KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[270-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百五十六
 人物志一百三十六
 列女傳十六
  八旗滿洲列女傳十四
 鑲黄旗滿洲輕車都尉安徳之妻尹氏
 鑲黄旗滿洲哈哈珠色福慶之妻吴佳氏
 鑲黄旗滿洲拜唐阿金良之妾趙氏
[270-1b]
 鑲黄旗滿洲拜唐阿四達色之妻鄭氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍達春之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍永寜之妻李氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍烏爾圖那蘇圖之繼妻鈕祜祿
 氏
 鑲黄旗滿洲領催達伊木保之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲額爾登額之妻碧魯氏
 鑲黄旗滿洲馬甲老格之妻陳佳氏
[270-2a]
 鑲黄旗滿洲馬甲雙㤗之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲保成之妻瑪佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲索住之妻䝉古索氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳㤗之妻吴氏
 鑲黄旗滿洲馬甲三和之妻和舍里氏
 鑲黄旗滿洲馬甲厄爾登厄之妻和舍里氏
 鑲黄旗滿洲馬甲墨昌之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲扎方阿之妻岳氏
[270-2b]
 鑲黄旗滿洲馬甲阿布之妻梅赫勒氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳福之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳色之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲親軍噶拜之妻明安氏
 鑲黄旗&KR0694衣牲丁小座兒之妻完顔氏
 鑲黄旗滿洲閒㪚厄倫㤗之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗滿洲閑散三歌之妻他塔喇氏
 正黄旗滿洲前鋒阿林之妻何氏
[270-3a]
 正黄旗滿洲前鋒和清額之妻頼布氏
 正黄旗滿洲䕶軍恒瑞之妻羅佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍和昌之妻卓佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍雙全之妻白佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍䕶法保之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲䕶軍同住之妻鄂卓氏
 正黄旗滿洲䕶軍那金㤗之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍五達色之妻寜古塔氏
[270-3b]
 正黄旗滿洲䕶軍特克興額之妻扎庫塔氏
 正黄旗滿洲䕶軍黒格之妻胡佳氏
 正黄旗滿洲庫使徳昇之妻祖佳氏
 正黄旗滿洲馬甲什䝉額之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲依徳之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲伊林㤗之妻多鼐氏
 正黄旗滿洲馬甲達崇阿之妻趙氏
 正黄旗滿洲馬甲富隆阿之妻竒塔喇氏
[270-4a]
 正黄旗滿洲馬甲色克圖之妻黙勒哲哷氏
 正黄旗滿洲台丁田景順之妻宋氏
 正黄旗滿洲壮丁滿希孟之妻李氏
 正黄旗滿洲壮丁王士信之妻馬氏
 正黄旗滿洲水手董率之妻劉氏
 正黄旗滿洲閑散闗保之妻李氏
 正黄旗滿洲馬甲永山之未婚妻譚佳氏
 正白旗滿洲筆帖式六十九之妻赫舍里氏
[270-4b]
 正白旗滿洲官學生雙保之妻兆佳氏
 正白旗滿洲驍騎校窩星額之繼妻卓佳氏
 正白旗滿洲前鋒和爾青額之妻馬氏
 正白旗滿洲䕶軍阿林之妻周氏
 正白旗滿洲䕶軍伊藍保之妻伊氏
 正白旗滿洲䕶軍全徳之妻孔佳氏
 正白旗滿洲䕶軍明存之妻完顔氏
 正白族滿洲領催色欽之妻王氏
[270-5a]
 正白旗滿洲馬甲達哈布之妻吴佳氏
 正白旗滿洲馬甲伊常阿之妻薩克達氏
 正白旗滿洲馬甲富隆阿之妻李氏
 正白旗滿洲馬甲申保住之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲薩木哈之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲查布啇阿之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲四格之妻完顔氏
 正白旗滿洲馬甲達色之妻陳氏
[270-5b]
 正白旗滿洲馬甲色爾丙㤗之妻卜佳氏
 正白旗滿洲馬甲色克濟佈之妻富察氏
 正白旗滿洲飬育兵福格之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲養育兵呼金㤗之妻鮑佳氏
 正白旗滿洲閑散留森㤗之妻格集勒氏
 正紅旗滿洲前鋒永得之妻納喇氏
 正紅旗滿洲前鋒富㤗之妻方佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍西金㤗之妻鈕祜祿氏
[270-6a]
 正紅旗滿洲䕶軍全徳之妻納喇氏
 正紅旗滿洲䕶軍明山之妻伊特莫氏
 正紅旗滿洲䕶軍六格之妻那佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍永祿之妻齊佳氏
 正紅旗滿洲領催伯徳依之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲扎色克竒之妻吴佳氏
 正紅旗滿洲馬甲屯拜之妻趙氏
 正紅旗滿洲馬甲吉郎阿之妻伊爾根覺羅氏
[270-6b]
 正紅旗滿洲馬甲額伊色之妻庫雅拉氏
 正紅旗滿洲馬甲吉林保之妻王氏
 正紅旗滿洲馬甲常舒之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲徳祿之繼妻葉赫里氏
 正紅旗滿洲弓匠㑹丙阿之妻楊佳氏
 正紅旗滿洲閑㪚徳寜之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲驍騎校多艾之妻富察氏
 鑲白旗滿洲官學生多文之妻富察氏
[270-7a]
 鑲白旗滿洲䕶軍興貴之妻馬氏
 鑲白旗滿洲䕶軍法保之妻髙氏
 鑲白旗滿洲䕶軍常祿之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍八十兒之妻富察氏
 鑲白旗滿洲䕶軍有舒之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍富祥之妻談佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍八祿之繼妻金佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍徳祥之繼妻梁氏
[270-7b]
 鑲白旗滿洲䕶軍徳順之妻陳佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍劉住之妻安佳氏
 鑲白旗滿洲領催福格之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲領催馬錫那之妻張氏
 鑲白旗滿洲領催額爾徳木圖之妻劉佳氏
 鑲白旗滿洲領催賽冲阿之妻鈕祜祿氏
 鑲白旗滿洲領催常祥之妻黄氏
 鑲白旗滿洲馬甲寜㑹之妻𤓰勒佳氏
[270-8a]
 鑲白旗滿洲馬甲七唐阿之妻叚氏
 鑲白旗滿洲馬甲永福之妻拜玉特氏
 鑲白旗滿洲馬甲圖明阿之妻富察氏
 鑲白旗滿洲馬甲厄爾得尼之妻舒穆祿氏
 鑲白旗滿洲領長七達色之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲馬甲納哴阿之妻富察氏
 鑲白旗滿洲舖副穆爾薩之妻彭佳氏
 鑲白旗滿洲弓匠七十三之妻克伊氏
[270-8b]
 鑲白旗滿洲閑散遐齡之妻舒穆祿氏
 鑲白旗滿洲閑散阿尼雅哈之妻扎庫塔氏
 鑲白旗滿洲閑㪚景貴之妻托和羅氏
 鑲白旗滿洲閑散烏㸃之未婚妻崔氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍九達色之妻朱氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍保住之妻潘氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍白達色之妻闗氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍明山之妻劉氏
