KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[269-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百五十五
 人物志一百三十五
 列女傳十五
  八旗滿洲列女傳十三
 鑲黄旗滿洲防尉皂保之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲文舉人慶雲之妻白氏
 鑲黄旗滿洲前鋒花沙布之妻納喇氏
[269-1b]
 鑲黄旗滿洲前鋒五十四之妻額蘇里氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍多隆武之妻烏魯特氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍徳住之妻烏雅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍皂定之妻宋氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍四達色之妻曹氏
 鑲黄旗滿洲馬甲五太保之妻陳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富弼之妻張氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富官保之妻富察氏
[269-2a]
 鑲黄旗滿洲馬甲伍靈阿之妻張佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲吉爾璋阿之妻拜晉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲赫泰之繼妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富禄之繼妻巴岳特氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富爾通之妻寧古塔氏
 鑲黄旗滿洲養育兵九達色之妻章佳氏
 鑲黄旗滿洲養育兵官保之妻畢氏
 鑲黄旗滿洲牲丁福勒歡之妻徐氏
[269-2b]
 鑲黄旗滿洲弓匠闗徳之妻徐氏
 鑲黄旗滿洲閒散元圖之妻張佳氏
 鑲黄旗滿洲閒散海保之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗滿洲閒散達藍太之妻陳氏
 鑲黄旗滿洲閒散二們之妻舒穆魯氏
 正黄旗滿洲前鋒永泰之妻扎魯特氏
 正黄旗滿洲前鋒雙太之妻松吉氏
 正黄旗滿洲前鋒那岱之妻鄭氏
[269-3a]
 正黄旗滿洲前鋒五十六之妻吕氏
 正黄旗滿洲䕶軍景明之妻趙氏
 正黄旗滿洲䕶軍滿泰之妻安氏
 正黄旗滿洲䕶軍照海之妻張氏
 正黄旗滿洲䕶軍瑪先賽之妻陳氏
 正黄旗滿洲領催穆忒布之妻胡氏
 正黄旗滿洲領催納爾泰之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲親軍岳興阿之妻西克特里氏
[269-3b]
 正黄旗滿洲馬甲五福之妻盛氏
 正黄旗滿洲馬甲伊霖泰之妻和舍里氏
 正黄旗滿洲馬甲額爾登額之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲遜扎齊之妻伊扎拉氏
 正黄旗滿洲馬甲伊勒圖之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲雅里之妻納喇氏
 正黄旗滿洲馬甲烏綳額之妻納喇氏
 正黄旗滿洲馬甲雅庫之妻穆里雅廉氏
[269-4a]
 正黄旗滿洲馬甲昂素拉之妻孟氏
 正黄旗滿洲馬甲紱保之妻噶齊特氏
 正黄旗滿洲馬甲佟安之妻葛佳氏
 正黄旗包衣馬甲福紳之妻尚氏
 正黄旗包衣馬甲巴顔泰之妻王氏
 正黄旗滿洲牲丁波爾泰之妻趙氏
 正黄旗滿洲閒散存成之妻邊氏
 正黄旗滿洲閒散遜得佈之妻李氏
[269-4b]
 正黄旗滿洲閒散海寧阿之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲藍翎侍衞和托克圖之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲生員徳克精額之妻郎氏
 正白旗滿洲驍騎校鄂勒必泰之繼妻烏喇罕吉
 爾捫氏
 正白旗滿洲䕶軍廣徳之妻王氏
 正白旗滿洲䕶軍西靈阿之妻金氏
 正白旗滿洲領催常保之妻李氏
[269-5a]
 正白旗滿洲領催圖桑阿之妻徐氏
 正白旗滿洲馬甲存格之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲羣鶴之妻佟氏
 正白旗滿洲馬甲萬達之妻托科羅氏
 正白旗滿洲馬甲烏延泰之妻張氏
 正白旗滿洲馬甲烏理木保之妻墨勒哲哷氏
 正白旗滿洲馬甲烏理木布之妻冲阿拉氏
 正白旗滿洲馬甲吉青俄之妻烏穆特氏
[269-5b]
 正白旗滿洲馬甲玉柱之妻趙氏
 正白旗滿洲牲丁賀英之繼妻李氏
 正白旗包衣馬甲常青之妻黎氏
 正白旗包衣馬甲存柱之妻劉氏
 正白旗滿洲閒散松魁之妻夏氏
 正白旗包衣閒散窩和之妻袁氏
 正白旗滿洲閒散雅爾納之妻劉佳氏
 正紅旗滿洲筆帖式富崇阿之妻白佳氏
[269-6a]
 正紅旗滿洲前鋒闗泰之妻馬佳氏
 正紅旗滿洲前鋒官保柱之繼妻周佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍六十七之妻那木都里氏
 正紅旗滿洲䕶軍黒達色之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍阿里布之妻張佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍裕得之妻尚佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍綽哈泰之妻和佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍永泰之妻蒼氏
[269-6b]
 正紅旗滿洲領長永保之妻周佳氏
 正紅旗滿洲親軍集徳之妻佟佳氏
 正紅旗滿洲馬甲納堂阿之妻烏扎拉氏
 正紅旗滿洲馬甲七十四之妻瑪希氏
 正紅旗滿洲馬甲扎克蘇之妻察庫氏
 正紅旗滿洲馬甲納散泰之妻佛岳謨氏
 正紅旗滿洲馬甲長生之繼妻張佳氏
 正紅旗滿洲馬甲鶴齡之妻李佳氏
[269-7a]
 正紅旗滿洲步甲廣徳之妻苗佳氏
 正紅旗滿洲閒散花狗兒之妻金氏
 正紅旗滿洲閒散保禄之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲閒散明魁之妻富察氏
 鑲白旗滿洲驍騎校阿蘭泰之妻扎庫塔氏
 鑲白旗滿洲前鋒三冲之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲前鋒特住之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲前鋒色克精額之妻富察氏
