KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[323-1a]
 欽定四庫全書
 欽定八旗通志卷三百十
 表三八旗大臣年表/
  記有之曰天降時雨山川出雲易有之曰雲從龍
  風從虎聖人作而萬物睹言興王首出必有名世
  之佐應運而賛襄也軒皇七十戰而勝榆罔厥有
  二臣寜王三千人而代大商實資十亂明良叶契
  豈偶然歟然輔佐有人斯臂指相使尤必職司有
[323-1b]
  制斯綱目相從周公經國之要全見於周官盖不
  誣矣我
 國家肇業震維洊撫函夏
太祖髙皇帝受
天眷命創制顯庸
太宗文皇帝緯地經天典章明備建官分職如雲鳥之啟
  陶姚
世祖章皇帝定鼎中原修舉官政其漢滿兼用之缺中外
[323-2a]
 皆循仍舊制如周監夏殷至
 本朝特命之官專為八旗而設者沿溯古義領侍衛
 内大臣即周之宫正漢之衛将軍光禄勲也内大
 臣即周之宫伯晉之中領軍也前鋒䕶軍綂領即
 周之掌舍司𨽻漢之衛尉卿也歩軍統領即周之
 司門下大夫漢之執金吾也内務府總管即周之
 内宰漢之少府卿也理藩院即漢之典属國也八
 旗都統副都統即周之六鄉六遂唐之折衝果毅
[323-2b]
 府也駐防将軍即漢之将屯将軍唐之十二軍将
 軍也至我
皇上開闢西域二萬餘里設将軍叅賛大臣領隊大臣
 辦事大臣即漢之大都䕶副都䕶戊巳校尉将兵
 長史也然大綱大紀雖復相因而前代之規模務
 揆以近今之形勢
化裁盡善措置合宜用能上下同心地天交泰鞏億萬
 年磐石之基則逈非厯代之所及矣其間勲業爛
[323-3a]
  然
 恩榮終始者已均見於人物志其事迹無多不能成傳
  者其姓名履貫亦不可冺没謹仿漢書百官公卿
  表例分為六類曰宗人府大臣曰内閣大臣曰部
  院大臣曰内大臣曰八旗都統曰直省大臣每類
  之中又各分子目具列於左
 八旗大臣年表一
  宗人府大臣年表
[323-3b]
  謹案周禮始設都宗人家宗人以掌祀事漢立宗/正所職漸廣歴代因之我
 朝立制尤重宗親㑹典稱/國初扵
 篤㳟殿前列署十為諸王議政之所順治九年設宗/ 人府以和碩親王或多羅郡王總領府事多羅貝
  勒為左宗正固山貝子為右宗正鎮國公或輔國/公為左右宗人掌
玉皇族之属籍以時修輯名封生卒婚嫁諡𦵏等事葢自/ 牒紀載宗室子女嫡庻
  古有國家者宗室王公凡有委任並由特簡所宜/職者宗人府而已且夫建官設職任以王公以理
  宗藩其事甚重任其事者不可以不志而王公為/八旗表率則志八旗者宜先志也兹特按年為表
  列諸内閣部院大臣年表之前凡王公之賢且才/者靖共厥位可考見焉至府丞一員係属漢缺兹
[323-4a]


[323-5a]


[323-6a]


[323-7a]


[323-8a]


[323-9a]


[323-10a]


[323-11a]


[323-12a]


[323-13a]


[323-14a]


[323-15a]


[323-16a]


[323-17a]


[323-18a]


[323-19a]


[323-20a]


[323-21a]


[323-22a]


[323-23a]


[323-24a]


[323-25a]


[323-26a]


[323-27a]


[323-28a]


[323-29a]


[323-30a]


[323-31a]


[323-32a]


[323-33a]


[323-34a]


[323-35a]


[323-36a]


[323-37a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[323-37b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷三百十