KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[260-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百四十六
 人物志一百二十六
 列女傳六
  八旗滿洲列女傳四
 鑲黄旗滿洲筆帖式金録之妻王氏
 鑲黄旗滿洲閒散和尚之妻李氏
 鑲黄旗滿洲領催阿爾泰之妻王氏
[260-1b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍順格之妻張氏
 鑲黄旗滿洲鳥鎗䕶軍扎爾䕶之妻闗氏
 鑲黄旗滿洲鳥鎗䕶軍存柱之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍校費揚武之妻郭氏
 鑲黄旗滿洲馬甲查爾度之妻普氏
 鑲黄旗滿洲馬甲阿思哈之妻舒氏
 正黄旗滿洲䕶軍富三泰之妻那氏
 正黄旗滿洲䕶軍堪泰之妻舒氏
[260-2a]
 正黄旗滿洲哈哈珠色紫蓀寳之妻闗氏
 正黄旗滿洲前鋒查起之妻白氏
 正黄旗滿洲馬甲藥柱之妻佟氏
 正黄旗滿洲拜唐阿靠山之妻朱氏
 正白旗滿洲馬甲常夀之妻金氏
 正白旗滿洲鳥鎗䕶軍雅思哈之妻馬佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲冦樓之妻闗氏
 鑲白旗滿洲鳥鎗䕶軍尹登之妻佟氏
[260-2b]
 鑲白旗滿洲䕶軍舒爾忒之妻王氏
 鑲白旗包衣馬甲趙竒之妻王氏
 鑲白旗包衣馬甲塞勒之妻王氏
 鑲白旗包衣馬甲歪圖之妻那氏
 鑲白旗包衣馬甲五十一之妻金氏
 鑲白旗包衣閒散張四斌之妻王氏
 鑲白旗包衣馬甲孔天柱之妻洪氏
 鑲白旗包衣馬甲孔天貴之妻張氏
[260-3a]
 鑲白旗包衣馬甲三雅圖之妻袁氏
 鑲白旗包衣馬甲郎當之妻趙氏
 鑲白旗包衣閒散生珥之妻蘓氏
 鑲白旗包衣閒散李保住之妻吳氏
 鑲白旗包衣馬甲穆陳之妻馬氏
 鑲白旗包衣馬甲季哈之妻蔡氏
 正藍旗滿洲佐領楊和商之妻唐氏
 正藍旗滿洲䕶軍二碩色之妻白氏
[260-3b]
 正藍旗滿洲䕶軍七十之妻白氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍五十九之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍外庫之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲雲騎尉那思泰之妻倉氏以上俱扵/雍正七年
   旌表/
 鑲黄旗滿洲䕶軍巴顔之妻陳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍僧保之妻索氏
 正黄旗包衣馬甲福達什紅之妻魏氏
[260-4a]
 正黄旗包衣馬甲三格之妻吳氏
 正黄旗包衣馬甲阿吉圖之妻陸氏
 正黄旗包衣馬甲伊哈達之妻王氏
 正黄旗滿洲馬甲薩爾圖之妻周氏
 正黄旗滿洲馬甲三保之妻崔氏
 正黄旗滿洲馬甲鄭三格之妻王氏
 正黄旗包衣邁思哈之妻金氏
 正黄旗包衣䕶軍祜格之妻陳氏
[260-4b]
 正黄旗包衣䕶軍賽保之妻蔡氏
 正白旗滿洲官學生阿爾善之妻那氏
 正白旗滿洲閒散冦婁之妻傅氏
 正白旗滿洲前鋒瑪色之妻孟氏
 正紅旗滿洲馬甲萬夀之妻尼氏
 正紅旗滿洲領催勒僧尼之妻富察氏
 正紅旗滿洲親軍邁圖之妻覺羅氏
 正紅旗滿洲䕶軍富丹之妻南氏
[260-5a]
 鑲白旗滿洲前鋒䕶軍二格之妻吳氏
 鑲白旗滿洲馬甲穆克善之妻龔氏
 鑲白旗滿洲䕶軍蘇林之妻傅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍索柱之妻馬氏
 鑲白旗包衣馬甲薩哈達之妻姚氏
