KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[284-1a]
欽定四庫全書
 定八旗通志卷二百七十
 表一封爵表/
 封建之制聖人之不得已也聖人立法恒鑒窮萬
 里以外而慮周百世以後豈不知裂土分茅星羅
 碁布足以啓併吞割據之患哉惟是元萌黄牙肇
 生衆庶不能獨立無侣也必漸有聚落焉不能遞
 相君臣也必漸有材智較勝者為之綂率焉綂率
[284-1b]
 既久君長之勢遂漸定各自奉其君長列國之勢
 遂漸成聖人首出其始亦一君長耳厥後徳盛化
 神為衆君長所歸附遂總馭而定一尊然不能盡
 除其君長以拂衆情又不能聴其紛然争競無所
 限制也於是因已成之勢分疆畫界使民區以國
 國立以君而國君共𨽻於天子如臂指相維以居
 髙控下而已古初質樸民氣尚淳然小之有夙沙
 大之有蚩尤已不能使之全靖矣迨周衰弊極併
[284-2a]
  為七國龍虎啖食垂百餘年而秦乃一之遂改郡
  縣非秦之法制能度越三五也古聖人當不能不
  封建之時雖明知其弊亦沿而不改秦適值可罷
  封建之時且目擊其弊故戒而不為古今勢異此
  之謂矣自時厥後凡封建者必肇亂即唐不封建
  而藩鎮世及明惟使諸王統兵而不使統民亦皆
  肇亂知分藩立國斷非後世所可行雖古聖人生
  於後世亦斷不以封建禍天下也我
[284-2b]
 朝龍興東土
開國時駕馭䧺才驅䇿羣力僅異姓王四人三蘖既平惟
  天潢乃錫王爵而皆無分土其五等之班以酬勲
  舊者雖盟同帶礪亦第褒以嘉名不復繫銜以郡
  國至子孫承襲則王公侯伯子男皆一一繪列宗
  圖恭呈
 御覽
 鑒别能否擇而畀之亦不似古之諸侯自相授受於中
[284-3a]
  襲爵之人又皆量才器使世禄而不世官盖展親
  崇功雖準古義而於世及之内仍寓選舉之大權
  此誠非十紀以来用封建者之所及亦非三代以
  後徒廢封建者之所及矣謹自
開國以至今日分門臚列各詳其始封與其世襲之次仿
  史記年表之例具列如左
 封爵表一
  宗室封爵表一親王一/
[284-4a]


[284-5a]


[284-6a]


[284-7a]


[284-8a]


[284-9a]


[284-10a]


[284-11a]


[284-12a]


[284-13a]


[284-14a]


[284-15a]


[284-16a]


[284-17a]


[284-18a]


[284-19a]


[284-20a]


[284-21a]


[284-22a]


[284-23a]


[284-24a]


[284-25a]


[284-26a]


[284-27a]


[284-28a]


[284-29a]


[284-30a]


[284-31a]


[284-32a]


[284-33a]


[284-34a]


[284-35a]


[284-36a]


[284-37a]


[284-38a]


[284-39a]


[284-40a]


[284-41a]


[284-42a]


[284-43a]


[284-44a]


[284-45a]


[284-46a]


[284-47a]


[284-48a]


[284-49a]


[284-50a]


[284-51a]


[284-52a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[284-52b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百七十