KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[261-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百四十七
 人物志一百二十七
 列女傳七
  八旗滿洲列女傳五
 鑲黄旗滿洲馬甲阿爾善之妻烏魯素氏
 鑲黄旗滿洲馬甲依思海之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗滿洲馬甲得勝之妻富察氏
[261-1b]
 鑲黄旗滿洲領催那爾布之妻額爾圖氏
 鑲黄旗滿洲委前鋒徳楞泰之妻蒙古氏
 鑲黄旗滿洲馬甲齊楞泰之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲費揚古之妻噶努氏
 鑲黄旗滿洲馬甲黒雅圖之妻趙佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富楞泰之妻趙佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲固楞泰之妻林間氏
 鑲黄旗滿洲馬甲瑪錫之妻張佳氏
[261-2a]
 鑲黄旗滿洲馬甲官保之妻烏爾都氏
 鑲黄旗滿洲前鋒百夀之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗包衣閒散王福之妻李氏
 鑲黄旗滿洲馬甲桑杜之妻圖莫蕭氏
 鑲黄旗滿洲馬甲必里克圖之妻孟祖克氏
 正黄旗滿洲親軍常夀之妻李氏
 正黄旗滿洲䕶軍雅蘭之妻馬氏
 正黄旗滿洲䕶軍觀音保之妻邦延氏
[261-2b]
 正黄旗滿洲䕶軍福禄之妻富察氏
 正黄旗滿洲䕶軍依凌阿之妻敖氏
 正黄旗滿洲䕶軍富徳之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲瑪海之妻戴佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍博爾泰之妻路氏
 正黄旗滿洲䕶軍五格之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍八格之妻佟佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍五格之妻董佳氏
[261-3a]
 正黄旗滿洲筆帖式何舒之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲筆帖式活麒之妾吳氏
 正黄旗滿洲領催闗保之妻吴澤氏
 正黄旗滿洲馬甲保存之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲石都之妻林氏
 正黄旗滿洲閒散存良之妻納喇氏
 正黄旗滿洲都統穆占之妾趙氏
 正黄旗滿洲冠軍使岱屯之妾王氏
[261-3b]
 正黄旗滿洲頭等侍衛兼佐領性徳之妾顔氏
 正黄旗滿洲馬甲牛都兒之妻李氏
 正黄旗滿洲馬甲黒雲之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲武林保之妻郭氏
 正黄旗滿洲馬甲薩穆哈之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲領催奎格之妻納喇氏
 正黄旗滿洲馬甲哈木圖之妻合與忒氏
 正黄旗滿洲閒散偉和徳之妻𤓰勒佳氏
[261-4a]
 正黄旗滿洲閒散阿蘭泰之妻吴爾古禅氏
 正黄旗滿洲馬甲五十之妻戚氏
 正黄旗滿洲前鋒拜思瑚郎之妻赫舒里氏
 正黄旗滿洲馬甲王七之妻舒穆禄氏
 正黄旗滿洲馬甲哈坦之妻烏爾都氏
 正黄旗滿洲領催藩都之妻巴雅拉氏
 正黄旗滿洲前鋒羅爾泰之妻和濟里氏
 正黄旗滿洲馬甲覺色之妻王佳氏
[261-4b]
 正黄旗滿洲馬甲覺禅之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲保兒之妻布朱里氏
 正白旗滿洲馬甲綽克托之妻覺羅氏
 正白旗滿洲委前鋒長岱之妻納喇氏
 正白旗滿洲馬甲温達里之妻覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲騷達色之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲瑚錫納之妻格濟里氏
 正白旗滿洲馬甲雅色之妻吳氏
[261-5a]
 正白旗滿洲馬甲巴雅里之妻烏扎拉氏
 正紅旗滿洲馬甲花色之妻趙佳氏
 正紅旗滿洲馬甲富楞泰之妻趙佳氏
 正紅旗滿洲委前鋒八十三之妻他塔喇氏
 正紅旗滿洲監生舉會之妻納喇氏
 正紅旗滿洲馬甲吉古太之妻鄂氏
 正紅旗滿洲馬甲額合圖之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲閑散待中魁之妻姜氏
[261-5b]
 正紅旗滿洲領催四格之妻覺羅氏
 正紅旗滿洲領催碩色之妻徐氏
 正紅旗滿洲領催覺霍托之妻何西里氏
 鑲白旗滿洲領催拜納之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲西登泰之妻趙佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲佛倫之妻額爾圖氏
 鑲白旗滿洲馬甲色楞泰之妻富察氏
 鑲白旗滿洲馬甲什保之妻鈕祜禄氏
[261-6a]
 鑲白旗滿洲馬甲訥楞泰之妻舒穆禄氏
 鑲白旗滿洲委前鋒羅福夀之妻佟阿拉氏
 鑲白旗滿洲馬甲杭竒之妻興安氏
 鑲白旗滿洲馬甲栢夀之妻劉佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲長生保之妻他塔喇氏
 鑲白旗滿洲馬甲寳保之妻烏里蘇氏
 鑲白旗滿洲委前鋒富達禮之妻覺羅氏
 鑲紅旗滿洲閑散錢進寳之妻𤓰勒佳氏
[261-6b]
 鑲紅旗滿洲馬甲楞岱之妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲馬甲赫色之妻花佳氏
 鑲紅旗滿洲委前鋒佛隆武之妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲委前鋒長保之妻林佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲查海之妻伊佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲長哈之妻林佳氏
 鑲紅旗滿洲領催噶爾圖之妻王佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲西楞之妻楊佳氏
