KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[268-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百五十四
 人物志一百三十四
 列女傳十四
  八旗滿洲列女傳十二
 鑲黄旗滿洲䕶軍鋭重武之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍阿通阿之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍三格之妻佟佳氏
[268-1b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍達賴之妻徐氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍滿保之妻孟氏
 鑲黄旗滿洲前鋒二達色之妻烏雅氏
 鑲黄旗滿洲前鋒色克圖之妻扎爾都氏
 鑲黄旗滿洲筆帖式塞隆阿之繼妻烏雅氏
 鑲黄旗滿洲拜唐阿徳明之妻李氏
 鑲黄旗滿洲馬甲佟福之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲五格之妻趙氏
[268-2a]
 鑲黄旗滿洲馬甲索成之妻納喇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲布郎阿之妻張氏
 鑲黄旗滿洲馬甲沙通阿之妻王氏
 鑲黄旗滿洲馬甲貝色木保之妻布雅木齊氏
 鑲黄旗滿洲馬甲通保之妻扎斯胡里氏
 鑲黄旗滿洲領催花尚阿之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲領催期成額之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲領催永明之妻色莫克勒氏
[268-2b]
 鑲黄旗滿洲領催和隆武之妻舒氏
 鑲黄旗滿洲閒散靈保之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲閒散呼斯泰之妻索綽囉氏
 鑲黄旗滿洲閒散巴魯之妻吳氏
 鑲黄旗滿洲閒散明登之妻唐氏
 正黄旗滿洲䕶軍木克登布之妻竇氏
 正黄旗滿洲䕶軍八十之妻闗氏
 正黄旗滿洲拜唐阿四明之妻吳氏
[268-3a]
 正黄旗滿洲生員英住之妻黄氏
 正黄旗滿洲領催武爾納之繼妻納喇氏
 正黄旗滿洲領催金柱之妻李氏
 正黄旗滿洲領催阿木瑚朗之妻李氏
 正黄旗滿洲領催岳明阿之妻王氏
 正黄旗滿洲馬甲七格之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲富爾吉岱之妻施氏
 正黄旗滿洲馬甲七十之妻楊氏
[268-3b]
 正黄旗滿洲馬甲白玉保之妻蘇氏
 正黄旗滿洲馬甲六格之妻李氏
 正黄旗滿洲馬甲依昌阿之妻李氏
 正黄旗滿洲閒散依堂阿之妻李氏
 正白旗滿洲䕶軍穆爾太之妻李氏
 正白旗滿洲䕶軍五十九之妻舒氏
 正白旗滿洲䕶軍明徳之妻張氏
 正白旗滿洲領催佟徳之妻白氏
[268-4a]
 正白旗滿洲領催富徳之繼妻和氏
 正白旗滿洲領催成勇之妻席氏
 正白旗滿洲筆帖式宗文之妻塔他爾氏
 正白旗滿洲馬甲福徳之妻朱勒根氏
 正白旗滿洲馬甲廣祥之妻萬氏
 正白旗滿洲馬甲常禄之妻韓氏
 正白旗滿洲馬甲倭仁額之妻阿爾布氏
 正白旗滿洲馬甲薩爾炳阿之妻張氏
[268-4b]
 正白旗滿洲馬甲松福之妻黄氏
 正白旗滿洲馬甲福興之妻徐氏
 正白旗滿洲馬甲僧保之妻胡氏
 正白旗滿洲馬甲蘇冲阿之妻白氏
 正白旗滿洲馬甲費揚武之妻戎氏
 正白旗滿洲閒散西保住之妻庫雅拉氏
 正白旗包衣牲丁隆保之妻趙氏
 正紅旗滿洲䕶軍七十一之妻伊爾根覺羅氏
[268-5a]
 正紅旗滿洲䕶軍四達色之妻葉氏
 正紅旗滿洲䕶軍吉海之妻王氏
 正紅旗滿洲䕶軍珠隆阿之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲䕶軍玉格之妻趙氏
 正紅旗滿洲馬甲保徳之妻劉氏
 正紅旗滿洲馬甲六十一之妻王氏
 正紅旗滿洲馬甲常住之妻張氏
 正紅旗滿洲馬甲納爾賽之妻伊爾根覺羅氏
[268-5b]
 正紅旗滿洲馬甲保福之妻瑚佳氏
 正紅旗滿洲馬甲常靈之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲馬甲倭西布之妻烏扎拉氏
 正紅旗包衣舖副七茍兒之妻王氏
 正紅旗滿洲閒散孫正之妻周氏
 正紅旗滿洲副將達漢太之妾祖氏
 鑲白旗滿洲䕶軍徳清之妻他塔喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍校福珠禮之妻毛氏
[268-6a]
 鑲白旗滿洲䕶軍徳觀之妻王氏
 鑲白旗滿洲䕶軍麒麟太之妻尤格氏
 鑲白旗滿洲䕶軍普三泰之繼妻傅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍校巴爾薩之繼妻烏魯特氏
 鑲白旗滿洲䕶軍烏勒赫之妻郭絡羅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍佟明之妻富察氏
 鑲白旗滿洲前鋒葉布肯之妻拜濟氏
 鑲白旗滿洲馬甲富隆阿之繼妻阿勒爾氏
[268-6b]
 鑲白旗滿洲馬甲富昌之妻艾深氏
 鑲白旗滿洲馬甲汪璣之妻張氏
 鑲白旗滿洲馬甲寧安之妻和舍里氏
 鑲白旗滿洲馬甲富興之妻富察氏
 鑲白旗滿洲馬甲富崑之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲蘇勒之妻吳氏
 鑲白旗滿洲馬甲常在之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲閒散濟保住之妻烏扎拉氏
[268-7a]
 鑲紅旗滿洲䕶軍勒爾進之妻和舍里氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍哈徳之妻朴氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍富海之妻完顔氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍巴蘭太之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍合成額之妻羅氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍黑達色之妻馬佳氏
 鑲紅旗滿洲前鋒和音太之妻張氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍西昌阿之妻劉氏
[268-7b]
 鑲紅旗滿洲䕶軍富金太之妻和舍里氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍那爾太之妻劉氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍穆通阿之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍景福之妻門氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍常江之妻戴氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍徳爾合圖之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍校扎蘭太之妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲前鋒伊布格勒之妻富察氏
