KR3f0013 新法算書-明-徐光啟 (master)


[047-1a]
欽定四庫全書
 新法算書卷四十七  明 徐光啟等 撰
 五緯表卷二土星下/
加減表查法
此表上下各面中分每以十二横格為限各有二宫一順
 一逆順者自空宫起至六宫止用上行之度分逆者自
 六宫起至十一宫止用下行之度分也每上下十二横格
内各分四度數順逆二宫皆用之二均數二行各有其加
[047-1b]
减之號然而相反凡第一均以順為減以逆為加第二均
 則以順為加以逆為減其所以然見本厯指云
[047-2a]
 初宫   十一宫 一宫   十宮
 
 
 
 
 
 
 
[047-2b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-3a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-3b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-4a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-4b]
初宫  十一宫 一宫   十宫
[047-5a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-5b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-6a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-6b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-7a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-7b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-8a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-8b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-9a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-9b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-10a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-10b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-11a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-11b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-12a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-12b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-13a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-13b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-14a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-14b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-15a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-15b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[047-16a]


[047-17a]
 二宫   九宫 三宫   八宫
 
 
 
 
 
 
 
[047-17b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-18a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-18b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-19a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-19b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-20a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-20b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-21a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-21b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-22a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-22b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-23a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-23b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-24a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-24b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-25a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-25b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-26a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-26b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-27a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-27b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-28a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-28b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-29a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-29b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[047-30a]


[047-31a]
 四宫   七宫 五宫   六宫
 
 
 
 
 
 
 
[047-31b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-32a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-32b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-33a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-33b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-34a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-34b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-35a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-35b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-36a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-36b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-37a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-37b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-38a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-38b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-39a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-39b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-40a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-40b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-41a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-41b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-42a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-42b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-43a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-43b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[047-44a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[047-44b]
 
 
 
 
 
 
 
 新法算書卷四十七