KR3f0013 新法算書-明-徐光啟 (master)


[054-1a]
欽定四庫全書
 新法算書卷五十四  明 徐光啟等 撰
  五緯表卷九水星上/
 水星表目
 上卷
  二百恒年表 永年表 六十年表 周嵗表
  時分表
 下卷
[054-1b]
  加減表
水星二百恒年平行表
[054-2a]


[054-3a]


[054-4a]


[054-5a]


[054-6a]


[054-7a]


[054-8a]


[054-9a]


[054-10a]


[054-11a]


[054-12a]


[054-13a]


[054-14a]


[054-15a]


[054-16a]


[054-17a]


[054-18a]


[054-19a]


[054-20a]


[054-21a]


[054-22a]


[054-23a]


[054-24a]


[054-25a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[054-25b]
 
 
 
 
 
 
 
 新法算書卷五十四