KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[265-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百五十一
 人物志一百三十一
 列女傳十一
  八旗滿洲列女傳九
 鑲黄旗滿洲候補筆帖式穆騰額之妻黄氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍三達色之妻烏里特氏
 鑲黄旗滿洲領催善保之妻富氏
[265-1b]
 鑲黄旗滿洲領催達色之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍豐申之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲和碩色之妻馬佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲斯太之妻盧氏
 鑲黄旗滿洲馬甲四格之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲馬甲三格之妻石氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍盟岱之妻葛氏
 鑲黄旗滿洲養育兵老格之妻馬氏
[265-2a]
 鑲黄旗滿洲䕶軍官陞保之妻倪氏
 正黄旗滿洲馬甲凌保之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲文岱之妻穆楚特氏
 正黄旗滿洲馬甲五倫泰之妻納喇氏
 正黄旗滿洲馬甲家爾圖之妻童氏
 正白旗滿洲䕶軍松昌之妻闗氏
 正白旗滿洲前鋒沙爾蘭之妻郎氏
 正白旗滿洲馬甲和福之妻周氏
[265-2b]
 正白旗滿洲馬甲趙玉之妻顔氏
 正白旗滿洲馬甲扎克三之妻王氏
 正白旗滿洲中書薩爾泰之妻趙氏
 正白旗滿洲前鋒傅徳之妻包氏
 正白旗滿洲馬甲安溥之妻白氏
 正白旗滿洲馬甲常格之妻吳氏
 正白旗滿洲領催全保之妻官氏
 正白旗滿洲馬甲富保之妻官氏
[265-3a]
 正白旗滿洲親軍阿林之妻倪氏
 正白旗滿洲䕶軍巴寧阿之妻胡氏
 正白旗滿洲馬甲七十八之妻闗氏
 正白旗滿洲䕶軍保山之妻陶氏
 正白旗滿洲䕶軍多爾吉之妻舒氏
 正白旗滿洲閒散石圖之妻那氏
 正白旗滿洲馬甲那斯他之妻覺羅氏
 正紅旗滿洲馬甲哈爾賽之妻覺羅氏
[265-3b]
 正紅旗滿洲馬甲買圖之妻巴雅拉氏
 正紅旗滿洲馬甲成山之妻卓佳氏
 正紅旗滿洲馬甲吞透之妻成佳氏
 鑲白旗滿洲驍騎校五能義之妻杜禮氏
 鑲白旗滿洲文生員徳清之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲領催存住之妻岱氏
 鑲紅旗滿洲郎中辛葵之妻金氏
 鑲紅旗包衣馬甲白狗子之妻姜氏
[265-4a]
 鑲紅旗包衣閒散四達色之妻羅氏
 正藍旗滿洲馬甲索太之妻李氏
 正藍旗滿洲馬甲常春之妻何氏
 正藍旗滿洲驍騎校綽竒大之妻白氏
 正藍旗滿洲佐領沃陞額之妻唐氏
 正藍旗滿洲䕶軍徳保之妻馬氏
 正藍旗滿洲領催兵智之妻王氏
 正藍旗滿洲馬甲達色之妻郭氏
[265-4b]
 正藍旗包衣領催常存之妻戴氏
 正藍旗滿洲領催色爾呼徳之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲牧丁盟額之妻西克特呼氏
 正藍旗滿洲前鋒彭蘇之妻覺羅察氏
 正藍旗滿洲馬甲蘇爾泰之妻黒蘇勒氏
 正藍旗滿洲前鋒鎖南之妻和托氏
 正藍旗滿洲馬甲枯䝉額之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲馬甲徳明保之妻伊爾根覺羅氏
[265-5a]
 鑲藍旗滿洲驍騎校巴雅拉之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍達陵阿之妻賈氏
 鑲藍旗滿洲馬甲巴爾泰之妻李氏
 鑲藍旗滿洲領催平安之妻伊拉禮氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍佟海之妻張氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍昇格之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍富雲之妻和佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒寧住之妻趙氏
[265-5b]
 鑲藍旗滿洲鳥鎗䕶軍徳克精額之妻何氏
 鑲藍旗滿洲候補筆帖式蘇騰額之妻白氏