[269-7b]
 鑲白旗滿洲䕶軍依立柱之妻陳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍石格之妻王氏
 鑲白旗滿洲䕶軍闗住之妻孫氏
 鑲白旗滿洲䕶軍穆克登之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍富明阿之妻郭爾羅斯氏
 鑲白旗滿洲䕶軍色克圖之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍阿清阿之妻李氏
 鑲白旗滿洲䕶軍喀金泰之妻伊爾根覺羅氏
[269-8a]
 鑲白旗滿洲領催查什喀之繼妻陳氏
 鑲白旗滿洲親軍西靈阿之妻沈氏
 鑲白旗滿洲馬甲克星額之妻徐氏
 鑲白旗滿洲馬甲徳豐之妻梅赫理氏
 鑲白旗滿洲馬甲烏達齊之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲馬甲倭勒得之妻郭氏
 鑲白旗滿洲馬甲富僧額之妻李佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲赫林之妻𤓰勒佳氏
[269-8b]
 鑲白旗滿洲馬甲伊森泰之妻富察氏
 鑲白旗滿洲馬甲黒虎保之妻烏穆特氏
 鑲白旗滿洲馬甲拜凌阿之妻張佳氏
 鑲白旗滿洲閒散那海之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲閒散巴雅木保之妻伊拉喇氏
 鑲紅旗滿洲中書福格之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲前鋒達興阿之妻何氏
 鑲紅旗滿洲馬甲徳山之妻馮佳氏
[269-9a]
 鑲紅旗滿洲馬甲成泰之妻李佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲法爾敏之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲馬甲常凌之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲積郎阿之妻馬氏
 鑲紅旗滿洲馬甲六十六之妻孟氏
 鑲紅旗滿洲馬甲齊努歡之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲禄藏之繼妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲九住之妻張氏
[269-9b]
 鑲紅旗滿洲弓匠明徳之妻馮氏
 鑲紅旗滿洲閒散得金之妻闗氏
 鑲紅旗滿洲閒散老格之妻陳氏
 正藍旗滿洲主事雙喜之妻魯氏
 正藍旗滿洲前鋒艾星阿之妻吳氏
 正藍旗滿洲前鋒佈塔哈之繼妻扎克達氏
 正藍旗滿洲䕶軍常松之妻蘇氏
 正藍旗滿洲䕶軍阿林保之妻王氏
[269-10a]
 正藍旗滿洲䕶軍阿爾景阿之妻姜氏
 正藍旗滿洲䕶軍小格之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍豐申之妻趙氏
 正藍旗滿洲䕶軍保舒之妻孟氏
 正藍旗滿洲領催色布星阿之妻魯氏
 正藍旗滿洲領催塔忻塔之妻扎哈齊氏
 正藍旗滿洲馬甲瑚興之妻那佳氏
 正藍旗滿洲馬甲張志仁之繼妻夏氏
[269-10b]
 正藍旗滿洲馬甲伍通阿之繼妻裕瑚魯氏
 正藍旗滿洲馬甲六十三之妻和舍里氏
 正藍旗滿洲閒散徳楞額之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式平機禄之妻崔氏
 鑲藍旗滿洲驍騎校郭爾泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒四十七之妻武氏
 鑲藍旗滿洲前鋒成禄之妻宋佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍海隆阿之妻希莫爾氏
[269-11a]
 鑲藍旗滿洲䕶軍四十五之妻李氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍六十八之妻舍佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍綽哈保之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍雙僧額之妻李氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍達色之妻徐氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍赫騰額之妻鈕祜禄氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍五達色之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲領催哈爾尚阿之妻𤓰勒佳氏
[269-11b]
 鑲藍旗滿洲協領五十八之妻瑪佳氏
 鑲藍旗滿洲弓匠巴爾虎之妻楊佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲五達色之妻郎氏
 鑲藍旗滿洲馬甲元通之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲福斯庫之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲馬甲薩木保之妻烏蘇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲三孝之妻陽吉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲雙柱之妻趙佳氏
[269-12a]
 鑲藍旗滿洲馬甲四達色之妻孫氏以上俱於乾/隆四十六年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲䕶軍校布徳納之妻鄂諾氏
 鑲黄旗滿洲副前鋒校蘇凌阿之妻色木懇氏
 鑲黄旗滿洲前鋒全徳之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲前鋒來住之妻苗氏
 鑲黄旗滿洲前鋒華善之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲鳥鎗䕶軍申圖之妻伊爾根覺羅氏
[269-12b]
 鑲黄旗滿洲領催明安泰之繼妻伊拉禮氏
 鑲黄旗滿洲領催竒䇿布之妻和色里氏
 鑲黄旗滿洲馬甲四十五之繼妻郭氏
 鑲黄旗滿洲馬甲瑚圖禮之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲保亮之妻伊圖木氏