[261-7a]
 鑲紅旗滿洲馬甲延徳禮之妻余都里氏
 正藍旗滿洲馬甲忠格之妻王佳氏
 正藍旗滿洲馬甲那爾賽之妻趙佳氏
 正藍旗滿洲馬甲穆成格之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲綽和泰之妻趙佳氏
 正藍旗滿洲馬甲觀音保之妻費莫氏
 正藍旗滿洲馬甲牛鈕之妻薩克達氏
 正藍旗滿洲馬甲合禄之妻𤓰勒佳氏
[261-7b]
 正藍旗滿洲馬甲延夀之妻髙氏
 正藍旗滿洲馬甲長生之妻舒穆布魯氏
 正藍旗滿洲閒散蘇馬拉之妻韋氏
 正藍旗滿洲領催敏尊之妻多庫洛氏
 正藍旗滿洲馬甲孔四之妻覺羅氏
 正藍旗滿洲領催馬達布之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲鳥鎗䕶軍表達色之繼妻紅氏
 鑲藍旗滿洲馬甲定森保之妻趙氏
[261-8a]
 鑲藍旗滿洲馬甲駑代之妻阿史氏
 鑲藍旗滿洲馬甲定参保之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲馬甲耨岱之妻阿錫氏
 鑲藍旗滿洲馬甲馬爾賽之妻他塔喇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲花色之妻薩察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲佛爾格之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲古良之妻扎束相里氏
 鑲藍旗滿洲閒散額登額之妻于氏以上俱於乾/隆元年
[261-8b]
 旌表/
 鑲黄旗滿洲馬甲噶爾薩之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲六十一之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲寳哥之妻葉赫勒氏
 鑲黄旗滿洲馬甲七十九之妻納喇氏
 鑲黄旗包衣䕶軍花色之妻馬氏
 鑲黄旗滿洲領催五藍太之妻魏氏
 鑲黄旗滿洲馬甲七十之妻那拉氏
[261-9a]
 鑲黄旗滿洲閒散額楞額之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲禅保之妻馬佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲阿力拉虎之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲衣起克之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲領催達爾達哈之妻托克洛氏
 鑲黄旗滿洲馬甲阿林之妻宰氏
 鑲黄旗滿洲閒散那欽之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲三格之妻覺羅氏
[261-9b]
 鑲黄旗滿洲馬甲阿瑚拉之妻覺羅氏
 鑲黄旗滿洲閒散佟文璽之妻周氏
 鑲黄旗滿洲馬甲髙明之妻祁氏
 正黄旗滿洲前鋒校蘇達之妻劉氏
 正黄旗滿洲馬甲佈爾濟海之妻徐氏
 正黄旗滿洲馬甲念普之妻召噶齊克氏
 正黄旗滿洲馬甲易瑪竒之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲托諾之妻兀扎喇氏
[261-10a]
 正黄旗滿洲馬甲石保之妻薩克達氏
 正黄旗滿洲馬甲普長之妻伊拉理氏
 正黄旗滿洲馬甲吾喇代之妻蘇佳氏
 正黄旗滿洲馬甲張保之妻韓都里氏
 正黄旗滿洲馬甲陳住之妻石扎氏
 正黄旗滿洲馬甲南太之妻烏庫理氏
 正黄旗滿洲馬甲善柱之妻完顔氏
 正黄旗滿洲馬甲説色之妻郭羅洛氏
[261-10b]
 正黄旗滿洲前鋒校蘇達之妻劉氏
 正黄旗滿洲馬甲布㡬海之妻徐氏
 正黄旗滿洲馬甲随長之妻托和爾秦氏
 正黄旗滿洲馬甲班住之妻伊拉里氏
 正黄旗滿洲兵部員外郎何蠻子之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍武勒之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍必噶那之妻席氏
 正黄旗滿洲䕶軍黒爾圖之妻覺羅氏
[261-11a]
 正黄旗滿洲䕶軍福僧太之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍瓦爾達之妻李氏
 正黄旗滿洲領催石住之妻李佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍玉格之妻他塔喇氏
 正黄旗滿洲筆帖式達子之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲䕶軍三黒之妻富察氏
 正黄旗滿洲䕶軍二搆之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲䕶軍集哈郎之妻張氏
[261-11b]
 正黄旗滿洲䕶軍校徳格之妻王佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍舒爾岱之妻王佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍海青之妻嚴察氏
 正黄旗滿洲䕶軍七十四之妻林氏
 正黄旗滿洲領催禅太之妻康氏
 正黄旗滿洲飯尚人五十九之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲二達色之妻王佳氏
 正黄旗滿洲馬甲桃保之妻巴力克氏
[261-12a]
 正黄旗滿洲馬甲六十四之妻李氏
 正黄旗滿洲領催三達色之妻魯氏
 正黄旗滿洲筆帖式常保之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲馬甲新達遜之妻馬氏
 正黄旗滿洲馬甲七爾得之妻布里雲氏
 正黄旗滿洲馬甲牙爾訥之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲牙海之妻和佳氏
 正黄旗滿洲領催扎爾都立之妻顧氏
[261-12b]
 正黄旗滿洲馬甲色黒利之妻吳氏
 正白旗滿洲藍翎侍衛英格齊之妻闗氏
 正白旗滿洲馬甲神保住之妻魏木氏
 正白旗滿洲馬甲哈什虎之妻裕瑚禄氏
 正白旗滿洲馬甲荘兒之妻鈕黒理氏
 正白旗滿洲馬甲銷住之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲馬甲宋烏圖之妻何氏