[270-9a]
 鑲紅旗滿洲䕶軍六十七之妻闗氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍徳麟之妻齊佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍徳音布之妻紅佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲拴住之繼妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲馬甲岳色之妻薩克達氏
 鑲紅旗滿洲馬甲同保之妻韋固氏
 鑲紅旗滿洲歩甲雪格之妻張氏
 鑲紅旗滿洲養育兵色克圖之妻陳佳氏
[270-9b]
 鑲紅旗滿洲閑散噶爾瑪之妻扎庫塔氏
 鑲紅旗滿洲閑散額爾格之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲閑散永山之妻黙勒哲呼氏
 正藍旗滿洲佐領巴哈練之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲驍騎校倫拜之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲騎都尉阿爾綳阿之妻佟佳氏
 正藍旗滿洲七品官英㤗之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲前鋒達寜阿之妻穆氏
[270-10a]
 正藍旗滿洲前鋒興㤗之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍石寜之妻白佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍八十一之妻富察氏
 正藍旗滿洲䕶軍七十一之妻楊佳氏
 正藍旗滿洲馬甲福楞額之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲馬甲常明之妻陳氏
 正藍旗滿洲馬甲多隆武之妻劉佳氏
 正藍旗滿洲閑散烏林保之妻納喇氏
[270-10b]
 正藍旗滿洲閑散齊達之妻富察氏
 正藍旗滿洲閑散噶都善之妻舒穆禄氏
 正藍旗滿洲閑散阿泰之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲閑散李而坼之妻孫氏
 正藍旗滿洲馬甲七十三之未婚妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲生員舒敏之妻張佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒達英阿之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲前鋒兆保之妻洪氏
[270-11a]
 鑲藍旗滿洲前鋒兆得之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲前鋒常保住之妻赫佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍皂保之妻李氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍善福之妻伊瑪里氏
 鑲藍旗滿洲領催二白之妻徐佳氏
 鑲藍旗滿洲領催觀音保之妻張氏
 鑲藍旗滿洲馬甲六十三之妻劉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲達海之妻楊佳氏
[270-11b]
 鑲藍旗滿洲馬甲海明之妻胡西勒氏
 鑲藍旗滿洲馬甲七一之妻張氏
 鑲藍旗滿洲馬甲保寜之妻邉佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲随和之妻佟佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲達桑阿之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲養育兵田保之妻張氏
 鑲藍旗滿洲閑散班廸之妻寜古塔氏以上俱扵/乾隆五十
 一年/ 旌表/
[270-12a]
 鑲黄旗滿洲佐領莽㤗之繼妻胡氏
 鑲黄旗滿洲佐領富敏之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲驍騎校官徳之妻卓多穆氏
 鑲黄旗滿洲藍翎長徳昇厄之繼妻金佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍校嘎雅之妻裕瑚魯氏
 鑲黄旗滿洲蘓拉三星保之妻于氏
 鑲黄旗滿洲前鋒存徳之妻陸氏
 鑲黄旗滿洲前鋒四達色之妻吕氏
[270-12b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍七十八之妻李佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍那林岱之妻章京氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍薩靈阿之妻翁烏氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍富星慎之妻張氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍花沙布之妻王氏
 鑲黄旗滿洲善射㤗山保之妻雷佳氏
 鑲黄旗滿洲領催穆通阿之妻他塔喇氏
 鑲黄旗滿洲領催賽炳阿之繼妻瑪佳氏
[270-13a]
 鑲黄旗滿洲馬甲黒達色之妻薛佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲永寜之妻王氏
 鑲黄旗滿洲馬甲三㤗之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲伊勒達穆之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲色克納之妻烏色氏
 鑲黄旗滿洲馬甲明舒之妻張氏
 鑲黄旗滿洲馬甲特新之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲順林之妻李佳氏
[270-13b]
 鑲黄旗滿洲馬甲賞阿佈之妻韓扎氏
 鑲黄旗滿洲珠軒頭目烏勒之妻趙佳氏
 鑲黄旗滿洲&KR0694衣馬甲徳福英之妻張氏
 鑲黄旗滿洲弓匠永徳之妻烏爾蘇氏
 鑲黄旗滿洲親軍達祥之妻卓佳氏
 鑲黄旗滿洲閑散徳音保之妻巴喇多氏
 鑲黄旗滿洲閑散額勒徳木保之妻伊爾根覺羅
 氏
[270-14a]
 鑲黄旗滿洲閑散愛綳阿之妻鈕祜祿氏
 鑲黄旗滿洲馬甲雅清阿之妻胡佳氏
 正黄旗滿洲前鋒富成之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲前鋒雅常之妻藺氏
 正黄旗滿洲䕶軍海亮之妻和舍里氏
 正黄旗滿洲䕶軍菩薩保之妻富氏
 正黄旗滿洲䕶軍布倫之妻蘇雅爾氏
 正黄旗滿洲䕶軍常徳之妻苑氏
[270-14b]
 正黄旗滿洲䕶軍希海之妻扎木圖氏
 正黄旗滿洲䕶軍站住之妻白氏
 正黄旗滿洲䕶軍皂福之妻伯索施穆魯氏
 正黄旗滿洲䕶軍蘓蘭泰之妻趙氏
 正黄旗滿洲䕶軍興㤗之妻烏蘇氏
 正黄旗滿洲䕶軍莽伊祿之妻張氏
 正黄旗滿洲䕶軍海林之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍常齡之妻完顔氏
[270-15a]
 正黄旗包衣䕶軍馬留住之妻董氏
 正黄旗滿洲䕶軍阿克敏之妻李氏
 正黄旗滿洲馬甲永安㤗之妻金氏
 正黄旗包衣馬甲闗保之妻張氏
 正黄旗滿洲馬甲伊齊木保之妻顔佳氏
 正黄旗滿洲馬甲阿明阿之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲盟璽之妻郭絡羅氏
 正黄旗滿洲馬甲得舒之妻舒穆禄氏
[270-15b]
 正黄旗滿洲馬甲賽農阿之妻鈕祜祿氏
 正黄旗滿洲馬甲瑚寳之妻莫爾哲氏
 正黄旗滿洲馬甲六茍兒之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲富森㤗之妻王氏
 正黄旗滿洲馬甲富伸之繼妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲伊常阿之妻黄佳氏
 正黄旗&KR0694衣馬甲金大忠之妻常氏
 正黄旗滿洲馬甲明通之妻蘓穆祿氏
[270-16a]
 正黄旗滿洲閑散偏爾之妻胡氏
 正黄旗滿洲閑散托囉之妻汪氏
 正黄旗滿洲閑散沙囒㤗之妻都嚕氏
 正白旗滿洲恭領蘇明之繼妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲驍騎校伊囒㤗之妻舒穆祿氏