[268-8a]
 鑲紅旗滿洲前鋒明泰之妻哲柏氏
 鑲紅旗滿洲筆帖式伊成厄之妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲倉官烏音保之妻舒穆禄氏
 鑲紅旗滿洲親軍阿爾松阿之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲百凌阿之妻張氏
 鑲紅旗滿洲馬甲雙徳之妻李氏
 鑲紅旗滿洲馬甲六達色之妻張氏
 鑲紅旗滿洲馬甲扎勒翰布之妻趙氏
[268-8b]
 鑲紅旗滿洲馬甲烏爾纒之妻齊普索特氏
 鑲紅旗滿洲馬甲赫森保之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲領催揚額立之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲領催寧古齊之妻扎庫塔氏
 鑲紅旗滿洲馬甲楊名之妻黄氏
 鑲紅旗滿洲馬甲額爾喜之妻辛氏
 正藍旗滿洲䕶軍永寧之妻賈氏
 正藍旗滿洲䕶軍舒倫之妻馬氏
[268-9a]
 正藍旗滿洲員外郎倭克成額之繼妻伊氏
 正藍旗滿洲主事善慶之繼妻鄂氏
 正藍旗滿洲領催達爾山之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲額爾景額之妻荀氏
 正藍旗滿洲馬甲舒明阿之妻希氏
 正藍旗滿洲馬甲勒爾錦之妻納喇氏
 正藍旗滿洲馬甲南齊保之妻墨爾哲勒氏
 正藍旗滿洲馬甲布彦圖之妻齊穆克氏
[268-9b]
 正藍旗滿洲馬甲倭陞額之妻薩克達氏
 正藍旗滿洲馬甲雙格之繼妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲閒散豐生額之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲閒散邱鐸之妻曹氏
 正藍旗滿洲閒散八十之妻祝氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍烏爾登額之妻黄氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍五格之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍吉蘭太之妻王氏
[268-10a]
 鑲藍旗滿洲前鋒祥泰之妻化氏
 鑲藍旗滿洲前鋒尚安之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒地保之妻王氏
 鑲藍旗滿洲領催烏爾興額之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲富敏之妻舒穆禄氏
 鑲藍旗滿洲馬甲吉達之妻佟氏
 鑲藍旗滿洲馬甲布勒漢之妻西克特里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲三達子之妻崔氏
[268-10b]
 鑲藍旗滿洲馬甲常生之妻左氏
 鑲藍旗滿洲馬甲瑪喇之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲閒散雅住之妻和和齊氏
 鑲藍旗包衣閒散伯達之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗包衣牲丁鄂克托之妻王氏
 鑲藍旗滿洲驍騎色克圖之妾朱氏
 鑲藍旗滿洲馬甲柏凌阿之妻蟒氏以上俱於乾/隆四十一年
  旌表/
[268-11a]
 鑲黄旗滿洲弓匠伊里布之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍格圖肯之妻費氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳林之妻李氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍巴爾都之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲前鋒徳應厄之妻他塔喇氏
 鑲黄旗滿洲廕生諾爾布之妻顔扎氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍依靈阿之妻邱氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍富克津之妻郭爾羅斯氏
[268-11b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍遜保之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲筆帖式廣慧之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲前鋒烏隆阿之妻張氏
 鑲黄旗滿洲前鋒烏林泰之妻那佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍富明之妻黄佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲雙頂之妻陳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲書海之妻趙佳氏
 鑲黄旗滿洲佐領善徳之妻額蘇禮氏
[268-12a]
 鑲黄旗滿洲馬甲常海之妻布勒克齊氏
 鑲黄旗滿洲前鋒巴爾布之妻和舍里氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍五昌之妻納喇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲平保之妻王氏
 鑲黄旗滿洲馬甲英太之妻薩克達氏
 鑲黄旗滿洲馬甲恩特和之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍六十五之妻閆氏
 鑲黄旗滿洲前鋒徳明之妻陳氏
[268-12b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍䕫祥之妻吳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲瑪桑阿之繼妻吳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲官徳保之妻馬尼克氏
 鑲黄旗滿洲馬甲六十五之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲隂徳布之妻馬佳氏
 鑲黄旗滿洲閒散代雲之妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗滿洲閒散巴延保之妻薩克達氏
 鑲黄旗滿洲馬甲武球之妻姚氏
[268-13a]
 正黄旗滿洲閒散阿克東阿之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲領催哈達那之妻蔡氏
 正黄旗滿洲馬甲呼松阿之妻髙氏
 正黄旗滿洲䕶軍石林之妻羅氏
 正黄旗滿洲馬甲薩海之妻劉氏
 正黄旗滿洲䕶軍額爾徳尼之妻劉氏
 正黄旗滿洲䕶軍六十七之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲前鋒勒保之妻富察氏
[268-13b]
 正黄旗滿洲馬甲騰保之繼妻蘇佳氏