 鑲藍旗包衣馬甲白三之妻金李氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍達立山之妻何氏以上俱於乾/隆二十五年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲䕶軍諾海之妻髙氏
 鑲黄旗滿洲馬甲伊興阿之妻黄佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲五十五之妻馬佳氏
[265-6a]
 鑲黄旗滿洲䕶軍竒松額之妻吳佳氏
 鑲黄旗滿洲養育兵黒達色之妻李氏
 鑲黄旗滿洲馬甲明太之妻鄂武忒氏
 正黄旗滿洲鳥鎗䕶軍達三之妻尹氏
 正黄旗滿洲䕶軍烏爾登額之妻魏氏
 正黄旗滿洲馬甲達来之妻張氏
 正黄旗滿洲馬甲永慶之妻羅氏
 正黄旗滿洲馬甲開通阿之妻張氏
[265-6b]
 正黄旗滿洲公中佐領福住之妻王氏
 正白旗滿洲馬甲七十八之妻富氏
 正白旗滿洲䕶軍烏陵阿之妻楊氏
 正白旗滿洲馬甲朱玉之妻閻氏
 正白旗滿洲佐領明太之妻那氏
 正白旗滿洲馬甲麻爾泰之妻文都氏
 正白旗滿洲馬甲三格之妻楊氏
 正白旗滿洲鳥鎗䕶軍費思哈之妻闗氏
[265-7a]
 正白旗滿洲馬甲奎福之妻范氏
 正白旗滿洲䕶軍徳青額之妻舒穆禄氏
 正白旗滿洲䕶軍二黒之妻劉氏
 正白旗滿洲領催五林太之妻張氏
 正白旗滿洲鳥鎗䕶軍阿思哈之妻李佳氏
 正白旗滿洲馬甲五福之妻王氏
 正白旗滿洲䕶軍七十之妻周氏
 正白旗滿洲䕶軍松科之妻齊氏
[265-7b]
 正白旗滿洲䕶軍阿住之妻傅氏
 正白旗滿洲鳥鎗䕶軍二格之妻李氏
 正白旗滿洲鳥鎗䕶軍烏達里之妻呉氏
 正白旗滿洲拜唐阿愛深阿之妻岳氏
 正白旗滿洲鳥鎗䕶軍三格之妻闗氏
 正白旗滿洲前鋒福保之妻巴雅拉氏
 正白旗滿洲馬甲阿哈禮之妻趙氏
 正白旗滿洲馬甲舍立之妻曽氏
[265-8a]
 正白旗滿洲馬甲巴塔瑪之妻穆舒圖氏
 正白旗滿洲馬甲徳保之妻赫舍里氏
 正紅旗滿洲前鋒額爾登額之妻曹氏
 鑲白旗滿洲馬甲馬克善之妻代氏
 鑲白旗滿洲雲騎尉武達禮之妻趙氏
 鑲白旗滿洲馬甲華善之妻烏色氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍校和山之妻馬氏
 鑲紅旗滿洲驍騎校達桑阿之妻闗氏
[265-8b]
 鑲紅旗滿洲䕶軍來通阿之妻顔氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍篤明之妻鈕祜禄氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍永夀之妻李氏
 鑲紅旗滿洲前鋒雍熙之妻南氏
 鑲紅旗滿洲馬甲瑪爾素之妻髙氏
 鑲紅旗滿洲馬甲海保之妻王氏
 鑲紅旗包衣馬甲趕嘴之妻畢氏
 鑲紅旗包衣閒散百羅力之妻宴氏
[265-9a]
 鑲紅旗包衣閒散髙三兒之妻范氏
 鑲紅旗滿洲馬甲巴彦太之妻秀小力氏
 鑲紅旗滿洲馬甲英格訥之妻覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲貢徳之妻赫舍里氏
 鑲紅旗滿洲馬甲伊得善之妻白氏
 鑲紅旗滿洲馬甲吉祥保之妻卓佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍善住之妻楊氏
 正藍旗滿洲親軍富興之妻南氏
[265-9b]
 正藍旗滿洲馬甲和色之妻吳氏
 正藍旗滿洲親軍哈那之妻岳氏
 正藍旗滿洲鳥鎗䕶軍七十一之妻蘇氏
 正藍旗滿洲領催朱隆阿之妻佟氏
 正藍旗滿洲䕶軍徳格諾之妻陳氏
 鑲藍旗包衣馬甲存住之妻楊氏
 鑲藍旗滿洲馬甲設虎之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲馬甲撥代之妻納喇氏
[265-10a]
 鑲藍旗滿洲馬甲綏甘之妻趙氏以上俱於乾隆/二十六年
 旌表/
 鑲黄旗滿洲領催雙喜之妻楊氏
 鑲黄旗滿洲筆帖式多隆舞之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗滿洲馬甲僧額之妻巴玉忒氏
 鑲黄旗滿洲領催厄滕厄之妻舒穆禄氏
 鑲黄旗滿洲馬甲佛保之妻武佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲五十兒之妻楊佳氏
[265-10b]
 鑲黄旗滿洲領催三格之妻馬佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍岱喜之妻那氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍佟住之妻呉佳氏
