KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[263-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百四十九
 人物志一百二十九
 列女傳九
  八旗滿洲列女傳七
 鑲黄旗滿洲閒散希他那之妻柏氏
 鑲黄旗滿洲閒散圗思圗之妻朱氏
 鑲黄旗包衣拜唐阿石保住之妻趙氏
[263-1b]
 鑲黄旗滿洲前鋒龍紹之妻寧古塔氏
 鑲黄旗滿洲馬甲騷達色之妻西克忒里氏
 鑲黄旗滿洲馬甲四雅圗之妻納喇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富拉他之妻覺羅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲舒徳之妻線氏
 鑲黄旗滿洲馬甲明福之妻吴氏
 鑲黄旗滿洲馬甲武木拜之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲薩穆哈之妻公儀理氏
[263-2a]
 鑲黄旗滿洲侍衛白成之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲領催三格之妻闗氏
 正黄旗滿洲馬甲怕竒之妻張氏
 正黄旗滿洲佐領劉住之妾楊氏
 正黄旗滿洲工部主事吴巴泰之妻趙氏
 正黄旗滿洲帖寫中書傅道之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲䕶軍旺山之妻那氏
 正黄旗滿洲䕶軍三保之妻方氏
[263-2b]
 正黄旗滿洲䕶軍黒色之妻胡氏
 正黄旗滿洲馬甲阿里混之妾楊氏
 正黄旗滿洲前鋒常竒之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲拜三之妻王氏
 正黄旗滿洲閒散遜塔之妻扎斯呼哩氏
 正黄旗滿洲閒散逹海之妻鈕祜禄氏
 正黄旗滿洲馬甲福保之妻富察氏
 正黄旗滿洲閒散常保之妻張氏
[263-3a]
 正黄旗滿洲六品官八海之妻魏氏
 正黄旗包衣閒散三各之妻張氏
 正黄旗滿洲馬甲額羅奈之妻譚氏
 正黄旗滿洲馬甲三各之妻髙氏
 正黄旗滿洲閒散敖海之妻闗氏
 正白旗滿洲馬甲昻阿之妻喀爾喀察氏
 正白旗滿洲馬甲四十九之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲閒散五十四之妻吴氏
[263-3b]
 正白旗滿洲閒散拉都之妻闗氏
 正白旗滿洲閒散黒各之妻傅氏
 正白旗滿洲馬甲得合勒之妻那木都氏
 正白旗滿洲馬甲胡什八之妻温佳氏
 正白旗滿洲閒散三各之妻陳氏
 正白旗滿洲閒散賀必圗之妻公儀理氏
 正白旗滿洲閒散讓拜之妻邴氏
 正白旗滿洲閒散西特庫之妻李氏
[263-4a]
 正白旗滿洲馬甲吴里圗那思圗之妻扎拉氏
 正白旗滿洲閒散錢家保之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲能住之妻圗穆忒氏
 正紅旗滿洲馬甲得保之妻錢氏
 正紅旗滿洲馬甲開達力之妻闗氏
 正紅旗滿洲閒散得各之妻吴氏
 正紅旗滿洲馬甲陳四之妻納喇氏
 正紅旗滿洲閒散音保之妻闗氏
[263-4b]
 正紅旗滿洲閒散赫楞額之妻他塔喇氏
 正紅旗滿洲閒散阿色那之妻西氏
 鑲白旗滿洲馬甲敷保之妻納堯氏
 鑲白旗滿洲馬甲薩哈連之妻王氏
 鑲白旗滿洲馬甲阿什圗之妻扎雅扎喇氏
 鑲白旗滿洲閒散合綳額之妻赫葉勒氏
 鑲紅旗滿洲馬甲薩爾圗之妻何氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍清明之妻官氏
[263-5a]
 鑲紅旗滿洲馬甲杜五福之妻安氏
 鑲紅旗滿洲馬甲黒押圗之妻張氏
 鑲紅旗滿洲馬甲巴爾呼之妻舒穆禄氏
 鑲紅旗滿洲馬甲納蘭之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲領催們青之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲閒散衆神保之妻楊佳氏
 鑲紅旗滿洲前鋒薩爾布之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲閒散托經阿之妻羅氏
[263-5b]
 鑲紅旗滿洲閒散喀其哈力之妻闗氏
 鑲紅旗滿洲防禦三太之妻顔扎氏
 正藍旗滿洲閒散滿志之妻闗氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍石圗之妻周氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍文太之妻楚他拉氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍蘇魯之妻尼克力氏
 鑲藍旗滿洲馬甲鍾志之妻孫氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍順科之妻陳氏
[263-6a]
