KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[279-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百六十五
 人物志一百四十五
 列女傳二十五
  八旗漢軍列女傳三
 鑲黄旗漢軍閑散邵景華之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閑散陳索之妻胡氏
 鑲黄旗漢軍閑散韓延祚之妻紀氏
[279-1b]
 鑲黄旗漢軍閑散常禄之妻張氏
 鑲黄旗漢軍閑散活尚之妻李氏
 鑲黄旗漢軍閑散王永命之妻邵氏
 鑲黄旗漢軍閑散楊樞之妻于氏
 鑲黄旗漢軍馬甲顧天雲之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲王玉之妻譚氏
 正黄旗漢軍馬甲周瑛之妻夏氏
 正黄旗漢軍閑散趙玉文之妻郭氏
[279-2a]
 正黄旗漢軍閑散馬應詔之妻常氏
 正黄旗漢軍閑散劉枚臣之妻李氏
 正黄旗漢軍官學生時惟萃之妻佟氏
 正黄旗漢軍馬甲徐玉白之妻林氏
 正白旗漢軍閑散郭義之妻竇氏
 正白旗漢軍蘇松道蔡永清之妾李氏
 正白旗漢軍領催張國典之妻隨氏
 正白旗漢軍閑散董廷柱之妻劉氏
[279-2b]
 正白旗漢軍馬甲康文舉之妻陸氏
 正白旗漢軍候補筆帖式黄煥之妻佟氏
 正白旗漢軍廣西潯州府通判于傑之妻張氏
 正白旗漢軍水手魯朝忠之妻馮氏
 正白旗漢軍壮丁徐士元之妻林氏
 正白旗漢軍壮丁郭登魁之妻王氏
 正白旗漢軍閑散温進魁之妻劉氏
 正白旗漢軍壮丁施進忠之妻王氏
[279-3a]
 正白旗漢軍壮丁荘金之妻李氏
 正白旗漢軍壮丁劉西安之妻金氏
 正白旗漢軍台丁魯英遷之妻塔氏
 正白旗漢軍台丁李士文之妻王氏
 正白旗漢軍台丁劉貴昇之妻張氏
 正白旗漢軍壮丁王懐仁之妻裴氏
 正白旗漢軍台丁王宗顔之妻陳氏
 正白旗漢軍台丁李文賓之妻王氏
[279-3b]
 正白旗漢軍壮丁鄭為國之妻賢氏
 正白旗漢軍壮丁錢國正之妻王氏
 正白旗漢軍領催夏國柱之妻楊氏
 正白旗漢軍壮丁吕文甲之妻尚氏
 正白旗漢軍壮丁金三保之妻楊氏
 正白旗漢軍壮丁李雅徳之妻趙氏
 正白旗漢軍壮丁韓國太之妻李氏
 正紅旗漢軍壮丁張連魁之妻陳氏
[279-4a]
 正紅旗漢軍閑散周大賚之妻樊氏
 正紅旗漢軍閑散劉奉起之妻王氏
 正紅旗漢軍水手韓周任之妻王氏
 正紅旗漢軍閑散邊峻之妻周氏
 正紅旗漢軍閑散段連成之妻吕氏
 正紅旗漢軍閑散李天寵之妻丁氏
 正紅旗漢軍馬甲尚彪之妻劉氏
 正紅旗漢軍筆帖式門鐸之妻朱氏
[279-4b]
 鑲白旗漢軍沙河同知張充國之妻覺羅氏
 鑲白旗漢軍馬甲孟魁之妻闗氏
 鑲白旗漢軍壮丁楊宗義之妻李氏
 鑲紅旗漢軍馬甲髙宏譽之妻李氏
 鑲紅旗漢軍閑散賈國臣之妻張氏
