KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[281-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百六十七
 人物志一百四十七
 列女傳二十七
  八旗漢軍列女傳五
 鑲黄旗漢軍文舉人髙頴之妻金氏
 鑲黄旗漢軍鐵匠王應公之妻陳氏
 鑲黄旗漢軍馬甲李潤智之妻周氏
[281-1b]
 鑲黄旗漢軍領催徳住之妻杜氏
 鑲黄旗漢軍知州郎紫垣之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲沈成玉之妻劉氏
 鑲黄旗漢軍馬甲王家實之妻朱氏
 鑲黄旗漢軍閒散袁得利之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閒散蘇長榮之妻吳氏
 鑲黄旗漢軍閒散金有玉之妻石氏
 鑲黄旗漢軍馬甲金保住之妻吳氏
[281-2a]
 鑲黄旗漢軍千丁晉世貴之妻王氏
 鑲黄旗漢軍千丁胡國禮之妻程氏
 鑲黄旗漢軍千丁羅應弼之妻丁氏
 鑲黄旗漢軍千丁金文臣之妻沈氏
 鑲黄旗漢軍千丁李自貴之妻趙氏
 鑲黄旗漢軍千丁王忠之妻金氏
 鑲黄旗漢軍千丁杜茂之妻耿氏
 鑲黄旗漢軍千丁馮朝良之妻張氏
[281-2b]
 鑲黄旗漢軍千丁趙廷臣之妻劉氏
 鑲黄旗漢軍壯丁李成士之妻王氏
 鑲黄旗漢軍千丁沈國相之妻曹氏
 鑲黄旗漢軍千丁陳正之妻卜氏
 鑲黄旗漢軍千丁祁有正之妻趙氏
 鑲黄旗漢軍閒散范連章之妻楊氏
 鑲黄旗漢軍閒散方朝相之妻李氏
 正黄旗漢軍閒散劉錦之妻傅氏
[281-3a]
 正黄旗漢軍馬甲管傑之妻陳氏
 正黄旗漢軍閒散洪四之妻楊氏
 正黄旗漢軍馬甲賴代之妻馬氏
 正黄旗漢軍領催魯章阿之妻王氏
 正黄旗漢軍閒散洪國璠之妻劉氏
 正黄旗漢軍馬甲文廷功之妻木氏
 正黄旗漢軍閒散木斌之妻周氏
 正黄旗漢軍閒散劉教斌之妻劉氏
[281-3b]
 正黄旗漢軍閒散薛文魁之妻劉氏
 正黄旗漢軍馬甲温得根之妻趙氏
 正白旗漢軍馬甲方元得之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲張宏濟之妻焦氏
 正白旗漢軍馬甲馬鳴岐之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲王建富之妻趙氏
 正白旗漢軍馬甲陳廷棟之妻蘇氏
 正白旗漢軍閒散張料傑之妻邊氏
[281-4a]
 正白旗漢軍生員馬昌阿之妻張氏
 正白旗漢軍閒散馮良起之妻金氏
 正白旗漢軍閒散金有運之妻倪氏
 正白旗漢軍閒散譚趙祥之妻雷氏
 正白旗漢軍閒散王國成之妻雷氏
 正白旗漢軍閒散閔文讚之妻趙氏
 正白旗漢軍閒散馬進賢之妻閔氏
 正白旗漢軍閒散楊國安之妻黄氏
[281-4b]
 正白旗漢軍閒散楊永祚之妻夏氏
