其昌書畫合璧