 鑲紅旗漢軍馬甲遲耀龍之妻趙氏
 鑲紅旗漢軍領催祝國安之妻李氏
 鑲紅旗漢軍知州楊天行之妾景氏
[279-5a]
 鑲紅旗漢軍馬甲戴起鵬之妻張氏
 鑲紅旗漢軍馬甲金文相之妻李氏
 正藍旗漢軍站丁孫雲龍之妻謝氏
 正藍旗漢軍閑散趙四徳之妻何氏
 正藍旗漢軍水手蕭海夀之妻劉氏
 正藍旗漢軍陜州州同佟世英之妻王氏
 正藍旗漢軍壮丁李芳貴之妻朱氏
 正藍旗漢軍閑散髙文金之妻呉氏
[279-5b]
 正藍旗漢軍閑散王二各之妻佟氏
 正藍旗漢軍閑散陸成之妻章佳氏
 正藍旗漢軍馬甲于紹忠之妻徐氏
 正藍旗漢軍馬甲周思敬之妻冷氏
 正藍旗漢軍馬甲秦有禄之妻段氏
 正藍旗漢軍閑散郭占花之妻黄氏
 正藍旗漢軍馬甲陳萬銀之妻陳氏
 正藍旗漢軍馬甲邵吉貴之妻張氏
[279-6a]
 正藍旗漢軍馬甲孫達哈之妻謝氏
 正藍旗漢軍閑散唐哩之妻馬氏
 鑲藍旗漢軍閑散朱煊之妻髙氏
 鑲藍旗漢軍閑散張鳯耀之妻趙氏
 鑲藍旗漢軍馬甲王紹隆之妻李氏
 鑲藍旗漢軍炮手張鳴鳯之妻艾氏
 鑲藍旗漢軍水手楊惠恩之妻張氏
 鑲藍旗漢軍水手石茂勲之妻張氏
[279-6b]
 鑲藍旗漢軍水手皂保之妻楊氏
 鑲藍旗漢軍站丁蔡自新之妻王氏
 鑲藍旗漢軍站丁李華之妻薛氏
 鑲藍旗漢軍站丁王益良之妻包氏
 鑲藍旗漢軍站丁孫戴先之妻宋氏
 鑲藍旗漢軍站丁王倫之妻雷氏
 鑲藍旗漢軍台丁楊自富之妻董氏
 鑲藍旗漢軍台丁范洪道之妻李氏
[279-7a]
 鑲藍旗漢軍壮丁張善之妻李氏
 鑲藍旗漢軍壮丁潘振宏之妻胡氏
 鑲藍旗漢軍壮丁張國選之妻耿氏
 鑲藍旗漢軍壮丁張望天之妻田氏
 鑲藍旗漢軍壮丁阿福之妻耿氏
 鑲藍旗漢軍壮丁劉文進之妻沈氏
 鑲藍旗漢軍壮丁馬進忠之妻馬氏
 鑲藍旗漢軍壮丁劉士貴之妻尚氏
[279-7b]
 鑲藍旗漢軍壮丁三舍之妻王氏
 鑲藍旗漢軍壮丁李文芳之妻孫氏以上俱於乾/隆十一年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲蒋士俊之妻王氏
 鑲黄旗漢軍站丁李牌逺之妻韓氏
 鑲黄旗漢軍馬甲劉鳯瑞之妻沈氏
 鑲黄旗漢軍候選同知馬哈拉吉之妻趙氏
 鑲黄旗包衣漢軍馬甲常保住之妻劉氏
[279-8a]
 鑲黄旗漢軍壮丁王興武之妻李氏
 鑲黄旗漢軍壮丁王廷樞之妻金氏
 鑲黄旗漢軍馬甲徐大年之妻田氏
 鑲黄旗漢軍馬甲李翰之妻孫氏
 鑲黄旗漢軍閑散孔義之妻張氏
 鑲黄旗漢軍閑散張文昇之妻張氏
 正黄旗漢軍馬甲趙代之妻羅氏
 正黄旗漢軍閑散范世瑾之妻陳氏
[279-8b]
 正黄旗漢軍生員羅濂之妾周氏
 正黄旗漢軍馬甲徐國榮之妻邱氏
 正黄旗漢軍領催張爾玉之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲韓如璞之妻李氏
 正白旗漢軍壮丁陳國秀之妻白氏
 正白旗漢軍領催王耀龍之妻佟氏
