KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[010-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷四
  貯
 乾清宫
  列朝人書畫目録
 畫册上等
  厯朝名繪
  明謝時臣林壑雲泉各景
[010-1b]
  明王時敏畫杜陵詩意
  明人畫扇四册
 畫册次等
  厯朝名繪
  元錢選花卉
  明趙淅畫二十四候花信風圖
  明董其昌山水
  明人畫扇四册
[010-2a]
  無名氏書畫目錄
 畫册上等
  名畫薈萃二册
 畫册次等
  宋人山水花鳥
  元人花卉
  明人花卉
  名畫薈萃三册
[010-2b]
  畫扇集册
 國朝人書畫目録
 畫册上等
  惲夀平倣古
  王翬山水
  沈宗敬山水
  沈宗敬倣元人畫
  余省畫鳥譜十二册
[010-3a]
 畫册次等
  赫奕山水
  髙其佩摹諸家畫
  沈宗敬山水
  慎郡王允禧畫十萬圖
  佟世晉山水
  孫阜瀟湘八景
  郎世寜寫生花卉
[010-3b]
  周鯤山水
  僧濟花卉
  畫扇集册
  列朝人書畫目錄
 書畫合册上等
  明董其昌書畫合璧
 書畫合册次等
  明董其昌書畫合璧
[010-4a]
 國朝人書畫目録
 書畫合册次等
  周璕九歌圖胡同夏書詞