 正白旗漢軍閒散楊永懋之妻金氏
 正紅旗漢軍馬甲項起龍之妻楊氏
 正紅旗漢軍閒散張國禄之妻徐氏
 正紅旗漢軍閒散阿達色之妻李氏
 正紅旗漢軍閒散尚服境之妻髙氏
 正紅旗漢軍閒散韓什之妻王氏
 鑲白旗漢軍馬甲許世榮之妻徐氏
[281-5a]
 鑲白旗漢軍馬甲邱玉之妻程氏
 鑲白旗漢軍馬甲王明倫之妻苖氏
 鑲白旗漢軍馬甲朱士瑾之妻王氏
 鑲白旗漢軍閒散存住之妻洪氏
 鑲白旗漢軍馬甲雷文熙之繼妻鍾氏
 鑲白旗漢軍馬甲夏大小兒之妻蔡氏
 鑲白旗漢軍馬甲石得之妻楊氏
 鑲白旗漢軍閒散莫林住之妻馬氏
[281-5b]
 鑲紅旗漢軍馬甲趙雲鵬之妻王氏
 鑲紅旗漢軍閒散劉朝臣之妻韓氏
 鑲紅旗漢軍馬甲劉思明之妻黄氏
 正藍旗漢軍馬甲于沛生之妻髙氏
 正藍旗漢軍馬甲李斌之妻任氏
 正藍旗漢軍閒散王文相之妻温氏
 正藍旗漢軍閒散王朝如之妻張氏
 正藍旗漢軍閒散佟昇之妻鄧氏
[281-6a]
 正藍旗漢軍閒散石柱之妻陳氏
 正藍旗漢軍閒散髙國賢之妻張氏
 正藍旗漢軍馬甲張自漢之妻白氏
 正藍旗漢軍閒散張自侯之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍閒散張七兒之妻王氏
 鑲藍旗漢軍馬甲孫維貴之妻張氏
 鑲藍旗漢軍壯丁劉書紳之妻王氏
 鑲藍旗漢軍閒散張鄭之妻白氏
[281-6b]
 鑲藍旗漢軍壯丁徐文煥之妻蘇氏
 鑲藍旗漢軍馬甲侯士俊之妻閆氏
 鑲藍旗漢軍壯丁王國卿之妻靳氏
 鑲藍旗漢軍閒散張璜之妻胡氏
 鑲藍旗漢軍壯丁徐士煥之妻王氏
 鑲藍旗漢軍馬甲張廣之妻丁氏
 鑲藍旗漢軍壯丁李世亮之妻何氏
 鑲藍旗漢軍官學生湯武色之妻關氏
[281-7a]
 鑲藍旗漢軍壯丁黄國倉之妻厲氏
 鑲藍旗漢軍閒散賈圖之妻張氏
 鑲藍旗漢軍閒散蘇淡之妻李氏以上俱於乾隆/三十一年
 旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲劉維之妻祁氏
 鑲黄旗漢軍馬甲孫加興之妻馬氏
 鑲黄旗漢軍閒散馮璧之妻王氏
 正黄旗漢軍馬甲邵玉璽之妻李氏
[281-7b]
 正黄旗漢軍馬甲梁起文之妻張氏
 正黄旗漢軍馬甲張復魁之妻韓氏
 正黄旗漢軍閒散楊經之妻夏氏
 正黄旗漢軍閒散董琳之妻佟氏
 正白旗漢軍閒散王鉞之妻靳氏
 正白旗漢軍馬甲羅廷畨之妻楊氏
 正白旗漢軍馬甲李生堉之妻郝氏
 鑲白旗漢軍敖爾布線天章之妻解氏
[281-8a]
 鑲白旗漢軍馬甲李楷之妻方氏
 鑲白旗漢軍馬甲黄統之妻孫氏
 鑲白旗漢軍閒散何永埈之妻姚氏
 鑲白旗漢軍閒散繆璘之妻郗他拉氏
 正紅旗漢軍馬甲李栢秀之妻王氏
 正紅旗漢軍馬甲臧銓之繼妻王氏
 正紅旗漢軍馬甲張廷貴之妻薛氏
 正紅旗漢軍馬甲邢自福之妻王氏
[281-8b]
 正紅旗漢軍閒散張自榮之妻周氏
 正紅旗漢軍閒散洪得貴之妻侯氏
