KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[274-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百六十
 人物志一百四十
 列女傳二十
  八旗蒙古列女傳三
 正黄旗䝉古䕶軍三達色之妻關氏
 正黄旗䝉古䕶軍巴什一之妻和氏
 正紅旗蒙古馬甲二墜之妻李氏
[274-1b]
 正紅旗䝉古親軍吾達里之妻白氏
 正紅旗䝉古䕶軍布達之妻王氏
 正紅旗蒙古閑散喇嘛小之妻卓特氏
 正紅旗蒙古鳥鎗䕶軍色楞之妻把岳忒氏以上/俱於
 乾隆十六年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古䕶軍徳保住之妻劉氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍達色之妻李氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍色爾忒之妻王氏
[274-2a]
 鑲黄旗䝉古䕶軍巴哈那之妻張氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍巴克塘阿之妻厄勒特氏
 鑲黄旗蒙古前鋒鎻諾木扎布之妻錫氏
 鑲黄旗䝉古馬甲鎻住之妻陳氏
 正黄旗䝉古馬甲巴銀達里之妻舒穆禄氏
 正黄旗蒙古馬甲傅生阿之妻瓊佳氏
 正黄旗䝉古閑散朋蘇之妻新氏
 正黄旗䝉古䕶軍劉保住之妻張氏
[274-2b]
 正黄旗蒙古䕶軍班泰之妻孫氏
 正黄旗蒙古䕶軍克爾登之妻胡氏
 正黄旗䝉古䕶軍四黒之妻邉氏
 正白旗䝉古䕶軍扎瑪素之妻巴里特氏
 正白旗蒙古䕶軍窝木布之妻韓氏
 正白旗䝉古䕶軍五巴里之妻何氏
 正白旗䝉古䕶軍三達色之妻薩米忒氏
 正白旗蒙古馬甲長保之妻伊拉理氏
[274-3a]
 正白旗䝉古馬甲百林之妻汪吉氏
 正紅旗䝉古馬甲博爾屯之妻烏色氏
 正紅旗䝉古馬甲八達色之妻徐佳氏
 正紅旗䝉古馬甲倭什訥之妻吴佳氏
 正紅旗蒙古前鋒常英之妻伊氏
 正紅旗䝉古親軍富永阿之妻景氏
 正紅旗䝉古䕶軍吉爾嘠郎之妻張氏
 鑲白旗蒙古馬甲官保之妻張氏
[274-3b]
 鑲紅旗蒙古親軍白衣保之妻覺羅氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍綱噶拉之妻周氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍福夀之妻趙氏
 鑲紅旗蒙古䕶軍玉住之妻白氏
 正藍旗䝉古閑散巴爾虎徳之妻吉岳樂氏
 正藍旗䝉古䕶軍七達色之妻魯布特氏
 正藍旗蒙古䕶軍校五十九之妻孫氏以上俱於/乾隆十七
 年/ 旌表/
[274-4a]
 鑲黄旗䝉古䕶軍三格之妻王氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍二達色之妻劉氏
 鑲黄旗蒙古筆帖式坎什之妻王氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍多爾吉之妻孫氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍四十六之妻張氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍六十爾之妻什爾徳忒氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍色爾固楞之妻王氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍福保之妻馮氏