 鑲黄旗滿洲領催六十之妻烏魯特氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍全徳之妻胡爾佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍拴住之妻周氏
 鑲黄旗滿洲馬甲那爾太之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲筆帖式達拜之妻裕瑚禄氏
[265-11a]
 鑲黄旗滿洲馬甲圖明阿之妻陳佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲六十五之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳秀之妻王氏
 鑲黄旗滿洲步甲黒騰額之妻趙佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲長生保之妻托洛氏
 鑲黄旗滿洲馬甲圖孟阿之妻他塔喇氏
 鑲黄旗滿洲領催色楞泰之妻張氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍七柱之妻汪氏
[265-11b]
 鑲黄旗滿洲馬甲二柱之妻李氏
 正黄旗滿洲䕶軍伊淩阿之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍富藍太之妻穆佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍常久之妻汪佳氏
 正黄旗滿洲領催阿爾當阿之妻張佳氏
 正黄旗滿洲馬甲五達色之妻李氏
 正黄旗滿洲馬甲阿桑阿之妻何氏
 正黄旗滿洲馬甲小色之妻𤓰勒佳氏
[265-12a]
 正黄旗滿洲馬甲蘓冲阿之妻劉氏
 正黄旗滿洲馬甲阿木唐阿之妻富察氏
 正白旗滿洲養育兵阿林之妻馬氏
 正白旗滿洲䕶軍色客之妻馬氏
 正白旗滿洲領催巴克他布之妻楊氏
 正白旗滿洲監生圖敏之繼妻陳氏
 正白旗滿洲領催阿林之妻蘓氏
 正白旗滿洲前鋒厄庫訥之妻來氏
[265-12b]
 正白旗滿洲舉人英文之妻唐氏
 正白旗滿洲馬甲富蘭太之妻王氏
 正白旗滿洲馬甲恒徳之妻趙氏
 正白旗滿洲馬甲四達色之妻郭氏
 正白旗滿洲馬甲寧珠之妻官氏
 正白旗滿洲䕶軍何爾訥之妻夏氏
 正白旗滿洲䕶軍蘓蘭泰之妻羅氏
 正白旗滿洲炮手木爾善之妻白氏
[265-13a]
 正白旗滿洲馬甲佳思太之妻齊他拉氏
 正白旗滿洲馬甲明徳之妻庫齊里氏
 正白旗滿洲馬甲鄂勒玻之妻察哈爾氏
 正白旗滿洲馬甲老格之妻孫氏
 正白旗滿洲馬甲順泰之妻趙氏
 正紅旗滿洲馬甲安楚拉之妻富察氏
 正紅旗滿洲馬甲舒魯之妻扎思呼里氏
 正紅旗滿洲馬甲成保之妻王氏
[265-13b]
 鑲紅旗滿洲䕶軍噶達之妻劉氏
 鑲紅旗包衣馬甲五達色之妻何氏
 鑲紅旗包衣䕶軍校曽車賀之妻徐氏
 鑲紅旗包衣馬甲常阿力之妻趙氏
 鑲紅旗包衣閒散福兒之妻姜氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍七太之妻王氏
 鑲紅旗滿洲步甲五十三之妻李氏
 鑲紅旗滿洲馬甲何保之妻趙氏
[265-14a]
 正藍旗滿洲馬甲來通阿之妻王氏
 正藍旗滿洲筆帖式薩拉之妻馬氏
 正藍旗滿洲䕶軍富常阿之妻王氏
 正藍旗滿洲䕶軍富禄之妻佟氏
 正藍旗滿洲副都統烏納車之妻陳氏
 正藍旗滿洲䕶軍拴住之妻鄧氏
 正藍旗滿洲領催達桑阿之妻白氏
 正藍旗滿洲䕶軍盛保之妻官氏
[265-14b]
 正藍旗滿洲䕶軍普薩保之妻李氏
 正藍旗滿洲䕶軍塞尚阿之妻王氏
 正藍旗滿洲馬甲鄂什之妻富察氏
 正藍旗滿洲前鋒三官保之妻洪鄂撮氏
 正藍旗滿洲馬甲五十之妻他塔喇氏
 正藍旗滿洲馬甲彦太之妻舒穆禄氏
 正藍旗滿洲領催芬特之妻扎斯呼哩氏
 正藍旗滿洲委前鋒校色格圖之妻巴魯特氏
[265-15a]
 正藍旗滿洲馬甲舒林阿之妻烏爾古齊氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍那爾太之妻楊氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍薩爾太之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲雲騎尉清明之妻潘氏
 鑲藍旗滿洲前鋒皂住之妻李氏
 鑲藍旗滿洲廕生保善之妻都馬李氏
 鑲藍旗滿洲馬甲畢三太之妻烏扎拉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲佛吉之妻阿木魯氏
[265-15b]
 鑲藍旗滿洲領催霍索謨之妻佈魯特氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍二格之妻朱氏以上俱於乾隆二/十七年 旌表