 正白旗滿洲藍翎玉㤗之妻黄氏
 正白旗滿洲前鋒穆克登額之妻劉氏
 正白旗滿洲前鋒達春之妻趙佳氏
[270-16b]
 正白旗滿洲䕶軍愛興阿之妻沙拉氏
 正白旗滿洲䕶軍禮尚阿之妻趙佳氏
 正白旗滿洲䕶軍伊克坦佈之妻納喇氏
 正白旗滿洲䕶軍蘇隆阿之妻&KR0438勒佳氏
 正白旗滿洲領催廣陵之妻趙佳氏
 正白旗滿洲領催菩薩保之妻桂徹特氏
 正白旗滿洲馬甲六十一之妻周氏
 正白旗滿洲馬甲富永祿之妻圖墨特氏
[270-17a]
 正白旗滿洲馬甲伍三㤗之妻阿蘇氏
 正白旗滿洲馬甲沙囒㤗之妻席氏
 正白旗滿洲馬甲伍爾衮保之妻庚克呼氏
 正白旗滿洲馬甲化連佈之妻富佳氏
 正白旗滿洲馬甲伍靈額之繼妻蘇徹里氏
 正白旗滿洲親軍舒明阿之妻安氏
 正白旗滿洲弓匠亮徳之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲壮丁金保之妻張氏
[270-17b]
 正白旗滿洲壮丁二達色之妻李氏
 正白旗滿洲閑散赫森㤗之妻薩圖嚕氏
 正白旗滿洲閑散烏楞特之妻西特瑚哩氏
 正白旗滿洲閑散吉林保之妻托庫羅氏
 正白旗滿洲閑散巴延㤗之妻楊佳氏
 正紅旗滿洲筆帖式七克坦布之妻卓布齊特氏
 正紅旗滿洲前鋒窩楞額之妻吴佳氏
 正紅旗滿洲前鋒富舒之妻汪氏
[270-18a]
 正紅旗滿洲前鋒舒和圖之妻納喇氏
 正紅旗滿洲領催常明之妻王佳氏
 正紅旗滿洲馬甲寜住㤗之妻李佳氏
 正紅旗滿洲馬甲什住之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲伍格之妻趙佳氏
 正紅旗滿洲馬甲何山之妻宋佳氏
 正紅旗滿洲馬甲劉住之妻江氏
 正紅旗滿洲馬甲素冲阿之妻鈕祜祿氏
[270-18b]
 正紅旗滿洲閑散聖忠保之妻楊佳氏
 正紅旗滿洲閑散明保之妻桞佳氏
 正紅旗滿洲閑散賚謨色之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲閑散揚固達之妻趙氏
 鑲白旗滿洲通判薩弼之繼妻李佳氏
 鑲白旗滿洲雲騎尉富隆阿之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍伊凌阿之妻佟啟氏
 鑲白旗滿洲䕶軍興徳之妻李氏
[270-19a]
 鑲白旗滿洲䕶軍徳寜之妻徐氏
 鑲白旗滿洲䕶軍照保之妻趙佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍萬通之妻孟佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍達桑阿之妻董佳氏
 鑲白旗滿洲領催霍雲務之妻鈕祜祿氏
 鑲白旗滿洲領催那丹珠之妻扎庫塔氏
 鑲白旗滿洲馬甲徳福之妻黄氏
 鑲白旗滿洲馬甲巴什晋之妻孫佳氏
[270-19b]
 鑲白旗滿洲馬甲鈕嚨阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲納星阿之妻博爾濟吉特氏
 鑲白旗滿洲親軍八十一之妻鄂羅托氏
 鑲白旗滿洲閑散徳福之妻栢氏
 鑲紅旗滿洲中書都明之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲前鋒七車布之妻寗氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍六十九之妻白佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍全祿之妻富察氏
[270-20a]
 鑲紅旗滿洲䕶軍校薩哈連之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍對竒之妻王氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍富明阿之妻紅氏
 鑲紅旗滿洲領催雅京阿之妻金佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲佛保之妻蘇佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲髙成名之妻鮑佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲百嵗之妻劉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲額勒徳之妻伊爾根覺羅氏
[270-20b]
 鑲紅旗滿洲馬甲四十六之妻鈕祜祿氏
 鑲紅旗滿洲馬甲玉山之妻焦氏
 鑲紅旗滿洲馬甲啟成額之妻巴雅喇氏
 鑲紅旗滿洲馬甲富産之妻張佳氏
 鑲紅旗滿洲親軍和林布之妻吴氏
 鑲紅旗滿洲閑散常厄力之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲閑㪚五十四之妻胡佳氏
 鑲紅旗滿洲閑散巴囒㤗之妻伊爾根覺羅氏
[270-21a]
 正藍旗滿洲防禦塔西圖之妻扎斯呼哩氏
 正藍旗滿洲前鋒吉爾通阿之妻崔氏
 正藍旗滿洲䕶軍吴爾散之妻博尉氏
 正藍旗滿洲䕶軍成祿之妻佟佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍得寜之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍百昌之妻朴氏
 正藍旗滿洲副䕶軍校和舍之妻羅佳氏
 正藍旗滿洲領催雙徳之妻巴雅拉氏
[270-21b]
 正藍旗滿洲領催常什保之繼妻趙佳氏
 正藍旗滿洲馬甲徳克京厄之妻吴佳氏
 正藍旗滿洲馬甲永恰布之妻孟佳氏
 正藍旗滿洲歩甲雙福之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲歩甲富永之妻富察氏
 正藍旗滿洲馬甲武爾哈尼之妻唐氏
 正藍旗滿洲馬甲存保之妻格濟勒氏
 正藍旗滿洲閑散明住之繼妻伊爾根覺羅氏
[270-22a]
 鑲藍旗滿洲佐領徳克進布之妻趙佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒雙喜之妻霍吉庫氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍保住之妻米佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍王保住之妻張佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍常安之妻赫舍里氏
 鑲藍旗滿洲領催明格之妻聶格里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲五達色之妻傅佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲費揚武之妻伊爾根覺羅氏
[270-22b]
 鑲藍旗滿洲馬甲伊齊木保之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲馬甲敦保之妻唐克哷氏
 鑲藍旗滿洲馬甲富森布之妻何佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲富爾占之妻白玉忒氏
 鑲藍旗滿洲歩甲愛興阿之妻劉佳氏以上俱扵/乾隆五十
 二年/ 旌表/
 鑲黄旗滿洲前鋒校三達色之繼妻圖木魯氏
 鑲黄旗滿洲前鋒七十九之妻伊爾根覺羅氏
[270-23a]
 鑲黄旗滿洲前鋒扎坤珠之妻岱氏
 鑲黄旗滿洲前鋒武靈阿之妻吴氏
 鑲黄旗滿洲前鋒靈保之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲前鋒納囒㤗之妻楊氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍栢靈阿之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍那清阿之妻黄氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍烏隆阿之妻巴雅拉氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍佛徳之妻富察氏
[270-23b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍雙英之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍色補興額之妻葉和爾氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍庫蒙額之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲六格之妻孟氏
 鑲黄旗滿洲馬甲華阿木保之妻拜雅喇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲阿進㤗之妻拜雅喇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳里木保之妻格濟勒氏