 正白旗漢軍馬甲馬國柱之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲曹襄祖之妻馮氏
[279-9a]
 正白旗漢軍壮丁王起榮之妻王氏
 正白旗漢軍江西布政使石成峩之妾徐氏
 正白旗漢軍閑散劉興國之妻張氏
 正紅旗漢軍監生陳允㳟之妻呉氏
 正紅旗漢軍幼丁劉起元之妻孫氏
 正紅旗漢軍領催王國泰之妻包氏
 正紅旗漢軍幼丁陳徳桂之妻陳氏
 正紅旗漢軍馬甲陳文煌之妻楊氏
[279-9b]
 正紅旗漢軍幼丁王起鳯之妻牛氏
 正紅旗漢軍閑散蘭廷佐之妻張氏
 鑲紅旗漢軍候選知州王興憲之妻范氏
 鑲紅旗漢軍馬甲賈廷之妻袁氏
 鑲紅旗漢軍鎗手劉文逺之妻張氏
 鑲紅旗漢軍監生王䨵之妻李氏
 正藍旗漢軍閑散佟&KR0008彩之妻楊氏
 正藍旗漢軍壮丁王國卿之妻傅氏
[279-10a]
 正藍旗漢軍壮丁張世魁之妻張氏
 正藍旗漢軍領催佟士林之妻王氏
 正藍旗漢軍馬甲李友梅之妻桂氏
 正藍旗漢軍馬甲陳英之妻陳氏
 正藍旗漢軍閑散陳□之妻張氏
 鑲藍旗漢軍閑散郭義之妻金氏
 鑲藍旗漢軍馬甲張英之妻姜氏
 鑲藍旗漢軍千丁張萬舉之妻張氏
[279-10b]
 鑲藍旗漢軍千丁登雲之妻楊氏
 鑲藍旗漢軍千丁黄五之妻巴氏
 鑲藍旗漢軍千丁張思魁之妻王氏
 鑲藍旗漢軍閑散杜六之妻趙氏
 鑲藍旗漢軍閑散王永佐之妻呉氏以上俱於乾/隆十二年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍閑散孫緯之妻徐氏
 鑲黄旗漢軍閑散佟海之妻崔氏
[279-11a]
 鑲黄旗漢軍馬甲何兆麒之妻劉氏
 鑲黄旗漢軍馬甲白兆麟之妻朱氏
 鑲黄旗漢軍馬甲田宏禮之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閑散羅暇之妻呉氏
 鑲黄旗漢軍閑㪚莫羅清之妻劉氏
 鑲黄旗漢軍閑散張㑹玉之妻馬氏
 鑲黄旗漢軍閑散張成孝之妻田氏
 正黄旗漢軍閑散李易生之妻董氏
[279-11b]
 正黄旗漢軍馬甲袁正相之妻王氏
 正黄旗漢軍馬甲文良奈之妻龎氏
 正黄旗漢軍拜唐阿赶嘴之妻邱氏
 正黄旗漢軍閑散石國樑之妻王氏
 正黄旗漢軍馬甲王章之妻王氏
 正黄旗漢軍閑散趙洪基之妻姜氏
 正白旗漢軍閑散湯臣之妻蘇氏
 正白旗漢軍馬甲于宏玉之妻厲氏
[279-12a]
 正白旗漢軍壮丁徐仲連之妻祝氏
 正白旗漢軍壮丁李自孝之妻石氏
 正白旗漢軍馬甲耀臣之妻孫氏
 正白旗漢軍閑散張文科之妻張氏
 正白旗漢軍閑散王洪謨之妻劉氏
 正白旗漢軍閑散楊士英之妻趙氏
 正白旗漢軍閑散呉士統之妻董氏
 正白旗漢軍箭手史朝用之妻王氏
[279-12b]
 正白旗漢軍馬甲張維之妻王氏
 正白旗漢軍額丁朱繼相之妻范氏
 正白旗漢軍水手李自英之妻尹氏
 正白旗漢軍額丁羅祖之妻韓氏
 正紅旗漢軍閑散董平逺之妻潘氏