 鑲黄旗滿洲馬甲盟古泰之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲奈東阿之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富昌之妻顔扎氏
[269-13a]
 鑲黄旗包衣閒散福貴之妻楊氏
 鑲黄旗滿洲閒散六十一之妻顔濟氏
 鑲黄旗滿洲閒散瑪爾塔之妻西克特里氏
 正黄旗滿洲防禦闗成之繼妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲前鋒納爾吉之妻朱佳氏
 正黄旗滿洲前鋒查陵阿之妻瑪佳氏
 正黄旗滿洲前鋒色成額之妻武米特氏
 正黄旗滿洲前鋒克敏之妻𤓰勒佳氏
[269-13b]
 正黄旗滿洲前鋒伍三泰之妻李氏
 正黄旗滿洲前鋒扎爾杭阿之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍圖慶之妻納喇氏
 正黄旗滿洲䕶軍四格之妻舒穆禄氏
 正黄旗滿洲䕶軍郭仁阿之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍徳成之妻瑪佳氏
 正黄旗滿洲領催徳明之繼妻黄佳氏
 正黄旗滿洲協領達邦阿之妻伊爾根覺羅氏
[269-14a]
 正黄旗滿洲馬甲什泰之妻竒車拉氏
 正黄旗滿洲馬甲達春之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲巴達色之妻赫葉氏
 正黄旗滿洲馬甲蘇齊木保之妻扎庫塔氏
 正黄旗滿洲馬甲闗泰之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲九十之妻伊拉里氏
 正黄旗包衣馬甲賀得有之妻李氏
 正黄旗滿洲閒散阿哈納之妻竒塔拉氏
[269-14b]
 正黄旗滿洲閒散永亮之妻薩克達氏
 正白旗滿洲前鋒烏昌阿之妻吳佳氏
 正白旗滿洲前鋒色爾特之妻努葉勒氏
 正白旗滿洲䕶軍阿克敦之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍徳保之妻富察氏
 正白旗滿洲䕶軍吉郎阿之妻棟鄂氏
 正白旗滿洲䕶軍占住之妻孟氏
 正白旗滿洲領催阿順保之妻𤓰勒佳氏
[269-15a]
 正白旗滿洲馬甲九格之妻鄭氏
 正白旗滿洲馬甲富保之妻胡佳氏
 正白旗滿洲馬甲吉祥保之妻李佳氏
 正白旗滿洲馬甲新泰之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲徳門泰之妻烏察拉氏
 正白旗滿洲馬甲白達色之妻巴雅拉氏
 正白旗滿洲馬甲豐伸保之妻戈勒羅特氏
 正白旗滿洲馬甲官普之妻孫佳氏
[269-15b]
 正白旗包衣馬甲烏佳保之妻髙氏
 正白旗包衣庫守達春之妻劉氏
 正白旗包衣對齊之妻鄭氏
 正白旗滿洲閒散徳楞泰之妻烏拉氏
 正紅旗滿洲䕶軍蘇昌之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲䕶軍明永之妻蘇佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍皂保之妻何氏
 正紅旗滿洲䕶軍六十四之妻吳氏
[269-16a]
 正紅旗滿洲䕶軍五福之妻赫玉特氏
 正紅旗滿洲領催希成之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲親軍和坤之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲阿揚阿之妻舒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲瑪木弼圖之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲蘇三塔之妻西特瑚里氏
 正紅旗滿洲馬甲福勒赫之妻穆爾察氏
 正紅旗滿洲閒散官保之妻張氏
[269-16b]
 正紅旗滿洲閒散三小兒之妻徐氏
 正紅旗滿洲閒散合伸泰之妻王氏
 鑲白旗滿洲主事傅哈善之妻朱佳氏
 鑲白旗滿洲防禦忠格之妻富察氏
 鑲白旗滿洲前鋒校富常之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍統領富達禮之妾姜氏
 鑲白旗滿洲䕶軍赫楞泰之妻王氏
 鑲白旗滿洲領催那爾賽之妻扎魯特氏
[269-17a]
 鑲白旗滿洲馬甲三達色之妻艾氏
 鑲白旗滿洲馬甲特克興額之妻葛佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲七隆之妻伊拉里氏
 鑲白旗滿洲馬甲尼西塔之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲烏里木保之妻陳佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲官柱之妻扎庫塔氏
 鑲白旗滿洲閒散伏魔保之妻梁氏
 鑲紅旗滿洲五品䕃生多隆阿之妻伊爾根覺羅
[269-17b]
 氏
 鑲紅旗滿洲雲騎尉松齡之妻孫氏
 鑲紅旗滿洲恩騎尉松齡之妻文氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍喀明阿之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲鳥鎗䕶軍素林之妻洪氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍扎克胆之妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍五十五之妻楊佳氏
 鑲紅旗滿洲親軍五十一之妻𤓰勒佳氏
[269-18a]
 鑲紅旗滿洲馬甲蔡柱兒之妻王氏
 鑲紅旗滿洲馬甲白塔之妻王氏
 鑲紅旗滿洲馬甲六十之妻劉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲富盛額之妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲馬甲富當阿之妻莽木特氏
 鑲紅旗滿洲馬甲常魁之妻王佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲額爾景阿之妻余佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲三達色之妻汪佳氏
[269-18b]
 鑲紅旗滿洲閒散綽和那之妻沈氏
 正藍旗滿洲前鋒薩靈阿之妻鄂吉氏
 正藍旗滿洲前鋒貴保之妻都噶爾氏
 正藍旗滿洲䕶軍喜拉那之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲䕶軍都米善之妻巴岳特氏
 正藍旗滿洲䕶軍吉爾噶郎之妻宋氏