 鑲黄旗滿洲䕶軍樂米之妻黄佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲額爾登額之妻李佳氏
 鑲黄旗滿洲領催六格之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍傅海之妻佟音氏
 鑲黄旗滿洲馬甲色克圖之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍八十五之妻闗氏
[265-16a]
 鑲黄旗滿洲領催恩太之妻瑚什哈里氏
 鑲黄旗滿洲前鋒色克圖之妻穆爾察氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍七達色之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍徳福夀之妻拜雅拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲木青之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲閒散永福之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍佛保之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲達崇阿之妻那氏
[265-16b]
 鑲黄旗滿洲閒散習保住之妻那氏
 鑲黄旗滿洲佐領百善之妻蔡氏
 鑲黄旗包衣二等侍衛彭五格之妻劉氏
 正黄旗滿洲雲騎尉希聖之妻闗氏
 正黄旗滿洲雲騎尉霍善之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲領催伯清厄之妻嚴氏
 正黄旗滿洲馬甲富貴之妻張氏
 正黄旗滿洲馬甲佟福之妻伊爾根覺羅氏
[265-17a]
 正黄旗滿洲馬甲穆爾太之妻庫齊哈爾氏
 正黄旗滿洲馬甲清明之妻綽璞托氏
 正白旗滿洲閒散何勒納之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲烏里訥之妻富察氏
 正白旗滿洲馬甲馬占之妻葉赫里氏
 正紅旗滿洲馬甲博爾托之妻吉普扎氏
 正紅旗滿洲馬甲官保之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲法賴之妻舒穆禄氏
[265-17b]
 正紅旗滿洲馬甲舒住之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲馬甲薩郎阿之妻烏雅氏
 正紅旗滿洲馬甲六十之妻王氏
 鑲白旗滿洲馬甲蜇庫納之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲養育兵全圖之妻周佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍納達器之妻邊氏
 鑲紅旗滿洲馬甲五十九之妻公儀理氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍校長生之妻趙氏
[265-18a]
 鑲紅旗滿洲馬甲伊吉里之妻南氏
 鑲紅旗滿洲領催雅爾哈之妻嚴氏
 鑲紅旗包衣閒散岳什義之妻侯氏
 鑲紅旗包衣閒散趙保之妻孫氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍大保之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲綽托力之妻舒穆禄氏
 鑲紅旗滿洲閒散賁拜之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲富黨阿之妻卓佳氏
[265-18b]
 正藍旗滿洲馬甲立柱之妻卓氏
 正藍旗滿洲䕶軍七格之妻范氏
 正藍旗滿洲䕶軍柯新泰之妻佟氏
 正藍旗滿洲馬甲寧保之妻髙氏
 正藍旗滿洲䕶軍達色之妻王氏
 正藍旗滿洲馬甲傅徳之妻劉佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍七格之妻范氏
 正藍旗滿洲前鋒公圖之妻燕佳氏
[265-19a]
 正藍旗滿洲閒散色爾圖之妻蕭氏
 正藍旗滿洲義學生博奪琿之妻王氏
 正藍旗滿洲驍騎校丹達力之妻扎拉里氏
 正藍旗滿洲馬甲薩爾太之妻託濶洛氏
 正藍旗滿洲馬甲官保之妻噶努氏
 鑲藍旗滿洲馬甲&KR3939格力之妻佟佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲齊蘭保之妻忒魯爾氏
 鑲藍旗滿洲馬甲智忠之妻張佳氏以上俱於乾/隆二十八年