 正白旗滿洲馬甲馬武之妻䝉古索氏
[261-13a]
 正白旗滿洲馬甲六格之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲領催劉柱之妻佳氏
 正白旗滿洲馬甲計爾之妻薩克達氏
 正白旗滿洲馬甲布塔之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲六十之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲阿哈達之妻阿顔覺羅氏
 正白旗滿洲閒散吳用起之妻羅氏
 正白旗滿洲閒散張文鄉之妻孫氏
[261-13b]
 正白旗滿洲馬甲額爾克之妻覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲闗東之妻梅赫里氏
 正白旗滿洲生員八十一之妻烏几里氏
 正白旗滿洲牧兵莽色之妻莫爾得勒氏
 正白旗滿洲章京六各之妻石氏
 正白旗滿洲馬甲哈蘇力之妻巴雅拉氏
 正白旗滿洲馬甲沙哈連之妻李氏
 正白旗滿洲馬甲杜爾拉之妻吳氏
[261-14a]
 正紅旗滿洲馬甲恩古禅之妻富察氏
 正紅旗滿洲馬甲宋家保之妻彰錦氏
 正紅旗滿洲步甲漢泰之妻兀扎喇氏
 正紅旗滿洲馬甲烏爾哈岱之妻䝉古爾晋氏
 正紅旗滿洲馬甲阿爾泰之妻納喇氏
 正紅旗滿洲馬甲書隆之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲查那布之妻圖瑚理氏
 正紅旗滿洲馬甲海禄之妻烏色理氏
[261-14b]
 正紅旗滿洲馬甲扣樓之妻闗氏
 正紅旗滿洲馬甲莫代之妻黒蘇立氏
 正紅旗滿洲馬甲瑚什泰之妻薩克達氏
 正紅旗滿洲馬甲差必之妻富察氏
 正紅旗滿洲馬甲得忒黒之妻温氏
 鑲白旗滿洲馬甲甕五綽之妻馬氏
 鑲白旗滿洲馬甲沙木保之妻夏氏
 鑲白旗滿洲馬甲保住之妻余黒勒氏
[261-15a]
 鑲白旗滿洲馬甲賀托齊之妻輝和齊氏
 鑲白旗滿洲馬甲七格之妻完顔氏
 鑲白旗滿洲馬甲保住之妻伊黒勒氏
 鑲紅旗滿洲馬甲穆舒之妻西克特理氏
 鑲紅旗滿洲馬甲瑚爾訥之妻科竒理氏
 鑲紅旗滿洲領催烏謨順之妻祁布孫氏
 鑲紅旗滿洲馬甲那申保之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲佛爾諾之妻𤓰勒佳氏
[261-15b]
 鑲紅旗滿洲馬甲蘇馬喇之妻邢佳氏
 鑲紅旗滿洲步甲巴楞太之妻張佳氏
 鑲紅旗滿洲領催破臉之妻張氏
 鑲紅旗滿洲馬甲媽爾奈之妻白氏
 鑲紅旗滿洲馬甲必里克圖之妻什克騰氏
 鑲紅旗滿洲馬甲烏色之妻鈕祜禄氏
 鑲紅旗滿洲馬甲得各里之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲巴牙力圖之妻楊佳氏
[261-16a]
 鑲紅旗滿洲馬甲滿昌之妻修莫拉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲永八之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚沙渾之妻覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲沙爾太之妻代巴氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚尚得之妻閆氏
 鑲紅旗滿洲馬甲那木柱之妻李氏
 鑲紅旗滿洲馬甲孟冬圖之妻戴氏
 鑲紅旗滿洲牧兵得爾胡訥之妻李氏
[261-16b]
 正藍旗滿洲閒散衆神保之妻完顔氏
 正藍旗滿洲領催八十之妻覺羅氏
 正藍旗滿洲閒㪚義泰之妻費莫氏
 正藍旗滿洲閒㪚禅布之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲閒㪚常保之妻俄岳氏
 正藍旗滿洲閒㪚佛保之妻俄岳氏
 正藍旗滿洲閒㪚阿捕什哈之妻何葉勒氏
 正藍旗滿洲閒㪚額爾得圗之妻金氏
[261-17a]
 正藍旗滿洲馬甲鄂羅春之妻通佳氏
 正藍旗滿洲馬甲長生之妻佟閆氏
 正藍旗滿洲馬甲鄂羅春之妻佟佳氏
 正藍旗滿洲馬甲妞妞之妻李氏
 鑲藍旗滿洲步甲勒爾泰之妻敖色喇庫氏
 鑲藍旗滿洲馬甲塔楞泰之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲衆神保之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲馬甲趙福之妻哈勒沁氏
[261-17b]
 鑲藍旗滿洲馬甲薩楞泰之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲馬甲雅爾泰之妻葉赫勒氏
 鑲藍旗滿洲馬甲張保之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲招弟之妻張英氏
 鑲藍旗滿洲前鋒羅機之妻舒舒覺羅氏
 鑲藍旗滿洲前鋒察呼之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲威黒訥之妻唐色里氏
 鑲藍旗滿洲委署前鋒校西福納之妻完顔氏
[261-18a]
 鑲藍旗滿洲領催蘇巴里之妻呼盧孫覺羅氏
 鑲藍旗滿洲馬甲呼什巴之妻郭氏
 鑲藍旗滿洲閒㪚五格之妻郭氏
 鑲藍旗滿洲馬甲五里之妻吳氏
 鑲藍旗滿洲領催背多之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲閒㪚保住之妻哈爾秦氏
 鑲藍旗滿洲馬甲達蘭太之妻蘓莫拉氏
 鑲藍旗滿洲閒㪚秦達庫之妻朱莫拉氏
[261-18b]
 鑲藍旗滿洲馬甲巴彦圗之妻邵氏
 鑲藍旗滿洲馬甲七揑保之妻馬揚氏
 鑲藍旗滿洲閒㪚法保之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲閒㪚三各之妻寗氏以上俱於乾隆/二年 旌表
 鑲黄旗包衣廐丁寕住之妻李氏
 鑲黄旗包衣䕶軍蟒伊圗之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲庫守八十七之妻羅氏
 鑲黄旗包衣差役老米之母田氏
[261-19a]
 鑲黄旗滿洲馬甲雅圖之妻尼瑪齊氏
 鑲黄旗滿洲馬甲淑倫泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲忒古思之妻白佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲鄂鼐之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲筆帖式富達善之妻唐氏