 正藍旗滿洲䕶軍佛保住之妻富察氏
 正藍旗滿洲䕶軍得住之妻舒穆禄氏
[269-19a]
 正藍旗滿洲䕶軍伊林之妻王氏
 正藍旗滿洲䕶軍法隆泰之妻梁氏
 正藍旗滿洲領催鶴靈之妻姜氏
 正藍旗滿洲馬甲達春之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲雅斯哈之妻富察氏
 正藍旗滿洲馬甲伍登額之妻佟佳氏
 正藍旗滿洲馬甲武音泰之繼妻秦氏
 正藍旗滿洲閒散興泰之妻季氏
[269-19b]
 正藍旗滿洲閒散王彩住之妻武氏
 正藍旗滿洲閒散慧昌之妻鈕祜禄氏
 正藍旗滿洲閒散吉格之妻姜佳氏
 鑲藍旗滿洲恩騎尉那蘭泰之妻李氏
 鑲藍旗滿洲前鋒蘇楞額之妻舒穆禄氏
 鑲藍旗滿洲前鋒扎拉芬之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲前鋒常泰之妻張佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒窩新佈之繼妻舒穆禄氏
[269-20a]
 鑲藍旗滿洲䕶軍常寧之妻王氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍五十四之妻他塔喇氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍元寳之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍那親之繼妻代佳氏
 鑲藍旗滿洲領催來格之妻薩瑪爾吉氏
 鑲藍旗滿洲親軍八十之妻石氏
 鑲藍旗滿洲馬甲六達色之妻周氏
 鑲藍旗滿洲馬甲福禄之妻張氏
[269-20b]
 鑲藍旗滿洲馬甲巴寧阿之妻丁氏
 鑲藍旗滿洲馬甲九徳之妻弓氏
 鑲藍旗滿洲馬甲定柱之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲福禄之繼妻李氏
 鑲藍旗滿洲馬甲六十五之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲佛松額之妻孫佳氏
 鑲藍旗滿洲閒散尼瑪勒庫之妻伊爾根覺羅氏
 以上俱於乾隆四十七年/ 旌表/
[269-21a]
 鑲黄旗滿洲生員穆克登額之妻富察氏
 鑲黄旗包衣莊頭于廷華之妻陳氏
 鑲黄旗滿洲前鋒副全之妻里雅特氏
 鑲黄旗滿洲前鋒額爾亨額之妻穆佳氏
 鑲黄旗滿洲前鋒九十之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍富克金之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍訥森圖之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲領催察班之妻烏扎拉氏
[269-21b]
 鑲黄旗滿洲馬甲徳克精額之妻劉氏
 鑲黄旗包衣台丁辛宗堯之妻于氏
 鑲黄旗滿洲馬甲彦台之妻張氏
 鑲黄旗滿洲馬甲恰爾泰之妻李氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富鼐之妻闗氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富寧額之妻拜玉爾氏
 鑲黄旗滿洲馬甲棕得之妻尹氏
 鑲黄旗滿洲閒散索里宻之妻何佳氏
[269-22a]
 鑲黄旗滿洲閒散祥俊之妻韓氏
 鑲黄旗滿洲閒散和托之妻圖木爾齊氏
 鑲黄旗滿洲閒散裕倫泰之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲筆帖式艾保之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗包衣司庫麟徳之妻王氏
 正黄旗包衣委署千總傅勉之妻李氏
 正黄旗滿洲前鋒鐵頭之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲䕶軍和靈之妻𤓰勒佳氏
[269-22b]
 正黄旗滿洲䕶軍七十五之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲䕶軍雅桑阿之妻田氏
 正黄旗滿洲領催扎蘭泰之妻朱佳氏
 正黄旗滿洲領催烏爾洪額之妻格克勒氏
 正黄旗滿洲領催謨爾根額之妻余佳氏
 正黄旗滿洲馬甲富陳之妻李氏
 正黄旗包衣馬甲安寧之妻金氏
 正黄旗包衣馬甲留住之妻鄭氏
[269-23a]
 正黄旗滿洲馬甲珠爾杭阿之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲佟禄之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗包衣牲丁愛圖之妻郭氏
 正黄旗滿洲閒散永安之妻葛濟勒氏
 正黄旗滿洲閒散扎木素之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲閒散岱木之妻王氏
 正白旗滿洲前鋒富海之妻富察氏
 正白旗滿洲前鋒發豐阿之妻赫扎勒氏
[269-23b]
 正白旗滿洲前鋒音徳布之妻依圖爾墨氏
 正白旗滿洲前鋒達海之妻杜佳氏
 正白旗滿洲前鋒和陞額之妻潘佳氏
 正白旗滿洲前鋒海洪阿之妻劉氏
 正白旗滿洲前鋒富徳保之妻王氏
 正白旗滿洲䕶軍玉文扎輔之妻楊佳氏
 正白旗滿洲䕶軍阿達布之妻那木都魯氏
 正白旗滿洲䕶軍抓柱之妻那拉氏
[269-24a]
 正白旗滿洲䕶軍巫爾興阿之妻那木都魯氏
 正白旗滿洲䕶軍伊都之妻萬佳氏
 正白旗滿洲䕶軍舒保之妻檀佳氏
 正白旗滿洲䕶軍七十一之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍徳僧額之妻富察氏
 正白旗滿洲䕶軍阿克東阿之妻西塔拉氏
 正白旗滿洲領催常旺之妻馬氏
 正白旗包衣馬甲永泰之妻戴氏
[269-24b]
 正白旗滿洲馬甲穆克登額之妻納喇氏
 正白旗滿洲馬甲枸格之妻陸氏
 正白旗包衣牲丁條達兒之妻劉佳氏
 正白旗滿洲牧役李徳之妻王氏
 正白旗滿洲閒散巴爾呼之妻韓氏
 正白旗滿洲閒散七十之妻赫舍里氏
 正白旗滿洲閒散四格之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍闗鳯之妻張氏
[269-25a]
 正紅旗滿洲䕶軍索林泰之妻費莫氏
 正紅旗滿洲䕶軍巴克唐阿之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲領催八十一之妻曹氏
 正紅旗滿洲領催明保之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲馬甲七十五之妻張氏
 正紅旗滿洲馬甲富敏布之妻尼馬察氏
 正紅旗滿洲馬甲七十六之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲拾格之妻張佳氏