[274-4b]
 正黄旗蒙古馬甲五爾金扎布之妻白氏
 正黄旗䝉古䕶軍伊常阿之妻張氏
 正黄旗䝉古閑散黑逹色之妻莽努特氏
 正黄旗蒙古藍翎侍衛西拉補綽克圖之妻白氏
 正黄旗䝉古馬甲西盛保之妻孫氏
 正黄旗䝉古䕶軍三逹色之妻王氏
 正白旗䝉古䕶軍五十一之妻王氏
 正紅旗蒙古馬甲集爾塔哈之妻烏爾喀達氏
[274-5a]
 正紅旗䝉古鳥鎗䕶軍沙色之妻圖氏
 正紅旗䝉古䕶軍九格之妻審氏
 正紅旗蒙古前鋒額森特之妻成氏
 正紅旗䝉古䕶軍扎木蘇之妻石氏
 鑲白旗䝉古馬甲桑格之妻鮑氏
 鑲白旗蒙古馬甲黒達色之妻張氏
 鑲白旗䝉古馬甲步庫之妻吳氏
 鑲白旗䝉古䕶軍二保之妻盧氏
[274-5b]
 鑲白旗䝉古䕶軍阿使之妻卜氏
 鑲白旗蒙古鎗手岳起之妻劉氏
 鑲白旗䝉古馬甲武雅嚕之妻西特黒爾氏
 鑲紅旗䝉古前鋒巴燕太之妻王氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍伊靈阿之妻李氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍留住之妻巴魯特氏
 鑲紅旗蒙古䕶軍七克慎之妻張氏
 鑲紅旗蒙古䕶軍額爾特之妻年氏
[274-6a]
 鑲紅旗䝉古䕶軍三雅圖之妻田氏
 鑲紅旗䝉古領催那燕太之妻闗氏
 鑲紅旗蒙古馬甲鄂倫太之妻郎氏
 鑲紅旗蒙古馬甲百夀之妻李氏
 鑲紅旗䝉古閑散韓扎達之妻徐氏
 鑲紅旗䝉古牧丁伊察之妻扎斯呼哩氏
 正藍旗蒙古馬甲西稜特之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗䝉古閑散冲古之妻卓羅氏
[274-6b]
 鑲藍旗䝉古閑散伊囒塔之妻巴雅拉氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍趙格之妻常氏以上俱於乾隆/十八年 旌
 表/
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍八十爾之妻李氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍策布坦之妻李氏
 鑲黄旗蒙古拉嗎學生催達拉之妻王氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍五通保之妻梁氏
 鑲黄旗䝉古官學生富成之妻富氏
[274-7a]
 鑲黄旗蒙古馬甲克䝉厄之妻張氏
 鑲黄旗䝉古郎中嗎呢之妻富氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍徳福之妻吴氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍松保之妻江氏
 鑲黄旗䝉古馬甲謨霍囉之妻西特赫爾氏
 正黄旗䝉古䕶軍伍爾圖之妻莽弩特氏
 正黄旗蒙古䕶軍巴麟之妻赫氏
 正黄旗䝉古䕶軍白達色之妻白氏
[274-7b]
 正黄旗䝉古領催額起爾之妻李氏
 正黄旗蒙古馬甲常住兒之妻白氏
 正白旗䝉古䕶軍達頼之妻李氏
 正白旗䝉古䕶軍索柱之妻果氏
 正白旗蒙古䕶軍海福之妻張氏
 正白旗䝉古䕶軍胡必圖之妻髙氏
 正白旗䝉古䕶軍校佛保之妻張氏
 正白旗蒙古馬甲三格之妻把岳忒氏
[274-8a]
 正白旗䝉古前鋒索多樂之妻特勒勒氏
 正白旗䝉古驍騎校阿玉璽之妻顔珠氏
 正白旗蒙古馬甲扎什之妻陳氏
 正紅旗䝉古前鋒發林泰之妻莫爾徳禮氏
 正紅旗䝉古馬甲豁隆額之妻吕佳氏
 正紅旗蒙古䕶軍京阿納之妻趙氏