 鑲黄旗滿洲閒㪚四各之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲閒㪚得恩之妻何氏
 鑲黄旗滿洲馬甲西徳保之妻傅氏
[261-19b]
 鑲黄旗滿洲閒㪚金四之妻宋氏
 正黄旗滿洲騎都尉闗保之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲文布之妻納喇氏
 正黄旗滿洲雲騎尉黒達子之妻納喇氏
 正黄旗滿洲雲騎尉保住之妻白氏
 正黄旗滿洲佐領西忒庫之妻張氏
 正黄旗滿洲郎中索住之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲中書慶保之妻博爾濟氏
[261-20a]
 正黄旗滿洲䕶軍八十一之妻完顔氏
 正黄旗滿洲䕶軍紅通之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍馬爾賽之妻唐氏
 正黄旗滿洲䕶軍呈搶之妻郎氏
 正黄旗滿洲䕶軍印布之妻張氏
 正黄旗滿洲䕶軍常夀之妻查佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍艾思哈之妻和舍里氏
 正黄旗滿洲䕶軍當爾之妻喬氏
[261-20b]
 正黄旗滿洲䕶軍阿齊哈之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍麻那氣之妻希色勒氏
 正黄旗滿洲䕶軍霜烏爾代之妻納喇氏
 正黄旗滿洲馬甲蘭太之妻張佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍神保之妻佟佳氏
 正黄旗滿洲親軍常興之妻林氏
 正黄旗滿洲筆帖式松靈之妻富察氏
 正黄旗滿洲監生善柱之妻邱佳氏
[261-21a]
 正黄旗滿洲官學生明福之妻西特里氏
 正黄旗滿洲拜唐阿巴圗立之妻章佳氏
 正黄旗滿洲領催布蘭太之妻李佳氏
 正黄旗滿洲馬甲三太之妻圗蘇李氏
 正黄旗滿洲馬甲福夀之妻鈕赫氏
 正黄旗滿洲馬甲保兒之妻李氏
 正黄旗滿洲馬甲了圖之妻劉氏
 正黄旗滿洲馬甲扎庫他之妻舒馬拉氏
[261-21b]
 正黄旗滿洲馬甲五十一之妻賈氏
 正黄旗滿洲馬甲平夀之妻宋吉氏
 正黄旗滿洲閒㪚滿常之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲閒㪚常明之妻納喇氏
 正黄旗滿洲副都統雅竒即之妾秦氏
 正黄旗滿洲前鋒法保之妻寜古塔氏
 正黄旗滿洲馬甲法爾秋之妻岳囉氏
 正黄旗滿洲廐丁寜住之妻李氏
[261-22a]
 正黄旗滿洲䕶軍巴圗之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲前鋒阿濟佈之妻孟氏
 正黄旗滿洲打牲壮丁喀木西勒圗之妻鄂洛氏
 正黄旗滿洲馬羣頭目那木色勒之妻盧氏
 正白旗滿洲䕶軍達蘓之妻吉拉拉氏
 正白旗滿洲馬甲塔莽阿之妻額勒木齊氏
 正白旗滿洲輕車都尉哈里之妻舒穆禄氏
 正白旗滿洲閒㪚富栢之妻祖氏
[261-22b]
 正白旗滿洲閒㪚達思哈之妻廖氏
 正紅旗滿洲領催朱爾泰之妻沙爾圖氏
 正紅旗滿洲監生法保之妻姜氏
 正紅旗滿洲官學生明太之妻趙氏
 正紅旗滿洲閒㪚三各之妻劉氏
 正紅旗滿洲閒散伽藍保之妻烏什拉氏
 正紅旗滿洲馬甲金州之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲閒㪚團頭之妻董氏
[261-23a]
 正紅旗滿洲䕶軍桑科之妻巴雅拉氏
 正紅旗滿洲馬甲達爾楚之妻扎庫塔氏
 正紅旗滿洲馬甲摩埒訥之妻寕古塔氏
 正紅旗滿洲佐領烏丹察之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲鎖機之妻兀魯特氏
 鑲白旗滿洲馬甲花色之妻赫葉勒氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍舒爾圗那之妻和舍里氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚圗敎之妻蔡氏
[261-23b]
 鑲紅旗滿洲前鋒熊州之妻姜阿氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍色克圗之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲努挖子之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍瑪禮之妻賈佳氏
 鑲紅旗滿洲親軍扎拉芬之妻李氏
 鑲紅旗滿洲筆帖式扎馬素之妻妞哈魯氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍木爾太之妻妞胡禮氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚舒立琿之妻鈕祜禄氏
[261-24a]
 鑲紅旗滿洲筆帖式車倫之妻那爾氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍馬爾齋之妻賈氏
 鑲紅旗滿洲員外郎勒爾勤之妻寕古塔氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍常住之妻周氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍五十六之妻崔氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍和特賀之妻和舍里氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚勝厄徳之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍拉爾圗之妻韓氏
[261-24b]
 鑲紅旗滿洲䕶軍朱藍太之妻李佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲哈爾哈之妻鄧氏
 鑲紅旗滿洲馬甲同福之妻鄧氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚會保之妻佟氏
 鑲紅旗滿洲馬甲法保之妻楊氏
 鑲紅旗滿洲親軍黒黒之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍黒達色之妻孫氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍白小之妻馬氏