 鑲藍旗滿洲筆帖式戴鼓之妻曹氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍永春之妻索戚拉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲瑪吉蘭之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍校塞勒之妻王氏
 鑲藍旗滿洲前鋒阿爾庫之妻倉氏
 鑲藍旗滿洲領催和楞厄之妻唐氏
 鑲藍旗滿洲馬甲黒達色之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍四十六之妻趙氏
[263-6b]
 鑲藍旗滿洲副都統薩賴之妾楊氏
 鑲藍旗滿洲前鋒滿都之妻馬氏
 鑲藍旗滿洲馬甲色爾古徳之妻薩馬拉氏
 鑲藍旗滿洲員外郎圖海之妻張氏
 鑲藍旗滿洲佐領薩克慎之妾田氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式折文之妻希他拉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲黒各之妻舒穆禄氏
 鑲藍旗滿洲馬甲明安圗之妻吴氏
[263-7a]
 鑲藍旗滿洲馬甲色克圗之妻闗氏
 鑲藍旗滿洲閒散孫柱兒之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲閒散得夀之妻闗氏
 鑲藍旗滿洲閒散邁圗之妻崔氏
 鑲藍旗滿洲馬甲馬布之妻白氏以上俱於乾隆/十三年 旌
 表/
 鑲黄旗滿洲閒散儍色之妻張氏
 鑲黄旗滿洲閒散俄七力之妻郭吉里氏
[263-7b]
 鑲黄旗滿洲馬甲年太之妻髙氏
 鑲黄旗包衣馬甲常格之妻陳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲寳柱之妻覺羅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲巴自圗之妻覺羅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲長邵之妻覺羅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲納漢泰之妻黄佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲金官保之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲西圗庫之妻羅佳氏
[263-8a]
 鑲黄旗滿洲馬甲穆赫訥之妻謝蘇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲允邵之妻裕瑚禄氏
 鑲黄旗滿洲前鋒葉爾退之妻伊圗黙氏
 鑲黄旗滿洲馬甲長安之妻裕瑚禄氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富爾納之妻舒穆禄氏
 鑲黄旗滿洲馬甲官福之妻劉佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲博羅之妻余氏
 鑲黄旗滿洲馬甲長邵之妻薩克達氏
[263-8b]
 鑲黄旗滿洲馬甲倭楞泰之妻趙佳氏
 鑲黄旗滿洲領催黒達色之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲談太之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲莽阿那之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲噶不勤之妻希莫勒氏
 正黄旗滿洲雲騎尉塞爾泰之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍保住之妻和舍里氏
 正黄旗滿洲拜唐阿英忒之妻𤓰勒佳氏
[263-9a]
 正黄旗滿洲馬甲青雲之妻董音氏
 正黄旗滿洲閒散五巴什之妻龎氏
 正黄旗滿洲馬甲唐九之妻托克羅氏
 正黄旗滿洲馬甲希佛訥之妻富察氏
 正白旗滿洲䕶軍六格之妻鈕祜禄氏
 正白旗滿洲馬甲那爾泰之妻王氏
 正白旗滿洲䕶軍福夀之妻郎氏
 正白旗滿洲委前鋒暖泰之妻佟額里氏
[263-9b]
 正白旗滿洲領催卓哈泰之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲領催滿皮之妻覺羅察氏
 正白旗滿洲領催薩奈之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲領催黒達子之妻伊圗馬氏
 正白旗滿洲馬甲巴蘭泰之妻馬佳氏
 正白旗滿洲馬甲呼西那之妻鄭佳氏
 正白旗滿洲馬甲黒達子之妻趙佳氏
 正白旗滿洲馬甲柏紹之妻克西克騰氏
[263-10a]
 正白旗滿洲馬甲董紹之妻黒特里氏
 正白旗滿洲馬甲徳蘇納之妻周佳氏
 正白旗滿洲馬甲銀春之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲得倫泰之妻博濟氏
 正白旗滿洲馬甲薩倫泰之妻伊拉喇氏
 正白旗滿洲馬甲四達色之妻趙佳氏
 正白旗滿洲馬甲随哈那之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲青達利之妻圖克薩喇氏