 鑲黄旗滿洲馬甲習道之妻赫舍里氏
[270-24a]
 鑲黄旗滿洲馬甲珠爾杭阿之妻甘佳氏
 鑲黄旗包衣牲丁徳保之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲閑散明㤗之妻王氏
 鑲黄旗滿洲閑散八十六之妻舒穆祿氏
 鑲黄旗滿洲閑散安㤗之妻薩克達氏
 鑲黄旗滿洲閑散音徳布之妻陳氏
 正黄旗滿洲前鋒徳寜之妻納喇氏
 正黄旗滿洲前鋒徳義之妻赫舍里氏
[270-24b]
 正黄旗滿洲副前鋒富森布之妻巴雅拉氏
 正黄旗滿洲䕶軍存徳之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍蘇綳額之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍成海之妻劉氏
 正黄旗滿洲䕶軍富慶之妻劉氏
 正黄旗滿洲䕶軍官保之妻李氏
 正黄旗滿洲䕶軍得保住之妻吴氏
 正黄旗滿洲領催烏爾犒之繼妻伊爾根覺羅氏
[270-25a]
 正黄旗滿洲馬甲兆住之妻覺羅察氏
 正黄旗滿洲馬甲武爾衮之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲扎山太之妻陳氏
 正黄旗滿洲馬甲華國之妻何佳氏
 正黄旗滿洲馬甲吉山之繼妻温徹亨氏
 正黄旗滿洲馬甲敷森布之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲忠伊納之妻唐色哩氏
 正黄旗滿洲馬甲集里木保之妻集布察氏
[270-25b]
 正黄旗滿洲馬甲巴什伍之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲西里木保之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲添西之妻陳氏
 正黄旗滿洲馬甲豐保之妻托庫羅氏
 正黄旗滿洲馬甲舒明阿之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲賚福之妻朱氏
 正黄旗滿洲閑散吾陵阿之妻傳氏
 正黄旗滿洲閑散八十之妻兆氏
[270-26a]
 正黄旗滿洲閑散徳壽之妻李佳氏
 正黄旗滿洲閑散賽璧圖之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲閑散外庫之妻他塔喇氏
 正黄旗滿洲閑散郭官保之妻王氏
 正白旗滿洲前鋒常明之妻費氏
 正白旗滿洲䕶軍永喜之妻那氏
 正白旗滿洲䕶軍巴通阿之妻朱氏
 正白旗滿洲䕶軍菩薩保之繼妻張氏
[270-26b]
 正白旗滿洲䕶軍官福之妻韓氏
 正白旗滿洲䕶軍七十五之妻李氏
 正白旗滿洲馬甲彩祥之妻王氏
 正白旗滿洲馬甲阿克墩之妻馬氏
 正白旗滿洲馬甲靈圖之妻梁氏
 正白旗滿洲馬甲二達色之妻趙佳氏
 正白旗滿洲馬甲三達色之妻龍氏
 正白旗滿洲歩甲八十之妻髙氏
[270-27a]
 正白旗滿洲馬甲常保之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲馬甲福舒之妻劉氏
 正白旗滿洲馬甲費楊武之妻汪氏
 正白旗滿洲壮丁王存仁之妻閆氏
 正白旗滿洲壮丁三達色之妻史氏
 正白旗包衣牲丁法保之妻李氏
 正白旗滿洲親軍伊吉爾圖之妻果博羅氏
 正白旗滿洲閑散闗得之妻周氏
[270-27b]
 正白旗滿洲閑散烏巴哈之妻舒穆祿氏
 正紅旗滿洲前鋒興額圖之妻巴雅拉氏
 正紅旗滿洲前鋒三格太之妻李瑪拉氏
 正紅旗滿洲䕶軍景明之妻富察氏
 正紅旗滿洲䕶軍皂君保之妻陳佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍蘇保之妻楊佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍敖敏之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲領催常徳之妻富察氏
[270-28a]
 正紅旗滿洲䕶軍全徳之妻黄佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍雙住之妻胡氏
 正紅旗滿洲領催科䝉額之妻扎斯呼里氏
 正紅旗滿洲馬甲舒敏㤗之妻西克特哷氏
 正紅旗滿洲馬甲何星之妻石佳氏
 正紅旗&KR0694衣珠軒頭目八狗兒之妻楊氏
 正紅旗滿洲馬甲阿囒㤗之妻邁都氏
 正紅旗滿洲馬甲發禮木保之妻富察氏
[270-28b]
 正紅旗滿洲閑散色爾太之妾陳氏
 正紅旗滿洲閑散桑格之妻烏扎拉氏
 正紅旗滿洲閑散佛林㤗之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲閑散徳克得木保之妻楊氏
 正紅旗&KR0694衣閑散蘇清額之妻胡氏
 鑲白旗滿洲郎中索太之妾榮氏
 鑲白旗滿洲騎都尉富樂合之妻富氏
 鑲白旗滿洲驍騎校額爾登額之妻王氏
[270-29a]
 鑲白旗滿洲前鋒雙福之繼妻燕占氏
 鑲白旗滿洲前鋒烏針之妻和爾氏
 鑲白旗滿洲前鋒黒格之妻李氏
 鑲白旗滿洲䕶軍烏林保之妻張氏
 鑲白旗滿洲䕶軍富爾洪阿之妻富佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍富能武之妻赫舍里氏
 鑲白旗滿洲領催雙鼎之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲馬甲常格之妻劉佳氏
[270-29b]
 鑲白旗滿洲馬甲傅昌阿之妻張氏
 鑲白旗滿洲馬甲龍㤗之妻劉佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲永申㤗之妻墨勒得氏
 鑲白旗滿洲馬甲通㤗之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲阿尼鈕之妻烏色氏
 鑲白旗滿洲馬甲雅啟納之妻趙佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲圖喇之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲佛樂善之妻周佳氏
[270-30a]
 鑲白旗滿洲馬甲徳稜㤗之妻張氏
 鑲白旗滿洲親軍達桑阿之妻何氏
 鑲白旗滿洲親軍那興阿之妻顏扎氏
 鑲白旗滿洲養育兵海寜之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲前鋒徳柱之妻王氏
 鑲紅旗滿洲前鋒阿爾當阿之妻張佳氏
 鑲紅旗滿洲前鋒海保之妻嚇舍里氏
 鑲紅旗滿洲前鋒巴燕布之妻劉氏
[270-30b]
 鑲紅旗滿洲䕶軍八凌阿之妻耿氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍明太之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍雙成之妻孫氏
 鑲紅旗滿洲領催尚阿佈之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲佟太之妻蔡氏
 鑲紅旗滿洲馬甲徳壽之妻吴佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲富明之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲馬甲站福之妻闗氏
[270-31a]
 鑲紅旗滿洲馬甲烏陞保之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲巴罕㤗之妻烏色氏
 鑲紅旗滿洲馬甲碩雙武之妻計佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲貴格之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲阿格里之妻烏蘇氏
 鑲紅旗滿洲閑散瑪木丕善之妻扎庫塔氏
 正藍旗滿洲知府喜占之妾王氏
 正藍旗滿洲官學生伊林之妻𤓰勒佳氏
[270-31b]
 正藍旗滿洲前鋒校𦍑都之繼妻孟氏
 正藍旗滿洲前鋒五達色之妻赫舍里氏
 正藍旗滿洲䕶軍廣少之妻王氏
 正藍旗滿洲䕶軍永全之妻趙佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍佟武㤗之妻那氏
 正藍旗滿洲䕶軍花朗阿之繼妻李氏
 正藍旗滿洲領催富隆阿之妻郭氏
 正藍旗滿洲馬甲富寜阿之妻黄佳氏
[270-32a]
 正藍旗滿洲馬甲富隆之妻閆氏
 正藍旗滿洲馬甲瑪呢之妻蘇莫爾氏
 正藍旗滿洲馬甲徳福之繼妻莫爾根特氏
 正藍旗滿洲馬甲烏爾公額之妻関氏
 正藍旗滿洲馬甲綽和諾之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗包衣牲丁吐爾奈之妻楊氏
 正藍旗滿洲閑散英布之妻伊拉理氏
 正藍旗滿洲閑散那達氣之妻闗氏
[270-32b]
 鑲藍旗滿洲前鋒徳格之妻李氏
 鑲藍旗滿洲前鋒占住之妻王氏