[265-19b]
  旌表/
 鑲黄旗滿洲馬甲色克圖之妻李氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍額爾竒之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲弓匠薩竒庫之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲領催徳倫泰之妻費莫氏
 鑲黄旗滿洲鳥鎗䕶軍福興之妻塔他爾氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍巴凌阿之妻章京氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍屯保之妻莫爾吉勒氏
[265-20a]
 鑲黄旗滿洲䕶軍徳楞泰之妻蒋氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍明安塔之妻王氏
 鑲黄旗滿洲馬甲王存之妻髙佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲圖成阿之妻烏雅拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲三徳力之妻何氏
 鑲黄旗滿洲拜唐阿官保之妻楊氏
 正黄旗滿洲筆帖式拜陵阿之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍闗保之妻張氏
[265-20b]
 正黄旗滿洲馬甲巴格之妻李佳氏
 正黄旗滿洲馬甲七達色之妻張氏
 正黄旗滿洲閒散八十之妻尼馬察氏
 正黄旗滿洲䕶軍七十五之妻宗氏
 正黄旗滿洲䕶軍福羅之妻祁氏
 正白旗滿洲閒散胡爾太之妻何氏
 正白旗滿洲馬甲文書保之妻楊氏
 正白旗滿洲䕶軍六十八之妻闗氏
[265-21a]
 正白旗滿洲馬甲蘓菩通阿之妻馬氏
 正白旗滿洲馬甲厄勒登厄之妻馬佳氏
 正白旗滿洲馬甲那敏之妻馬佳氏
 正白旗滿洲馬甲保格之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲親軍色爾泰之妻畢拉禮氏
 正白旗滿洲鳥鎗䕶軍佟恵之妻博爾濟吉特氏
 正白旗滿洲鳥鎗䕶軍常佳保之妻伊爾根覺羅
 氏
[265-21b]
 正白旗滿洲親軍越成之妻烏氏
 正白旗滿洲領催少色之妻博凌果忒氏
 正白旗滿洲親軍保格之妻巴雅爾氏
 正白旗滿洲䕶軍闗保徳之妻常佳氏
 正白旗滿洲馬甲星明之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲䕶軍年達禮之妻佟氏
 正白旗滿洲馬甲星明之妻唐氏
 正白旗滿洲馬甲五十兒之妻石氏
[265-22a]
 正白旗滿洲䕶軍福勒賀之妻曹氏
 正白旗滿洲官學生李長芬之妻張氏
 正白旗滿洲馬甲九格之妻黒什勒氏
 正白旗滿洲馬甲破臉之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲養育兵都爾得之妻和濟氏
 鑲白旗滿洲馬甲阿爾太之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲依哈達之妻烏什理氏
 鑲白旗滿洲馬甲五雲泰之妻趙佳氏
[265-22b]
 鑲白旗滿洲馬甲五格之妻馬佳氏
 鑲紅旗滿洲領催富金泰之妻舒氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍七十九之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲馬甲明山之妻臺佳氏
 鑲紅旗滿洲典儀官馬太之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍五陵阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗包衣閒散百嵗之妻何氏
 鑲紅旗包衣頭等䕶衛富徳之妻李氏
[265-23a]
 鑲紅旗包衣閒散常保住之妻王氏
 鑲紅旗包衣馬甲達蘭太之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲馬甲哈拉之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲阿爾那之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲額爾登額之妻馬佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲天保之妻馬氏