 鑲白旗包衣䕶軍那哈之妻張氏
 鑲白旗包衣馬甲劉相之妻張氏
 鑲白旗包衣馬甲三格之妻納喇氏
[260-5b]
 鑲白旗包衣驍騎校碩色之妻李氏
 鑲白旗包衣閒散七十之妻楊氏
 鑲白旗包衣閒散李七之妻王氏
 正藍旗包衣馬甲三格之妻馬氏
 正藍旗滿洲䕶軍囘色之妻黄氏
 鑲藍旗包衣領催七十之妻吳氏
 鑲藍旗包衣馬甲四格之妻倪氏
 鑲藍旗包衣領催黒雅圖之妻崔氏
[260-6a]
 鑲藍旗包衣馬甲大祿之妻尤氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍碩色之妻何氏
 鑲藍旗滿洲雲騎尉冷希布之妻烏庫力氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍四格之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲郎中費揚古之妻闗氏
 鑲藍旗滿洲前鋒常明之妻張佳氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式諾邁之妻覺羅氏以上俱於/雍正八年
   旌表/
[260-6b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍哈什之妻胡氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍簇寳之妻烏蘇氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍阿林之妻葉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳明之妻老氏
 正黄旗滿洲員外郎明徳之妻佟氏
 正黄旗包衣馬甲晁拜之妻顧氏
 正黄旗包衣閒散王保住之妻趙氏
 正黄旗滿洲䕶軍董毓徳之妻髙氏
[260-7a]
 正黄旗滿洲領催董咸臨之妻王氏
 正黄旗包衣閒散陳永信之妻崔氏
 正黄旗包衣閒散王仲玉之妻蒋氏
 正黄旗包衣馬甲七格之妻張氏
 正黄旗滿洲領催赫雅圖之妻何氏
 正黄旗包衣䕶軍常在之妻何氏
 正白旗包衣䕶軍徐明之妻吳氏
 正白旗滿洲馬甲巴璧之妻爪勒佳氏
[260-7b]
 正白旗滿洲閒散石經之妻富察氏
 正紅旗滿洲親軍官柱之妻闗氏
 正紅旗滿洲䕶軍和彀之妻王氏
 正紅旗滿洲馬甲布克圖之妻李氏
 正紅旗滿洲馬甲吳珥之妻劉氏
 正紅旗滿洲馬甲江璽之妻闗氏
 正紅旗滿洲䕶軍賈齊之妻何氏
 鑲白旗滿洲䕶軍海倫之妻包氏
[260-8a]
 鑲白旗包衣馬甲潛保之妻王氏
 鑲白旗包衣馬甲尹占之妻劉氏
 鑲白旗滿洲䕶軍西特庫之妻陳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍闗彬之妻闗氏
 鑲白旗滿洲騎都尉劉錙之妻覺羅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍白三之妻于佳氏
 正藍旗包衣馬甲田秀之妻吳氏
 正藍旗包衣馬甲楊貴榮之妻于氏
[260-8b]
 正藍旗包衣閒散于思賢之妻何氏
 正藍旗包衣馬甲新常之妻查氏
 正藍旗包衣薩爾泰之妻唐氏
 正藍旗滿洲領催保柱之妻朱氏
 正藍旗滿洲䕶軍楊八之妻佟氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍佛保之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍舒保之妻楊佳氏
 鑲藍旗包衣領催常明之妻白氏
[260-9a]
 鑲藍旗包衣馬甲托托和之妻何氏