[263-10b]
 正白旗滿洲馬甲雲保之妻他塔喇氏
 正白旗滿洲馬甲六哥之妻佟佳氏
 正白旗滿洲馬甲伊蘭泰之妻禮克里氏
 正白旗滿洲馬甲蘇倫泰之妻禮克里氏
 正白旗滿洲馬甲薩木哈之妻烏扎拉氏
 正白旗滿洲馬甲黒子之妻裕瑚禄氏
 正白旗滿洲馬甲九哥之妻昻喇氏
 正白旗滿洲閒散柏紹之妻黒克勒氏
[263-11a]
 正白旗滿洲馬甲花沙布之妻穆氏
 正白旗滿洲馬甲六十一之妻胡氏
 正白旗滿洲閒散二各之妻魏氏
 正白旗滿洲閒散英夀之妻索吉氏
 正白旗滿洲馬甲永福之妻覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲那蘇圗之妻覺羅氏
 正白旗滿洲閒散髙達色之妻晁佳氏
 正白旗滿洲閒散額合力之妻喬氏
[263-11b]
 正白旗滿洲馬甲三保之妻覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲檔色之妻覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲那爾太之妻王氏
 正紅旗滿洲馬甲徳爾泰之妻陳氏
 正紅旗滿洲馬甲布爾善之妻李氏
 正紅旗滿洲馬甲蘇倫太之妻趙佳氏
 正紅旗滿洲馬甲五十七之妻伊拉里氏
 正紅旗滿洲馬甲田邵之妻𤓰勒佳氏
[263-12a]
 正紅旗滿洲馬甲七泰之妻他塔喇氏
 正紅旗滿洲馬甲黒色之妻西特里氏
 正紅旗滿洲馬甲柏倫泰之妻趙佳氏
 正紅旗滿洲馬甲查爾布之妻伊拉理氏
 正紅旗滿洲馬甲隆邵之妻巴林氏
 正紅旗滿洲馬甲靠山之妻郭氏
 正紅旗滿洲馬甲明保之妻烏雅氏
 正紅旗滿洲馬甲佟保之妻伊拉理氏
[263-12b]
 正紅旗滿洲馬甲蘇倫太之妻葉黒理氏
 正紅旗滿洲馬甲四達色之妻孫氏
 鑲白旗滿洲閒散三佛保之妻孫氏
 鑲白旗滿洲馬甲特木忒之妻屠氏
 鑲白旗滿洲馬甲八十六之妻闗氏
 鑲白旗滿洲馬甲卜爾坦之妻烏扎拉氏
 鑲白旗滿洲委前鋒五達産之妻納喇氏
 鑲白旗滿洲委前鋒賁柱之妻巴林氏
[263-13a]
 鑲白旗滿洲馬甲穆生泰之妻烏吉里氏
 鑲白旗滿洲馬甲鎖住之妻劉佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲法克進之妻黒西里氏
 鑲白旗滿洲馬甲察生泰之妻舒穆禄氏
 鑲白旗滿洲馬甲松書之妻富察氏
 鑲白旗滿洲馬甲季倫泰之妻索多理氏
 鑲白旗滿洲閒散伍倫泰之妻顔紀氏
 鑲白旗滿洲馬甲哈斯克之妻拜庫里氏
[263-13b]
 鑲白旗滿洲馬甲衣爾薩之妻尼瑪齊氏
 鑲白旗滿洲馬甲長保之妻察庫他氏
 鑲白旗滿洲佐領䨇保之未婚妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲翼長哈里之妻温氏
 鑲紅旗滿洲委前鋒八哥之妻馬佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲九十之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲馬甲恩柱之妻張佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲石圗之妻鄂吉氏
[263-14a]
 鑲紅旗滿洲馬甲徳英額之妻他塔喇氏
 鑲紅旗滿洲馬甲漢泰之妻楊察氏
 鑲紅旗滿洲馬甲徳林之妻烏扎拉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲噶爾圗之妻張佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲薩克信之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲富生泰之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲八十七之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲前鋒郗泰之妻葉氏
[263-14b]
 鑲紅旗滿洲馬甲徳泰之妻黄氏
 鑲紅旗滿洲馬甲蘇蘭泰之妻薩克達氏
 鑲紅旗滿洲馬甲寕古泰之妻巴林氏
 鑲紅旗滿洲馬甲徳倫泰之妻郭爾羅斯氏
 正藍旗滿洲閒散五各之妻薩克達氏
 正藍旗滿洲閒散何力庫之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲馬甲溪杭阿之妻顔氏
 正藍旗滿洲馬甲白極圗之妻巴爾達氏
[263-15a]
 正藍旗滿洲馬甲那英泰之妻烏拉特氏
 正藍旗滿洲馬甲福倫泰之妻海拉孫氏
 正藍旗滿洲馬甲滿泰之妻昻噶氏
 正藍旗滿洲馬甲阿郎阿之妻巴魯氏
 鑲藍旗滿洲領催阿禮馬之妻蘇氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍保成之妻齊佳氏
 鑲藍旗滿洲親軍鄂善之妻郭佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍碩占之妻苗氏
[263-15b]