[261-25a]
 鑲紅旗滿洲郎中武通保之妻闗氏
 鑲紅旗滿洲領催巴彦太之妻占儲歡氏
 鑲紅旗滿洲副都統費揚武之妻董氏
 鑲紅旗滿洲儒童溝色之妻馬佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲布倫太之妻龍氏
 鑲紅旗滿洲馬甲栢瑚訥之妻扎哈立氏
 正藍旗滿洲馬甲鰲錦之妻哩木素氏
 正藍旗滿洲閒㪚黑達色之妻翁牛忒氏
[261-25b]
 正藍旗滿洲領催撥里善之妻合束里氏
 正藍旗滿洲馬甲担代之妻沙克丹氏
 正藍旗滿洲閒㪚查束之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲閒㪚二各之妻趙氏
 正藍旗滿洲閒㪚管世之妻胡氏
 正藍旗滿洲馬甲歸勒額之妻蔡氏
 鑲藍旗滿洲監生順代之妻托木氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍七十三之妻滿佳氏
[261-26a]
 鑲藍旗滿洲親軍豐阿拉之妻和舍里氏
 鑲藍旗滿洲親軍阿薩忽之妻圗爾吉氏
 鑲藍旗滿洲驍騎校屯朱䕶之妻阿克占氏
 鑲藍旗滿洲員外郎能吉圖之繼妻姜氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍色何陳之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲閒㪚燕黨之妻劉氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍破臉之妻楊氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍勒璧之妻阿里氏
[261-26b]
 鑲藍旗滿洲䕶軍多奈之妻巴達拉氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍覺哈之妻索綽羅氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式富拉禅之妻舒舒覺羅氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式子孫保之妻舒舒覺羅氏
 鑲藍旗滿洲監生晋布之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲監生神保之妻舒舒覺羅氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式庫爾圗之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲親軍朱拉太之妻裕瑚禄氏
[261-27a]
 鑲藍旗滿洲䕶軍佘禮之妻韓氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍郎圗之妻王氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍依爾敏之妻胡氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍黄茍之妻金氏以上俱於乾/隆三年
 旌表/
 鑲黄旗滿洲馬甲諾里忒之妻窩覺特氏
 鑲黄旗滿洲馬甲得夀之妻李佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲六各之妻寜古塔氏
[261-27b]
 鑲黄旗滿洲閒㪚&KR0008哈之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗滿洲閒㪚金永福之妻姜氏
 鑲黄旗滿洲馬甲卡拉之妻孔氏
 鑲黄旗滿洲閒㪚思瑚之妻魏氏
 鑲黄旗滿洲馬甲賴他庫之妻王氏
 鑲黄旗滿洲馬甲竒雅圗之妻尼瑪齊氏
 鑲黄旗滿洲閒㪚和尚之妻齊氏
 鑲黄旗滿洲領催麻色之妻富察氏
[261-28a]
 鑲黄旗滿洲馬甲琿托賀力之妻哈達海氏
 鑲黄旗滿洲領催麻色之妻崔佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲阿里順之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲閒㪚設得金之妻袁氏
 正黄旗滿洲三等侍衛馬爾太之妻王氏
 正黄旗滿洲協領呀那哈之妻張氏
 正黄旗滿洲筆帖式馬希訥之妻巴雅喇氏
 正黄旗滿洲親軍西蘭太之妻烏扎拉氏
[261-28b]
 正黄旗滿洲親軍黒色之妻李佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍牙圖之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍闗海之妻曹氏
 正黄旗滿洲䕶軍六保之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲䕶軍和尚之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍寜善之妻白氏
 正黄旗滿洲䕶軍清齊立之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲䕶軍云保之妻伊拉理氏
[261-29a]
 正黄旗滿洲閒㪚崔佛爾湍之妻喀爾拉氏
 正黄旗滿洲䕶軍索住之妻舒穆禄氏
 正黄旗滿洲䕶軍三格之妻鄷氏
 正黄旗滿洲䕶軍塔克什布之妻寜古塔氏
 正黄旗滿洲䕶軍祖常之妻那拉氏
 正黄旗滿洲馬甲張住之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲厄什太之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲徳爾賀禮之妻温都氏
[261-29b]
 正黄旗滿洲馬甲卓金太之妻李佳氏
 正黄旗滿洲馬甲白色之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲武陳之妻巴雅喇氏
 正黄旗滿洲馬甲六格之妻劉佳氏
 正黄旗滿洲弓匠撒齊庫之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍校六十之妾侯氏
 正黄旗滿洲打牲壮丁喀木西勒圖之妻鄂洛氏
 正黄旗滿洲馬甲皂保之妻孫氏
[261-30a]
 正黄旗滿洲閒㪚豐昇額之妻温佳氏
 正黄旗滿洲馬甲四各之妻孫佳氏
 正黄旗滿洲馬甲噶布拉之妻吴氏