 鑲藍旗滿洲親軍素達立之妻闗氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍托錦之妻榮氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍巴全之妻尚氏以上俱於雍正/九年 旌
 表/
 鑲黄旗滿洲前鋒永得之妻吳氏
 鑲黄旗包衣馬甲塞克圖之妻董氏
 鑲黄旗包衣馬甲陳鳳儀之妻王氏
[260-9b]
 鑲黄旗包衣䕶軍邁住之妻洪氏
 鑲黄旗包衣䕶軍馬起之妻艾氏
 鑲黄旗包衣䕶軍吳達禪之妻趙氏
 鑲黄旗包衣䕶軍塞碧漢之妻闗氏
 鑲黄旗包衣馬甲四格之妻倪氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍馬哈達之妻佟氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳和之妻蘇氏
 正黄旗滿洲䕶軍哈什泰之妻劉氏
[260-10a]
 正黄旗滿洲馬甲陸勤之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲領催吳珥之妻林氏
 正黄旗滿洲前鋒圖拉之妻佟氏
 正黄旗包衣黄嘉賓之妻李氏
 正黄旗包衣筆帖式仲神保之妻董氏
 正黄旗包衣閒散張徳雲之妻容氏
 正黄旗包衣庫守滕六之妻趙氏
 正黄旗包衣閒散四格之妻魏氏
[260-10b]
 正黄旗包衣筆帖式二格之妻朴氏
 正黄旗包衣䕶軍寳珠之妻蔡氏
 正黄旗包衣閒散常在之妻張氏
 正白旗滿洲鳥鎗䕶軍鼐哈之妻胡氏
 正白旗滿洲䕶軍奎昇之妻楊氏
 正白旗滿洲䕶軍碧漢之妻李氏
 正紅旗滿洲䕶軍温保之妻董氏
 正紅旗滿洲䕶軍諸同保之妻楊氏
[260-11a]
 正紅旗滿洲親軍安齊之妻何氏
 正紅旗滿洲䕶軍三助之妻唐氏
 鑲白旗包衣馬甲捨格之妻杜氏
 鑲白旗包衣馬甲孟阿圖之妻堯氏
 鑲白旗包衣馬甲王禄之妻李氏
 鑲白旗包衣閒散趙敏之妻李氏
 鑲白旗包衣閒散噶爾泰之妻邵氏
 鑲白旗包衣馬甲滿丕之妻瓢氏
[260-11b]
 鑲白旗滿洲馬甲華色之妻宗氏
 鑲白旗滿洲䕶軍額禮赫之妻闗氏
 鑲白旗滿洲䕶軍明世泰之妻闗氏
 鑲白旗滿洲䕶軍常住之妻寗氏
 正藍旗包衣馬甲吳達禮之妻楊氏
 正藍旗包衣䕶軍索柱之妻計氏
 正藍旗滿洲䕶軍伊齊納之妻烏蘇氏
 正藍旗滿洲䕶軍忒舒納之妻張氏
[260-12a]
 正藍旗滿洲䕶軍帕帕之妻納喇氏
 鑲藍旗包衣馬甲佟順之妻錢氏
 鑲藍旗包衣馬甲黒色之妻栁氏
 鑲藍旗包衣馬甲吳雅圖之妻楊氏
 鑲藍旗包衣馬甲長保之妻張氏
 鑲藍旗包衣馬甲寧烏齊之妻胡氏
 鑲藍旗包衣馬甲髙良之妻李氏
 鑲藍旗包衣馬甲邵爾之妻陳氏
[260-12b]
 鑲藍旗滿洲馬甲常保之妻官氏
 鑲藍旗滿洲鳥鎗䕶軍喀吉納之妻闗氏以上俱/於雍正
 十年/  旌表/
 鑲黄旗滿洲馬甲花色之妻白氏
 鑲黄旗包衣馬甲五什之妻盧氏
 鑲黄旗包衣䕶軍三格之妻尚氏
 鑲黄旗包衣馬甲夀寳之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲親軍鈕鈕之妻舒氏
[260-13a]
 鑲黄旗滿洲領催蘇代之妻張氏
 鑲黄旗滿洲親軍他庫之妻萬氏
 鑲黄旗滿洲八品官佛保之妻西氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍巴爾布之妻郭氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍三雅圖之妻闗氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍哲徳之妻官氏
 鑲黄旗滿洲領催吉永之妻郎氏
 鑲黄旗滿洲閒散巴克散之妻何氏
[260-13b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍闗保之妻耿氏