[269-25b]
 正紅旗滿洲閒散珠音之妻王氏
 正紅旗包衣閒散林三達色之妻楊氏
 正紅旗包衣閒散那俊之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗包衣閒散長寧之妻蔡氏
 正紅旗滿洲閒散阿蘭泰之妻貝庫哩氏
 正紅旗滿洲閒散呼栗保之妻楚爾吉爾氏
 鑲白旗滿洲前鋒五十之妻他塔喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍舒明之妻他塔喇氏
[269-26a]
 鑲白旗滿洲䕶軍富寧之妻他塔喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍徳林之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍保興之妻楊氏
 鑲白旗滿洲領催吉爾章阿之妻他塔喇氏
 鑲白旗滿洲親軍巴彦布之妻博爾濟吉特氏
 鑲白旗滿洲馬甲黒達色之妻格克勒氏
 鑲白旗滿洲馬甲扎爾布善之妻扎斯呼里氏
 鑲白旗滿洲馬甲寧文泰之妻蘇氏
[269-26b]
 鑲白旗滿洲閒散費克進之妻劉氏
 鑲白旗滿洲閒散阿林達之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲閒散保林泰之妻丁佳氏
 鑲白旗滿洲閒散海福之妻孟佳氏
 鑲白旗包衣閒散兆隆之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲筆帖式費爾他渾之妻車莫特氏
 鑲紅旗滿洲前鋒素明額之妻郭絡羅氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍官夀之妻髙氏
[269-27a]
 鑲紅旗滿洲領催安禄之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲領催花尚阿之妻赫舍里氏
 鑲紅旗滿洲馬甲黒枸之妻朱氏
 鑲紅旗滿洲馬甲泰費英之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲永住之妻胡吉爾氏
 鑲紅旗包衣馬甲五枸子之妻董佳氏
 鑲紅旗包衣馬甲孔興亮之妻王氏
 鑲紅旗滿洲馬甲赫成之妻李氏
[269-27b]
 鑲紅旗滿洲馬甲烏沙木保之妻烏扎拉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲伊星阿之妻喀扎里氏
 鑲紅旗滿洲養育兵保格之妻姚氏
 鑲紅旗滿洲閒散果伸之妻王氏
 鑲紅旗滿洲閒散巴英阿之妻劉氏
 鑲紅旗滿洲閒散珠隆阿之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲閒散楊圖之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲騎都尉額勒布之妻𤓰勒佳氏
[269-28a]
 正藍旗滿洲驍騎校富爾徳之妾王氏
 正藍旗滿洲驍騎校色爾泰之妻胡氏
 正藍旗滿洲委前鋒佟明之妻王氏
 正藍旗滿洲䕶軍九十之妻佟氏
 正藍旗滿洲䕶軍官福之妻曹氏
 正藍旗滿洲䕶軍隆昌之妻焦佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍闗保住之妻張氏
 正藍旗包衣馬甲觀音保之妻田氏
[269-28b]
 正藍旗滿洲馬甲華色木保之妻墨爾集里氏
 正藍旗滿洲馬甲岳興阿之妻格濟勒氏
 正藍旗包衣牲丁達喀納之妻富察氏
 正藍旗滿洲閒散巴爾呼之妻韓氏
 鑲藍旗滿洲中書六格之妻占氏
 鑲藍旗滿洲官學生什凱之妻孫佳氏
 鑲藍旗滿洲官學生徳寧之妻覺羅氏
 鑲藍旗滿洲前鋒廣明之妻張佳氏
[269-29a]
 鑲藍旗滿洲䕶軍徳安之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍四達色之妻劉氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍何林之妻李佳氏
 鑲藍旗滿洲領催達桑阿之妻劉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲明善之妻孟佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲常明之妻周佳氏
 鑲藍旗滿洲閒散瑪爾吉之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲閒散瑪轄色之妻扎斯呼里氏以上/俱於
[269-29b]
 乾隆四十八年/ 旌表/
 鑲黄旗滿洲司獄達郎阿之妻明安氏
 鑲黄旗滿洲天文生闗寧之妻錢佳氏
 鑲黄旗滿洲前鋒五十九之妻韓佳氏
 鑲黄旗滿洲前鋒達林阿之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲前鋒霍隆武之妻温都氏
 鑲黄旗滿洲前鋒寳珠之妻薩克達氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍勒泰之妻王氏
[269-30a]
 鑲黄旗滿洲䕶軍窩申泰之妻圖克坦氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍郭星阿之妻納喇氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍舒山之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲領催北英之妻石氏
 鑲黄旗滿洲領催石圖之妻王氏
 鑲黄旗滿洲領催岱明之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲領催徳保之妻卞佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲噶林之妻魏氏
[269-30b]
 鑲黄旗滿洲馬甲木隆阿之妻納喇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲六十之妻烏雅拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲八十之妻姜氏
 鑲黄旗滿洲馬甲那色之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲伊木蘇倫之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富通之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲根達爾吉之妻葉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲喀爾富之妻富察氏
[269-31a]
