KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[262-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百四十八
 人物志一百二十八
 列女傳八
  八旗滿洲列女傳六
 鑲黄旗包衣馬甲官住之妻梁氏
 鑲黄旗包衣䕶軍恭領達春之妻王氏
 鑲黄旗滿洲倉上頭目五十七之妻洪氏
[262-1b]
 鑲黄旗滿洲馬甲七十五之妻周氏
 鑲黄旗滿洲官學生堂阿之妻髙氏
 鑲黄旗滿洲馬甲班吉之妻葛濟勒氏
 鑲黄旗滿洲領催桑各之妻那穆他拉氏
 正黄旗滿洲三等輕車都尉經綸之妻&KR0438勒佳氏
 正黄旗滿洲騎都尉佟保之妻賽米里氏
 正黄旗滿洲藍翎侍衛張保之妻&KR0438勒佳氏
 正黄旗滿洲侍衛阿思海之妻鈕祜祿氏
[262-2a]
 正黄旗滿洲雲麾使訥青厄之妻富察氏
 正黄旗滿洲䕶軍查爾布之妻薩克達氏
 正黄旗滿洲䕶軍那林之妻馬氏
 正黄旗滿洲䕶軍何盛哦之妻劉氏
 正黄旗滿洲拜唐阿觀音保之妻伊圖穆氏
 正黄旗滿洲馬甲趙住之妻王氏
 正黄旗滿洲閒散干嘴之妻胡氏
 正黄旗滿洲馬甲白代之妻赫舍里氏
[262-2b]
 正黄旗滿洲馬甲林住之妻塞克圖氏
 正黄旗滿洲閒散卜楞太之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲普海之妻噶爾塔素氏
 正黄旗滿洲前鋒得楞太之妻&KR0438勒佳氏
 正黄旗滿洲閒散海常之妻周佳氏
 正黄旗滿洲馬甲五十之妻拜佳氏
 正黄旗滿洲領催額爾撥之妻沙几力氏
 正黄旗滿洲閒散善達哈之妻馬佳氏
[262-3a]
 正黄旗滿洲馬甲瑚希里之妻&KR0438勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲福里米之妻葉勒氏
 正白旗滿洲領催那木里之妻張氏
 正白旗滿洲馬甲倭多力之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲閒散合力庫納之妻馬佳氏
 正白旗滿洲馬甲陳保之妻葛濟勒氏
 正紅旗滿洲馬甲扎哈利之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲蘇巴海之妻扎素理氏
[262-3b]
 正紅旗滿洲閒散那彦太之妻李氏
 鑲白旗滿洲馬甲四十一之妻何氏
 鑲白旗滿洲閒散陳廷有之妻屈氏
 鑲白旗滿洲馬甲富力拜之妻卓佳氏
 鑲白旗滿洲閒散合色之妻富察氏
 鑲白旗滿洲馬甲根牛兒之妻佟佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲富達理之妻蘇佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲格楞泰之妻富察氏
[262-4a]
 鑲紅旗滿洲䕶軍徳髙之妻南佳氏
 鑲紅旗滿洲閒散林家保之妻赫舍里氏
 鑲紅旗滿洲馬甲馬福塔之妻札哈理氏
 鑲紅旗滿洲馬甲恩吉圗之妻巴雅里氏
 正藍旗滿洲領催得力諾之妻䝉古氏
 正藍旗滿洲閒散愛希之妻馮氏
 正藍旗滿洲馬甲古木之妻王氏
 正藍旗滿洲閒散愛住之妻佳氏
[262-4b]
 正藍旗滿洲閒散六各之妻富察氏
 正藍旗滿洲閒散那思圗之妻托扎禮氏
 正藍旗滿洲閒散四格之妻謝氏
 正藍旗滿洲馬甲納泰之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲前鋒綽和訥之妻舒穆理氏
 正藍旗滿洲馬甲莪爾太之妻李佳氏
 鑲藍旗滿洲閒散桑各之妻鄭氏
 鑲藍旗滿洲閒散和雅圖之妻汪占氏
[262-5a]