 鑲藍旗滿洲前鋒竒爾巴之妻羅佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍老格之妻馬氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍佛玉之妻王氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍校七格之妻李氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍校柴掦阿之妻巴雅爾齊氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍圖山之妻黄佳氏
[270-33a]
 鑲藍旗滿洲䕶軍拴住之妻金氏
 鑲藍旗滿洲領催富寜太之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲永祿之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲馬甲七僧保之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲馬甲六十七之妻張氏
 鑲藍旗滿洲馬甲蘇喀布之妻西穆哩氏
 鑲藍旗滿洲閑散鄂常之妻郭氏
 鑲藍旗滿洲閑散武里木保之妻巴雅喇氏
[270-33b]
 鑲藍旗滿洲閑散三小之妻趙佳氏以上俱扵乾/隆五十三年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲前鋒叅領鄂多之妻他塔喇氏
 鑲黄旗滿洲佐領蘇倫太之繼妻劉氏
 鑲黄旗滿洲驍騎校西三㤗之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍校三達色之妻宋佳氏
 鑲黄旗滿洲鳥鎗翎長二達色之妻博爾濟吉特
 氏
[270-34a]
 鑲黄旗滿洲前鋒翎長卓凌阿之妻閆佳氏
 鑲黄旗滿洲前鋒宗清之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲前鋒保慶之妻葉佳氏
 鑲黄旗滿洲前鋒富永之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲前鋒伊薩木保之妻西特瑚哩氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍叅領塔里善之妻倪几爾氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍雅達那之妻張佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍七格之妻瑪佳氏
[270-34b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍徳綳厄之妻達魯克氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍薩明阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍六十九之妻王氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍鉄圖之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍福格之妻喬氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍官保之妻葉赫氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍舒明保之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍明㤗之妻𤓰勒佳氏
[270-35a]
 鑲黄旗滿洲䕶軍福祿之妻郭氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍木克徳合之妻蘇氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍烏爾希遜之繼妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲領催達文之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲領催永㤗之妻孫氏
 鑲黄旗滿洲領催皂保之妻裕瑚禄氏
 鑲黄旗滿洲領催三格之妻優珠嚕氏
 鑲黄旗滿洲馬甲篤敏之妻博爾濟吉特氏
[270-35b]
 鑲黄旗滿洲馬甲伊拉竒之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲海福之妻碧魯氏
 鑲黄旗滿洲馬甲八存之妻郭氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳倫太之妻曽氏
 鑲黄旗滿洲馬甲索欒大之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲雅侵之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲福星保之妻宏義氏
 鑲黄旗滿洲馬甲積徳之妻珠爾根氏
[270-36a]
 鑲黄旗滿洲馬甲栢凌阿之妻徐氏
 鑲黄旗滿洲親軍伍佛保之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲佛保之妻陳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲福珠之妻寜古塔氏
 鑲黄旗滿洲閑散固三㤗之妻舒穆祿氏
 鑲黄旗滿洲閑散傳凌阿之妻烏蘇氏
 正黄旗滿洲佐領季祿之妻覺爾察氏
 正黄旗滿洲官學生觧化鵬之妻金氏
[270-36b]
 正黄旗滿洲前鋒佛隆阿之妻佟佳氏
 正黄旗滿洲前鋒富爾建太之妻白氏
 正黄旗滿洲前鋒那永阿之妻黄氏
 正黄旗滿洲前鋒佟海之妻瑪佳氏
 正黄旗滿洲前鋒七十六之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲委前鋒愛心太之妻張氏
 正黄旗滿洲䕶軍堆噐之妻史佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍和善之妻塔氏
[270-37a]
 正黄旗滿洲䕶軍舒明善之妻納喇氏
 正黄旗滿洲䕶軍達琳之妻納喇氏
 正黄旗滿洲䕶軍竒成額之妻吴氏
 正黄旗滿洲䕶軍祥祿之妻西他拉氏
 正黄旗滿洲領催伊郎阿之妻趙氏
 正黄旗滿洲領催延通阿之妻薩克達氏
 正黄旗滿洲馬甲常林之妻劉氏
 正黄旗滿洲馬甲柏林之繼妻曾氏
[270-37b]
 正黄旗滿洲馬甲保爾之妻王氏
 正黄旗滿洲馬甲額齊木保之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲海星阿之妻汪佳氏
 正黄旗滿洲馬甲伍林㤗之妻納喇氏
 正黄旗滿洲馬甲七格之妻佟氏
 正黄旗滿洲馬甲七十八之妻鄭氏
 正黄旗滿洲馬甲扎竒納之妻吴氏
 正黄旗滿洲馬甲六十八之妻張佳氏
[270-38a]
 正黄旗滿洲馬甲雅爾哈之妻鄭氏
 正黄旗滿洲馬甲富興額之妻馬氏
 正黄旗滿洲歩甲額勒登額之妻趙佳氏
 正黄旗滿洲庫守得貴之妻楊氏
 正黄旗滿洲馬甲馬力虎之妻李氏
 正黄旗包衣牲丁哈達之妻趙氏
 正黄旗滿洲閑散阿寜阿之妻哈巴氏
 正黄旗滿洲馬甲興福之未婚妻瑪佳氏
[270-38b]
 正白旗滿洲前鋒哈豐阿之妻張氏
 正白旗滿洲前鋒錢良保之妻佟氏
 正白旗滿洲前鋒徳福之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲前鋒英貴之妻齊齊克氏
 正白旗滿洲前鋒黒小兒之妻張佳氏
 正白旗滿洲䕶軍徳克金額之妻郭氏
 正白旗滿洲䕶軍烏常阿之妻佟氏
 正白旗滿洲䕶軍花尚阿之妻常氐
[270-39a]
 正白旗滿洲䕶軍玉柱之妻趙佳氏
 正白旗滿洲䕶軍富隆保之妻潘氏
 正白旗滿洲䕶軍和岱之妻郎氏
 正白旗滿洲䕶軍常華之繼妻官氏
 正白旗滿洲䕶軍富春保之妻孔氏
 正白旗滿洲馬甲徳英額之繼妻西他爾氏
 正白旗滿洲馬甲九格之妻索佳氏
 正白旗滿洲馬甲明玉之妻吴氏
[270-39b]
 正白旗滿洲馬甲成祿之妻張氏
 正白旗滿洲馬甲巴哈布之妻王氏
 正白旗滿洲養育兵富文之妻趙佳氏
 正白旗滿洲牲丁索爾太之繼妻傅氏
 正白旗&KR0694衣鍍金匠七十四之妻楊氏
 正白旗滿洲閑散魯賔之妻祁氏
 正白旗滿洲閑散恩特赫忒伊之妻倭勒氏
 正白旗滿洲閑散白家保之妻闗氏
[270-40a]
 正紅旗滿洲前鋒蘇蘭㤗之妻趙佳氏
 正紅旗滿洲前鋒平徳之妻富察氏
 正紅旗滿洲前鋒永徳之妻伊扎爾氏
 正紅旗滿洲䕶軍六格之妻他塔喇氏
 正紅旗滿洲䕶軍校那音㤗之妻劉氏
 正紅旗滿洲䕶軍兆熊之妻和舍里氏
 正紅旗滿洲䕶軍觀音保之妻納喇氏
 正紅旗滿洲䕶軍阿克敦之妻富察氏
[270-40b]