 鑲紅旗滿洲馬甲六格之妻巴佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲湯五塔之妻劉佳氏
[265-23b]
 鑲紅旗滿洲馬甲雙福之妻趙佳氏
 正藍旗滿洲鳥鎗䕶軍兆鳳之氣伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲馬甲巴彦之妻郭氏
 正藍旗滿洲親軍七十五之妻邉佳氏
 正藍旗滿洲馬甲薩林之妻寧古塔氏
 正藍旗滿洲䕶軍恵保之妻白氏
 正藍旗滿洲主事熙爾們之妻熙徳里氏
 正藍旗滿洲䕶軍封徳之妻董佳氏
[265-24a]
 正藍旗滿洲䕶軍太費之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲長鎗䕶軍白起圖之妻佟佳氏
 正藍旗滿洲馬甲商那哈之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲閒散保格之妻佟佳氏
 正藍旗滿洲馬甲禪泰之妻馬佳氏
 正藍旗滿洲領催穆克登額之妻傅氏
 鑲藍旗滿洲繙譯舉人徳敏之妻鄂氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍五黒之妻徐佳氏
[265-24b]
 鑲藍旗滿洲前鋒白格之妻舒舒覺羅氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍圖桑阿之妻韓氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍托雲之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲依蘓徳之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲智赫之妻格濟勒氏
 鑲藍旗滿洲兵赫稜額之妻赫哲呼氏
 鑲藍旗滿洲馬甲朱蘭泰之妻尚氏以上俱于乾/隆二十九年
  旌表/
[265-25a]
 鑲黄旗滿洲領催達蘭太之妻額勒圖氏
 鑲黄旗滿洲領催霍隆武之妻青佳氏
 鑲黄旗滿洲領催七成厄之妻張氏
 鑲黄旗滿洲養育兵托克托霍之妻金氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳爾弼之妻他塔喇氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍阿爾茍之妻金氏
 鑲黄旗滿洲鳥鎗䕶軍烏爾登之妻完顔氏
 鑲黄旗滿洲領催五達色之妻張氏
[265-25b]
 鑲黄旗滿洲馬甲瓦爾圖之妻覺羅氏
 鑲黄旗滿洲兵七十之妻魁氏
 鑲黄旗滿洲兵布達力之妻莫氏
 鑲黄旗滿洲兵黒英之妻尚氏
 鑲黄旗滿洲閒散木丹之妻赫舍里氏
 鑲黄旗滿洲閒散七格之妻費莫氏
 鑲黄旗滿洲閒散多和倫之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲四格之妻李氏
[265-26a]
 鑲黄旗滿洲馬甲薩克慎之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍來住之妻髙氏
 鑲黄旗滿洲三等侍衛桐保之妻那氏
 鑲黄旗滿洲馬甲順保之妻林氏
 鑲黄旗滿洲馬甲八十六之妻傅氏
 鑲黄旗滿洲養育兵雅清阿之妻顔濟氏
 鑲黄旗滿洲馬甲多古之妻厄羅綽綸氏
 鑲黄旗滿洲馬甲明徳之妻尹氏
[265-26b]
 鑲黄旗滿洲馬甲吉林阿之妻納木都魯氏
 鑲黄旗滿洲馬甲五立納之妻哈爾哈思氏
 鑲黄旗滿洲馬甲薩爾泰之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲兵蘓楞額之妻徐氏
 鑲黄旗滿洲副榜那郎阿之妻髙氏
 鑲黄旗滿洲前鋒哈什泰之妻闗氏
 鑲黄旗滿洲前鋒常森之妻賽彌哷氏
 鑲黄旗滿洲步兵福韶昌之妻蕭氏
[265-27a]
 鑲黄旗滿洲歩甲富森布之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲阿爾佈達之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲素蘭之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲閒散全太之妻闗氏
 正黄旗滿洲六品官徳敏之妻舒穆禄氏
 正黄旗滿洲監生興徳之妻薩克達氏
 正黄旗滿洲鳥鎗䕶軍福明善之妻張氏
 正黄旗滿洲䕶軍&KR0008爾金之妻納喇氏
[265-27b]
 正黄旗滿洲䕶軍永寧之妻張氏
 正黄旗滿洲親軍伊常阿之妻吳氏
 正黄旗滿洲䕶軍色林之妻樊氏
 正黄旗滿洲馬甲四格之妻赫舍里氏
 正黄旗滿洲馬甲定柱之妻張氏
 正黄旗滿洲馬甲雅竒那之妻納喇氏