 鑲藍旗滿洲司庫富長阿之妾佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍琥巴之妻楊佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍那蘭太之妻佟佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒代倫之妻翟氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍五達色之妻劉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲阿郁什之妻俞氏
 鑲藍旗滿洲閒散三各之妻李氏
 鑲藍旗滿洲馬甲黒爾卜之妻髙氏
[263-16a]
 鑲藍旗滿洲閒散二各之妻李氏
 鑲藍旗滿洲馬甲和善之妻張氏
 鑲藍旗滿洲馬甲阿青阿之妻西他拉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲聖保之妻趙佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲漢泰之妻烏蘇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲四十六之妻蒙古氏
 鑲藍旗滿洲馬甲湯五利之妻趙佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲何米代之妻𤓰勒佳氏
[263-16b]
 鑲藍旗滿洲領催長夀之妻尼瑪齊氏
 鑲藍旗滿洲馬甲宏你勘之妻劉氏以上俱於乾/隆十四年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲䕶軍六格之妻額素里氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍雅爾泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍老格之妻周氏
 鑲黄旗滿洲馬甲長僧之妻玉庫爾氏
 鑲黄旗滿洲前鋒都楞額之妻鈕祜禄氏
[263-17a]
 鑲黄旗滿洲馬甲雲保之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲那蘭太之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲黄茂之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲馬甲黒子之妻書發齊氏
 鑲黄旗滿洲馬甲伍里之妻朱勒格氏
 鑲黄旗滿洲馬甲華色之妻魁雅拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲三達兒之妻佟佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲雲道之妻𤓰勒佳氏
[263-17b]
 鑲黄旗滿洲馬甲袁夀之妻巴岳忒氏
 鑲黄旗滿洲馬甲明夀之妻郭絡羅氏
 正黄旗滿洲馬甲劉保之妻包氏
 正黄旗滿洲驍騎校伊蘭太之妻索佳氏
 正黄旗滿洲前鋒五十太之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲長夀之妻薩克達氏
 正黄旗滿洲匠役海都之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲領催岳博羅之妻鈕祜禄氏
[263-18a]
 正黄旗滿洲馬甲基三泰之妻葉赫勒氏
 正黄旗滿洲馬甲寧古七之妻查莫齊氏
 正黄旗滿洲馬甲富楞太之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲遮楞太之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲馬甲達爾呼岱之妻額爾圗氏
 正黄旗滿洲馬甲長生保之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲馬甲五十三之妻索多羅氏
 正黄旗滿洲驍騎校興保之妻鄂卓氏
[263-18b]
 正黄旗滿洲前鋒富哈泰之妻舒穆禄氏
 正黄旗滿洲馬甲卓爾呼岱之妻敖氏
 正黄旗滿洲馬甲賣圗之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲哈實圗之妻洪古羅氏
 正黄旗滿洲馬甲舎神泰之妻伊拉拉氏
 正白旗滿洲領催黒雅圗之妻孟氏
 正白旗滿洲馬甲楚爾布之妻䝉雅氏
 正白旗滿洲領催木騰額之妻納喇氏
[263-19a]
 正白旗滿洲前鋒赫色之妻伊特莫氏
 正白旗滿洲馬甲蘇赫之妻張佳氏
 正白旗滿洲馬甲六十之妻寕古塔氏
 正白旗滿洲馬甲松阿里之妻呼克西爾氏
 正白旗滿洲馬甲諾倫太之妻薩克達氏
 正白旗滿洲馬甲薩英太之妻烏爾都氏
 正白旗滿洲領催黒雅圗之妻孟氏
 正紅旗滿洲馬甲伸泰之妻魯布里氏
[263-19b]
 正紅旗滿洲馬甲法楞太之妻張佳氏
 正紅旗滿洲馬甲薩爾圗之妻郭爾奔氏
 正紅旗滿洲前鋒根圗之妻舒舒覺羅氏
 鑲白旗滿洲馬甲朱滚太之妻䝉古椘氏
 鑲白旗滿洲馬甲普夀之妻畢勒伊氏
 鑲白旗滿洲馬甲楞太之妻赫舍里氏