 正黄旗滿洲生員名揚之妻趙氏
 正黄旗滿洲䕶軍金山之妻葛氏
 正黄旗滿洲閒散董格之妻趙氏
 正黄旗滿洲䕶軍法保之妻元氏
 正黄旗滿洲䕶軍嘉哈彈之妻章氏
 正白旗滿洲騎都尉阿巴塔之妻紅氏
 正白旗滿洲馬甲和尚之妻禮氏
[260-14a]
 正白旗滿洲筆帖式博爾屯之妻楊氏
 正白旗滿洲領催布當之妻劉氏
 正紅旗滿洲領催克希課之妻傅氏
 正紅旗滿洲馬甲吉蘭阿之妻王氏
 正紅旗滿洲馬甲伊思哈之妻蒋氏
 鑲白旗包衣閒散王玖之妻閻氏
 鑲白旗包衣馬甲存柱之妻李氏
 鑲白旗包衣馬甲汪浩之妻苖氏
[260-14b]
 鑲白旗包衣閒散黒色之妻任氏
 鑲白旗包衣馬甲楊格立之妻劉氏
 鑲白旗包衣馬甲三聘之妻髙氏
 鑲白旗滿洲䕶軍圖克赫之妻富察氏
 鑲白旗滿洲䕶軍額爾圖之妻王氏
 鑲白旗滿洲領催常來之妻李氏
 鑲白旗滿洲䕶軍寇樓之妻髙氏
 鑲白旗滿洲馬甲薩哈之妻傳氏
[260-15a]
 正藍旗包衣閒散張英之妻沈氏
 正藍旗包衣馬甲田保之妻王氏
 正藍旗包衣馬甲薩爾泰之妻劉氏
 正藍旗包衣馬甲兑齊之妻田氏
 正藍旗包衣八品官永柱之妻李氏
 正藍旗滿洲馬甲和尚之妻趙氏
 正藍旗滿洲二等輕車都尉索柱之妻阿氏
 正藍旗滿洲䕶軍薩爾都之妻李氏
[260-15b]
 正藍旗滿洲親軍圖藍圖之妻傅氏
 正藍旗滿洲䕶軍寳珥之妻楊氏
 鑲藍旗滿洲鳥鎗䕶軍那秦之妻闗氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式昭住之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍沈保住之妻他塔喇氏以上俱/扵雍正
 十一年/  旌表/
 鑲黄旗包衣馬甲長在之妻王氏
 鑲黄旗包衣閒散張保住之妻吳氏
[260-16a]
 鑲黄旗包衣閒散長夀之妻計氏
 鑲黄旗包衣閒散王已之妻鄒氏
 鑲黄旗包衣拜唐阿楊丗昌之妻髙氏
 鑲黄旗包衣庫使噶爾泰之妻王氏
 鑲黄旗滿洲前鋒郎住之妻闗氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍海吉之妻齊氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍和善之妻童氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍五格之妻劉氏
[260-16b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍邁柱之妻王氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍富魁之妻雷氏
 正黄旗滿洲䕶軍法爾薩之妻吳氏
 正黄旗滿洲䕶軍蘇合晨之妻張氏
 正黄旗滿洲䕶軍五格之妻老氏
 正黄旗滿洲筆帖式石圖之妻盧氏
 正黄旗滿洲閒散六格之妻楊氏
 正黄旗滿洲䕶軍富爾丹之妻齊氏
[260-17a]
 正黄旗包衣馬甲常夀之妻鄧氏
 正黄旗包衣閒散七十一之妻丁氏
 正黄旗包衣䕶軍喜爾之妻李氏
 正黄旗包衣䕶軍達色之妻趙氏
 正黄旗包衣閒散蘇爾特之妻黄氏
 正黄旗包衣閒散拓宏之妻楊氏
 正黄旗包衣閒散阮璋之妻李氏
 正黄旗包衣馬甲六十一之妻孫氏
[260-17b]
 正白旗包衣牧長七十一之妻吳氏
 正白旗包衣牧丁六碩色之妻王氏
 正白旗包衣騎都尉七格之妻林氏
 正白旗包衣馬甲雅圖之妻李氏
 正白旗滿洲䕶軍卓布䕶之妻佟氏
 正白旗滿洲前鋒四哥之妻趙氏
 正白旗滿洲馬甲伊伯根之妻朱氏
 正白旗滿洲䕶軍達思漢之妻張氏
[260-18a]
 正紅旗滿洲䕶軍黒色之妻胡氏
 正紅旗滿洲䕶軍尼莽義之妻吳氏