 正紅旗䝉古䕶軍二達子之妻卜氏
 鑲白旗䝉古䕶軍三保之繼妻把岳忒氏
[274-8b]
 鑲紅旗蒙古馬甲布齊訥之妻寜古塔氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍法貴之妻喀爾親氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍永貴之妻陽氏
 正藍旗蒙古馬甲六十一之妻劉氏
 正藍旗䝉古䕶軍廣周之妻王氏
 正藍旗䝉古馬甲阿爾薩之妻伊爾庫勒氏
 鑲藍旗蒙古馬甲五達色之妻依勒氏
 鑲藍旗䝉古馬甲五十六之妻謝氏以上俱於乾/隆十九年
[274-9a]
  旌表/
 鑲黄旗䝉古馬甲赶生之妻趙氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍七十五之妻博爾蘇特氏
 鑲黄旗䝉古馬甲玉保之妻金氏
 鑲黄旗䝉古馬甲扎木蘇之妻玉氏
 鑲黄旗蒙古馬甲烏林泰之妻胡氏
 正黄旗䝉古䕶軍和盛額之妻劉氏
 正白旗䝉古閑散阿哈里之妻邁氏
[274-9b]
 正白旗蒙古䕶軍僧保之妻永氏
 正白旗䝉古䕶軍佛保柱之妻方氏
 正白旗䝉古䕶軍雙全之妻張氏
 正白旗蒙古馬甲特苦徳之妻江氏
 正白旗䝉古䕶軍保住之妻受氏
 正白旗䝉古馬甲多爾吉之妻王氏
 正紅旗蒙古䕶軍諾穆圖之妻白氏
 正紅旗䝉古馬甲觀音保之妻吳氏
[274-10a]
 正紅旗䝉古馬甲必里克圖之妻王氏
 鑲白旗蒙古䕶軍六十九之妻把岳忒氏
 鑲白旗䝉古親軍巴雅爾圖之妻巴林氏
 鑲白旗䝉古䕶軍花色之妻把岳忒氏
 鑲白旗蒙古䕶軍三保之妻烏蘭氏
 鑲白旗䝉古馬兵牛都色之妻把岳忒氏
 鑲白旗䝉古前鋒惟格之妻巴林氏
 鑲紅旗蒙古䕶軍伊拉氣之妻常氏
[274-10b]
 鑲紅旗䝉古步甲六十三之妻華氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍李伸保之妻何氏
 鑲紅旗蒙古䕶軍訥清額之妻牛氏以上俱於乾/隆二十年
  旌表/
 鑲黄旗䝉古䕶軍坡連之妻滿氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍莫爾太之妻伊拉里氏
 正黄旗蒙古䕶軍五達色之妻趙氏
 正黄旗蒙古領催古木楚之妻尹氏
[274-11a]
 正白旗䝉古馬甲色克圖之妻白氏
 正紅旗䝉古䕶軍校倚得之妻趙氏
 正紅旗蒙古西伯烏集布勒朝哈同保之妻張氏
 正紅旗䝉古馬甲同保之妻張氏
 正紅旗䝉古馬兵吉明之妻李氏
 鑲白旗蒙古馬兵五喜之妻雷氏
 鑲白旗䝉古領催明夀之妻李氏
 鑲白旗䝉古驍騎校巴圖之妻劉氏
[274-11b]
 鑲白旗蒙古閑散布拉克之妻吴氏
 鑲白旗䝉古庫兵玉住之妻博果羅忒氏
 鑲白旗䝉古馬兵常海之妻敖拉爾氏
 鑲紅旗蒙古馬甲石頭之妻林氏
 鑲藍旗䝉古驍騎校阿爾太之妻孫氏
 鑲藍旗䝉古馬甲加馬善之妻佟格里氏
 鑲藍旗蒙古馬甲麻禮之妻布雅木濟氏
 鑲藍旗䝉古馬甲五三太之妻烏扎拉氏
[274-12a]
 鑲藍旗䝉古馬甲得爾蘇勒之妻沙克竒里氏以/上
 俱於乾隆二十一年/ 旌表/
 鑲黄旗蒙古馬甲愛住之妻博羅忒氏
 鑲黄旗蒙古步甲長安住之妻韓氏
 鑲黄旗蒙古馬甲諾爾布之妻兆齊里忒氏
 鑲黄旗䝉古馬甲巴什圖之妻江氏
 鑲黄旗䝉古膳房人諾蘇啃之母曽氏
 鑲黄旗䝉古馬甲必雅勒塔哩之妻扎斯呼哩氏
[274-12b]
 正黄旗䝉古閑散黒色之妻楊氏
 正黄旗蒙古鳥鎗䕶軍楊桑阿之妻王氏
 正黄旗䝉古馬甲徳色勒之妻那木達拉氏
 正白旗䝉古䕶軍富森太之妻秦氏
 正白旗蒙古䕶軍多隆武之妻王氏
 正白旗䝉古生員鄂全之妻阿氏
 正紅旗䝉古驍騎校常保住之妻趙氏
 正紅旗蒙古䕶軍明山之妻趙氏
