KR3f0013 新法算書-明-徐光啟 (master)


[034-1a]
欽定四庫全書
 新法算書卷三十四  明 徐光啟等 撰
  月離表卷三
 二三均數加減表説
 二三均數者月有本輪有次輪第一均數者以均本
 輪之自行二三均數者以均次輪之自行也表右兩
 直行上下兩横行各有宫有度各有順數有逆數凡
 用右行順數之宫度則以當上横行順數之宫度用
[034-1b]
 右行逆數之宫度則以當下横行逆數之宫度直行
 宫度者月距日或距日之衝也上下横行宫度者月
 之實自行也初自行以初均加減訖故/名實自行亦名實引數推月離既以
 第一均數均其平行自行為實平行實自行又以實
 自行為本表之引數簡表於右直行有月距日之引
 數於上下行有實自行之引數兩引數縱橫相遇為
 次均數或上或下各有加減之號其中面有曲折線
 相隔者為變號之界
[034-2a]


[034-3a]


[034-4a]


[034-5a]


[034-6a]


[034-7a]


[034-8a]


[034-9a]


[034-10a]


[034-11a]


[034-12a]


[034-13a]


[034-14a]


[034-15a]


[034-16a]


[034-17a]


[034-18a]


[034-19a]


[034-20a]


[034-21a]


[034-22a]


[034-23a]


[034-24a]


[034-25a]


[034-26a]


[034-27a]


[034-28a]


[034-29a]


[034-30a]


[034-31a]


[034-32a]


[034-33a]


[034-34a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[034-34b]
 
 
 
 
 
 
 
 新法算書卷三十四