 正紅旗滿洲䕶軍五十九之妻金佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍㤗成之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍得楞厄之妻佟氏
 正紅旗滿洲領催明安㤗之妻曹佳氏
 正紅旗滿洲馬甲舒隆額之妻趙佳氏
 正紅旗滿洲馬甲們都之妻劉氏
 正紅旗滿洲馬甲太順之妻訥勒氏
 正紅旗滿洲馬甲風林之妻周氏
[270-41a]
 正紅旗滿洲馬甲明保住之妻李氏
 正紅旗滿洲馬甲八十之妻杜氏
 正紅旗滿洲馬甲徳克精額之妻赫氏
 正紅旗滿洲㓜丁通保之妻闗氏
 正紅旗滿洲閑散倭西木保之妻薩克達氏
 鑲白旗滿洲三等䕶衛五格之妻楊氏
 鑲白旗滿洲委前鋒東保之妻王氏
 鑲白旗滿洲䕶軍永興之妻馬氏
[270-41b]
 鑲白旗滿洲䕶軍成衣祿之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍福祿之妻王氏
 鑲白旗滿洲䕶軍富保之妻張佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍徳喜之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍哲海之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍成祿之繼妻張氏
 鑲白旗滿洲領催伊勒通額之妻田佳氏
 鑲白旗滿洲領催明亮之妻張氏
[270-42a]
 鑲白旗滿洲領催得光之妻張氏
 鑲白旗滿洲馬甲常福之妻鄂佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲富祥之妻周佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲舒通阿之妻滿金氏
 鑲白旗滿洲馬甲四格之妻張氏
 鑲白旗滿洲馬甲喜佛納之妻顔扎氏
 鑲白旗滿洲馬甲色楞㤗之妻尼瑪齊氏
 鑲白旗滿洲馬甲富寧保之妻佟佳氏
[270-42b]
 鑲白旗滿洲馬甲陶珠之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲明保之妻西克特哩氏
 鑲白旗滿洲馬甲富忠阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲塘武之妻汪佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲占住之妻黄佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲依克坍佈之妻方佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲靈善之妻趙佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲扒山之妻𤓰勒佳氏
[270-43a]
 鑲白旗滿洲馬甲貴明之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲閑散禹爾訥之妻倪氏
 鑲紅旗滿洲藍翎侍衛富英魁之妻扎庫他氏
 鑲紅旗滿洲前鋒雅朗阿之妻李氏
 鑲紅旗滿洲委前鋒石貴之妻呉氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍富徳之妻鈕祜禄氏
 鑲紅旗滿洲馬甲子孫保之妻郭佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲達色之妻于氏
[270-43b]
 鑲紅旗滿洲馬甲豐昇額之妻闗氏
 鑲紅旗滿洲馬甲巴力賽之妻韓氏
 鑲紅旗滿洲馬甲烏爾格什之妻尼瑪察氏
 鑲紅旗滿洲馬甲廣柱之妻章佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲豐陞額之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲歩甲太平之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲牲丁六十八之妻陳氏
 鑲紅旗滿洲閑散吴老兒之妻韓氏
[270-44a]
 正藍旗滿洲官學生永寜之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲前鋒富珠禮之妻白佳氏
 正藍旗滿洲前鋒赫雅圖之妻吴氏
 正藍旗滿洲前鋒常明保之妻白佳氏
 正藍旗滿洲前鋒富森布之妻王氏
 正藍旗滿洲䕶軍傳清之妻必里特氏
 正藍旗滿洲䕶軍舒羗阿之繼妻王氏
 正藍旗滿洲䕶軍厄爾登布之妻張佳氏
[270-44b]
 正藍旗滿洲䕶軍扎坤珠之妻富氏
 正藍旗滿洲䕶軍扎坤珠之妻陳氏
 正藍旗滿洲䕶軍阿禮之妻劉氏
 正藍旗滿洲領催扎拉芬之妻陳氏
 正藍旗滿洲領催古爾扎普之妻吴氏
 正藍旗滿洲領催額哷木保之妻扎斯呼哩氏
 正藍旗滿洲馬甲玉格之妻𤓰勒佳氏
 止藍旗滿洲馬甲富勒渾之妻黄氏
[270-45a]
 正藍旗滿洲馬甲常青之妻張氏
 正藍旗滿洲馬甲香保之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲馬甲阿爾蘇坤之妻墨勒哲哷氏
 正藍旗滿洲馬甲徳齊伯之妻李氏
 正藍旗滿洲馬甲尼瑪善之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲親軍九十五之妻董氏
 正藍旗滿洲打牲丁邵文遷之妻于氏
 正藍旗滿洲閑散吉木保之妻沙哲哩氏
[270-45b]
 鑲藍旗滿洲防禦瑪音普之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒達郎阿之妻張氏
 鑲藍旗滿洲前鋒克興額之妻烏蘇氏
 鑲藍旗滿洲前鋒索柱之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒全格之妻䝉古索氏
 鑲藍旗滿洲前鋒查明阿之妻白氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍伊長阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍剛住之妻劉氏
[270-46a]
 鑲藍旗滿洲䕶軍豐盛阿之妻王氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍富珠里之妻李氏
 鑲藍旗滿洲領催徳楞厄之妻于氏
 鑲藍旗滿洲馬甲達色之妻查氏
 鑲藍旗滿洲馬甲開㤗之妻穆氏
 鑲藍旗滿洲馬甲多嚨武之妻趙佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲珠明阿之妻石佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲伊柱之妻于氏
[270-46b]
 鑲藍旗滿洲閑散音徳布之妻田氏
 鑲藍旗滿洲閑散五保之妻李氏
 鑲藍旗滿洲閑散官音貴之妻張氏
 鑲藍旗滿洲閑散五十之妻趙佳氏
 鑲藍旗滿洲閑散章色之妻𤓰勒佳氏以上俱扵/乾隆五十
 四年/ 旌表/
 鑲黄旗滿洲協領舒敏之妾田氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍校烏爾登額之繼妻那木都魯
[270-47a]
 氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍校開徳之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲鳥鎗翎長多爾濟之妻薩克圖克氏
 鑲黄旗滿洲拜唐阿廣昌之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲前鋒和申之妻巴雅特氏
 鑲黄旗滿洲前鋒佛爾清額之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲前鋒哈清阿之妻王氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍石得之妻𤓰勒佳氏
[270-47b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍西積爾琿之繼妻薩克達氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍豐年之妻黄佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍都隆阿之妻闗佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍成明之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍富明阿之妻瑪佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍來徳之妻納喇氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍約興阿之妻新佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍圖成阿之妻鄂佳氏