 正紅旗漢軍馬甲孫萬榮之妻劉氏
 正紅旗漢軍閑散張進有之妻李氏
 正紅旗漢軍閑散周天賜之妻金氏
[279-13a]
 鑲白旗漢軍馬甲何良璧之妻劉氏
 鑲白旗漢軍閑散曹銓之妻何氏
 鑲白旗漢軍武舉王鏞之妻栁氏
 鑲白旗漢軍閑散夏潜龍之妻洪氏
 鑲紅旗漢軍馬甲李文炘之妻呉氏
 鑲紅旗漢軍馬甲孫文玉之妻王氏
 正藍旗漢軍馬甲沈世龍之妻姜氏
 正藍旗漢軍閑散田國柄之妻徐氏
[279-13b]
 正藍旗漢軍馬甲李之惠之妻王氏
 正藍旗漢軍馬甲李攀桂之妻周氏
 正藍旗漢軍馬甲李長春之妻尚氏
 正藍旗漢軍馬甲黄文魁之妻郭氏
 正藍旗漢軍領催錢瑛之妻伊氏
 正藍旗漢軍馬甲張在義之妻李氏
 正藍旗漢軍馬甲王君佐之妻姚氏
 正藍旗漢軍閑散潘洪智之妻郭氏
[279-14a]
 鑲藍旗漢軍驍騎校吴藩之妻黄氏
 鑲藍旗漢軍閑散崔七文之妻王氏
 鑲藍旗漢軍副驍騎校曲太之妻王氏
 鑲藍旗漢軍馬甲崔進章之妻陳氏以上俱於乾/隆十三年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍歩甲徐朝朗之妻馬氏
 鑲黄旗漢軍馬甲程希聖之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲劉炎之妻李氏
[279-14b]
 鑲黄旗漢軍馬甲温塔之妻薛氏
 鑲黄旗漢軍馬甲普成之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗漢軍佐領李錕之妻張氏
 正黄旗漢軍馬甲王震之妻李氏
 正黄旗漢軍馬甲王國泰之妻李氏
 正黄旗漢軍閑散鄭世相之妻袁氏
 正白旗漢軍馬甲羅保齡之妻楊氏
 正白旗漢軍馬甲王朝輔之妻張氏
[279-15a]
 正白旗漢軍驛丁楊明昇之妻蘇氏
 正白旗漢軍閑散劉文彪之妻石氏
 正白旗漢軍監生馬䋲武之妻郭氏
 正紅旗漢軍馬甲張良貴之妻朱氏
 正紅旗漢軍馬甲張文大之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗漢軍水手呉祥之妻陳氏
 正紅旗漢軍額丁韓成之妻呉氏
 正紅旗漢軍額丁張四孝之妻李氏
[279-15b]
 正紅旗漢軍額丁劉老格之妻俞氏
 正紅旗漢軍閑散劉維均之妻金氏
 正紅紅漢軍歩甲古登玉之妻黄氏
 正紅旗漢軍馬甲舒如洪之妻張氏
 鑲白旗漢軍閑散呉賔之妻楊氏
 鑲白旗漢軍馬甲余安泰之妻李氏
 鑲白旗漢軍壮丁梁國機之妻徐氏
 鑲白旗漢軍馬甲陳光耀之妻沈氏
[279-16a]
 鑲白旗漢軍馬甲劉國相之妻李氏
 鑲白旗漢軍馬甲梁廷陞之妻陳氏
 鑲白旗漢軍閑散張鳯臣之妻楊氏
 鑲白旗漢軍馬甲栢守彩之妻熊氏
 鑲紅旗漢軍監生王言之妻佟氏
 鑲紅旗漢軍生員吴珩之妾祁氏
 鑲紅旗漢軍介休縣縣丞趙宏圖之妾李氏
 鑲紅旗漢軍閑散張鏸之妻佟氏
[279-16b]
 鑲紅旗漢軍馬甲郭璟之妻馬氏