 鑲黄旗滿洲馬甲第成之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲吉嚕之妻戴佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲對清阿之妻額爾圖氏
 鑲黄旗滿洲馬甲皂保之妻闗氏
 鑲黄旗滿洲親軍興福之妻張佳氏
 鑲黄旗滿洲弓匠保青之妻蕭氏
 鑲黄旗滿洲閒散七十七之妻孫氏
 鑲黄旗滿洲閒散西靈阿之妻穆勒徳哩氏
[269-31b]
 鑲黄旗包衣閒散陳威之妻程氏
 正黄旗滿洲前鋒瑪楞泰之妻卓氏
 正黄旗滿洲前鋒諾敏之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲前鋒克興額之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍八格之妻王氏
 正黄旗滿洲䕶軍色楞泰之妻舒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍果清阿之妻納喇氏
 正黄旗滿洲䕶軍蘇隆阿之妻李氏
[269-32a]
 正黄旗滿洲䕶軍四達色之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲䕶軍皂保之妻白佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍老格之妻王氏
 正黄旗滿洲領催寧古塔之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲馬甲哈西塔之妻赫舍里氏
 正黄旗包衣馬甲四達色之妻徐佳氏
 正黄旗滿洲馬甲扎爾九之妻白佳氏
 正黄旗滿洲馬甲額吉赫納之妻赫舎里氏
[269-32b]
 正黄旗滿洲馬甲班第之妻西特瑚哩氏
 正黄旗滿洲馬甲諾木達拉之妻胡西喀爾氏
 正黄旗滿洲馬甲徳隆阿之妻索啟爾氏
 正黄旗滿洲馬甲徳克精布之妻吳佳氏
 正黄旗滿洲馬甲安福之妻裴氏
 正黄旗包衣牲丁老格之妻沈佳氏
 正黄旗包衣牲丁長徳之妻沈佳氏
 正黄旗滿洲閒散烏靈阿之妻𤓰勒佳氏
[269-33a]
 正白旗滿洲驍騎校徳楞額之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲前鋒英泰之妻王氏
 正白旗滿洲前鋒英吉之妻陳佳氏
 正白旗包衣莊頭王永泰之妻王氏
 正白旗滿洲領催哲木蘇勒之妻吳佳氏
 正白旗滿洲領催富泰之妻郭佳氏
 正白旗滿洲馬甲巴克精阿之妻王氏
 正白旗包衣馬甲扎拉布之妻徐氏
[269-33b]
 正白旗滿洲馬甲常海之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲尼楚克之妻察哈爾氏
 正白旗滿洲馬甲安楚之妻寧古塔氏
 正白旗滿洲馬甲福克精阿之妻剛努氏
 正白旗滿洲馬甲舒冲阿之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲達納查哩之妻李佳氏
 正白旗滿洲步甲郎圖之妻羅佳氏
 正白旗包衣舖副老格之妻富察氏
[269-34a]
 正白旗包衣閒散三達色之妻王氏
 正白旗滿洲閒散官保之妻劉氏
 正紅旗滿洲前鋒常明之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲前鋒保興之妻他塔喇氏
 正紅旗滿洲䕶軍六十六之妻李氏
 正紅旗滿洲領催得禄之妻于氏
 正紅旗滿洲領催禄保之妻宋氏
 正紅旗滿洲馬甲喜林之妻郭氏
[269-34b]
 正紅旗滿洲馬甲常徳之妻闗氏
 正紅旗滿洲馬甲三達色之妻富察氏
 正紅旗滿洲馬甲伊常阿之妻韓佳氏
 正紅旗滿洲馬甲蘇漢泰之繼妻西莫里氏
 正紅旗滿洲馬甲福格之妻田氏
 正紅旗滿洲馬甲碩色之妻李佳氏
 正紅旗包衣牲丁賚保之妻黄佳氏
 正紅旗滿洲弓匠三保之妻馮佳氏
[269-35a]
 鑲白旗滿洲前鋒永福之妻烏蘇氏
 鑲白旗滿洲前鋒伊克京額之妻他塔喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍穆克騰額之妻富察氏
 鑲白旗滿洲䕶軍常寧之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍木克登布之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍珠綳阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍那青阿之妻王氏
 鑲白旗滿洲䕶軍常來之妻段氏
[269-35b]
 鑲白旗滿洲領催英保之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲馬甲巴揚阿之妻田氏
 鑲白旗滿洲馬甲隆泰之妻張佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲海亮之妻髙氏
 鑲白旗滿洲馬甲寧住之妻吳佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲托精阿之妻拜新氏
 鑲白旗滿洲馬甲瑪勒洪阿之妻富察氏
 鑲白旗滿洲額外馬甲額魯特達胡之繼妻余氏
[269-36a]
 鑲白旗滿洲親軍徳福之妻薩宻爾氏
 鑲白旗滿洲鄉長豐保之妻江氏
 鑲白旗滿洲閒散四十九之妻李氏
 鑲白旗滿洲閒散永成之妻沙喀氏
 鑲紅旗滿洲驍騎校額克圖之妻楊佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍清泰之妻方氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍明安之妻邢佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍麻色之妻張佳氏
[269-36b]
 鑲紅旗滿洲䕶軍烏泰之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲馬甲納三圖之妻佟佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲七十三之妻郭佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲西爾那之妻吉里克氏
 鑲紅旗滿洲閒散果慶之妻徐氏
 正藍旗滿洲筆帖式臺寧之妻佟佳氏
 正藍旗滿洲前鋒索保住之妻楊氏
 正藍旗滿洲前鋒尚安布之妻孔佳氏
[269-37a]
 正藍旗滿洲前鋒永慶之未婚妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍西常阿之妻畢佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍六十四之妻趙氏
 正藍旗滿洲䕶軍勒爾備之妻金氏
 正藍旗滿洲䕶軍岳松武之妻堯氏