 鑲紅旗漢軍外郎張徴之妻關氏
 鑲紅旗漢軍馬甲陳世勲之妻陳氏
 鑲紅旗漢軍馬甲陸齊林之繼妻夏氏
 鑲紅旗漢軍閒散劉永祥之妻趙氏
 鑲紅旗漢軍閒散閆喜之妻李氏
 鑲紅旗漢軍馬甲吳雲徳之妻于氏
[281-9a]
 鑲紅旗漢軍閒散閆國棟之妻關氏
 正藍旗漢軍副㕘領張在良之繼妻方氏
 正藍旗漢軍馬甲李荆之妻蘇吉力氏
 正藍旗漢軍千丁徐邦全之妻何氏
 正藍旗漢軍千丁平定瑞之妻李氏
 正藍旗漢軍千丁黄邦恒之妻賀氏
 正藍旗漢軍千丁劉弼之妻于氏
 正藍旗漢軍千丁夏國官之妻盛氏
[281-9b]
 正藍旗漢軍千丁夏銀之妻田氏
 正藍旗漢軍千丁王志鳯之妻王氏
 正藍旗漢軍千丁王文徳之妻楊氏
 正藍旗漢軍千丁丁守喜之妻傅氏
 鑲藍旗漢軍筆帖式魯璜之妻趙氏
 鑲藍旗漢軍馬甲范科之妻楊氏
 鑲藍旗漢軍馬甲陳克興之繼妻劉氏以上俱於/乾隆三十
 二年/ 旌表/
[281-10a]
 鑲黄旗漢軍馬甲王廷祥之妻陳氏
 鑲黄旗漢軍馬甲張霖之妻宋氏
 鑲黄旗漢軍閒散蘇殿祜之妻宋氏
 鑲黄旗漢軍閒散姜品之妻張氏
 鑲黄旗漢軍閒散陳六格之妻馮氏
 鑲黄旗漢軍閒散穆虎之妻韓氏
 正黄旗漢軍千總李景雲之妻王氏
 正黄旗漢軍幼丁歳哈那之妻閔氏
[281-10b]
 正白旗漢軍馬甲古得成之妻黄氏
 正白旗漢軍馬甲金聖銘之妻張氏
 正白旗漢軍馬甲宋治邦之妻劉氏
 正白旗漢軍馬甲線承然之妻黄氏
 正白旗漢軍馬甲髙士宣之妻李氏
 正白旗漢軍養育兵陳興堯之繼妻楊氏
 正白旗漢軍閒散汪有金之妻劉氏
 正白旗漢軍閒散髙士燕之妻周氏
[281-11a]
 鑲白旗漢軍馬甲王瑾之妻蔣氏
 正紅旗漢軍馬甲何國樑之妻張氏
 正紅旗漢軍馬甲閔兆麟之妻陳氏
 正紅旗漢軍閒散夏繼文之妻宫氏
 正紅旗漢軍閒散彭成章之妻賈氏
 正紅旗漢軍閒散王順澤之妻華氏
 正紅旗漢軍閒散孫霖之繼妻唐氏
 鑲紅旗漢軍閒散賈思潮之妻張氏
[281-11b]
 正藍旗漢軍馬甲李建業之妻興氏
 正藍旗漢軍馬甲吕君烈之妻萬氏
 正藍旗漢軍馬甲百家保之妻郭氏
 正藍旗漢軍馬甲李漢之妻毛氏
 正藍旗漢軍馬甲佟世俊之妻楊氏
 正藍旗漢軍馬甲彭章之妻陳氏
 正藍旗漢軍閒散佟世維之妻劉氏
 正藍旗漢軍閒散陳天福之妻董氏
[281-12a]
 正藍旗漢軍閒散彭明之妻富氏
 正藍旗漢軍閒散佟&KR0008之妻楊氏
 正藍旗漢軍閒散佟國杭之妻趙氏
 鑲藍旗漢軍馬甲張起公之妻段氏以上俱於乾/隆三十三年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲許起鵬之妻侯氏
 鑲黄旗漢軍監生髙懋勲之妻來布氏
 鑲黄旗漢軍閒散張瑛之妻蘇氏
[281-12b]
 正黄旗漢軍馬甲韓綸之妻廖氏
 正黄旗漢軍壯丁王永貴之妻呉氏
 正白旗漢軍閒散梁佩之妻宋氏
 正白旗漢軍馬甲郭文舉之妻劉氏