 鑲藍旗滿洲馬甲三達海之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲馬甲珠林太之妻劉佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲勒忒庫之妻富察氏以上俱於/乾隆七年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲馬甲桑烏禮之妻他塔喇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲胡式泰之妻葉赫里氏
 鑲黄旗滿洲馬甲薩爾圗之妻珠赫里氏
 鑲黄旗包衣閒散王邦旺之妻周氏
[262-5b]
 鑲黄旗包衣武生李珩之妻衡氏
 鑲黄旗包衣馬甲八十五之妻王氏
 鑲黄旗滿洲馬甲阿哈齊之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲筆帖式明通之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲監生舒臣之妻他塔喇氏
 正黄旗滿洲親軍六格之妻白氏
 正黄旗滿洲前鋒乆住之妻富察氏
 正黄旗滿洲䕶軍納欽之妻瓜勒佳氏
[262-6a]
 正黄旗滿洲䕶軍英秀之妻扎木圖氏
 正黄旗滿洲䕶軍馬徳雲之妻揪于忒氏
 正黄旗滿洲䕶軍松海之妻富察氏
 正黄旗滿洲䕶軍姑尼素之妻陳氏
 正黄旗滿洲馬甲靈慶之妾趙氏
 正黄旗滿洲馬甲黒逹色之妻洪氏
 正黄旗滿洲馬甲大夀之妻沈氏
 正黄旗滿洲閒散業爾太之妻伊爾根覺羅氏
[262-6b]
 正黄旗滿洲馬甲那秦太之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲吳林太之妻赫舍里氏
 正黄旗滿洲閒散歪楞太之妻納喇氏
 正黄旗滿洲閒散哈廹之妻多希音氏
 正黄旗滿洲閒散華山之妻周氏
 正白旗滿洲䕶軍皂保之妻王氏
 正白旗滿洲箭匠阿爾達之妻鈕祜祿氏
 正白旗滿洲䕶軍雙喜之妻王氏
[262-7a]
 正白旗滿洲馬甲王保住之妻劉氏
 正白旗滿洲牧丁黒雅圖之妻黄佳氏
 正白旗滿洲門軍石柱之妻楊氏
 正白旗滿洲䕶軍常住之妻富察氏
 正白旗滿洲䕶軍庫倫泰之妻康氏
 正白旗滿洲馬甲銀保之妻李佳氏
 正白旗滿洲馬甲張保住之妻王氏
 正白旗滿洲廕生噶爾薩之妻闗氏
[262-7b]
 正白旗滿洲馬甲阿簮之妻董氏
 正白旗滿洲馬甲二泰之妻赫濟理氏
 正白旗滿洲馬甲買圖之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲鄂爾圗之妻富察氏
 正白旗滿洲馬甲傅哈納之妻鈕祜祿氏
 正白旗滿洲馬甲四雅圖之妻覺羅氏
 正白旗滿洲領催布薩哩之妻古諾恩氏
 正紅旗滿洲馬甲圖郎阿之妻覺羅氏
[262-8a]
 鑲白旗滿洲馬甲吳蘭布之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲雅楞泰之妻覺羅氏
 鑲白旗滿洲領催多倪之妻博竒他氏
 鑲白旗滿洲前鋒三格之妻陳佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲佛爾格之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲三太之妻窩克金氏
 鑲紅旗滿洲馬甲七竒克之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍五當之妻費莫氏
[262-8b]
 鑲紅旗滿洲䕶軍官太之妻呉佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍倉米之妻費氏
 鑲紅旗滿洲馬甲王神保之妻張氏
 鑲紅旗滿洲前鋒江諸那之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲領催雅克散之妻王氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍白達色之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲筆帖式士徳之妻那氏