 正紅旗滿洲䕶軍雅爾吉之妻童氏
 正紅旗滿洲領催多爾濟之妻闗氏
 正紅旗滿洲中書孫達理之妻那氏
 正紅旗滿洲前鋒温哲琿之妻庫布氏
 鑲白旗包衣閒散花色之妻王氏
 鑲白旗滿洲馬甲宻達之妻何氏
[260-18b]
 正藍旗包衣馬甲卓理圖之妻胡氏
 正藍旗包衣領催保住之妻趙氏
 正藍旗包衣馬甲阿華色之妻金氏
 正藍旗包衣閒散達賴之妻于氏
 正藍旗滿洲䕶軍哈爾吉之妻伊忒穆氏
 正藍旗滿洲佐領常泰之妻闗氏
 正藍旗滿洲三等輕車都尉法成之妻閆氏
 鑲藍旗包衣馬甲孫耀宗之妻張氏
[260-19a]
 鑲藍旗滿洲前鋒吳来之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍金塔哈之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲領催赫雅圖之妻朱氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍張保住之妻胡氏
 鑲藍旗滿洲同知塔爾禪之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲親軍何陳之妻蒋氏
 鑲藍旗滿洲親軍南泰之妻佟安氏以上俱於雍/正十二年
  旌表/
[260-19b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍劉索柱之妻佟氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍清格之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲侍衛薩都立之妻馬佳氏
 鑲黄旗滿洲領催花色之妻董詹氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍塔爾弼之妻包佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍瓦爾達之妻喀喇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲李篤之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲馬甲莫何羅之妻倭羅特氏
[260-20a]
 鑲黄旗滿洲馬甲伊拉布之妻舒穆禄氏
 正黄旗包衣筆帖式常保住之妻劉氏
 正黄旗包衣領催達爾之妻陳氏
 正黄旗滿洲䕶軍五哥之妻闗氏
 正黄旗滿洲拜唐阿富森之妻李氏
 正黄旗滿洲雲騎尉富海之妻白氏
 正黄旗滿洲領催佛爾琿之妻王氏
 正黄旗包衣閒散寧住之妻李氏
[260-20b]
 正黄旗包衣筆帖式黒子之妻何氏
 正黄旗包衣閒散茂四之妻馬氏
 正黄旗包衣閒散髙雲明之妻李氏
 正黄旗包衣閒散髙維世之妻温氏
 正黄旗包衣䕶軍王彦祚之妻汪氏
 正黄旗包衣馬甲髙明可之妻鍾氏
 正黄旗包衣閒散金之瑞之妻郭氏
 正黄旗包衣鎗手阿奈之妻董氏
[260-21a]
 正黄旗包衣馬甲討格之妻李氏
 正黄旗滿洲馬甲朱馬爾岱之妻梅氏
 正黄旗滿洲侍衛遮爾金之妻納喇氏
 正黄旗滿洲馬甲孔倭羅之妻闗氏
 正黄旗滿洲馬甲巴拜之妻巴倫氏
 正黄旗滿洲閒散石雅保之妻那氏
 正黄旗滿洲領催圖胡代之妻巴林氏
 正黄旗滿洲筆帖式靠山之妻瑚佳氏
[260-21b]
 正黄旗滿洲領催胡齊之妻裕瑚魯氏
 正黄旗滿洲筆帖式賈瑚爾岱之妻蘓庫魯氏
 正黄旗滿洲馬甲外三之妻楊氏
 正黄旗滿洲䕶軍倉宻之妻趙氏
 正黄旗滿洲馬甲薩哈達之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲領催額爾吉圖之妻曹氏
 正黄旗滿洲閒散張索之妻趙氏