 鑲白旗滿洲馬甲塞太之妻鈕赫爾氏
 鑲白旗滿洲馬甲達竒禄之妻白圗氏
[263-20a]
 鑲白旗滿洲馬甲黒禄之妻朱赫氏
 鑲白旗滿洲馬甲長夀之妻李佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲西楞布之妻牛赫爾氏
 鑲白旗滿洲馬甲色楞太之妻趙佳氏
 鑲白旗滿洲前鋒赫英額之妻延延氏
 鑲白旗滿洲閒散伊達之妻胡氏
 鑲白旗滿洲筆帖式阿爾素之妻王氏
 鑲白旗滿洲䕶軍四十八之妻臺氏
[263-20b]
 鑲紅旗滿洲領催興圗之妻聞氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍阿林太之妻覺羅産氏
 鑲紅旗滿洲前鋒塞楞太之妻巴雅拉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲百衡太之妻舒舒覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲華色之妻蒙古索氏
 鑲紅旗滿洲馬甲瑞金兒之妻李佳氏
 鑲紅旗滿洲前鋒長保之妻舒舒覺羅氏
 鑲紅旗滿洲領催鄂爾和諾之妻𤓰勒佳氏
[263-21a]
 正藍旗滿洲馬甲幹喀納之妻巴氏
 正藍旗滿洲馬甲察唘塔之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲馬甲五十八之妻鈕祜禄氏
 正藍旗滿洲馬甲呼世圗之妻舒舒覺羅氏
 正藍旗滿洲前鋒佛羅諾之妻伊沙氏
 正藍旗滿洲馬甲葉清保之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲䨇鼎之妻章京氏
 正藍旗滿洲馬甲木克登布之妻劉佳氏
[263-21b]
 鑲藍旗滿洲馬甲你雅哈之妻鈕祜禄氏
 鑲藍旗滿洲馬甲瓦岱之妻赫西爾氏
 鑲藍旗滿洲馬甲圗森泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲富森泰之妻鈕祜禄氏
 鑲藍旗滿洲馬甲長明索之妻恵氏
 鑲藍旗滿洲馬甲馬莊之妻蘇察氏
 鑲藍旗滿洲驍騎校遮爾忒之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲順岱之妻呼達爾氏
[263-22a]
 鑲藍旗滿洲馬甲古森泰之妻厄蘇里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲雅金泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲烏靈阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲罕泰之妻圗盧氏
 鑲藍旗滿洲馬甲薩金泰之妻王佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲㑹倫之妻赫赫爾氏
 鑲藍旗滿洲馬甲烏三泰之妻西莫里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲勒騰額之妻舒穆理氏
[263-22b]
 鑲藍旗滿洲馬甲阿爾那之妻赫西赫氏
 鑲藍旗滿洲馬甲塞都那之妻葉赫氏
 鑲藍旗滿洲馬甲禪布之妻舒舒覺羅氏
 鑲藍旗滿洲前鋒妞妞之妻赫舒里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲禪代之妻巴爾佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲布森泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲偏頭之妻格吉里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲袁夀保之妻烏佳拉氏
[263-23a]
 鑲藍旗滿洲馬甲六格之妻髙氏以上俱於乾隆/十五年 旌
 表/
 鑲黄旗滿洲䕶軍那瑪岱之妻塔他爾氏
 鑲黄旗滿洲文生員烏林保之妻佟衣氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍校和成之妻塔喇氏
 鑲黄旗滿洲閒散誠美之妻李氏
 鑲黄旗滿洲閒散那木圗里之妻孟氏
 正黄旗滿洲馬甲甕順之妻吴氏
[263-23b]
 正黄旗滿洲領催波起奈之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲恒保之妻侯佳氏
 正黄旗滿洲馬甲黒達色之妻闗氏
 正黄旗滿洲閒散老各之妻張氏
 正黄旗滿洲閒散瑪爾賽之妻王氏
 正黄旗滿洲監生沈榮之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲薩哈布之妻吕氏
 正黄旗滿洲䕶軍吉爾達布之妻李氏
[263-24a]
 正白旗滿洲閒散託禮善之妻車氏
 正白旗滿洲閒散他思太之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲閒散阿敦之妻傅氏
 正白旗滿洲領催班扎布之妻韓氏
 正白旗滿洲閒散二格之妻李氏
 正白旗滿洲馬甲查陵阿之妻孟氏
 正白旗滿洲馬甲圗爾賽之妻柏氏