 正黄旗滿洲馬甲巴哈納之妻温特赫氏
 正黄旗滿洲領催佛保之妻方氏
 正黄旗滿洲馬甲徳慧之妻劉氏
 正白旗滿洲馬甲寧柱七之妻崔氏
 正白旗滿洲䕶軍石福之妻孔氏
 正白旗滿洲前鋒那善之妻官氏
 正白旗滿洲䕶軍富春之妻董氏
[268-14a]
 正白旗滿洲領催停格之妻富察氏
 正白旗滿洲馬甲木克登布之妻額蘇禮氏
 正白旗滿洲前鋒拉薩禮之妻曽佳氏
 正白旗滿洲䕶軍永太之妻商檢氏
 正白旗滿洲馬甲巴通阿之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲薩青阿之妻徐氏
 正白旗滿洲馬甲竒文之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲馬甲達冲阿之妻苗氏
[268-14b]
 正白旗滿洲養育兵富保之妻㓂氏
 正白旗滿洲領催花沙布之妻王氏
 正白旗滿洲領催安住之妻吳氏
 正白旗滿洲前鋒額爾登之妻和舍里氏
 正白旗滿洲䕶軍五十九之妻趙氏
 正白旗滿洲委署前鋒徳陞保之妻蘇都里氏
 正白旗滿洲閒散寧武氣之妻張氏
 正白旗滿洲閒散穆齊納之妻伊爾根覺羅氏
[268-15a]
 正白旗滿洲馬甲三虎之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲閒散霄勒之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲閒散麥圖之妻王氏
 正白旗滿洲馬甲薩罕泰之妻都里氏
 正紅旗滿洲閒散扎拉分之妻馬氏
 正紅旗滿洲閒散阿林太之妻孫氏
 正紅旗滿洲領催伊凌阿之妻舒佳氏
 正紅旗滿洲前鋒皂保之妻陳氏
[268-15b]
 正紅旗滿洲䕶軍和色布之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲馬甲和昌之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲親軍富保之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲竒老之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲前鋒官成之妻張氏
 正紅旗滿洲馬甲扎蘭太之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲鄂斯泰之妻尼瑪齊氏
 正紅旗滿洲閒散陶氣之妻張氏
[268-16a]
 正紅旗滿洲馬甲徳靈額之妻馬佳氏
 正紅旗滿洲馬甲竒徹布之妻噶吉勒氏
 鑲白旗滿洲䕶軍克爾忒彌之妻富察氏
 鑲白旗滿洲領催七十五之妻洪武氏
 鑲白旗滿洲領催明亮之妻富察氏
 鑲白旗滿洲親軍徳祥之妻鄂木禇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍富貴之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍七十七之妻安氏
[268-16b]
 鑲白旗滿洲䕶軍達冲阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲筆帖式永安之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍沐特恩之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍五十一之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍明福之妻王氏
 鑲白旗滿洲閒散海保之妻張氏
 鑲白旗滿洲馬甲西天保之妻李佳氏
 鑲白旗滿洲閒散邁圖之妻費莫氏
[268-17a]
 鑲白旗滿洲筆帖式沙全之妻王氏
 鑲白旗滿洲馬甲得什之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲六十七之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲他郭琢之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲前鋒豐伸布之妻黄佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍拴住之妻郭氏
 鑲紅旗滿洲馬甲永福之妻張氏
 鑲紅旗滿洲前鋒千家保之妻馬佳氏
[268-17b]
 鑲紅旗滿洲馬甲騷達爾之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲親軍海保之妻索住氏
 鑲紅旗滿洲領催蘇蘇吉那之繼妻李佳氏
 鑲紅旗滿洲前鋒富廣之妻鄂卓氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍巴揚阿之妻王氏
 鑲紅旗滿洲馬甲雙福之妻周佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲明泰之妻卓樂特氏
 鑲紅旗滿洲馬甲智格之妻劉佳氏
[268-18a]
 鑲紅旗滿洲領催海隆阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲領催伊彩之繼妻和舍里氏
 正藍旗滿洲䕶軍額爾登布之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍徳勝之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍朱爾杭阿之繼妻伊爾根覺羅
 氏
 正藍旗滿洲䕶軍朱爾漢之妻圖佳氏
 正藍旗滿洲領催二達色之妻富察氏
[268-18b]
 正藍旗滿洲䕶軍八十七之妻韓氏
 正藍旗滿洲閒散白禄之妻徐氏
 正藍旗滿洲䕶軍五十七之妻章佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍索諾木扎什之妻温佳氏
 正藍旗滿洲馬甲明玉之妻王氏
 正藍旗滿洲䕶軍常清之妻劉氏
 正藍旗滿洲馬甲依桑阿之妻額蘇哩氏
 正藍旗滿洲閒散得保之妻富察氏
[268-19a]
 正藍旗滿洲馬甲登特之妻裕爾庫勒氏
 正藍旗滿洲馬甲王家保之妻柯木秋氏
 正藍旗滿洲馬甲烏爾太之妻朱佳氏
 正藍旗滿洲閒散鍾魁保之妻闗氏
 鑲藍旗滿洲馬甲徳楞厄之妻韓氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍達色之妻林氏
 鑲藍旗滿洲馬甲三都之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲常生保之妻冲佳氏
[268-19b]
 鑲藍旗滿洲䕶軍舒敏之妻吳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍校福興之妻喜他拉氏
 鑲藍旗滿洲領催達色之妻賈氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍富保之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲領催富珠理之妻李佳氏
 鑲藍旗滿洲領催厄楞厄之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍保徳之妻白氏
 鑲藍旗滿洲閒散車稜之妻杭阿塔氏
[268-20a]
 鑲藍旗滿洲閒散烏什泰之妻西穆哩氏
 鑲藍旗滿洲馬甲班達爾善之妻楊氏
 鑲藍旗滿洲馬甲和音泰之妻紅氏
