KR3h0063 石渠寶笈-清-張照 (WYG)


[026-1a]
欽定四庫全書
石渠寳笈卷十二目録
  貯
 養心殿
  列朝人
 畫冊上等
  元方方壺山水
  明沈周溪山草閣
[026-1b]
  明陳洪綬畫𨼆居十六觀
  明人便面集錦
  明文徴明畫扇
 畫册次等
  厯代名繪
  五代徐崇嗣花草
  宋馬逺畫小品
  元盛懋幽風圖
[026-2a]
  明戴進太平樂事圖
  明陸治寫生
  明欽揖摹古
  明人便面畫
  明人畫扇
  明人扇頭畫
  無名氏書畫
 畫冊次等
[026-2b]
  漆牋畫
 刻絲畫冊上等附
  花鳥寫生
 國朝人書畫
 畫冊上等
  惲夀平寫生
  文㸃詩意圖
  王原祁山水
[026-3a]
  張鵬翀畫桃花寺八景
  焦秉真耕織圖
  冷枚耕織圖
 畫冊次等
  惲夀平花草
  惲夀平山水
  費而奇花草
  僧傳綮寫生
[026-3b]
  僧瀞睿仿宋元人山水
  張畫花草
  蔣廷錫花草
  閨秀錢陳書花草
  閨秀錢陳書摹古
  列朝人書畫
 書畫合冊上等
  明董其昌書畫合璧
[026-4a]
 書畫合冊次等
  元趙孟頫書蘭亭序明張路繪圖
  明王時敏董其昌書畫合璧
 國朝人書畫目録
 書畫合冊上等
  蔣廷錫張照書畫合璧