 正白旗漢軍馬甲樊進國之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲劉雲沛之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲安光宗之妻線氏
 正白旗漢軍馬甲孫應舉之妻夏氏
[281-13a]
 正白旗漢軍馬甲張士英之妻毛氏
 正白旗漢軍閒散栁成豹之妻張氏
 正白旗漢軍閒散栁成仁之妻孫氏
 正白旗漢軍閒散陳運祚之妻劉氏
 正白旗漢軍閒散孫塔之妻扎庫他氏
 正白旗漢軍馬甲蘭枝貴之妻范氏
 正紅旗漢軍馬甲羅剛之妻徐氏
 正紅旗漢軍炮手張文柱之妻栢氏
[281-13b]
 正紅旗漢軍馬甲鄭國俊之妻孔氏
 正紅旗漢軍馬甲呉濟英之妻曹氏
 正紅旗漢軍養育兵戴復隴之妻李氏
 正紅旗漢軍馬甲耿光之妻孟氏
 鑲白旗漢軍翰林院筆帖式劉東之妻李氏
 鑲白旗漢軍閒散王士貴之妻王氏
 鑲白旗漢軍閒散張文芳之妻白氏
 鑲紅旗漢軍閒散孫國保之妻呉氏
[281-14a]
 鑲紅旗漢軍閒散李㸃住之妻劉氏
 正藍旗漢軍馬甲李世貴之妻佟氏
 正藍旗漢軍馬甲馬國樑之妻王氏
 正藍旗漢軍馬甲陳炵之妻李氏
 正藍旗漢軍馬甲六十五之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍馬甲張起公之妻段氏
 鑲藍旗漢軍馬甲張雲吉之妻佟氏
 鑲藍旗漢軍養育兵李世泰之妻俞氏
[281-14b]
 鑲藍旗漢軍馬甲張徳明之妻秦氏
 鑲藍旗漢軍閒散孟園珠之妻屈氏
 鑲藍旗漢軍馬甲徐文秀之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍壯丁張全義之妻楊氏以上俱於乾/隆三十四年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍河工効力縣丞髙懋勲之妻賴布氏
 鑲黄旗漢軍敖爾布馬尚信之妻董氏
 鑲黄旗漢軍炮手馬尚智之妻朱氏
[281-15a]
 鑲黄旗漢軍馬甲傳槐之繼妻卞氏
 鑲黄旗漢軍馬甲石顯玉之妻鄭氏
 鑲黄旗漢軍馬甲馬肇綸之妻黄氏
 鑲黄旗漢軍閒散孫琳之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閒散陳國士之妻孟氏
 鑲黄旗漢軍閒散梅清之妻薛氏
 正黄旗漢軍領催趙興祖之妻楊氏
 正黄旗漢軍馬甲朴其林之繼妻劉氏
[281-15b]
 正黄旗漢軍馬甲王廷珌之妻周氏
 正黄旗漢軍馬甲陳崑瑞之妻李氏
 正黄旗漢軍壯丁張明富之妻王氏
 正黄旗漢軍閒散花特忠之妻王氏
 正白旗漢軍弓匠睦昆達牛瓚之妻干氏
 正白旗漢軍馬甲徐玉佩之妻戴氏
 正白旗漢軍馬甲康朝旺之妻孫氏
 正白旗漢軍閒散王思玉之妻顧氏
[281-16a]
 正白旗漢軍閒散王習孔之妻王氏
 正白旗漢軍閒散栁成林之妻趙氏
 正白旗漢軍閒散盧自明之妻孫氏