[270-48a]
 鑲黄旗滿洲䕶軍郗英之妻富佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍阿克東阿之妻湛氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍格佟額之妻章京氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍羅漢保之妻拖科羅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍蘇楞額之妻孔氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍託琿之妻馬佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍五十一之繼妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲領催富謙之妻劉佳氏
[270-48b]
 鑲黄旗滿洲馬甲巴哈那之妻鄂木托氏
 鑲黄旗滿洲馬甲六十之妻鄂氏
 鑲黄旗滿洲馬甲畢成之妻李佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲額爾登布之妻杜氏
 鑲黄旗滿洲馬甲海常之妻寗氏
 鑲黄旗滿洲馬甲四格之妻趙佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲唐格之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲阿爾松阿之妻𤓰勒佳氏
[270-49a]
 鑲黄旗滿洲馬甲徳智之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲僧保之妻尼瑪齊氏
 鑲黄旗滿洲馬甲穏車赫納之妻扎庫塔氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富森保之妻格幾爾氏
 鑲黄旗滿洲馬甲林住之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲陳永之妻靳佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲文興之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲慶徳之妻濟里克氏
[270-49b]
 鑲黄旗滿洲馬甲貴景㤗之妻𫿞濟氏
 鑲黄旗滿洲馬甲海寕之妻烏素里氏
 鑲黄旗滿洲親軍霍隆武之妻張氏
 鑲黄旗滿洲親軍成信之妻納喇氏
 鑲黄旗滿洲㓜丁伍歌之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲閑散倉爾之妻許氏
 鑲黄旗滿洲閑散星保之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲發爾納之妻郭爾羅斯氏
[270-50a]
 正黄旗滿洲騎都尉羅爾占之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲前鋒章京額爾登布之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲前鋒校拜達色之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍校圖桑阿之繼妻吴佳氏
 正黄旗滿洲拜唐阿常壽之妻蘇氏
 正黄旗滿洲前鋒達薩布之妻劉氏
 正黄旗滿洲前鋒薩哈禪之妻尚佳氏
 正黄旗滿洲前鋒三達色之妻𤓰勒佳氏
[270-50b]
 正黄旗滿洲䕶軍達林布之妻王氏
 正黄旗滿洲䕶軍竒成額之妻卓爾佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍海存之妻舒穆祿氏
 正黄旗滿洲䕶軍明亮之妻索佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍珠隆阿之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍托勒之妻李氏
 正黄旗滿洲䕶軍六達色之妻隆氏
 正黄旗滿洲䕶軍達哈布之妻烏扎拉氏
[270-51a]
 正黄旗滿洲䕶軍榮徳之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍喀爾崇義之妻單佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍阿爾當阿之妻蘇佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍徳保住之妻&KR0544佳氏
 正黄旗滿洲馬甲闗徳之妻西克特李氏
 正黄旗滿洲馬甲妞格之妻齊氏
 正黄旗滿洲馬甲神保住之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲傅富之妻赫勒氏
[270-51b]
 正黄旗滿洲馬甲花連阿之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲馬甲塔集木保之妻杭佳氏
 正黄旗滿洲馬甲圖喇之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲廐丁六格之妻張氏
 正黄旗滿洲閑散楊桑阿之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲馬甲徳祿之繼妻烏色氏
 正黄旗滿洲馬甲福星之妻蘓都哩氏
 正白旗滿洲佐領岳鸞㤗之妻烏扎庫氏
[270-52a]
 正白旗滿洲前鋒額神保之妻白佳氏
 正白旗滿洲䕶軍巴爾姜阿之妻張氏
 正白旗滿洲䕶軍清保之妻馬佳氏
 正白旗滿洲䕶軍蘇明阿之妻盧布里氏
 正白旗滿洲䕶軍佛金太之繼妻趙佳氏
 正白旗滿洲䕶軍明福之妻那木都魯氏
 正白旗滿洲領催發克京阿之妻徐氏
 正白旗滿洲馬甲闗柱之妻陳氏
[270-52b]
 正白旗滿洲馬甲雅克西訥之妻佟佳氏
 正白旗滿洲馬甲滿陞之妻納喇氏
 正白旗滿洲馬甲特伊穆之妻墨勒哲里氏
 正白旗滿洲馬甲六十五之妻呼西哈里氏
 正白旗滿洲馬甲扎籠阿之妻呼西哈里氏
 正白旗滿洲馬甲五十之妻葛幾勒氏
 正白旗滿洲馬甲八十四之妻徐氏
 正白旗滿洲馬甲阿爾綳阿之妻尼瑪察氏
[270-53a]
 正白旗滿洲親軍米學聖之妻髙氏
 正白旗滿洲閑散嘠爾兵阿之妻納喇氏
 正白旗滿洲閑散何力布之妻温佳氏
 正白旗滿洲閑散索爾之妻蘇氏
 正白旗滿洲閑散達森保之妻富察氏
 正紅旗滿洲前鋒校官保之妻陳氏
 正紅旗滿洲䕶軍校吉爾哈布之妻張氏
 正紅旗滿洲副䕶軍校兵泰之妻伊爾根覺羅氏
[270-53b]
 正紅旗滿洲前鋒西哈納之妻薩克達氏
 正紅旗滿洲前鋒富蘭㤗之妻劉氏
 正紅旗滿洲前鋒佛山之妻希塔拉氏
 正紅旗滿洲前鋒馬昌之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲前鋒二達色之妻董佳氏
 正紅旗滿洲前鋒哈達海之妻空鄂羅氏
 正紅旗滿洲䕶軍林玉之妻佟氏
 正紅旗滿洲䕶軍那銀太之妻𤓰勒佳氏
[270-54a]
 正紅旗滿洲䕶軍五格之妻曹氏
 正紅旗滿洲䕶軍塔青阿之妻舒拉佳氏
 正紅旗滿洲領催丹青之妻張氏
 正紅旗滿洲領催七格之妻納喇氏
 正紅旗滿洲領催廣太之妻黄佳氏
 正紅旗滿洲領催拜斯哈拉之妻富察氏
 正紅旗滿洲馬甲廣太之妻魯佳氏
 正紅旗滿洲馬甲闗保住之妻張氏
[270-54b]
 正紅旗滿洲馬甲徳啟納之妻富察氏
 正紅旗滿洲馬甲烏林㤗之妻都魯氏
 正紅旗滿洲馬甲徳克精額之妻色赫哷氏
 正紅旗滿洲馬甲通徳之妻呼西哈里氏
 正紅旗滿洲馬甲珠薩木保之妻扎斯呼哩氏
 正紅旗滿洲馬甲阿林㤗之妻李佳氏
 正紅旗滿洲馬甲色克精額之妻巴魯特氏
 正紅旗滿洲馬甲蘓隆阿之繼妻趙佳氏
[270-55a]
 正紅旗滿洲馬甲蘇冲阿之妻閆氏
 正紅旗滿洲馬甲六十三之妻何佳氏
 正紅旗滿洲馬甲徒母爾之妻李佳氏
 正紅旗滿洲馬甲秋紹之妻&KR0438勒佳氏
 正紅旗滿洲歩甲塔克什布之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲親軍額爾登布之妻徐氏
 正紅旗滿洲馬兵富常之妻張佳氏
 正紅旗滿洲歩兵徳倫之妻蔡氏
[270-55b]
 鑲白旗滿洲藍翎長阿八太之妻薩克達氏
 鑲白旗滿洲藍翎長景福之繼妻習佳氏
 鑲白旗滿洲歩軍校阿爾㤗之妾張氏
 鑲白旗滿洲前鋒巴楊阿之妻富察氏
 鑲白旗滿洲前鋒烏爾公阿之妻扎木齊氏
 鑲白旗滿洲䕶軍音徳赫之妻劉氏
 鑲白旗滿洲䕶軍七格之妻白佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍五格之妻𤓰勒佳氏
[270-56a]
 鑲白旗滿洲䕶軍國爾敏之妻羅佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍松克訥之妻趙氏