 正紅旗滿洲閒散噶其之妻王氏
[263-24b]
 正紅旗滿洲馬甲黒說色之妻王氏
 鑲白旗滿洲委前鋒校吳泰之妻克撒克氏
 鑲紅旗滿洲前鋒堆噐之妻杜氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍雅爾布之妻他塔喇氏
 鑲紅旗滿洲前鋒西藍太之妻鈕祜禄氏
 鑲紅旗滿洲前鋒雅爾那之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲前鋒傅勒賀之妻呼爾哈氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍㕘領常保之妻富察氏
[263-25a]
 鑲紅旗滿洲閒散厄起圗之妻伊拉理氏
 鑲紅旗包衣閒散徐其奉之妻吴氏
 鑲紅旗包衣閒散揣皮之妻洪氏
 鑲紅旗包衣閒散二保之妻姜氏
 鑲紅旗滿洲閒散石雅圗之妻敖氏
 鑲紅旗滿洲馬甲烏雲得之妻俞庫勒氏
 鑲紅旗滿洲閒散四各之妻傅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲烏達圗之妻闗氏
[263-25b]
 鑲紅旗滿洲馬甲依爾賽之妻鄭氏
 鑲紅旗滿洲閒散闗進寳之妻柏氏
 鑲紅旗滿洲馬甲桑各之妻劉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲五格之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲分代之妻梅佳氏
 正藍旗滿洲閒散五各之妻郭氏
 正藍旗滿洲馬甲圗木路之妻趙氏
 鑲藍旗包衣馬甲五格之妻夏氏
[263-26a]
 鑲藍旗滿洲馬甲色倫泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲他蘭太之妻陳氏
 鑲藍旗滿洲閒散索住之妻髙氏
 鑲藍旗滿洲前鋒索住之妻吴氏以上俱於乾隆/十六年 旌
 表/
 鑲黄旗滿洲馬甲常保之妻寧古塔氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍伊都之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲員外郎艾宻圗之妻劉氏
[263-26b]
 鑲黄旗滿洲馬甲富成之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲馬甲巴爾都善之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲馬甲騷達色之妻王氏
 鑲黄旗滿洲馬甲班達爾什之妻闗氏
 鑲黄旗滿洲馬甲富伸保之妻徐氏
 正黄旗滿洲佐領常安之妻羅氏
 正黄旗滿洲䕶軍寕古竒之妻阮氏
 正黄旗滿洲䕶軍僧保之妻趙氏
[263-27a]
 正黄旗滿洲䕶軍銀山之妻查庫他氏
 正黄旗滿洲䕶軍佛爾特之妻𤓰氏
 正黄旗滿洲䕶軍喀蘭太之妻胡氏
 正黄旗滿洲䕶軍和凌額之妻闗氏
 正黄旗滿洲䕶軍常志之妻尚氏
 正黄旗滿洲閒散保色之妻于氏
 正黄旗滿洲閒散中金之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲馬甲額爾登額之妻闗氏
[263-27b]
 正黄旗滿洲拜唐阿那爾泰之妻吴氏
 正黄旗滿洲前鋒阿隆阿之妻趙氏
 正白旗滿洲䕶軍興福之妻于氏
 正白旗滿洲馬甲常愛之妻趙氏
 正白旗滿洲䕶軍六十之妻康氏
 正白旗滿洲䕶軍巴寧阿之妻曹氏
 正白旗滿洲䕶軍沙廪之妻吴氏
 正白旗滿洲䕶軍竈保之妻納喇氏
[263-28a]
 正白旗滿洲䕶軍三達色之妻富察氏
 正白旗滿洲生員伊保之妻富察氏
 正白旗滿洲䕶軍六十五兒之妻鄭氏
 正白旗滿洲䕶軍年常阿之妻祁氏
 正白旗滿洲前鋒吉倫太之妻完顔氏
 正白旗滿洲馬甲五神保之妻富氏
 正白旗滿洲䕶軍䨇頂之妻郎氏
 正白旗滿洲前鋒那琿代之妻𤓰勒佳氏
[263-28b]
 正白旗滿洲䕶軍五十七之妻孟氏
 正白旗滿洲䕶軍鐡住之妻彭氏
 正白旗滿洲馬甲色里忒之妻孟氏
 正白旗滿洲閒散松烏爾岱之妻李氏
 正白旗滿洲馬甲常禄之妻李氏
 正白旗滿洲馬甲加里那之妻傅氏
 正白旗滿洲領催孫達里之妻闗氏
 正白旗滿洲閒散巴什之妻烏扎拉氏
[263-29a]
 正白旗滿洲馬甲阿里哈木之妻温氏
 正白旗滿洲馬甲黒達色之妻崔氏
 正白旗滿洲馬甲哈山之妻薩克達氏
 正白旗滿洲馬甲三哥之妻吴氏
 正紅旗滿洲閒散阿里善之妻何氏
 正紅旗滿洲馬甲破臉之妻張氏
 正紅旗滿洲前鋒尼雅哈之妻趙氏
 鑲白旗滿洲筆帖式那禄之妻𤓰勒佳氏
[263-29b]
 鑲白旗滿洲馬甲四達色之妻巴雅拉氏
 鑲白旗滿洲馬甲五十三之妻髙氏
 鑲白旗滿洲馬甲福禄之妻姜氏
 鑲白旗滿洲馬甲佟世俊之妻楊氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍來皮之妻臺氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍索住之妻克齊里氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍九十之妻孟氏
 鑲紅旗滿洲閒散回色之妻趙氏
[263-30a]