 正藍旗滿洲領催清福之妻黄佳氏
 正藍旗滿洲馬甲綽哈之妻呉佳氏
 正藍旗滿洲馬甲齊里木保之妻尼瑪齊氏
[269-37b]
 正藍旗滿洲馬甲明徳保之妻梁氏
 正藍旗滿洲馬甲明安泰之妻顧氏
 正藍旗滿洲馬甲塞音巴之妻王氏
 正藍旗滿洲馬甲薩爾善之妻長佳氏
 正藍旗滿洲親軍扎克欽之妻閻佳氏
 正藍旗滿洲親軍齊克慎之妻孫佳氏
 正藍旗滿洲養育兵八十四之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲閒散趙七十之妻那氏
[269-38a]
 正藍旗滿洲閒散三保之妻吳佳氏
 正藍旗滿洲閒散敦子之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲閒散博林泰之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲閒散哈勒吉木保之妻烏色氏
 正藍旗滿洲閒散蔣有倫之妻董氏
 鑲藍旗包衣䕶軍校扎拉芬之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲領催伊勒圖之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲領催百嵗之妻李氏
[269-38b]
 鑲藍旗滿洲馬甲穆特布之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲提雅木保之妻托科羅氏
 鑲藍旗滿洲馬甲皂保之妻黄佳氏
 鑲藍旗包衣閒散蒼淋之妻張氏
 鑲藍旗滿洲閒散額盛額之妻張氏
 鑲藍旗包衣閒散愛圖之妻黄佳氏以上俱於乾/隆四十九年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲筆帖式阿琳之妻伊爾根覺羅氏
[269-39a]
 鑲黄旗滿洲前鋒巴彦布之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍烏爾登額之妻巴雅拉氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍巴哈那之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍常保之妻李氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍佟泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍薩哈達之妻索索囉氏
 鑲黄旗滿洲領催穆克登額之繼妻趙氏
 鑲黄旗滿洲領催綽和泰之妻趙氏
[269-39b]
 鑲黄旗滿洲領催依林泰之妻盧氏
 鑲黄旗包衣庫守六十之繼妻張佳氏
 鑲黄旗包衣厩長舒爾屯之繼妻嚴氏
 鑲黄旗滿洲馬甲阿克棟阿之妻李氏
 鑲黄旗滿洲馬甲常安保之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲多托禮之妻包氏
 鑲黄旗滿洲馬甲瑪哩善之妻舒穆禄氏
 鑲黄旗滿洲馬甲官保之妻王佳氏
[269-40a]
 鑲黄旗滿洲馬甲保常之繼妻裕瑚魯氏
 鑲黄旗滿洲馬甲巴爾虎之妻管氏
 正黄旗滿洲前鋒阿竒圖之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲前鋒玉格之妻西拉喇氏
 正黄旗滿洲前鋒博棟阿之妻李佳氏
 正黄旗滿洲前鋒常亮之妻李氏
 正黄旗滿洲前鋒阿林之妻侯佳氏
 正黄旗滿洲前鋒三格之妻𤓰勒佳氏
[269-40b]
 正黄旗滿洲䕶軍克孟額之妻佟氏
 正黄旗滿洲䕶軍薩炳阿之妻舒穆禄氏
 正黄旗滿洲䕶軍拜凌阿之妻舒氏
 正黄旗包衣䕶軍六十一之妻譚氏
 正黄旗滿洲領催永昇之妻張佳氏
 正黄旗滿洲馬甲明徳之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲佛保之妻張氏
 正黄旗滿洲馬甲扎木倫之妻髙佳氏
[269-41a]
 正黄旗滿洲馬甲拴住之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲馬甲景福之妻富察氏
 正黄旗包衣庫使烏爾喜重阿之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲弓匠興福之妻卓佳氏
 正黄旗滿洲監生常清之妻劉氏
 正黄旗滿洲閒散哈什泰之妻紫佳氏
 正黄旗滿洲閒散徳楞額之妻烏扎拉氏
 正白旗滿洲主事湛露之妾耿氏
[269-41b]
 正白旗滿洲鳥鎗藍翎長清泰之妻張氏
 正白旗包衣管領四格之繼妻任氏
 正白旗滿洲前鋒全保之妻黄氏
 正白旗滿洲䕶軍竒車布之妻王氏
 正白旗滿洲䕶軍哈達那之妻陳氏
 正白旗滿洲䕶軍達冲阿之妻拜佳氏
 正白旗滿洲䕶軍納屯保之妻張氏
 正白旗滿洲䕶軍富克精阿之妻任氏
[269-42a]
 正白旗滿洲䕶軍薩凌阿之妻安佳氏
 正白旗滿洲䕶軍伊靈阿之妻李氏
 正白旗滿洲領催五十四之妻馬氏
 正白旗滿洲領催杭石之妻拖科囉氏
 正白旗滿洲馬甲輔宸之妻富察氏
 正白旗滿洲馬甲阿林之妻馬佳氏
 正白旗滿洲馬甲富森布之妻陳氏
 正白旗滿洲馬甲保住之繼妻拜氏
[269-42b]
 正白旗滿洲馬甲伍達之妻烏扎拉氏
 正白旗滿洲馬甲官錫之妻赫舍里氏
 正白旗滿洲馬甲竒格之妻裕瑚魯氏
 正白旗滿洲馬甲常海之妻王氏
 正白旗滿洲馬甲查蘭泰之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲馬甲五十六之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲親軍永福之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲養育兵八十三之妻吳氏
[269-43a]
 正白旗滿洲閒散觀徳之妻他塔喇氏
 正紅旗滿洲助教永貴之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲䕶軍徳福之妻闗氏
 正紅旗滿洲䕶軍達色之妻佟佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍窩什布之妻王氏
 正紅旗滿洲領催文普之妻拜佳氏
 正紅旗滿洲馬甲尚保之妻趙氏
 正紅旗滿洲馬甲碩爾吉善之妻趙佳氏
[269-43b]
 正紅旗滿洲馬甲都里木保之妻呼西喀爾氏
 正紅旗滿洲馬甲赫金泰之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲馬甲富長之妻吳佳氏
 正紅旗滿洲馬甲保泰之妻洪衮氏
 正紅旗滿洲親軍穆爾塞之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲閒散増夀之妻阮氏
 正紅旗滿洲閒散長春之妻吳佳氏
 正紅旗滿洲閒散扎木束之妻皮氏
[269-44a]