 正黄旗滿洲馬甲神保之妻赫舍里氏
 正黄旗滿洲馬甲長博之妻舒穆禄氏
[265-28a]
 正黄旗滿洲領催白七那之妻卓佳氏
 正黄旗滿洲兵六十三之妻宋氏
 正黄旗滿洲兵色克圖之妻扎庫塔氏
 正黄旗滿洲馬甲雅古之妻齊氏
 正黄旗滿洲馬甲長博之妻舒穆禄氏
 正黄旗滿洲馬甲五章阿之妻扎庫塔氏
 正黄旗滿洲閒散孫爾寛之妻張氏
 正黄旗滿洲䕶軍七格之妻趙氏
[265-28b]
 正黄旗滿洲掌庫于保之妻王氏
 正黄旗滿洲飯上人果勒敏之妻周氏
 正黄旗滿洲馬甲忒例孫之妻叚氏
 正黄旗包衣閒散劉天瑞之妻魏氏
 正黄旗滿洲馬甲金佈之妻王氏
 正黄旗滿洲馬甲色稜泰之妻西特赫氏
 正黄旗滿洲閒散豐紳阿之妻徐氏
 正黄旗滿洲馬甲皂保之妻庫雅拉氏
[265-29a]
 正黄旗滿洲馬甲齊里木保之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍昆明之妻趙氏
 正白旗滿洲副都統常永之妻繼氏
 正白旗滿洲䕶軍蘓通厄之妻何氏
 正白旗滿洲䕶軍五達色之妻何氏
 正白旗滿洲前鋒巴里之妻劉氏
 正白旗滿洲鳥鎗䕶軍賽尚阿之妻陳氏
 正白旗滿洲馬甲亘保之妻劉氏
[265-29b]
 正白旗滿洲領催繼住之妻曹氏
 正白旗滿洲兵馮的之妻韓氏
 正白旗滿洲領催厄色徳之妻孔氏
 正白旗滿洲兵王保之妻富氏
 正白旗滿洲兵白申太之妻石氏
 正白旗滿洲章京品級雅保之妻白氏
 正白旗滿洲兵常明之妻趙氏
 正白旗滿洲兵五同保之妻洪氏
[265-30a]
 正白旗滿洲兵哈山之妻吳氏
 正白旗滿洲兵得夀之妻白氏
 正白旗滿洲閒散傅長阿之妻杭阿他氏
 正白旗滿洲兵吳林保之妻卓佳氏
 正白旗滿洲兵圖力太之妻薩克達氏
 正白旗滿洲飯上人明舒之妻金氏
 正白旗滿洲蘓拉討格之妻張氏
 正白旗滿洲官學生明福之妻張氏
[265-30b]
 正白旗滿洲閒散七達爾之妻孫氏
 正白旗滿洲兵木爾太之妻李氏
 正白旗滿洲領催永福之妻李氏
 正白旗滿洲閒散張佐臣之妻傅氏
 正白旗滿洲兵永夀之妻佟氏
 正白旗滿洲飯上人巴顔太之妻邵氏
 正白旗滿洲驍騎校桑格之妻趙氏
 正白旗滿洲馬甲必幹之妻郭羅特氏
[265-31a]
 正白旗滿洲馬甲蘓根泰之妻李佳氏
 正白旗包衣閒散喬住之妻王氏
 正白旗滿洲馬甲六十一之妻舒舒覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲什保之妻吳興氏
 正白旗滿洲馬甲存保之妻富察氏
 正白旗滿洲馬甲布喀之妻西勒氏
 正白旗滿洲前鋒莫林太之妻戴氏
 正白旗滿洲馬甲劉保住之妻王氏
[265-31b]
 正白旗滿洲馬甲保格之妻覺羅氏
 正白旗滿洲擺卓人四各之妻那氏
 正紅旗滿洲閒散福青額之妻何氏
 正紅旗滿洲閒散扎木之妻西克特哩氏
 正紅旗滿洲馬甲福禄之妻趙氏
 正紅旗滿洲領催得秀之妻卓佳氏
 正紅旗滿洲兵依丹土之妻康佳氏
 正紅旗滿洲閒散黒豹之妻吳佳氏
[265-32a]
 正紅旗滿洲前鋒吉稜泰之繼妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲達爾虎之繼妻舒舒覺羅氏
 正紅旗滿洲馬甲八十二之妻富色里氏
 正紅旗滿洲馬甲額爾泰之妻舒舒覺羅氏
 正紅旗滿洲馬甲鄂倫泰之繼妻李佳氏
 正紅旗滿洲馬甲對齊之妻多爾特克氏
 正紅旗滿洲馬甲瑚泰之妻宏果氏
 正紅旗滿洲馬甲拕勒炳阿之繼妻施氏
[265-32b]
 正紅旗滿洲馬甲濟爾塞之妻赫舍里氏
 正紅旗滿洲馬甲保夀之繼妻南圖禮氏
 正紅旗滿洲馬甲倭陞額之妻和西里氏
 正紅旗滿洲馬甲色克慎之妻常氏
 正紅旗滿洲馬甲阿爾遜之妻拜裕克氏
 鑲白旗滿洲閒散明禮之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲馬甲老格之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲馬甲穆通阿之妻𤓰勒佳氏
[265-33a]
 鑲白旗滿洲文生員六十一之妻黄佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲老米之妻傅氏
 鑲白旗滿洲養育兵呼呼生額之妻汪佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲烏雲卜之妻西特合里氏
 鑲白旗滿洲兵雙得之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲閒散那力太之妻卓佳氏
 鑲白旗滿洲兵查力太之妻富察氏
 鑲白旗滿洲兵達子之妻張氏
[265-33b]
 鑲紅旗滿洲䕶軍校雙保之妻那爾氏
 鑲紅旗包衣馬甲吳黒達子之妻丁氏
 鑲紅旗包衣馬甲住徳之妻姜氏
 鑲紅旗包衣馬甲普保之妻潘氏