[274-13a]
 正紅旗䝉古䕶軍神保之妻鄂氏
 正紅旗䝉古領催巴太之妻趙氏
 正紅旗䝉古前鋒五十六之妻伯蘇特氏
 正紅旗蒙古前鋒同格之妻阿素氏
 正紅旗䝉古馬甲阿蘭太之妻齊克特禮氏
 正紅旗䝉古馬甲連生之妻馬氏
 正紅旗蒙古馬甲招哥之妻郭氏
 鑲白旗䝉古䕶軍安升之妻富察氏
[274-13b]
 鑲白旗䝉古馬兵諾木圖之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗蒙古馬甲平安住之妻韓氏
 鑲白旗䝉古馬甲安圖之妻扎斯呼哩氏
 正藍旗䝉古閑散喜佛訥之妻舒穆禄氏以上俱/於乾隆
 二十二年/ 旌表/
 鑲黄旗蒙古䕶軍全保之妻陳氏
 正黄旗䝉古閑散伍寜阿之妻孟氏
 正黄旗䝉古馬甲阿林塔之妻伊爾根覺羅氏
[274-14a]
 正白旗蒙古馬甲五保之妻張氏
 正白旗䝉古拉麻學生清海之妻郎氏
 正白旗䝉古馬甲伊大蘭之妻扎庫塔氏
 正白旗䝉古馬甲那書拉之妻扎庫塔氏
 鑲白旗䝉古馬兵闗得之妻張氏
 正藍旗䝉古前鋒都楞額之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗蒙古馬甲黒達色之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍三達色之妻舒穆禄氏以上俱/於乾隆
[274-14b]
 二十三年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古騎都尉巴牙&KR0093胡郎之妻吴氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍喜住之妻劉氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍巴爾虎之妻納喇氏
 鑲黄旗䝉古馬甲天福之妻佟佳氏
 鑲黄旗䝉古閒散班第之妻王氏
 鑲黄旗蒙古馬甲南泰之妻張佳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲彭泰之妻郭羅氏
[274-15a]
 正黄旗䝉古馬甲托啟之妻富察氏
 正白旗蒙古領催三保住之妻張氏
 正白旗䝉古馬甲那因泰之妻濟佳氏
 正白旗䝉古馬甲林官保之妻綽克托氏
 正紅旗蒙古親軍七十三之妻鄂氏
 正紅旗䝉古馬甲朱倫太之妻楊氏
 正紅旗䝉古馬甲悦舒之妻陸氏
 正紅旗蒙古馬甲七十二之妻黄佳氏
[274-15b]
 鑲白旗䝉古領催李保住之妻孫氏
 鑲白旗䝉古養育兵三扎布之妻張氏
 鑲白旗蒙古馬甲六十之妻伐氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍蘇靈阿之妻孟氏
 鑲紅旗䝉古䕶軍色克之妻吴氏
 鑲紅旗蒙古䕶軍歪圖之妻納喇氏
 鑲紅旗䝉古馬甲巴言之妻巴魯特氏
 鑲紅旗䝉古馬甲仲神保之妻鄂巴氏
[274-16a]
 正藍旗蒙古馬甲保住之妻哈魯特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲鄂勒吉太之妻吴氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍琪凌阿之妻蘇氏
 鑲藍旗蒙古弓匠諾海之妻林氏
 鑲藍旗䝉古馬甲薩滿岱之妻汪佳氏
 鑲藍旗䝉古馬甲皂保之妻韓佳氏
 鑲藍旗蒙古馬甲長保之妻兀魯特氏
 鑲藍旗䝉古馬甲董福之妻烏色氏以上俱扵乾/隆二十四年
[274-16b]
  旌表/
 鑲黄旗䝉古馬甲奚三太之妻富察氏
 正黄旗蒙古偹箭八品官逹色之妻把岳忒氏
 正黄旗䝉古䕶軍伍爾泰之妻卓特氏
 正白旗䝉古䕶軍薩炳阿之妻周氏