 正黄旗滿洲馬甲卓那思圖之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲哈爾太之妻富察氏
 正黄旗滿洲閒㪚公額之妻葉木氏
 正黄旗滿洲馬甲阿那圖之妻沙米勒氏
 正黄旗滿洲閒㪚玉慶之妻錢氏
[261-30b]
 正白旗滿洲弓匠瓦爾達之妻張氏
 正白旗滿洲馬甲鍾古岱之妻富氏
 正白旗滿洲䕶軍安泰之妻闗氏
 正白旗滿洲䕶軍英厄太之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲䕶軍海倫之妻陶氏
 正白旗滿洲䕶軍尊拜之妻髙氏
 正白旗滿洲閒㪚花連布之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍九格之妻胡佳氏
[261-31a]
 正白旗滿洲馬甲二格之妻李氏
 正白旗滿洲官學生八十之妻趙氏
 正白旗滿洲中書妞妞之妻官氏
 正白旗滿洲䕶軍黒達色之妻費氏
 正白旗滿洲佐領額爾登之妻奎氏
 正白旗滿洲中書鈕牛之妻闗氏
 正白旗滿洲馬甲阿音布之妻趙氏
 正白旗滿洲䕶軍和尚之妻闗氏
[261-31b]
 正白旗滿洲閒㪚阿爾賽之妻闗氏
 正白旗滿洲馬甲伊爾喀笋之妻郭羅氏
 正白旗滿洲馬甲賽哈那之妻舒穆禄氏
 正白旗滿洲閒㪚哪羅莫之妻西爾得忒氏
 正白旗滿洲馬甲牙哈那之妻舒穆禄氏
 正白旗滿洲領催艾圗之妻烏爾赫齊氏
 正白旗滿洲閒㪚活爾活之妻陶氏
 正白旗滿洲閒㪚杜爾巴之妻張氏
[261-32a]
 正白旗滿洲領催邁堪之妻張氏
 正白旗滿洲領催郝尚之妻闗氏
 正白旗滿洲馬甲沙太之妻奚氏
 正白旗滿洲領催索住之妻哈爾珠氏
 正白旗滿洲馬甲愛覺敏之妻羅氏
 正白旗滿洲馬甲花色之妻蒋氏
 正白旗滿洲馬甲馬爾賽之妻托郭羅氏
 正白旗滿洲䕶軍木材之妻趙氏
[261-32b]
 正白旗滿洲馬甲傅勒鼐之妻陶氏
 正白旗滿洲馬甲元保之妻屠氏
 正白旗滿洲馬甲查庫納之妻卓佳氏
 正白旗滿洲馬甲達碩色之妻額顔氏
 正紅旗滿洲前鋒拉哈禮之妻烏扎拉氏
 正紅旗滿洲馬甲五各之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲閒㪚索住之妻富察氏
 正紅旗滿洲馬甲阿古色之妻納喇氏
[261-33a]
 正紅旗滿洲馬甲臊達色之妻周氏
 正紅旗滿洲馬甲担巴之妻羅氏
 正紅旗滿洲馬甲保住之妻錢氏
 鑲白旗滿洲馬甲雅爾圗之妻劉氏
 鑲白旗滿洲馬甲黒色之妻卓羅氏
 鑲白旗滿洲馬甲福卡之妻杭阿唐氏
 鑲白旗滿洲閒㪚保住之妻徐氏
 鑲白旗滿洲馬甲得爾堆之妻納喇氏
[261-33b]
 鑲白旗滿洲閒㪚領東之妻章佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲撥里賽之妻劉氏
 鑲白旗滿洲馬甲八十四之妻王氏
 鑲白旗滿洲馬甲雅蘭太之妻富察氏
 鑲白旗滿洲馬甲卜彦達賚之妻烏郭勒西氏
 鑲紅旗滿洲筆帖式拉岱之妻董氏
 鑲紅旗滿洲中書大邵之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍你雅哈起之妻格吉里氏
[261-34a]
 鑲紅旗滿洲䕶軍三雅圖之妻闗氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍巴哈布之妻南氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍陶亮之妻和舍里氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍撒海之妻李佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍校髙順之妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍三格之妻吴氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍三格之妻薩克達氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍倭申之妻紅氏
[261-34b]
 鑲紅旗滿洲䕶軍瑪竒哈之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍瑪興之妻王氏
 鑲紅旗滿洲馬甲阿爾太之妻烏蘇魯氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍巴掦武之妻和舍里氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍黒色之妻何氏
 鑲紅旗包衣閒㪚破臉之妻畢氏
 鑲紅旗包衣馬甲克什圗之妻任氏
 鑲紅旗滿洲馬甲敏世傑之妻武氏
[261-35a]
 鑲紅旗包衣馬甲阿克敦之妻薛氏
 鑲紅旗滿洲馬甲雅爾圖之妻孫氏
 鑲紅旗滿洲馬甲劉保住之妻莫爾得禮氏
 鑲紅旗滿洲領催巴爾喀善之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚常永清之妻金氏
 鑲紅旗滿洲馬甲阿藍太之妻李氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚喀布拉之妻張氏
 鑲紅旗滿洲馬甲拉巴之妻栢氏
[261-35b]
 鑲紅旗滿洲馬甲恒太之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲金州之妻馬佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲着布圗之妻赫葉落氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚盧倫泰之妻覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲衣里米之妻拜雅拉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲班第之妻波里珠氏
 鑲紅旗滿洲領催盎起之妻佟氏
 鑲紅旗滿洲領催英舞之妻闗氏
[261-36a]
 鑲紅旗滿洲馬甲水保住之妻舒穆禄氏
 正藍旗滿洲筆帖式訥敏之妻鈕祜禄氏
 正藍旗滿洲馬甲莫几那之妻覺羅氏
 正藍旗滿洲閒散色林太之妻宋佳氏
 正藍旗滿洲領催勾兒之妻張佳氏
 正藍旗滿洲閒散闗音保之妻尚佳氏
 正藍旗滿洲馬甲都達里之妻富察氏
 正藍旗滿洲馬甲計孫之妻劉佳氏
[261-36b]
 正藍旗滿洲馬甲奎素圖之妻阿爾坦氏
 正藍旗滿洲閒散塔魯岱之妻得都兒氏
 正藍旗滿洲馬甲五哥之妻席克達里氏