 鑲藍旗滿洲馬甲噶布贊之妻鄂木特里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲雙貴之妻張氏以上俱於乾隆/四十二年
 旌表/
 鑲黄旗滿洲䕶軍額楞太之妻赫舍里氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍穆克善之繼妻哲爾進氏
[268-20b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍章保住之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍伍福之妻張氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍寳燈之繼妻裕瑚魯氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍徳存之妻于氏
 鑲黄旗滿洲前鋒什徳之妻寧古塔氏
 鑲黄旗滿洲前鋒阿玉璽之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲前鋒年常阿之妻董氏
 鑲黄旗滿洲前鋒有徳之妻張氏
[268-21a]
 鑲黄旗滿洲前鋒五雲保之妻薩克達氏
 鑲黄旗滿洲前鋒五十八之妻宋氏
 鑲黄旗滿洲前鋒色克經額之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲前鋒保林之妻䝉古索氏
 鑲黄旗滿洲馬甲徳成之妻柯氏
 鑲黄旗滿洲馬甲三喜之妻楊氏
 鑲黄旗滿洲馬甲舒徳之妻線氏
 鑲黄旗滿洲領催六格之妻𤓰勒佳氏
[268-21b]
 鑲黄旗滿洲閒散岳備之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲六品官索柱之妾趙氏
 鑲黄旗滿洲左副都御史完顔偉之繼妻董氏
 鑲黄旗滿洲領催烏察喇之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲驍騎校安精阿之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗滿洲牲丁賚茂資之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲牲丁老格之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲舖副蘇爾鼐之妻盧氏
[268-22a]
 鑲黄旗滿洲前鋒徳森泰之妻色布哩氏
 鑲黄旗滿洲馬甲寧古竒之妻納喇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲蒙武之妻寧古塔氏
 鑲黄旗滿洲馬甲扎蘭泰之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲墨竇之妻格克勒氏
 鑲黄旗滿洲馬甲充克之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲餘保之繼妻兆佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲多隆武之妻佟佳氏
[268-22b]
 鑲黄旗滿洲閒散羅漢保之妻闗氏
 鑲黄旗滿洲馬甲五十一之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲佐領阿納太之繼妻墨爾哲勒氏
 鑲黄旗滿洲馬甲倭星額之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗包衣馬甲五達色之妻薛氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍韜住之妻吳氏
 鑲黄旗滿洲署使長徳之妻唐氏
 鑲黄旗滿洲閒散永泰之妻馬氏
[268-23a]
 正黄旗滿洲牧丁額爾青額之妻富察氏
 正黄旗滿洲閒散富保之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲和成額之妻周佳氏
 正黄旗滿洲馬甲猛禄之妻鄂扎氏
 正黄旗滿洲閒散闗有之妻張氏
 正黄旗滿洲閒散薩森太之妻富察氏
 正黄旗滿洲帮丁五十三之妻李氏
 正黄旗滿洲奬賞孔雀翎達永阿之繼妻𤓰勒佳
[268-23b]
 氏
 正黄旗滿洲三等侍衛什家保之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍圖炳阿之妻蕭氏
 正黄旗滿洲䕶軍薩爾圖之妻覺羅禪氏
 正黄旗滿洲䕶軍黒達色之妻徐氏
 正黄旗滿洲前鋒七十之妻達爾冲阿氏
 正黄旗滿洲馬甲雙格之妻崔氏
 正黄旗滿洲馬甲永惠之妻王氏
[268-24a]
 正黄旗滿洲馬甲禪布之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲監生新泰之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲古斯泰之妻孫佳氏
 正黄旗滿洲前鋒精保之妻托科羅氏
 正黄旗滿洲馬甲黑格之妻努爾哈氏
 正黄旗滿洲領催精才保之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗包衣珠軒頭目黑達色之繼妻張氏
 正白旗滿洲䕶軍永福之妻伊勒庫勒氏
[268-24b]
 正白旗滿洲䕶軍竒布之妻彭氏
 正白旗滿洲䕶軍額爾登布之妻朱氏
 正白旗滿洲䕶軍色克之繼妻巴雅拉氏
 正白旗滿洲䕶軍四保之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲䕶軍楊保之妻兆佳氏
 正白旗滿洲前鋒裕青阿之妻齊他拉氏
 正白旗滿洲前鋒察漢泰之妻陳氏
 正白旗滿洲前鋒胡圖禮之妻裕瑚魯氏
[268-25a]
 正白旗滿洲前鋒格綳額之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲前鋒五十九之妻佟氏
 正白旗滿洲前鋒汾車布之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲領催昌禧之妻劉氏
 正白旗滿洲筆帖式徳山之妻車特爾氏
 正白旗滿洲馬甲富昌之妻巴雅拉氏
 正白旗滿洲養育兵玉泰之妻董氏
 正白旗滿洲閒散督圖之妻馬氏
[268-25b]
 正白旗滿洲候補筆帖式舒隆阿之妻何佳氏
 正白旗滿洲馬甲尼蟒伊之妻納喇氏
 正白旗滿洲馬甲巴靈阿之妻烏扎拉氏
 正白旗滿洲馬甲烏精厄之妻墨勒徳哩氏
 正白旗滿洲閒散墨稜太之妻烏蘇氏
 正白旗滿洲生員華昌之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲馬甲瑪朗之妻納伊氏
 正白旗滿洲馬甲蘇凌阿之妻烏爾佳氏
[268-26a]
 正白旗滿洲馬甲克力恤之妻劉氏
 正白旗滿洲馬甲伍爾公阿之妻朱氏
 正白旗滿洲步甲赳保之妻赫舍里氏
 正白旗滿洲馬甲吉爾通阿之妻楊氏
 正白旗滿洲馬甲顧納之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗包衣閒散巴住之妻李氏
 正紅旗滿洲馬甲杭住之妻劉佳氏
 正紅旗滿洲馬甲徳爾瑚之妻舒穆禄氏
[268-26b]
 正紅旗滿洲馬甲圖三太之妻格克勒氏
 正紅旗滿洲領催烏爾瑚瑪之妻穆氏
 正紅旗滿洲馬甲得伊木佈之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲豐昇額之妻李氏
 正紅旗滿洲馬甲堆器之妻赫舍里氏
 正紅旗滿洲前鋒存住之妻王氏
