KR3f0013 新法算書-明-徐光啟 (master)


[049-1a]
欽定四庫全書
 新法筭書巻四十九  明 徐光啟等 撰
 五緯表卷四木星下/
 以星距本天最高為引數而于本宫度分查自行均數
 及其中分另記又以星實行距太陽實數宫度分為引
 數于本宫度之下查其次均及較分
[049-2a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-2b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-3a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-3b]
 初宫   十一官 一宫   十宫
[049-4a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-4b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-5a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-5b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-6a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-6b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-7a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-7b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-8a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-8b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-9a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-9b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-10a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-10b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-11a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-11b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-12a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-12b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-13a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-13b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-14a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-14b]
 初宫   十一宫 一宫   十宫
[049-15a]


[049-16a]
 二宫   九宫 三宫   八宫
 
 
 
 
 
 
 
[049-16b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-17a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-17b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-18a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-18b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-19a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-19b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-20a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-20b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-21a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-21b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-22a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-22b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-23a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-23b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-24a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-24b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-25a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-25b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-26a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-26b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-27a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-27b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-28a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-28b]
 二宫   九宫 三宫   八宫
[049-29a]


[049-30a]
 四宫   七宫 五宫   六宫
 
 
 
 
 
 
 
[049-30b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-31a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-31b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-32a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-32b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-33a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-33b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-34a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-34b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-35a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-35b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-36a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-36b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-37a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-37b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-38a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-38b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-39a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-39b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-40a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-40b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-41a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-41b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-42a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-42b]
 四宫   七宫 五宫   六宫
[049-43a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[049-43b]
 
 
 
 
 
 
 
 新法筭書卷四十九