 正黄旗滿洲䕶軍七十八之妻黄氏
[260-22a]
 正黄旗滿洲筆帖式薩蘭泰之妻王氏
 正黄旗滿洲閒散靠山之妻佟氏
 正黄旗滿洲䕶軍哈什泰之妻寧古塔氏
 正白旗包衣閒散常保住之妻徐氏
 正白旗包衣筆帖式離哈之妻閻氏
 正白旗包衣校尉劉應照之妻楊氏
 正白旗包衣馬甲七十之妻劉氏
 正白旗滿洲閒散六哥之妻趙氏
[260-22b]
 正白旗滿洲箭匠松起之妻楊氏
 正白旗滿洲領催薩圖之妻趙氏
 正白旗滿洲領催那哈納之妻阿禮哈氏
 正白旗滿洲馬甲保住之妻闗氏
 正白旗滿洲監生法可圖之妻趙氏
 正白旗滿洲閒散伊沙哈之妻覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲伍史之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲馬甲代通之妻梅赫勒氏
[260-23a]
 正紅旗滿洲䕶軍索柱之妻韓佳氏
 正紅旗滿洲鐵匠常安之妻席氏
 正紅旗滿洲䕶軍六十之妻劉氏
 正紅旗滿洲䕶軍騷達色之妻金氏
 正紅旗滿洲領催穆立庫之妻舒穆禄氏
 正紅旗滿洲馬甲布克圖之妻竒齊理氏
 正紅旗滿洲吏部左侍郎禪戴之妻覺羅氏
 正紅旗滿洲驍騎校舒禄之妻崔氏
[260-23b]
 正紅旗滿洲䕶軍三助之妻他塔喇氏
 正紅旗滿洲親軍安竒之妻紇石烈氏
 正紅旗滿洲䕶軍塔爾哈之妻黄佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍阿代之妻趙佳氏
 正紅旗滿洲馬甲巴巖圖之妻富察氏
 正紅旗滿洲閒散尼馬善之妻白氏
 正紅旗滿洲馬甲伊拉之妻烏扎拉氏
 鑲白旗包衣閒散趙玖之妻李氏
[260-24a]
 鑲白旗包衣閒散趙朝之妻曹氏
 鑲白旗包衣䕶軍張忠之妻李氏
 鑲白旗包衣馬甲常徳之妻李氏
 鑲白旗包衣閒散丁朝印之妻王氏
 鑲白旗包衣馬甲五十之妻魏氏
 鑲白旗包衣馬甲詹泰之妻鈕氏
 鑲白旗滿洲䕶軍達色之妻余氏
 鑲白旗滿洲䕶軍那爾泰之妻李氏
[260-24b]
 鑲白旗滿洲䕶軍伊郎阿之妻馬氏
 鑲白旗滿洲前鋒吳丹之妻輝和氏
 鑲白旗滿洲筆帖式阿常阿之妻柯氏
 鑲白旗滿洲䕶軍常僧之妻兆氏
 鑲白旗滿洲驍騎校巴拜之妻巴林氏
 鑲紅旗滿洲領催韓竒之妻郎氏
 鑲紅旗滿洲領催索柱之妻桂徳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍校漢班之妻李佳氏
[260-25a]
 正藍旗滿洲馬甲雅禮泰之妻佟佳氏
 正藍旗包衣閒散劉朝相之妻徐氏
 正藍旗包衣領催喇馬西之妻張氏
 正藍旗包衣馬甲常保之妻張氏
 正藍旗包衣閒散喬宗志之妻李氏
 正藍旗滿洲䕶軍那拉昌之妻祖氏
 正藍旗滿洲䕶軍薩爾泰之妻孟氏
 正藍旗滿洲䕶軍奔泰之妻郭氏
[260-25b]
 正藍旗滿洲前鋒豐升之妻黄佳氏
 正藍旗滿洲副叅領常泰之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲張武之妻趙氏
 正藍旗滿洲領催勒可元之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍武達齊之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲翁鄂托之妻富察氏
 正藍旗滿洲閒散王國柱之妻李佳氏
 鑲藍旗滿洲騎都尉二黒色之妻𤓰勒佳氏
[260-26a]
 鑲藍旗滿洲候補筆帖式諾敏之妻覺羅氏
 鑲藍旗滿洲馬甲白達色之妻納喇氏以上俱於/雍正十三
 年/  旌表/
 
 
 
 
 
[260-26b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百四十六