 正紅旗滿洲閒散舍爾泰之妻烏扎拉氏
 正紅旗滿洲閒散福藍之妻李佳氏
 正紅旗滿洲官學生富明善之未婚妻伊爾根覺
 羅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍校佛敏布之妻瑪佳氏
 鑲白旗滿洲前鋒保山之繼妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲前鋒章莽之妻楊佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍凌山之妻黄佳氏
[269-44b]
 鑲白旗滿洲䕶軍官福之妻陳佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍特明阿之妻和舍里氏
 鑲白旗滿洲䕶軍巴彦保之妻富察氏
 鑲白旗滿洲䕶軍徳楞額之妻舒穆䘵氏
 鑲白旗滿洲馬甲來僧保之妻李氏
 鑲白旗滿洲馬甲蘇隆阿之妻李氏
 鑲白旗滿洲馬甲保全之妻蕭佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲保林之妻李佳氏
[269-45a]
 鑲白旗滿洲馬甲富森保之妻鄂岳爾氏
 鑲白旗滿洲馬甲七十六之妻什莫爾氏
 鑲白旗滿洲閒散黄保之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲監生芳禄之妻赫舍里氏
 鑲紅旗滿洲前鋒穆克登額之妻蘇佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍松舒之繼妻李佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍八十兒之妻楊佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍七達色之妻𤓰勒佳氏
[269-45b]
 鑲紅旗滿洲䕶軍富徳之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲領催豐昇額之妻烏扎拉氏
 鑲紅旗滿洲領催純伍代之妻羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲木克徳赫之妻鄧氏
 鑲紅旗滿洲馬甲太保之妻吳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲徳陞額之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲馬甲善泰之妻舒穆禄氏
 鑲紅旗滿洲馬甲蘇充額之妻伊爾根覺羅氏
[269-46a]
 鑲紅旗滿洲馬甲赶嘴之妻王氏
 鑲紅旗滿洲馬甲雅圖之妻魏氏
 正藍旗滿洲筆帖式靈山之妻顔扎氏
 正藍旗滿洲筆帖式永星保之妻巴雅爾氏
 正藍旗滿洲官學生保山之妻孫佳氏
 正藍旗滿洲前鋒保徳之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲前鋒皂神保之妻葉木氏
 正藍旗滿洲委前鋒珠爾杭阿之妻烏扎拉氏
[269-46b]
 正藍旗滿洲委前鋒黒達色之妻劉氏
 正藍旗滿洲䕶軍花山之妻赫舍里氏
 正藍旗滿洲䕶軍富興之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍富興之妻伊拉爾氏
 正藍旗滿洲䕶軍徳舒之妻闗氏
 正藍旗滿洲䕶軍瑚圖哩之妻王氏
 正藍旗滿洲䕶軍棟保之妻孔氏
 正藍旗滿洲䕶軍徳清之妻于氏
[269-47a]
 正藍旗滿洲馬甲武能藝之妻卜佳氏
 正藍旗滿洲馬甲久玻之妻夏氏
 正藍旗滿洲馬甲福英之妻烏珠勒氏
 正藍旗滿洲馬甲來徳之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲庫使海永之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗包衣舖副寧古泰之妻富察氏
 正藍旗滿洲弓匠巴靈阿之妻舒瑪氏
 正藍旗滿洲閒散赫尚之妻李氏
[269-47b]
 正藍旗滿洲閒散楠金保之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲閒散班達爾善之妻烏扎拉氏
 鑲藍旗滿洲官學生蘇冲阿之妻尼沙氏
 鑲藍旗滿洲前鋒佛保之妻富氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍巴彦布之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍烏松阿之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍烏昌阿之妻博爾濟吉特氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍西昌額之妻他塔喇氏
[269-48a]
 鑲藍旗滿洲䕶軍富爾納之繼妻黄佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍扎拉豐阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍武楞布之妻佟佳氏
 鑲藍旗滿洲領催寧徳之妻赫舍里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲吉拉哈之妻周氏
 鑲藍旗滿洲馬甲印保之妻李氏
 鑲藍旗滿洲馬甲七什泰之妻毛氏
 鑲藍旗滿洲馬甲富明之妻李佳氏
[269-48b]
 鑲藍旗滿洲馬甲色森泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲威亨泰之繼妻鄂赫氏
 鑲藍旗滿洲馬甲專中阿之妻烏爾和齊氏
 鑲藍旗滿洲馬甲豐紳之妻秋佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲明魁之妻張佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲福森佈之妻曹佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲舒敏泰之妻博爾圖氏
 鑲藍旗滿洲馬甲徳楞額之妻武氏
[269-49a]
 鑲藍旗滿洲馬甲富靈保之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲閒散髙保住之妻單氏
 鑲藍旗滿洲閒散色爾瑚徳之妻烏蘇氏
 鑲藍旗包衣閒散黄保住之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲閒散碩明之妻髙氏以上俱於乾隆/五十年 旌
 表/
 
 
[269-49b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百五十五