 鑲紅旗滿洲䕶軍格圗肯之妻鈕祜禄氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍伊昌阿之妻納喇氏
 鑲紅旗滿洲領催木爾登厄之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍五十一之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍福保之妻王氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍僧額特之妻沈氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍葛爾徳之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲佐領達拉布之妻闗佳氏
[263-30b]
 鑲紅旗滿洲驍騎校雅爾哈之妻舒舒覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲官保之妻髙氏
 鑲紅旗滿洲前鋒老格之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲前鋒玉格之妻李氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍璧里之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍同住之妻趙氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍西吉那之妻富察氏
 鑲紅旗包衣閒散孫文喜之妻姚氏
[263-31a]
 鑲紅旗包衣閒散張二格之妻趙氏
 鑲紅旗包衣閒散紹清之妻張氏
 鑲紅旗滿洲閒散花色之妻佟氏
 正藍旗滿洲閒散拜幹之妻卜氏
 正藍旗滿洲閒散拜喜之妻佟氏
 正藍旗滿洲馬甲音布之妻趙氏
 正藍旗滿洲馬甲西白之妻吴氏
 正藍旗滿洲馬甲胡什那之妻徐氏
[263-31b]
 正藍旗滿洲閒散拜什胡郎之妻傅氏
 正藍旗滿洲馬甲雅圗之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲䕶軍玉山之妻闗氏
 正藍旗滿洲䕶軍達爾都之繼妻張氏
 正藍旗滿洲監生那靈阿之妻朱氏
 正藍旗滿洲馬甲黒達兒之妻陳氏
 正藍旗滿洲雲騎尉梁禄之妻吴氏
 正藍旗滿洲䕶軍敦住之妻蔣氏
[263-32a]
 正藍旗滿洲馬甲鐡圗之妻吴氏
 正藍旗滿洲䕶軍校西林之妻馬氏
 正藍旗滿洲䕶軍中音之妻劉氏
 正藍旗滿洲䕶軍五達色之妻施氏
 正藍旗滿洲䕶軍韓班之妻朱氏
 正藍旗滿洲䕶軍徳僧額之妻王氏
 正藍旗滿洲馬甲趕生之妻張錦氏
 正藍旗滿洲馬甲和格之妻唐吉氏
[263-32b]
 正藍旗滿洲前鋒白夀之妻覺羅氏
 正藍旗滿洲領催富先之妻李氏
 正藍旗滿洲前鋒圖桑阿之妻和氏
 正藍旗滿洲馬甲五哥之妻王氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式塞克圗之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲馬甲拉布都之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍滿舒之妻官氏
 鑲藍旗滿洲馬甲長春之妻韓氏
[263-33a]
 鑲藍旗滿洲馬甲常太之妻厄者氏
 鑲藍旗滿洲馬甲烏林産之妻佟雅氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍米格之妻李氏
 鑲藍旗滿洲馬甲五十之妻伊拉理氏
 鑲藍旗滿洲馬甲破臉之妻邉氏
 鑲藍旗滿洲前鋒富禄之妻覺羅禪氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍雅爾哈之妻佟延氏
 鑲藍旗滿洲文舉人富裕之妻朱氏
[263-33b]
 鑲藍旗滿洲前鋒何禄之妻王氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍噶爾史之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍烏爾古吉之妻唐氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍胡爾薩之妻馮氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍徳保之妻呼爾哈氏
 鑲藍旗滿洲前鋒薩爾太之妻張氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍阿爾太之妻金氏
 鑲藍旗滿洲驍騎校定保之妻張氏
[263-34a]
 鑲藍旗滿洲領催多隆武之妻朱氏
 鑲藍旗滿洲閒散書倫之妻李氏
 鑲藍旗滿洲閒散總佛保之妻納喇氏以上俱於/乾隆十七
 年/ 旌表/
