KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[004-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷一目錄
   貯
  乾清宫一
四朝宸翰
   書冊
世祖章皇帝御臨諸名家帖
   書卷
[004-1b]
世祖章皇帝御書聖經
世祖章皇帝御臨蘇軾滿庭芳詞
   書軸
世祖章皇帝御臨文徴明詩帖
   書軸
世祖章皇帝御筆梅花
世祖章皇帝御筆山水
世祖章皇帝御筆葡萄
[004-2a]
世祖章皇帝御筆畫竹
世祖章皇帝御筆竹石
世祖章皇帝御筆仿關仝山水
世祖章皇帝御筆仿董源山水
世祖章皇帝御筆仿郭熙山水
世祖章皇帝御筆仿范寛山水
世祖章皇帝御筆仿夏珪雪景
世祖章皇帝御筆仿米家山
[004-2b]
世祖章皇帝御筆仿米友仁山水
世祖章皇帝御筆仿米友仁山水
世祖章皇帝御筆仿黄公望山水
世祖章皇帝御筆仿倪瓚山水
   書冊
聖祖仁皇帝御書周易折中序
聖祖仁皇帝御書性理精義序
聖祖仁皇帝御書朱子全書序
[004-3a]
聖祖仁皇帝御書佩文韻府序
聖祖仁皇帝御書御選唐詩序
聖祖仁皇帝御書避暑山莊記
聖祖仁皇帝御書草訣百韻
聖祖仁皇帝御書千文
聖祖仁皇帝御書千文
   書卷
聖祖仁皇帝御書太極圖説
[004-3b]
聖祖仁皇帝御書上帝閣讚
聖祖仁皇帝御書操舟説
聖祖仁皇帝御書賜裕親王札
聖祖仁皇帝御書千文
聖祖仁皇帝御書䟦語
聖祖仁皇帝御書䟦語
聖祖仁皇帝御書長壽星賦
聖祖仁皇帝御書行殿讀書賦
[004-4a]
聖祖仁皇帝御書耕織圖序
聖祖仁皇帝御書古文淵鑒序
聖祖仁皇帝御書栢梁體詩序
聖祖仁皇帝御筆書通鑑綱目後
聖祖仁皇帝御書稼説
聖祖仁皇帝御書金蓮花賦
聖祖仁皇帝御書題畫詩
聖祖仁皇帝御臨蘇軾潁州西湖月夜泛舟詩
[004-4b]
聖祖仁皇帝御臨蘇軾前赤壁賦
聖祖仁皇帝御臨黄庭堅書孟郊詩
聖祖仁皇帝御臨米芾詩帖
聖祖仁皇帝御臨米芾詩帖
聖祖仁皇帝御筆仿米芾千字文
聖祖仁皇帝御臨趙孟頫書輞川詩
聖祖仁皇帝御臨趙孟頫書歸田賦
聖祖仁皇帝御臨趙孟頫書䊵扇賦
[004-5a]
聖祖仁皇帝御臨趙孟頫書秋聲賦
聖祖仁皇帝御臨董其昌詩帖
聖祖仁皇帝御臨董其昌書舞鶴賦
聖祖仁皇帝御臨董其昌書滕王閣序
聖祖仁皇帝御臨董其昌書駕幸太學賦
聖祖仁皇帝御臨董其昌書麒麟賦
聖祖仁皇帝御臨董其昌書五栁先生傳
   書軸
[004-5b]
聖祖仁皇帝御書乾九五爻辭
聖祖仁皇帝御書聖經
聖祖仁皇帝御書唐句
聖祖仁皇帝御書五臺碧山寺碑文
聖祖仁皇帝御書五臺殊象寺碑文
聖祖仁皇帝御臨米芾書泰階六符賦
聖祖仁皇帝御臨宋髙宗書漢髙祖求賢詔
聖祖仁皇帝御臨董其昌詩帖
[004-6a]
聖祖仁皇帝御臨董其昌詩帖
聖祖仁皇帝御臨董其昌書樂志論
聖祖仁皇帝御臨董其昌仿趙孟頫詩
聖祖仁皇帝御臨董其昌蘭亭帖
聖祖仁皇帝御臨董其昌書老人星賦