 鑲紅旗漢軍建昌道安定昌之妻張氏
 鑲紅旗漢軍閑散李元之妻李氏
 正藍旗漢軍馬甲劉徳隆之妻卞氏
 正藍旗漢軍閑散楊夏林之妻孫氏
 正藍旗漢軍壮丁沈子亮之妻陶氏
 正藍旗漢軍馬甲王朝輔之妻代氏
 正藍旗漢軍額丁蔡文倉之妻張氏
[279-17a]
 正藍旗漢軍額丁王仁清之妻徐氏
 正藍旗漢軍額丁楊南柱之妻張氏
 正藍旗漢軍閑散佟世佐之妻潘氏
 鑲藍旗漢軍額丁楊放心之妻郭氏
 鑲藍旗漢軍額丁王兆良之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍額丁蔡官柱之妻董氏
 鑲藍旗漢軍額丁皮文采之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍候選縣丞吕丹銘之妻沈氏上上俱/於乾隆
[279-17b]
 十四年/ 旌表/
 正黄旗漢軍熊煒之妾張氏
 正黄旗漢軍領催李朝翰之妻韓氏
 正黄旗漢軍馬甲張竒雄之妻盛氏
 正黄旗漢軍馬甲方國正之妻果氏
 正黄旗漢軍馬甲宋鳯書之妻曹氏
 正黄旗漢軍閑散楊懦之妻陳氏
 正白旗漢軍閑散李正宗之妻余氏
[279-18a]
 正白旗漢軍閑散馮士典之妻吴氏
 正白旗漢軍馬甲張翊弼之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲傅三元之妻陳氏
 正白旗漢軍馬甲梁盛竒之妻何氏
 正白旗漢軍馬甲裴㨂臣之妻包氏
 正白旗漢軍同知石得禮之妾劉氏
 正紅旗漢軍馬甲張夣鸞之妻李氏
 正紅旗漢軍馬甲門應傑之妻張氏
[279-18b]
 正紅旗漢軍馬甲蔡廷桂之妻李氏
 鑲紅旗漢軍閑散孫枝荃之妻王氏
 鑲紅旗漢軍馬甲召正華之妻栗氏
 鑲紅旗漢軍馬甲魯廷㴻之妻張氏
 鑲紅旗漢軍領催陳文華之妻陳氏
 正藍旗漢軍養育兵汪源泗之妻范氏
 正藍旗漢軍砲手張文豹之妻姚氏
 正藍旗漢軍馬甲趙宗孔之妻髙氏
[279-19a]
 鑲藍旗漢軍閑散沈琨之未婚妻金氏
 鑲藍旗漢軍閑散董師昌之妻李氏
 鑲藍旗漢軍閑散池騰雲之妻王氏
 鑲藍旗漢軍閑散李基之妻羅氏以上俱於乾隆/十五年 旌
 表/
 鑲黄旗漢軍領催于傑之妻王氏
 鑲黄旗漢軍歩甲領催何自華之妻劉氏
 鑲黄旗漢軍閑散劉士旺之妻趙氏
[279-19b]
 正黄旗漢軍閑散于貂羙之妻孫氏
 正黄旗漢軍閑散李應第之妻夏氏
 正黄旗漢軍閑散木世榮之妻王氏
 正黄旗漢軍䕶軍雅圖之妻趙氏
 正白旗漢軍馬甲鄭徳彰之妻何氏
 正白旗漢軍馬甲髙維雄之妻聶氏
 正白旗漢軍閑散陳雲佐之妻劉氏
 正白旗漢軍馬甲何出圖之妻唐氏
[279-20a]
 正白旗漢軍閑散鍾國正之妻劉氏
 正紅旗漢軍候選通判夏鍾之妻董氏
 鑲紅旗漢軍領催楊士傑之妻王氏
 鑲紅旗漢軍文生員朱體泰之妻戴氏
 鑲紅旗漢軍馬甲陳守林之妻陶氏
 正藍旗漢軍馬甲趙理之妻安氏
 正藍旗漢軍閑散鍾廷琨之妻王氏以上俱於乾/隆十六年