 鑲紅旗包衣閒散媽桑阿之妻楊氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍八十五之妻温敦氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍六十五之妻魯氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍烏三太之妻蔡氏
[265-34a]
 鑲紅旗滿洲馬甲烏拉之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲苗生之妻常佳氏
 鑲紅旗滿洲兵常住之妻巴爾佳氏
 鑲紅旗滿洲兵紀格之妻卓佳氏
 鑲紅旗滿洲兵吾雅圖之妻扎克達氏
 鑲紅旗滿洲閒散冲庫羅之妻烏扎拉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲噶巴琿之妻他塔喇氏
 鑲紅旗滿洲馬甲徳稜泰之妻黄佳氏
[265-34b]
 鑲紅旗滿洲前鋒寧明之妻烏扎拉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲佛哢武之妻薩克達氏
 鑲紅旗滿洲馬甲八十一之妻王氏
 鑲紅旗滿洲馬甲七韶之妻巴氏
 鑲紅旗滿洲馬甲索布特之妻白氏
 正藍旗滿洲䕶軍五達撤之妻髙氏
 正藍旗滿洲䕶軍素占之妻金氏
 正藍旗滿洲䕶軍五十五之妻趙氏
[265-35a]
 正藍旗滿洲馬甲積徳之妻富氏
 正藍旗滿洲䕶軍和清之妻徐氏
 正藍旗滿洲䕶軍愛隆阿之妻王氏
 正藍旗滿洲馬甲哈傅那之妻舒穆禄氏
 正藍旗滿洲馬甲蘓爾通阿之妻王氏
 正藍旗滿洲馬甲廣福之妻張氏
 正藍旗滿洲䕶軍三格之妻張氏
 正藍旗滿洲䕶軍納善之妻董氏
[265-35b]
 正藍旗滿洲䕶軍福禄之妻佟氏
 正藍旗滿洲領催木克登厄之妻傅氏
 正藍旗滿洲閒散六十兒之妻丁氏
 正藍旗滿洲閒散額爾登額之妻趙氏
 正藍旗滿洲兵白喜之妻佟氏
 正藍旗滿洲兵達子之妻趙氏
 正藍旗滿洲兵五十三之妻周氏
 正藍旗滿洲閒散五格之妻郭氏
[265-36a]
 正藍旗滿洲兵來保之妻張氏
 正藍旗滿洲閒散達色之妻趙氏
 正藍旗滿洲馬甲阿哈尼雅納之妻西特赫哩氏
 正藍旗滿洲馬甲官彭之妻伊爾枯勒氏
 正藍旗滿洲馬甲伊格之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲阿森太妻范佳氏
 正藍旗滿洲領催對慶之妻張氏
 正藍旗滿洲馬甲觀音保之妻傅氏
[265-36b]
 正藍旗滿洲馬甲甘森之妻阿哈覺羅氏
 鑲藍旗滿洲領催更音保之妻佟氏
 鑲藍旗滿洲鳥鎗䕶軍保舒之妻李氏
 鑲藍旗滿洲馬甲五章阿之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍根柱之妻徐氏
 鑲藍旗滿洲領催五靈阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲依齊納之妻墨爾徳力氏
 鑲藍旗滿洲馬甲黒達色之妻舒穆禄氏
[265-37a]
 鑲藍旗滿洲馬甲沙爾虎之妻尼瑪察氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍何楞額之妻和蜇勒氏
 鑲藍旗滿洲閒散卓克所托之妻郭里吉氏
 鑲藍旗滿洲兵永太之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲漢賚之妻佟氏
 鑲藍旗滿洲馬甲世寧之妻巴裕特氏
 鑲藍旗滿洲馬甲保保之妻蕭氏
 鑲藍旗滿洲馬甲班第之妻扎薩瑚里氏
[265-37b]
 鑲藍旗滿洲馬甲綽豁鼐之妻吳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲蘓陵泰之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲多倫泰之妻吉哩克氏
 鑲藍旗滿洲馬甲七什兒之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲格森泰之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲陳格之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲納音泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲八十之妻徐氏以上俱於乾隆/三十年 旌
[265-38a]
 表/
 
 
 
 
 
 
 
[265-38b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百五十一