 正白旗蒙古馬甲阿那逺之妻趙氏
 正白旗䝉古馬甲庫爾哈之妻尼瑪齊氏
 正白旗䝉古閒散托洛之妻托克落氏
[274-17a]
 正白旗蒙古馬甲阿那達之妻趙氏
 正紅旗䝉古鳥鎗領催常徳之妻闗氏
 鑲白旗䝉古䕶軍四十八之妻嚴氏
 鑲白旗蒙古䕶軍校格堯之妻烏色氏
 鑲紅旗䝉古親軍五爾親之妻石氏
 鑲紅旗䝉古馬甲嗎色那之妻秀水力氏
 正藍旗䝉古領催年昌阿之妻鈕祜祿氏
 正藍旗蒙古馬甲奚特何諾之妻佛穆竒氏
[274-17b]
 正藍旗䝉古馬甲古斯太之妻陳氏
 正藍旗䝉古馬甲王家之妻吉齊羅氏
 鑲藍旗蒙古長鎗䕶軍班住之妻趙氏
 鑲藍旗䝉古馬甲蘇爾吉納之妻科齊里氏
 鑲藍旗䝉古馬甲海齊之妻西特里氏以上俱於/乾隆二十
 五年/ 旌表/
 正黄旗蒙古馬甲四十三之妻周氏
 正黄旗䝉古馬甲達爾瑪之妻張氏
[274-18a]
 正黄旗䝉古領催定住之妻范氏
 正黄旗蒙古馬甲納穆哩之妻舒穆祿氏
 正黄旗䝉古前鋒富保之妻努葉勒氏
 正黄旗䝉古馬甲色爾圖之妻赫哲勒氏
 正白旗蒙古文舉人永明之妻佟氏
 正白旗䝉古䕶軍富保之妻張氏
 正白旗䝉古馬甲羅坌之妻包氏
 正白旗䝉古馬甲薩爾太之妻阿石哈爾氏
[274-18b]
 正白旗蒙古馬甲聶克都之妻葉爾固勒氏
 正白旗䝉古馬甲五雅圖之妻徹氏
 鑲白旗䝉古䕶軍三達色之妻杭噶泰氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍它錦泰之妻韓氏
 鑲藍旗䝉古領催阿爾必圖之妻呂氏以上俱於/乾隆二十
 六年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古馬甲棍卜之妻成氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍端珠克之妻王氏
[274-19a]
 鑲黄旗䝉古䕶軍五十四之妻富氏
 鑲黄旗䝉古馬甲喀木尼哈之妻墨爾迪勒氏
 鑲黄旗蒙古馬甲那爾善之妻寜古塔氏
 鑲黄旗䝉古閑散佳木庫之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗䝉古馬甲二達色之妻劉氏
 正黄旗蒙古閑散本住之妻李氏
 正黄旗䝉古馬甲色勒木扎布之妻王氏
 正黄旗䝉古䕶軍伍達産之妻王氏
[274-19b]
 正黄旗䝉古䕶軍阿爾善之繼妻趙氏
 正黄旗蒙古前鋒黒狗之妻尹氏
 正白旗䝉古馬甲瑚什禮之妻牛氏
 正白旗䝉古馬甲破臉之妻郎氏
 正紅旗蒙古前鋒舒凌阿之妻伊佳氏
 正紅旗䝉古馬甲朱魯爾徳之妻墨爾稀里氏
 正紅旗䝉古領催永善之妻布雅木齊氏
 鑲白旗䝉古前鋒垂蘭扎布之妻張氏
[274-20a]
 鑲白旗䝉古閑散五十九之妻黄佳氏
 鑲白旗蒙古䕶軍達色之妻馬氏
 鑲白旗䝉古前鋒石頭之妻布爾喀竒忒氏
 鑲白旗䝉古䕶軍五十三之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗蒙古馬甲巴林達之妻馮氏
 鑲藍旗䝉古馬甲齊靈阿之妻劉氏以上俱於乾/隆二十七年
  旌表/
 鑲黄旗䝉古䕶軍明中之妻裴氏
[274-20b]
 鑲黄旗蒙古䕶軍白達色之妻馬氏
 鑲黄旗蒙古馬甲阿爾坦之妻孫氏
 鑲黄旗䝉古鳥鎗䕶軍齊里克圖之妻季氏
 鑲黄旗䝉古䕶軍那蘇達之妻富氏
 鑲黄旗蒙古前鋒八十五之妻王氏
 正黄旗䝉古八品筆帖式明善之妻白氏
 正黄旗䝉古䕶軍永泰之妻黄氏
 正黄旗蒙古䕶軍隆官保之妻孫氏
[274-21a]
 正白旗䝉古馬甲保定之妻住竒忒氏
 正白旗䝉古䕶軍班達爾什之妻把岳忒氏
 正白旗蒙古領催他克什之妻張氏
 正白旗䝉古䕶軍濟蘭太之妻莫特氏
 正紅旗䝉古鳥鎗䕶軍二達色之妻盧佳氏