 正白旗漢軍馬甲董成豫之妻武氏
 正紅旗漢軍鐵匠萬進輔之妻李氏
 正紅旗漢軍馬甲張秉聖之妻楊氏
 正紅旗漢軍壯丁馮岱之妻張氏
 正紅旗漢軍壯丁李朝賓之妻李氏
[281-16b]
 鑲白旗漢軍馬甲崔君貺之妻陳氏
 鑲白旗漢軍馬甲馬淵之妻金氏
 鑲白旗漢軍閒散曹聖之繼妻唐氏
 鑲白旗漢軍閒散馮永禄之妻吳氏
 鑲紅旗漢軍馬甲楊景明之妻于氏
 鑲紅旗漢軍壯丁李朝臣之妻楊氏
 鑲紅旗漢軍壯丁萬世禄之妻徐氏
 正藍旗漢軍馬甲六十五之妻劉氏
[281-17a]
 正藍旗漢軍馬甲韓祥之妻金氏
 正藍旗漢軍馬甲李皚之妻胡氏
 正藍旗漢軍閒散徐自富之妻白氏
 正藍旗漢軍閒散劉煥之妻李氏
 正藍旗漢軍馬甲蕭永泰之妻王氏
 鑲藍旗漢軍壯丁塔文照之妻劉氏
 鑲藍旗漢軍壯丁邢來鳯之妻馬氏
 鑲藍旗漢軍壯丁田琮之妻岳氏
[281-17b]
 鑲藍旗漢軍壯丁李世禄之妻王氏以上俱於乾/隆三十五年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍監生王有蘭之妻李氏
 鑲黄旗漢軍馬甲何耀隴之妻唐氏
 鑲黄旗漢軍馬甲何瑞之妻張氏
 鑲黄旗漢軍弓匠四十之妻張氏
 正黄旗漢軍候選州同馬徳超之妻栢氏
 正黄旗漢軍馬甲袁明性之妻陳氏
[281-18a]
 正黄旗漢軍閒散周相武之妻劉氏
 正白旗漢軍領催張廷璽之妻陳氏
 正白旗漢軍炮手遲之鑾之妻馬氏
 正白旗漢軍馬甲張宏濟之妻焦氏
 正白旗漢軍馬甲李良臣之妻魏氏
 正白旗漢軍馬甲張永盛之妻徐氏
 正白旗漢軍馬甲李起彪之妻龔氏
 正白旗漢軍馬甲郭文恵之妻陸氏
[281-18b]
 正白旗漢軍馬甲徐振明之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲色克力之妻楊氏
 正白旗漢軍馬甲張文魁之妻紀氏
 正紅旗漢軍馬甲李雲鳯之妻牛氏
 正紅旗漢軍馬甲張世勲之妻安氏
 正紅旗漢軍閒散陳孝之繼妻靳氏
 正紅旗漢軍閒散周之英之妻陳氏
 正紅旗漢軍閒散楊潔之妻王氏
[281-19a]
 鑲白旗漢軍馬甲陳起鳯之妻唐氏
 鑲白旗漢軍閒散王英侯之妻席氏
 鑲白旗漢軍閒散洪文斌之妻關氏
 鑲白旗漢軍閒散陳天貴之妻韓氏
 鑲白旗漢軍壯丁周廷魁之妻林氏
 鑲白旗漢軍壯丁江繼堯之妻楊氏
 鑲紅旗漢軍壯丁王明貴之妻王氏
 正藍旗漢軍敖爾布李天源之妻陳氏
[281-19b]
 正藍旗漢軍馬甲許兆夢之妻朱氏
 正藍旗漢軍馬甲劉天禄之妻詹氏
 正藍旗漢軍馬甲鄭如英之繼妻何氏
 正藍旗漢軍閒散王永清之妻王氏
 鑲藍旗漢軍閒散崔進賢之妻張氏以上俱於乾/隆三十六年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍文舉人夏廷傑之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閒散王維禮之妻孟氏