 正紅旗滿洲前鋒扎蘭泰之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲前鋒拜唐阿之妻𤓰勒佳氏
[268-27a]
 正紅旗滿洲前鋒䝉武碩之妻白佳氏
 正紅旗滿洲前鋒達漢泰之妻諾羅特氏
 正紅旗滿洲䕶軍和金泰之妻烏蘇贍氏
 正紅旗滿洲䕶軍六十三之妻薩克達氏
 正紅旗滿洲䕶軍舒太之繼妻鈕祜禄氏
 正紅旗滿洲親軍七十八之妻寧古塔氏
 正紅旗滿洲領催廣寧之妻納喇氏
 正紅旗滿洲領催呼徳之妻李佳氏
[268-27b]
 正紅旗滿洲文生員存格之妻竒莫特氏
 正紅旗滿洲官學生闗徳之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗包衣閒散老格之妻袁氏
 正紅旗包衣閒散海夀之妻趙氏
 正紅旗包衣閒散吳喜夀之妻王氏
 正紅旗包衣閒散金權之妻闗氏
 正紅旗滿洲馬甲都藍之妻吳氏
 正紅旗滿洲閒散舒通安之妻汪氏
[268-28a]
 鑲白旗滿洲䕶軍佟徳之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲前鋒長徳之妻奚氏
 鑲白旗滿洲前鋒隆住之妻田氏
 鑲白旗滿洲前鋒葉布冲額之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲驍騎校永寧之妻鈕祜禄氏
 鑲白旗滿洲領催白楞之妻寧佳氏
 鑲白旗滿洲閒散都隆阿之妻孟佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲伍興之妻額爾圖氏
[268-28b]
 鑲白旗滿洲步甲楊桑阿之妻董氏
 鑲白旗滿洲閒散赳稜額之妻張佳氏
 鑲白旗滿洲養育兵常格之妻常佳氏
 鑲白旗滿洲養育兵得禄之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲前鋒恒山之妻烏爾古棲氏
 鑲白旗滿洲馬甲福延保之妻格濟勒氏
 鑲白旗滿洲馬甲朋格之妻巴璘氏
 鑲白旗滿洲馬甲天保之妻𤓰勒佳氏
[268-29a]
 鑲白旗滿洲二等侍衞巴斯哈之妻尼瑪察氏
 鑲白旗滿洲閒散巴哩喀之妻劉氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍小彦泰之妻鈕祜禄氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍緑格之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍勒成額之妻翁佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍富寧之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲前鋒天保之妻胡氏
 鑲紅旗滿洲前鋒佟保之妻舒穆禄氏
[268-29b]
 鑲紅旗滿洲領催羅多里之妻劉佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲四格之妻周氏
 鑲紅旗滿洲馬甲闗保之妻黄佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲三㤗之妻佟佳氏
 鑲紅旗滿洲閒散扎拉芬之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲福禄之妻馬佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲霍爾古納之妻烏爾公克哷氏
 鑲紅旗滿洲馬甲烏林之妻𤓰勒佳氏
[268-30a]
 正藍旗滿洲䕶軍保格之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲䕶軍穆騰額之妻金氏
 正藍旗滿洲䕶軍明山之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲䕶軍常青之妻蔡佳氏
 正藍旗滿洲前鋒校阿産之妻薩克察氏
 正藍旗滿洲前鋒寳成之妻趙佳氏
 正藍旗滿洲官學生徳住之妻馬氏
 正藍旗滿洲候補筆帖式巴寧阿之妻郭爾羅斯
[268-30b]
 氏
 正藍旗滿洲養育兵福隆阿之妻富察氏
 正藍旗滿洲閒散蘇稜額之妻烏爾古棲氏
 正藍旗滿洲馬甲慧昌之妻那木都魯氏
 正藍旗滿洲馬甲畢爾滕之妻舒穆禄氏
 正藍旗滿洲閒散常善之妻烏蘇氏
 正藍旗滿洲閒散愛西木保之妻扎庫塔氏
 正藍旗滿洲馬甲麻魯納之妻閻氏
[268-31a]
 正藍旗滿洲壯丁三小子之妻潘氏
 鑲藍旗滿洲閒散原善之妻伊拉哩氏
 鑲藍旗滿洲閒散端柱之妻楊氏
 鑲藍旗滿洲馬甲福保之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲西占之妻葉赫里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲烏里木保之妻烏蘇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲福禄之妻濟拉喇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲忠安保之妻墨勒得哩氏
[268-31b]
 鑲藍旗滿洲雲騎尉程明之妻髙氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍塔明阿之妻和舍里氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍富僧之妻耿氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍官住之妻馬氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍武保之妻陳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒占太之妻吳佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒蘇楞厄之妻舒穆禄氏
 鑲藍旗滿洲前鋒吉太之妻闗佳氏
[268-32a]
 鑲藍旗滿洲前鋒校八十一之妻裕瑚魯氏
 鑲藍旗滿洲領催永夀之妻王氏
 鑲藍旗滿洲馬甲霍昇額之妻甯氏
 鑲藍旗滿洲馬甲恭索住之妻熊氏
 鑲藍旗滿洲馬甲瑚松阿之妻孫氏
 鑲藍旗滿洲馬甲増福之妻喬佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲永禄之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲馬甲西爾那之妻佟佳氏
[268-32b]
 鑲藍旗滿洲馬甲羅彦太之妻李氏
 鑲藍旗滿洲閒散長生之妻興佳氏
 鑲藍旗包衣牲丁長保之妻董氏
 鑲藍旗包衣幼丁戴英之妻顧氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍常明之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲馬甲温哲琿之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲馬甲三保之妻劉氏以上俱於乾隆/四十三年
 旌表/
[268-33a]