 鑲藍旗滿洲郎中厄米徳之妻舒舒覺羅氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍羅克道之妻薩察氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍陶泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲阿爾那之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲親軍花色之妻舒舒覺羅氏
[261-37a]
 鑲藍旗滿洲筆帖式多博落之妻汪佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒常舒之妻赫舍里氏
 鑲藍旗滿洲監生倪達海之妻馬氏
 鑲藍旗滿洲閒散増夀之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲馬甲桑各之妻邉氏
 鑲藍旗滿洲領催海奈之妻李氏
 鑲藍旗滿洲馬甲富庫之妻安氏
 鑲藍旗滿洲馬甲欽達布之妻卜拉克新氏
[261-37b]
 鑲藍旗滿洲閒散尚從義之妻喬氏
 鑲藍旗滿洲馬甲七十圖之妻托里滚氏
 鑲藍旗滿洲馬甲五里之妻巴林氏
 鑲藍旗滿洲馬甲明阿之妻撒馬里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲黒達色之妻撒馬里氏
 鑲藍旗滿洲閒散二各之妻戴氏
 鑲藍旗滿洲閒散撥哪之妻汪佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲石圖之妻汪佳氏
[261-38a]
 鑲藍旗滿洲馬甲阿玉什之妻𤓰勒佳氏以上俱/於乾隆
 四年/ 旌表/
 鑲黄旗包衣䕶軍校童子之妻石氏
 鑲黄旗滿洲馬甲目力庫之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲塞楞泰之妻書法齊氏
 鑲黄旗滿洲馬甲六十之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗滿洲馬甲布顔圖之妻白佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲哈太之妻珠赫勒氏
[261-38b]
 正黄旗滿洲親軍雅圖之妻莫爾特勒氏
 正黄旗滿洲前鋒三雅圖之妻莫爾特勒氏
 正黄旗滿洲前鋒哈爾吉岱之妻圖色勒氏
 正黄旗滿洲前鋒叅領代哈之妾李氏
 正黄旗滿洲䕶軍巴爾彌特之妻納喇氏
 正黄旗滿洲䕶軍馬林布之妻雷氏
 正黄旗滿洲䕶軍同保之妻馬氏
 正黄旗滿洲䕶軍佛倫之妻吴氏
[261-39a]
 正黄旗滿洲䕶軍張統保之妻巴岳特氏
 正黄旗滿洲䕶軍厄特諾之妻賽米里氏
 正黄旗滿洲䕶軍書爾太之妻他塔喇氏
 正黄旗滿洲領催撥勒屯之妻完顔氏
 正黄旗滿洲馬甲石徳之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲佛子之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲閒㪚國太之妻羅察氏
 正黄旗滿洲閒㪚潔林之妻舒穆禄氏
[261-39b]
 正黄旗滿洲閒㪚赫参之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲筆帖式那海之妾劉氏
 正黄旗滿洲馬甲沙阿力吉之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲肖各之妻覺羅氏
 正白旗滿洲閒㪚潤格之妻張氏
 正白旗滿洲前鋒阿里雅之妻蘇氏
 正白旗滿洲馬甲王來之妻呢塔拉氏
 正白旗滿洲䕶軍僧保之妻伊爾根覺羅氏
[261-40a]
 正白旗滿洲䕶軍伊唐阿之妻何落氏
 正白旗滿洲䕶軍三七哈之妻希他里氏
 正白旗滿洲步甲二達色之妻白佳氏
 正白旗滿洲騎都尉安泰之妻納喇氏
 正白旗滿洲員外郎希達之妻覺羅氏
 正白旗滿洲領催馬金太之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲陰代之妻陳氏
 正白旗滿洲馬甲回色之妻朱氏
[261-40b]
 正白旗滿洲䕶軍凌格之妻吳氏
 正白旗滿洲閒㪚錢保之妻王氏
 正白旗滿洲䕶軍凌保之妻吳氏
 正白旗滿洲䕶軍尚保之妻卜氏
 正白旗滿洲馬甲章六之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲富哈之妻格兀勒氏
 正白旗滿洲馬甲阿必圖之妻達費依庫氏
 正白旗滿洲馬甲扎庫那之妻王氏
[261-41a]
 正白旗滿洲閒㪚黒尚之妻靳氏
 正白旗滿洲馬甲鐵昌之妻希他力氏
 正白旗滿洲馬甲瑚班太之妻汪佳氏
 正白旗滿洲閒㪚福太之妻丁額力氏
 正白旗滿洲閒㪚老格之妻郭氏
 正白旗滿洲閒㪚阿藍太之妻栢氏
 正白旗滿洲佐領兼騎都尉敖拜之妻劉氏
 正白旗滿洲馬甲卓火羅之妻馬氏
[261-41b]
 正白旗滿洲馬甲岳吞之妻栢氏
 正白旗滿洲領催卧爾侯之妻栢氏
 正紅旗滿洲馬甲沙林太之妻納喇氏
 正紅旗滿洲閒㪚闗世勇之妻𤓰雅禮氏
 正紅旗滿洲閒㪚希明之妻果羅囉氏
 鑲白旗滿洲閒㪚伊爾塞之妻吕氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚闗保住之妻張氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍都敏之妻白氏
[261-42a]
 鑲紅旗滿洲䕶軍根忒之妻黄佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍盛徳之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍湖山之妻蘇氏
 鑲紅旗滿洲親軍保住之妻王氏
 鑲紅旗滿洲監生朱七八之妻那氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍七十八之妻闗佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍海通阿之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍觀音保之妻金氏
[261-42b]
 鑲紅旗包衣馬甲老格之妻張氏
 鑲紅旗包衣馬甲西布濃古代之妻阿色力氏
 鑲紅旗包衣閒㪚伊凌阿之妻何氏
 鑲紅旗包衣閒㪚阿爾那之妻彭氏
 鑲紅旗包衣馬甲馬六之妻張氏
 鑲紅旗包衣領催全保之妻何氏
 鑲紅旗包衣馬甲闗保之妻趙氏