  旌表/
[279-20b]
 鑲黄旗漢軍馬甲郎正堂之妻張氏
 鑲黄旗漢軍知縣傅植之妻黄氏
 鑲黄旗漢軍馬甲王士英之妻何氏
 鑲黄旗漢軍武舉安岱之妻白氏
 正白旗漢軍閑散蔡永均之妻張氏
 正白旗漢軍候選縣丞梁世衡之妻陳氏
 正白旗漢軍馬甲周之祥之妻亢氏
 正白旗漢軍騎都尉夏登龍之妻趙氏
[279-21a]
 正紅旗漢軍候補筆帖式孫旭之妻羅氏
 正紅旗漢軍閑散鄭衍之妻胡氏
 正紅旗漢軍雲騎尉汪枚之妻王氏
 鑲白旗漢軍馬甲桞逢朝之妻星氏
 鑲紅旗漢軍閑散鍾世傑之妻張氏
 鑲紅旗漢軍䕶軍三保之妻覺羅懴氏
 正藍旗漢軍閑散陳玠之妻董氏
 正藍旗漢軍台丁陳先之妻牛氏以上俱於乾隆/十七年 旌
[279-21b]
 表/
 鑲黄旗漢軍試用知縣劉繼志之妻胡氏
 鑲黄旗漢軍馬甲魏永泰之妻吕氏
 正黄旗漢軍閑散栢崇灝之妻王氏
 正白旗漢軍馬兵韓梧之妻劉氏
 正白旗漢軍試用縣丞陳啟崐之妻佟氏
 正白旗漢軍馬甲徐繼聖之妻胡氏
 鑲紅旗漢軍馬甲張起勲之妻李氏
[279-22a]
 正藍旗漢軍馬甲王汝麟之妻尚氏
 正藍旗漢軍馬甲劉萬全之妻劉氏
 正藍旗漢軍壮丁王文學之妻鄭氏
 正藍旗漢軍壮丁温朝彬之妻徐氏
 正藍旗漢軍壮丁田洪法之妻李氏
 正藍旗漢軍壮丁金鳯林之妻王氏
 鑲藍旗漢軍馬甲趙文蘭之妻王氏以上俱於乾/隆十八年
  旌表/
[279-22b]
 鑲黄旗漢軍閑散髙廷㑹之妻任氏
 正藍旗漢軍䋲匠劉士魁之妻謝氏
 正黄旗漢軍壮丁牛國保之妻李氏
 正黄旗漢軍壮丁張宗魁之妻何氏
 正黄旗漢軍壮丁張俊之妻周氏
 正黄旗漢軍壮丁楊忠之妻楊氏
 正黄旗漢軍馬甲阿爾馬之妻李氏
 正白旗漢軍閑散王復卿之妻徐氏
[279-23a]
 正白旗漢軍馬甲宋徳俊之妻劉氏
 鑲紅旗漢軍馬甲吴運生之妻李氏
 鑲紅旗漢軍馬甲張懐祖之妻魯氏
 鑲藍旗漢軍佐領松夀之妻宜氏
 鑲藍旗漢軍馬甲戴玉之妻劉氏以上俱於乾隆/十九年 旌
 表/
 鑲黄旗漢軍閑散陳廷禄之妻姚氏
 鑲黄旗漢軍站丁雷雲明之妻温氏
[279-23b]
 鑲黄旗漢軍額丁孫國成之妻劉氏
 正黄旗漢軍馬甲朱永旺之妻王氏
 正黄旗漢軍馬甲孫國治之妻焦氏
 正白旗漢軍閑散劉瑶之妻裴氏
 正白旗漢軍閑散郭黙元之妻何氏
 正白旗漢軍馬甲王天弼之妻鄧氏
 正白旗漢軍閑散髙登之妻洪氏
 正白旗漢軍馬甲黄廷英之妻陳氏
[279-24a]
 正白旗漢軍縣丞藺紹堯之妻危氏
 正紅旗漢軍馬甲徐國璋之妻胡氏
 鑲白旗漢軍壮丁史鳯祥之妻張氏
 鑲白旗漢軍馬甲臧芝羙之妻丁氏
 正藍旗漢軍廕生傅爾敦之妻張氏
 正藍旗漢軍馬甲袁士傑之妻髙氏
 正藍旗漢軍候選縣丞李嶠之妻沈氏
 鑲藍旗漢軍馬甲熊英之妻張氏以上俱於乾隆/二十年 旌
[279-24b]
 表/
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百六十五