 鑲黄旗滿洲䕶軍進保之繼妻納喇氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍烏雲保之妻于氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍九太之妻蘇佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍吉林保之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍明住之妻明安氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍額爾邦額之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍九格之繼妻鈕祜禄氏
 鑲黄旗滿洲前鋒厄勒登額之妻錢氏
[268-33b]
 鑲黄旗滿洲前鋒托克托豁之妻李氏
 鑲黄旗滿洲前鋒禪岱之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲前鋒徳敏之妻額爾圖忒氏
 鑲黄旗滿洲三等侍衞佛爾卿額之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲佟生額之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲多隆務之妻胡氏
 正黄旗滿洲前鋒富爾岱之妻瑪佳氏
 正黄旗滿洲前鋒六十一之妻李佳氏
[268-34a]
 正黄旗滿洲前鋒舒徳之妻蘇都里氏
 正黄旗滿洲前鋒善福之妻吳氏
 正黄旗滿洲䕶軍達蘭太之妻富察氏
 正黄旗滿洲䕶軍國興阿之妻寧古塔氏
 正黄旗滿洲䕶軍達色之妻潘氏
 正黄旗滿洲領催佛保之妻吳佳氏
 正黄旗滿洲庫使佟文之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲巴彦布之妻黄佳氏
[268-34b]
 正黄旗滿洲馬甲富倫之妻莫佳氏
 正黄旗滿洲馬甲五海之妻樸氏
 正黄旗滿洲馬甲桑格之妻瑪佳氏
 正黄旗滿洲馬甲和騰厄之妻武爾達氏
 正黄旗滿洲三等䕶衞額爾登額之妻伊爾根覺
 羅氏
 正黄旗滿洲教習圖揚阿之妻方氏
 正黄旗滿洲筆帖式廣春之妻那氏
[268-35a]
 正黄旗滿洲拜唐阿克權之妻羅氏
 正黄旗滿洲馬甲八格之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲閒散俄興厄之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲江保之妻富察氏
 正黄旗滿洲閒散伍什之妻扎爾呼達氏
 正黄旗滿洲馬甲五十九之妻佈雅木濟氏
 正黄旗滿洲馬甲卡爾瑪塔之妻希莫里氏
 正白旗滿洲閒散福善之妻方氏
[268-35b]
 正白旗滿洲閒散傅昇厄之妻扎庫塔氏
 正白旗滿洲馬甲保鼐之妻顧氏
 正白旗滿洲閒散李保住之妻孟氏
 正白旗滿洲馬甲阿爾吉柰之妻莫氏
 正白旗滿洲馬甲開齊木保之妻尼瑪察氏
 正白旗滿洲閒散喀嚕之妻綽郭絡羅氏
 正白旗滿洲馬甲常山之妻富察氏
 正白旗滿洲前鋒富貴之妻格克勒氏
[268-36a]
 正白旗滿洲前鋒四達色之妻王氏
 正白旗滿洲馬甲額木瑚之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲養育兵赫昇額之妻冲武哩氏
 正白旗滿洲閒散徳保之妻朱氏
 正白旗滿洲馬甲阿林之妻烏扎拉氏
 正白旗滿洲閒散白京之妻黄佳氏
 正白旗滿洲馬甲舒音之妻孫氏
 正白旗滿洲䕶軍黄保之妻趙氏
[268-36b]
 正白旗滿洲前鋒巴揚阿之妻尹氏
 正白旗滿洲前鋒校薩爾胡達之妻沙拉氏
 正白旗滿洲領催伊納布之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲領催韋䭾保之妻梁氏
 正白旗滿洲馬甲徳住之妻孫氏
 正白旗滿洲馬甲富徳之妻倉佳氏
 正白旗滿洲步甲扎拉芬之妻王氏
 正紅旗滿洲前鋒三格之妻托和羅氏
[268-37a]
 正紅旗滿洲前鋒唐伊圖之妻富察氏
 正紅旗滿洲前鋒塔克什哈之繼妻許氏
 正紅旗滿洲䕶軍烏爾青額之妻富察氏
 正紅旗滿洲䕶軍闗住之妻劉氏
 正紅旗滿洲䕶軍官住之妻富察氏
 正紅旗滿洲䕶軍安保之妻王氏
 正紅旗滿洲䕶軍花連布之妻楊佳氏
 正紅旗滿洲親軍觀貴之妻𤓰勒佳氏
[268-37b]
 正紅旗滿洲領催明禄之妻髙氏
 正紅旗滿洲領催福来之妻孟佳氏
 正紅旗滿洲領催盛福之妻馬佳氏
 正紅旗滿洲馬甲依林佈之妻李氏
 正紅旗滿洲馬甲穆魯訥之妻富察氏
 正紅旗滿洲馬甲富克登布之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲馬甲對齊之妻唐佳氏
 正紅旗滿洲閒散永禄之妻薩爾圖氏
[268-38a]
 正紅旗滿洲空翎長豐裕之妻舒穆禄氏
 正紅旗滿洲武生員聞致敬之妻王氏
 正紅旗滿洲養育兵福寧之妻何氏
 正紅旗滿洲馬甲海福阿之妻雅魯忒氏
 正紅旗滿洲閒散三保之妻趙氏
 正紅旗滿洲驍騎校和善之妾王氏
 鑲白旗滿洲前鋒福格之妻韓佳氏
 鑲白旗滿洲閒散七林忒之妻董氏
[268-38b]
 鑲白旗滿洲馬甲胡什保之妻孟氏
 鑲白旗滿洲馬甲永保之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲前鋒色楞太之妻伊爾根覺羅氏
 鑲白旗滿洲馬甲蘇進泰之妻烏色氏
 鑲白旗滿洲閒散存格之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲長柱之妻李氏
 鑲白旗滿洲馬甲伊靈阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲領催格圖肯之妻周氏
[268-39a]
 鑲白旗滿洲前鋒永明之妻蔡佳氏
 鑲白旗滿洲前鋒㕘領七達色之妻舒穆禄氏
 鑲白旗滿洲前鋒安太之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲前鋒徳寧之妻劉氏
 鑲白旗滿洲前鋒伊常阿之妻富察氏
 鑲白旗滿洲䕶軍雅思哈之妻烏扎拉氏
 鑲白旗滿洲䕶軍廣常柱之妻髙氏
 鑲白旗滿洲䕶軍五黒之妻丁氏
[268-39b]
 鑲白旗滿洲䕶軍長春之妻趙氏
 鑲白旗滿洲䕶軍雅楞太之妻和舍里氏
 鑲白旗滿洲䕶軍明福之妻西林覺羅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍阿克達之妻周氏
 鑲白旗滿洲領催特蒙額之妻魏氏
 鑲白旗滿洲馬甲福喀之妻博爾濟吉特氏
 鑲白旗滿洲馬甲福明之妻何佳氏
 鑲白旗滿洲閒散老格之妻兆佳氏
[268-40a]
 鑲紅旗滿洲前鋒金貴之妻李氏
 鑲紅旗滿洲前鋒五十五之妻張氏
 鑲紅旗滿洲前鋒純泰之妻申嘉氏
 鑲紅旗滿洲前鋒和成額之妻圖勒理氏
 鑲紅旗滿洲前鋒校四十六之妻瑚爾哈喇氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍亭林之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲福隆阿之妻巴氏
 鑲紅旗滿洲馬甲二達色之妻王氏
[268-40b]
 鑲紅旗滿洲馬甲烏令厄之妻布察氏
 鑲紅旗滿洲馬甲五達色之妻宋氏
 鑲紅旗滿洲馬甲張仙保之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲閒散張漢樑之妻廉氏
 鑲紅旗滿洲閒散朱林之妻于氏
 鑲紅旗滿洲閒散西拉布之妻王氏
 鑲紅旗滿洲閒散阿三太之妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲閒散納斯泰之妻鈕祜禄氏
[268-41a]
 鑲紅旗滿洲馬甲蘇常阿之妻韓佳氏
 正藍旗滿洲馬甲靠山保之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲馬甲達敏之妻和竒勒氏