 鑲紅旗包衣驍騎校常青之妻王氏
[261-43a]
 鑲紅旗滿洲五品典儀官神保住之妻閆氏
 鑲紅旗包衣馬甲歪頭之妻王氏
 鑲紅旗包衣馬甲金山之妻王氏
 鑲紅旗滿洲馬甲常海之妻張氏
 鑲紅旗滿洲馬甲超琿岱之妻李氏
 正藍旗滿洲閒㪚六十一之妻扎蘓忒氏
 正藍旗滿洲馬甲克布之妻傅察拉氏
 正藍旗滿洲馬甲俄里和圖之妻𤓰勒佳氏
[261-43b]
 正藍旗滿洲馬甲七十之妻俄卓力氏
 正藍旗滿洲生員阿臨太之妻覺羅氏
 正藍旗滿洲馬甲吐哩可之妻摩勒哲爾氏
 正藍旗滿洲馬甲祁爾納之妻覺羅氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍張保住之妻舒穆禄氏
 鑲藍旗滿洲馬甲西庫之妻赫舍里氏
 鑲藍旗滿洲監生趙常之妻扎爾瑪氏
 鑲藍旗滿洲馬甲瓦爾達之妻薩克達氏
[261-44a]
 鑲藍旗滿洲筆帖式能遏圗之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲領催福禄之妻于氏
 鑲藍旗滿洲親軍四格之妻金氏
 鑲藍旗滿洲前鋒薩爾太之妻佟吉氏
 鑲藍旗滿洲閒散明徳之妻佟佳氏
 鑲藍旗滿洲閒散蘇徳之妻宋氏
 鑲藍旗滿洲馬甲勒克圗之妻劉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲朱勒克之妻陳氏
[261-44b]
 鑲藍旗滿洲前鋒納海之妻伊拉禮氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍噶爾圗之妻烏蘇氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍博特之妻白佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍徳明額之妻鄂牛特氏
 鑲藍旗滿洲親軍存住之妻伊拉立氏
 鑲藍旗滿洲閒㪚必里克圗之妻黄氏
 鑲藍旗滿洲馬甲費揚古之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲閒㪚莫爾吉之妻和氏
[261-45a]
 鑲藍旗滿洲馬甲元蛟之妻李氏以上俱於乾隆/五年 旌表
 鑲黄旗包衣馬甲陳起麟之妻張氏
 鑲黄旗滿洲馬甲教場之妻王氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍張保住之妻楊氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍五十八之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍石頭之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗滿洲打牲壮丁常明之妻果五兒氏
 鑲黄旗滿洲馬甲和尚之妻趙氏
[261-45b]
 鑲黄旗滿洲馬甲希水皮諾之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲馬甲文元之妻閆氏
 鑲黄旗滿洲閒㪚邴蒯之妻阿克占氏
 正黄旗滿洲雲騎尉何替之妻阿顔覺羅氏
 正黄旗滿洲親軍厄楞厄之繼妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲前鋒南太之妻李佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍馬吳之妻張佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍富當阿之妻赫舍里氏
[261-46a]
 正黄旗滿洲䕶軍保夀之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍伊拉齊之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍白索色之妻趙氏
 正黄旗滿洲䕶軍抬哥之妻胡佳氏
 正黄旗滿洲前鋒長明之妻寕古塔氏
 正黄旗滿洲前鋒厄克欽之妻温杜氏
 正黄旗滿洲領催五十一之妻石佳氏
 正黄旗滿洲馬甲劉保住之妾傅氏
[261-46b]
 正黄旗滿洲馬甲外庫之妻尹佳氏
 正黄旗滿洲馬甲歪毛之妻趙氏
 正黄旗滿洲馬甲四哥之妻赫舍里氏
 正黄旗滿洲閒㪚永庫之妻李氏
 正黄旗滿洲馬甲布彦之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲閒㪚卓大八之妻托木魯氏
 正白旗滿洲閒㪚四格之妻夏氏
 正白旗滿洲䕶軍常明之妻趙氏
[261-47a]
 正白旗滿洲二等侍衛烏朗額里之妻阿氏
 正白旗滿洲䕶軍圗訥之妻舒舒覺羅氏
 正白旗滿洲䕶軍佛保之妻覺羅氏
 正白旗滿洲䕶軍財神保之妻薩氏
 正白旗滿洲前鋒噶爾賽之妻闗氏
 正白旗滿洲䕶軍石陸之妻邁氏
 正白旗滿洲䕶軍戳伙諾之妻劉氏
 正白旗滿洲七品官石圗之妻富氏
[261-47b]
 正白旗滿洲䕶軍才神保之妻薩克達氏
 正白旗滿洲品級章京查爾太之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲閒㪚李明春之妻汪佳氏
 正紅旗滿洲馬甲烏林保之妻趙氏
 正紅旗滿洲閒㪚多和之妻舒穆禄氏
 鑲白旗滿洲馬甲徳禇之妻蒋氏
 鑲白旗滿洲閒㪚石氷阿之未婚妻薩克達氏
 鑲白旗滿洲馬甲秦泰之妻孫氏
[261-48a]
 鑲白旗滿洲文生員嘛圗之妻曹氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍喜保之妻刁氏
 鑲紅旗包衣閒㪚蘇廷義之妻吕氏
 鑲紅旗包衣閒㪚和志章之妻劉氏
 鑲紅旗包衣馬甲黒色之妻毛氏
 鑲紅旗包衣馬甲張六兒之妻萬氏
 鑲紅旗包衣馬甲陳四兒之妻和氏
 鑲紅旗包衣馬甲朱老格之妻劉氏
[261-48b]
 鑲紅旗包衣領催劉黒之妻富氏
 鑲紅旗滿洲官學生保岱之妻覺羅氏
 鑲紅旗滿洲閒㪚説色之妻呼爾哈禮氏
 鑲紅旗滿洲馬甲髙禮之妻托謨氏
 鑲紅旗滿洲筆帖式巴林之妻穆禅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲撒哈之妻趙佳氏
 鑲藍旗滿洲閒㪚烏爾敦之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲佛保之妻于氏
[261-49a]
 鑲藍旗滿洲馬甲岳米達之妻趙佳氏以上俱於/乾隆六年
  旌表/
 
 
 
 
 
 
[261-49b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百四十七