 鑲白旗蒙古佐領和爾庫之妻王氏
 鑲白旗䝉古馬甲黒達色之妻席博克氏
 鑲白旗䝉古䕶軍三雅圖之妻楊氏
[274-21b]
 鑲白旗䝉古繙譯學生羅漢保之妻呉喇忒氏
 鑲紅旗䝉古馬甲齊塔力之妻博爾卓克氏
 鑲紅旗䝉古馬甲阿林圖坎之妻和舍里氏
 鑲藍旗䝉古騎都尉富成額之妻陳氏以上俱於/乾隆二十
 八年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古馬甲齊里克圖之妻劉氏
 鑲黄旗䝉古員外郎長泰之妻王氏
 鑲黄旗蒙古䕶軍白京之妻那氏
[274-22a]
 鑲黄旗䝉古馬甲福生泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗䝉古馬甲圖敏泰之妻卓魯特氏
 鑲黄旗蒙古馬甲色克圖之妻奈曼氏
 正黄旗䝉古䕶軍霍隆武之妻沙爾圖勒氏
 正黄旗䝉古馬甲阿吉那之妻葉赫氏
 正白旗蒙古䕶軍富登之妻王佳氏
 正白旗䝉古六品䕃生亭秀之妻烏努特氏
 正白旗䝉古驍騎校查布都爾之妻額爾格氏
[274-22b]
 正白旗蒙古䕶軍圖蘇圖之妻汪佳氏
 正白旗䝉古䕶軍徳保之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗䝉古䕶軍七十一之妻朱氏
 正紅旗蒙古馬甲黒達色之妻計氏
 正紅旗䝉古領催筆力克圖之妻伊拉庫勒氏
 鑲紅旗䝉古閑散額普忒之妻西特里氏
 鑲紅旗蒙古閑散蟒格之妻鈕祜祿氏
 鑲紅旗䝉古馬甲沙圖爾之妻卓特氏
[274-23a]
 鑲白旗䝉古䕶軍常太之妻敖諾忒氏
 鑲白旗蒙古䕶軍薩郎阿之妻陳氏
 鑲白旗䝉古馬甲阿弟之妻莫佳氏
 鑲白旗䝉古弓匠圖舍圖之妻趙氏
 鑲藍旗蒙古䕶軍校堆啟之妻真啟氏
 鑲藍旗䝉古䕶軍常安保之妻博勒克勒氏以上/俱於
 乾隆二十九年/ 旌表/
 鑲黄旗䝉古䕶軍阿金太之妻王氏
[274-23b]
 鑲黄旗蒙古馬甲多古之妻額羅綽綸氏
 鑲黄旗䝉古馬甲二達子之妻李氏
 鑲黄旗䝉古馬甲額倫太之妻䝉古爾濟氏
 鑲黄旗蒙古馬甲額爾吉代之妻李氏
 鑲黄旗䝉古前鋒雙貴之妻闗伊哩氏
 鑲黄旗䝉古馬甲八十八之妻張氏
 正黄旗蒙古領催色爾固朗之妻威武特氏
 正黄旗䝉古鳥鎗䕶軍豐神保之妻白氏
[274-24a]
 正黄旗䝉古䕶軍七達色之妻白氏
 正黄旗蒙古鳥鎗䕶軍隆官得之妻邊氏
 正黄旗䝉古䕶軍特克勒得爾之妻蘇氏
 正黄旗䝉古馬甲黒格之妻白氏
 正黄旗蒙古馬甲雙柱之妻丁佳氏
 正白旗䝉古䕶軍栢賀之妻韓氏
 正白旗䝉古䕶軍四十六之妻柏起特氏
 正白旗䝉古馬甲鐵齊布之妻阿魯克處氏
[274-24b]
 正白旗蒙古馬甲長韶之妻鐘氏
 正紅旗䝉古閑散徳舒之妻張氏
 正紅旗䝉古䕶軍闗福之妻托羅特氏
 正紅旗蒙古䕶軍多倫太之妻兀魯特氏
 正紅旗䝉古前鋒四十八之妻白氏
 正紅旗䝉古䕶軍根存之妻張氏
 正紅旗蒙古馬甲常有之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗䝉古馬甲達賚之妻伊墨特氏
[274-25a]
 鑲白旗䝉古䕶軍二達色之妻馮氏
 鑲白旗蒙古馬甲烏雲卜之妻西特合里氏
 鑲白旗蒙古馬甲穆克登布之妻把岳忒氏
 鑲白旗䝉古馬甲善保之妻卓特氏
 鑲紅旗䝉古馬甲九凌泰之妻杭阿克氏
 正藍旗䝉古馬甲呼什泰之妻石勒特氏
 正藍旗䝉古前鋒三星保之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗䝉古馬甲拜哈之妻徹莫特氏
[274-25b]
 鑲藍旗蒙古馬甲達三泰之妻吴氏
 鑲藍旗䝉古馬甲班第之妻扎薩瑚里氏
 鑲藍旗䝉古前鋒保韶之妻晋氏以上俱於乾隆/三十年 旌
 表/
 
 
 
欽定八旗通志卷二百六十