 正藍旗滿洲珠軒頭目佛爾赫納之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲喜禄之妻沈氏
 正藍旗滿洲馬甲色赫納之妻烏濟克騰氏
 正藍旗滿洲步甲浩泰之妻王氏
 正藍旗滿洲馬甲皂柱之妻徐氏
[268-41b]
 正藍旗滿洲馬甲五十六之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲瑚圖理之妻和佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍常徳之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍存格之妻王氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍校定柱之妻張氏
 鑲藍旗滿洲驍騎校珠神保之繼妻楊氏
 鑲藍旗滿洲親軍徳克金之繼妻趙氏
 鑲藍旗滿洲馬甲布蘭太之妻瑚佳氏
[268-42a]
 鑲藍旗滿洲馬甲衣僧額之妻張氏
 鑲藍旗滿洲馬甲蘇崇阿之妻王氏
 鑲藍旗滿洲馬甲波端之妻赫舍里氏
 鑲藍旗滿洲贊禮郎鄂山之妻宋氏
 鑲藍旗滿洲閒散色勒之妻耿氏
 鑲藍旗滿洲幼丁老格之妻陳氏
 鑲藍旗滿洲候補筆帖式前鋒納善之繼妻吳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲查明阿之妻何佳氏
[268-42b]
 鑲藍旗滿洲閒散黑達色之妻郝氏以上俱於乾/隆四十四年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲前鋒烏爾喜素之繼妻劉氏
 鑲黄旗滿洲前鋒索柱之妻李氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍富魁之妻孟氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍玉色之繼妻費莫氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍七海之繼妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍永徳之妻趙氏
[268-43a]
 鑲黄旗滿洲䕶軍萬柱之繼妻陳氏
 鑲黄旗滿洲官屯七品官烏施哈之繼妻烏色氏
 鑲黄旗滿洲馬甲瑚什保之妻張氏
 鑲黄旗滿洲馬甲達三泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲長生保之妻張氏
 鑲黄旗滿洲馬甲瑚什屯之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲舒通阿之繼妻彭氏
 鑲黄旗滿洲馬甲賽楞額之妻張氏
[268-43b]
 鑲黄旗滿洲馬甲阿林保之妻巴雅拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲那清阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲海清之妻班氏
 鑲黄旗滿洲馬甲鄂克濟哈之妻王氏
 鑲黄旗滿洲馬甲佛爾卿額之妻趙佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲長靈之妻西特里氏
 鑲黄旗滿洲馬甲七希之繼妻赫舍勒氏
 鑲黄旗滿洲馬甲禄徳之妻張佳氏
[268-44a]
 鑲黄旗滿洲馬甲徳位之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲候補筆帖式常廣之妻耿氏
 鑲黄旗滿洲領催郎保之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲領催圖亮之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲領催姜誼之妻馬氏
 鑲黄旗滿洲領催花沙布之妻陳佳氏
 鑲黄旗滿洲驍騎烏蘭泰之妻巴雅拉氏
 鑲黄旗滿洲閒散巴伊勒之妻李氏
[268-44b]
 鑲黄旗滿洲閒散色本泰之妻薩哈爾察氏
 正黄旗滿洲前鋒海常之妻于氏
 正黄旗滿洲前鋒扎拉芬之妻寧古塔氏
 正黄旗滿洲前鋒富明之妻額卓特氏
 正黄旗滿洲前鋒阿克敦之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲前鋒徳齊布之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍官神泰之妻趙氏
 正黄旗滿洲䕶軍岳崇阿之妻𤓰勒佳氏
[268-45a]
 正黄旗滿洲䕶軍博度之妻鈕祜禄氏
 正黄旗滿洲䕶軍萬佛保之妻唐佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍墨黒之妻莽努忒氏
 正黄旗滿洲䕶軍索住之妻耿氏
 正黄旗滿洲騎都尉楊安之妾吕氏
 正黄旗滿洲馬甲霍隆武之妻馬氏
 正黄旗滿洲馬甲巴靈阿之妻張氏
 正黄旗滿洲馬甲白福之妻髙氏
[268-45b]
 正黄旗滿洲馬甲賀斯特之妻濟布察氏
 正黄旗滿洲馬甲南珠拉之妻穆車氏
 正黄旗滿洲馬甲索住之妻薩克達氏
 正黄旗滿洲馬甲墨爾佈之妻扎庫塔氏
 正黄旗滿洲馬甲雅斯哈之妻畢蘭齊氏
 正黄旗滿洲馬甲音保之妻劉氏
 正黄旗滿洲馬甲陳漢太之妻舒舒覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲額勒黒之妻劉氏
[268-46a]
 正黄旗滿洲養育兵徳山之妻趙氏
 正黄旗滿洲養育兵竒寧之妻富察氏
 正黄旗滿洲養育兵格奉額之妻鄂齊里氏
 正黄旗滿洲守備格渾之妻郎氏
 正黄旗滿洲領催廣海之妻戴氏
 正黄旗滿洲貢生富有之繼妻謝氏
 正黄旗滿洲閒散伊常阿之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲閒散八格之妻蔡氏
[268-46b]
 正黄旗滿洲閒散阿力圖之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲閒散四格之妻張佳氏
 正白旗滿洲前鋒常保之妻王氏
 正白旗滿洲前鋒西林布之妻薩克達氏
 正白旗滿洲前鋒穆騰額之妻孫氏
 正白旗滿洲前鋒富陞之妻馬氏
 正白旗滿洲前鋒珠明額之妻納喇氏
 正白旗滿洲前鋒特通額之妻那氏
[268-47a]
 正白旗滿洲前鋒吉泰之妻王氏
 正白旗滿洲前鋒徳克精額之妻談氏
 正白旗滿洲前鋒雅思那之妻佟氏
 正白旗滿洲䕶軍跨子之妻馬氏
 正白旗滿洲武舉人七十八之妻那氏
 正白旗滿洲拜唐阿舒敏之妻髙氏
 正白旗滿洲馬甲六五兒之妻楊氏
 正白旗滿洲馬甲常保之妻洪氏
[268-47b]
 正白旗滿洲馬甲巴揚阿之妻江氏
 正白旗滿洲馬甲靈官保之妻年氏
 正白旗滿洲馬甲雙保之妻郭爾羅斯氏
 正白旗滿洲馬甲索鼐之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲舒敏之妻佟氏
 正白旗滿洲馬甲色楞布之妻扎拉里氏
 正白旗滿洲馬甲安福之妻富察氏
 正白旗滿洲馬甲五達色之妻那氏
[268-48a]
 正白旗滿洲領催添保之妻閻氏
 正白旗滿洲主事傅徳之妾李氏
 正白旗滿洲筆帖式烏爾興阿之妻巴雅拉氏
 正白旗滿洲親軍賽尚阿之妻辛氏
 正白旗滿洲閒散阿爾善之妻庫雅拉氏
 正白旗滿洲閒散徳住之妻韓氏
 正白旗滿洲閒散拉喀納之妻烏蘇氏
 正紅旗滿洲䕶軍克興額之妻舒佳氏
[268-48b]