 鑲黄旗滿洲領催哈非禮拉之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍烏雅圗之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗滿洲佐領舒銀之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍傅永之妻納喇氏
[263-34b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍伊靈阿之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍巴牙圗之妻渥爾古陳氏
 鑲黄旗滿洲騎都尉兼二等侍衛塔塔善之妻納
 喇氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍三格之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲五十六之未婚妻呼嚕氏
 鑲黄旗滿洲馬甲達冲阿之未婚妻鈕祜禄氏
 正黄旗滿洲䕶軍達爾賽之妻納喇氏
[263-35a]
 正黄旗滿洲䕶軍綳庫之妻黄佳氏
 正黄旗滿洲馬甲石連之妻李氏
 正白旗滿洲馬甲蘇楞額之妻趙氏
 正白旗滿洲䕶軍色克之妻金氏
 正白旗滿洲䕶軍富成額之妻王氏
 正白旗滿洲䕶軍惟格之妻賈氏
 正白旗滿洲閒散佟官保之妻白氏
 正白旗滿洲䕶軍納爾賽之妻郭佳氏
[263-35b]
 正白旗滿洲䕶軍張保之妻吴色氏
 正白旗滿洲䕶軍布爾太之妻金佳氏
 正白旗滿洲䕶軍興太之妻薩克達氏
 正白旗滿洲騎都尉福興之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍蘭泰之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲領催薩爾秉阿之妻崔佳氏
 正白旗滿洲䕶軍佟徳之妻覺羅氏
 正白旗滿洲䕶軍徳綬之妻王氏
[263-36a]
 正白旗滿洲庫大使多永武之妻富氏
 正白旗滿洲䕶軍達冲阿之妻李氏
 正白旗滿洲䕶軍官住之妻李佳氏
 正白旗滿洲䕶軍樂亭保之妻和氏
 正白旗滿洲馬甲富倫之妻闗氏
 正白旗滿洲䕶軍雲布之妻噶勒氏
 正白旗滿洲䕶軍西蘭太之妻富察氏
 正白旗滿洲前鋒富参布之妻巴雅拉氏
[263-36b]
 正白旗滿洲䕶軍安泰之妻同氏
 正白旗滿洲䕶軍多奈之妻安佳氏
 正白旗滿洲䕶軍色爾棍徳之妻噶噶拉氏
 正白旗滿洲馬甲古倫泰之妻烏蘇氏
 正紅旗滿洲馬甲八十一之妻王氏
 正紅旗滿洲䕶軍富成之妻劉氏
 鑲紅旗滿洲前鋒福柱之妻孫氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍國保之妻納喇氏
[263-37a]
 鑲紅旗滿洲前鋒薩哈力之妻何氏
 鑲紅旗滿洲前鋒李成額之妻希爾得忒氏
 鑲紅旗滿洲馬甲小兒之妻陳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲達色之妻張氏
 正藍旗滿洲䕶軍官住之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍召住之妻佟氏
 正藍旗滿洲䕶軍四蠻子之妻于氏
 正藍旗滿洲䕶軍破臉之妻趙氏
[263-37b]
 正藍旗滿洲䕶軍六十四之妻佟佳氏
 正藍旗滿洲中書什家保之妻烏蘇氏
 正藍旗滿洲䕶軍徳明䘵之妻覺羅禪氏
 正藍旗滿洲馬甲麻色之妻李氏
 正藍旗滿洲䕶軍巴同阿之妻烏蘇氏
 正藍旗滿洲䕶軍納秦太之妻李氏
 正藍旗滿洲䕶軍富保之妻何氏
 正藍旗滿洲䕶軍八格之妻富氏
[263-38a]
 正藍旗滿洲驍騎校聶牛可之妻納喇氏
 正藍旗滿洲䕶軍二達色之妻王氏
 正藍旗滿洲䕶軍阿琳之妻馬氏
 正藍旗滿洲前鋒富海之妻闗氏
 正藍旗滿洲䕶軍薩母太之妻王氏
 正藍旗滿洲䕶軍厄爾登之妻李氏
 正藍旗滿洲䕶軍富成之妻魏氏
 正藍旗滿洲馬甲回色之妻那氏
[263-38b]
 正藍旗滿洲䕶軍黒達色之妻髙氏
 正藍旗滿洲馬甲達色之妻梁氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍定柱之妻韓佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲阿爾圗之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍達林之妻圗佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍七十二之妻祁氏
 鑲藍旗滿洲前鋒准太之妻勒氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍康太之妻劉氏
[263-39a]
 鑲藍旗滿洲筆帖式徳欽之妻伊拉里氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍朱爾杭阿之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲領催三布之妻張氏以上俱於乾隆/十八年 旌
 表/
 
 
 
 
[263-39b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百四十九