 鑲白旗滿洲䕶軍六達色之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍祥安之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍花尚阿之妻楊額拉特氏
 鑲白旗滿洲䕶軍托恩多布之妻陶佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍保山之妻金氏
 鑲白旗滿洲䕶軍烏雲太之妻孫氏
[270-56b]
 鑲白旗滿洲䕶軍索住之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲達春之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲三達色之妻何佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲格琫額之妻富察氏
 鑲白旗滿洲馬甲赫申泰之妻烏扎拉氏
 鑲白旗滿洲馬甲常永之妻吴佳氏
 鑲白旗滿洲閑散伯都納之妻林氏
 鑲紅旗滿洲佐領慶柱之繼妻舒穆禄氏
[270-57a]
 鑲紅旗滿洲前鋒達春之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍明阿岱之妻兀魯特氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍福禄之妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍三格之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲馬甲明海之妻闗佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲白凌阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲得保之妻佟佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲赫&KR0994額之妻𤓰勒佳氏
[270-57b]
 鑲紅旗滿洲馬甲傳成徳之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲伍保住之妻赫佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲色清阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲花阿布之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲馬甲徳楞額之妻王氏
 鑲紅旗滿洲親軍明亮之妻于氏
 鑲紅旗滿洲親軍黒保住之妻田氏
 鑲紅旗滿洲養育兵薩隆武之妻楊佳氏
[270-58a]
 鑲紅旗滿洲閑散王三格之妻李氏
 鑲紅旗滿洲閑散登濟奈之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲閑散保林之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲輕車都尉滿都之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲藍翎長常清之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲前鋒徳祥之妻汪氏
 正藍旗滿洲前鋒七十七之妻唐氏
 正藍旗滿洲前鋒什保之妻李氏
[270-58b]
 正藍旗滿洲前鋒薩靈阿之妻紹氏
 正藍旗滿洲前鋒隆福之妻李氏
 正藍旗滿洲前鋒明永之妻李氏
 正藍旗滿洲前鋒達清阿之妻張氏
 正藍旗滿洲前鋒百福之妻孫佳氏
 正藍旗滿洲前鋒孫扎岐之繼妻劉氏
 正藍旗滿洲前鋒徳慶之妻吴佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍隆太之妻伊佳氏
[270-59a]
 正藍旗滿洲䕶軍清徳之妻汪佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍庫䝉額之妻博爾濟吉特氏
 正藍旗滿洲䕶軍永存之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍四達色之妻張佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍永徳之妻劉氏
 正藍旗滿洲䕶軍成太之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲領催瑪勒宏阿之繼妻黄佳氏
 正藍旗滿洲馬甲多隆武之妻佟氏
[270-59b]
 正藍旗滿洲馬甲克興額之妻閆占氏
 正藍旗滿洲馬甲保徳之妻張氏
 正藍旗滿洲馬甲來常阿之妻金佳氏
 正藍旗滿洲馬甲察巴納之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲都森保之妻西克特哩氏
 正藍旗滿洲馬甲烏魯善之妻富察氏
 正藍旗滿洲馬甲徳克精額之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲徳亮之妻西特爾氏
[270-60a]
 正藍旗滿洲馬甲徳清保之妻黄果囉特氏
 正藍旗滿洲歩甲蘓楞額之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲㓜丁青山之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲閑散乾良之妻劉佳氏
 正藍旗滿洲閑散希昌阿之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲閑散玻凌阿之妻薩克達氏
 正藍旗滿洲閑散阿琳㤗之妻扎拉哩氏
 鑲藍旗滿洲防禦金何木保之繼妻烏扎拉氏
[270-60b]
 鑲藍旗滿洲藍翎長吉凌阿之妻張氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍翎長伊忠阿之妻他塔喇氏
 鑲藍旗滿洲前鋒富永之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒善柱之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲前鋒雙福之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒徳楞厄之妻朱氏
 鑲藍旗滿洲前鋒巴揚阿之妻吴佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍綽克托之妻西林覺羅氏
[270-61a]
 鑲藍旗滿洲䕶軍吉凌阿之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍厄爾登厄之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍何明太之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍六十五之妻潘氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍童闗保之妻鄂卓氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍薩靈阿之妻竇佳氏
 鑲藍旗滿洲領催東嶽保之妻李氏
 鑲藍旗滿洲領催瑪爾勒岱之妻庫雅拉氏
[270-61b]
 鑲藍旗滿洲馬甲七十九之妻佟佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲八達色之妻王氏
 鑲藍旗滿洲馬甲徳保住之妻闗佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲阿爾善之妻烏扎拉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲英格之妻托庫羅氏
 鑲藍旗滿洲馬甲六十五之妻陳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲額勒登之妻孟佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲祿有之妻查拉哩氏
[270-62a]
 鑲藍旗滿洲馬甲珠爾罕之妻吴佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲四十九之妻鄭氏
 鑲藍旗滿洲馬甲安㤗之妻張氏
 鑲藍旗滿洲馬甲海保之妻薩克達氏以上俱扵/乾隆五十
 五年/ 旌表/
 
 
 
[270-62b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百五十六