 正紅旗滿洲䕶軍五十九之妻李佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍明禄之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍七達色之妻韓佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍西林保之繼妻巴魯特氏
 正紅旗滿洲前鋒達椿之妻趙氏
 正紅旗滿洲馬甲定保住之妻楊氏
 正紅旗滿洲馬甲郎福之妻李氏
 正紅旗滿洲馬甲四十九之妻納喇氏
[268-49a]
 正紅旗滿洲馬甲拜哈塔之妻尼瑪齊氏
 正紅旗滿洲馬甲四格之妻赫什里氏
 正紅旗滿洲馬甲色克京阿之妻李氏
 正紅旗滿洲馬甲代明阿之妻盧氏
 正紅旗滿洲領催永禄之妻楊佳氏
 正紅旗滿洲養育兵倭稜額之妻富察氏
 正紅旗滿洲牲丁瑪斯太之妻郎氏
 正紅旗滿洲閒散二達色之妻吳氏
[268-49b]
 正紅旗滿洲閒散明保之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲前鋒翎長九達色之妻唐氏
 鑲白旗滿洲前鋒皂保之妻徐氏
 鑲白旗滿洲前鋒瑪爾泰之妻郭絡羅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍官明之妻他塔喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍按保住之妻和舍里氏
 鑲白旗滿洲䕶軍校固寧阿之妻他塔喇氏
 鑲白旗滿洲䕶軍花尚阿之妻扎拉喇氏
[268-50a]
 鑲白旗滿洲䕶軍永清之妻袁氏
 鑲白旗滿洲䕶軍四格之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲達色之妻陳佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲烏靈阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲十五之妻楊氏
 鑲白旗滿洲馬甲克星厄之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲楚色之妻尼瑪齊氏
 鑲白旗滿洲馬甲納蘭泰之妻𤓰勒佳氏
[268-50b]
 鑲白旗滿洲馬甲巴雅木保之妻富察氏
 鑲白旗滿洲馬甲明福之妻章京氏
 鑲白旗滿洲閒散坡里雅勒之妻朱氏
 鑲白旗滿洲閒散八十七之妻韓氏
 鑲白旗滿洲閒散吾雲朱之妻巴雅拉氏
 鑲白旗滿洲閒散吾爾太之妻巴雅拉氏
 鑲白旗滿洲閒散鳯城厄之妻張木氏
 鑲白旗滿洲閒散西爾丹之妻汪氏
[268-51a]
 鑲白旗滿洲閒散六七之妻李氏
 鑲白旗滿洲閒散舍英之妻色佳氏
 鑲白旗滿洲閒散八十一之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲閒散扎爾泰之妻鄂集達氏
 鑲白旗包衣閒散興仁之妻楊氏
 鑲白旗滿洲親軍敦住之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲前鋒哈福那之妻張氏
 鑲紅旗滿洲前鋒藍翎長玉保之妻趙氏
[268-51b]
 鑲紅旗滿洲前鋒保成之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍六十九之妻李氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍花沙布之妻沈氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍徳音布之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲領催多隆武之妻楊氏
 鑲紅旗滿洲領催福珠哩之妻格克勒氏
 鑲紅旗滿洲馬甲六達色之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲方洪山之妻黄佳氏
[268-52a]
 鑲紅旗滿洲馬甲烏什西訥之妻吳佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲七十四之妻鄭氏
 鑲紅旗滿洲馬甲法里木保之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲吳三泰之妻赫葉勒氏
 鑲紅旗滿洲馬甲齊凌阿之妻張氏
 鑲紅旗滿洲馬甲徳成之繼妻劉氏
 鑲紅旗滿洲空翎富成之妻舒舒覺羅氏
 正藍旗滿洲前鋒伊克錦之妻吳氏
[268-52b]
 正藍旗滿洲䕶軍富海之妻蔡佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍扎拉芬之妻車佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍京明之妻趙氏
 正藍旗滿洲䕶軍南極保之妻朱氏
 正藍旗滿洲䕶軍岳松武之妻金氏
 正藍旗滿洲䕶軍達爾吉之妻閻佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍闗福之妻孟佳氏
 正藍旗滿洲領催雙全之繼妻曹氏
[268-53a]
 正藍旗滿洲馬甲官福之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲雅靈阿之妻趙佳氏
 正藍旗滿洲馬甲塔納保之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲馬甲密葉可之妻萬氏
 正藍旗滿洲馬甲甘生之繼妻周氏
 正藍旗滿洲領催馬昌之繼妻于氏
 鑲藍旗滿洲前鋒烏爾登額之妻張佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍明徳之繼妻寗氏
[268-53b]
 鑲藍旗滿洲䕶軍莫爾根之妻闗氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍舒靈阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍雅禄之妻李佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍明徳之妻談氏
 鑲藍旗滿洲馬甲二達子之妻楊氏
 鑲藍旗滿洲馬甲白格之妻沈氏
 鑲藍旗滿洲馬甲明禄之妻張氏
 鑲藍旗滿洲馬甲兆住之妻黄佳氏
[268-54a]
 鑲藍旗滿洲馬甲闗福之妻朱氏
 鑲藍旗滿洲馬甲圖斌之妻黄佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲客孟額之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲馬甲色克遜之妻都哷氏
 鑲藍旗滿洲馬甲拉巴之妻墨哲勒氏
 鑲藍旗滿洲馬甲得凌額之妻吳佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲西勒占之妻播羅克忒氏
 鑲藍旗滿洲馬甲色稜額之妻兆墨特氏
[268-54b]
 鑲藍旗滿洲閒散二格之妻鄧氏
 鑲藍旗滿洲閒散巴三泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲閒散安佈之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲驍騎校徳勒圖之妻墨勒哲哷氏
 鑲藍旗滿洲幼丁伊晉太之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲庫使徳興之妻富察氏以上俱於乾/隆四十五年
  旌表/
欽定八旗通志卷二百五十四