[281-20a]
 鑲黄旗漢軍馬甲傅元華之妻畢氏
 鑲黄旗漢軍馬甲尚有義之妻王氏
 鑲黄旗漢軍閒散鐵柱之妻熊氏
 鑲黄旗漢軍馬甲耿之明之妻汪氏
 正白旗漢軍敖爾布王國樑之妻黄氏
 正白旗漢軍閒散洪六金之妻馮氏
 正白旗漢軍馬甲王自學之妻傅氏
 正白旗漢軍馬甲劉福禄之妻胡氏
[281-20b]
 正白旗漢軍閒散邱士良之妻唐氏
 正白旗漢軍閒散白文成之妻葛氏
 正紅旗漢軍馬甲李爾琥之妻呉氏
 正紅旗漢軍閒散晏桂之妻金氏
 正紅旗漢軍馬甲邢國琦之妻汪氏
 正紅旗漢軍馬甲曹琨之妻劉氏
 鑲白旗漢軍馬甲杜國臣之妻李氏
 正藍旗漢軍領催郭清之妻費氏
[281-21a]
 正藍旗漢軍閒散陳臨之妻鍾氏
 正藍旗漢軍閒散王之功之妻趙氏
 正藍旗漢軍閒散何廷貴之妻趙氏以上俱於乾/隆三十七年
  旌表/
 鑲黄旗漢軍馬甲蔣源洙之妻王氏
 鑲黄旗漢軍馬甲王廷貴之妻謝氏
 鑲黄旗漢軍馬甲盧堂之妻髙氏
 鑲黄旗漢軍馬甲尚國棟之妻王氏
[281-21b]
 鑲黄旗漢軍馬甲髙文義之妻宗氏
 鑲黄旗漢軍養育兵吳元龍之妻陳氏
 鑲黄旗漢軍官學生胡邦贊之妻張氏
 鑲黄旗漢軍閒散李榮之妻吳氏
 鑲黄旗漢軍馬甲李住之妻何氏
 正黄旗漢軍馬甲徐禧之妻趙氏
 正黄旗漢軍馬甲金徽之妻李氏
 正黄旗漢軍閒散費景賢之妻陳氏
[281-22a]
 正黄旗漢軍馬甲耿克幹之妻楊氏
 正黄旗漢軍馬甲宋保之妻劉氏
 正黄旗漢軍馬甲王成義之妻髙氏
 正黄旗漢軍馬甲湯宗阿之妻趙佳氏
 正白旗漢軍馬甲何成貴之妻李氏
 正白旗漢軍馬甲張明賢之妻藍氏
 正白旗漢軍文生員王聖成之妻汪氏
 正白旗漢軍弓匠沈澍之妻劉氏
[281-22b]
 正白旗漢軍閒散王自夢之妻陳氏
 正紅旗漢軍馬甲劉湘之妻孔氏
 鑲白旗漢軍敖爾布王士華之妻劉氏
 鑲白旗漢軍閒散寗堯彬之妻魏氏
 鑲白旗漢軍閒散楊耀之妻陳氏
 鑲白旗漢軍閒散張明之妻孫氏
 鑲白旗漢軍閒散曹進鄉之妻楊氏
 鑲紅旗漢軍馬甲汪露之妻李氏
[281-23a]
 鑲紅旗漢軍監生張鈿之妻李氏
 鑲紅旗漢軍養育兵呉元寵之妻陳氏
 鑲紅旗漢軍閒散劉八之妻竇氏
 正藍旗漢軍壯丁屈顯虎之妻葉氏
 正藍旗漢軍閒散孫虎之妻祝氏
 正藍旗漢軍閒散王文魁之妻王氏
 正藍旗漢軍閒散陶毓坤之妻陳氏
 鑲藍旗漢軍馬甲李友鵬之妻王氏
[281-23b]
 鑲藍旗漢軍閒散段緒之妻鄭氏
 鑲藍旗漢軍水手李恵之妻楊氏
 鑲藍旗漢軍巡檢沈澤寛之妻黎氏
 鑲藍旗漢軍水手沈天祥之妻胡氏
 鑲藍旗漢軍閒散杜光之妻王氏以上俱於乾隆/三十八年
 旌表/
 鑲黄旗漢軍千丁徐天富之妻李氏
 鑲黄旗漢軍壯丁張尚忠之妻鄒氏
[281-24a]
 鑲黄旗漢軍壯丁鈕天玉之妻雷氏
 鑲黄旗漢軍壯丁沙福善之妻張氏
 鑲黄旗漢軍壯丁雷起春之妻黄氏
 鑲黄旗漢軍壯丁于沛之妻張氏
 鑲黄旗漢軍馬甲范景臯之繼妻呉氏
 鑲黄旗漢軍閒散鐵柱之妻熊氏
 正黄旗漢軍壯丁李恩敬之妻李氏
 正黄旗漢軍壯丁田永増之妻楊氏
[281-24b]
 正黄旗漢軍馬甲王成義之妻髙氏
 正黄旗漢軍弓匠鄭宋豹之妻李氏
 正黄旗漢軍馬甲賈銑之妻杜氏
 正黄旗漢軍閒散祖㸃之妻楊氏
 正黄旗漢軍髙郵州州同李徧徳之妾關氏
 正黄旗漢軍馬甲石璞之妻佟氏
 正白旗漢軍馬甲王玉鳯之妻管氏
 正白旗漢軍馬甲蔡喆之妻孟氏
[281-25a]
 正白旗漢軍閒散杜舒之妻屠氏
 正白旗漢軍閒散楊得明之妻張氏
 正白旗漢軍閒散周永秀之妻王氏
 正紅旗漢軍馬甲何申之妻王氏
 正紅旗漢軍馬甲鄧弼之妻趙氏
 正紅旗漢軍馬甲髙永祥之妻張氏
 正紅旗漢軍養育兵王濓之妻施氏
 鑲白旗漢軍馬甲金徳欽之妻任氏
[281-25b]
 鑲白旗漢軍閒散王運寧之妻陳氏
 鑲白旗漢軍閒散李繼魁之妻趙氏
 鑲白旗漢軍閒散侯文安之妻髙氏
 鑲紅旗漢軍馬甲陳世俊之妻佟氏
 鑲紅旗漢軍閒散張君華之妻張氏
 正藍旗漢軍馬甲吳振雄之妻吳氏
 正藍旗漢軍馬甲王鈞之繼妻周氏
 正藍旗漢軍閒散張永明之妻馮氏
[281-26a]
 鑲藍旗漢軍閒散徐昇之妻蔡氏
 鑲藍旗漢軍閒散王峥之妻王氏以上俱於乾隆/三十九年
 旌表/
 鑲黄旗漢軍閒散洪進功之妻黄氏
 鑲黄旗漢軍閒散劉之傑之繼妻胡氏
 正黄旗漢軍閒散丁鑑之妻詹氏
 正黄旗漢軍莊頭張尚義之妻章氏
 正黄旗漢軍敖爾布張延年之妻王氏
[281-26b]
 正黄旗漢軍敖爾布朴起秀之妻劉氏
 正黄旗漢軍閒散王士功之妻陳氏
 正白旗漢軍候選縣丞朱應隴之妻傅氏
 正白旗漢軍廕生蔡鑄之妻盧氏
 正白旗漢軍壯丁鄭子剛之妻趙氏
 正白旗漢軍馬甲買圖之妻韓氏
 正白旗漢軍馬甲鍾文熥之妻王氏
 正白旗漢軍馬甲熊士傑之妻孫氏
[281-27a]
 正白旗漢軍閒散劉成章之妻劉氏
 正白旗漢軍養育兵黄文玉之妻于氏
 正白旗漢軍閒散羅天禄之妻陳氏
 正白旗漢軍閒散和尚之妻牛氏
 正白旗漢軍閒散李相臣之妻劉氏
 正白旗漢軍知府石禮圖之妾丁氏
 正白旗漢軍壯丁魯大成之妻甄氏
 正紅旗漢軍馬甲白應昇之妻馮氏
[281-27b]
 正紅旗漢軍馬甲趙起亮之妻王氏
 正紅旗漢軍馬甲吳兆昇之妻趙氏
 正紅旗漢軍馬甲吳昱之妻楊氏
 正紅旗漢軍閒散邢國珮之妻趙氏
 正紅旗漢軍閒散花得智之妻何氏
 正紅旗漢軍閒散王成之妻白氏
 鑲白旗漢軍馬甲張銘之妻李氏
 鑲白旗漢軍馬甲金自成之妻吳氏
[281-28a]
 鑲白旗漢軍馬甲傅全徳之妻魏氏
 鑲白旗漢軍養育兵劉永炆之妻屈氏
 鑲藍旗漢軍額丁李登貴之妻張氏
 鑲藍旗漢軍額丁李登明之妻卞氏
 鑲藍旗漢軍水手柴雲鳯之妻袁氏
 鑲藍旗漢軍馬甲熊世邦之繼妻胡氏以上俱於/乾隆四十
 年/ 旌表/
 
[281-28b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百六十七