 鑲紅旗滿洲親軍達林之妻鈕祜魯氏
[262-9a]
 鑲紅旗包衣閒散七十四之妻王氏
 鑲紅旗包衣閒散呉士元之妻陶氏
 鑲紅旗包衣閒散馬什太之妻潘氏
 鑲紅旗包衣馬甲張三達子之妻杜氏
 鑲紅旗包衣馬甲閔三達子之妻郭氏
 鑲紅旗包衣閒散寗四保之妻顧氏
 鑲紅旗包衣閒散韓士交之妻顧氏
 鑲紅旗包衣馬甲大雅圗之妻馬氏
[262-9b]
 鑲紅旗滿洲閒散薩哈圖之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲顧倫太之妻噶吉里氏
 鑲紅旗滿洲前鋒阿爾太之妻巴雅拉氏
 鑲紅旗滿洲馬甲義蘭太之妻談穆祁氏
 鑲紅旗滿洲閒散巴岱之妻倭勒氏
 正藍旗滿洲馬甲破臉之妻烏蘇氏
 正藍旗滿洲馬甲五格之妻烏蘇氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍雅住之妻張延氏
[262-10a]
 鑲藍旗滿洲䕶軍田保之妻周氏
 鑲藍旗滿洲馬甲回色之妻王氏
 鑲藍旗滿洲監生戴蒲之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲倭爾諾之妻納喇氏
 鑲藍旗滿洲馬甲圖窩太之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲馬甲阿達色之妻李佳氏
 鑲藍旗滿洲前鋒三保之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲佛感爾之妻崔氏
[262-10b]
 鑲藍旗滿洲閒散瑪喜之妻尼瑪齊氏以上俱于/乾隆八年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲打牲壮丁巴哩勒圗之妻敖拉氏
 鑲黄旗包衣馬甲闗東之妻洪氏
 鑲黄旗滿洲馬甲哈代之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲閒散白爾和圖之妻烏扎拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲八十三之妻瑚魯氏
 鑲黄旗滿洲領催存住之妻巴雅拉氏
[262-11a]
 正黄旗滿洲副都統達爾華之妻李氏
 正黄旗滿洲郎中五格之妻楊氏
 正黄旗滿洲筆帖式闗鼐之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲筆帖式賽崇阿之妻覺羅查氏
 正黄旗滿洲䕶軍七格之妻馬佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍江海之妻白氏
 正黄旗滿洲䕶軍吞岱之妻李氏
 正黄旗滿洲䕶軍住虎之妻徐氏
[262-11b]
 正黄旗滿洲䕶軍安圖之妻包氏
 正黄旗滿洲䕶軍闗保之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲䕶軍回色之妻赫舍里氏
 正黄旗滿洲馬甲三太之妻鈕祜祿氏
 正黄旗滿洲馬甲三達色之妻寜古塔氏
 正黄旗滿洲馬甲寳林之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲七林太之妻林氏
 正黄旗滿洲馬甲白牙圖之妻李氏
[262-12a]
 正黄旗滿洲閒散龍安保之妻富察氏
 正黄旗滿洲領催角克托之妻兀扎喇氏
 正黄旗滿洲馬甲西蘭泰之妻托和洛氏
 正黄旗滿洲打牲壮丁都里邁之妻鄂素氏
 正黄旗滿洲打牲壮丁察喀爾圖之妻鄂素氏
 正黄旗滿洲打牲壮丁彌住之妻烏拉氏
 正黄旗包衣蘇拉五十七之妻鄭氏
 正白旗滿洲䕶軍阿禄之妻𤓰勒佳氏
[262-12b]
 正白旗滿洲馬甲巴哈大之妻王氏
 正白旗滿洲官學生喜太之妻塞米拉氏
 正白旗滿洲䕶軍雙太之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲閒散哈住之妻張氏
 正白旗滿洲領催髙住之妻宋氏
 正白旗滿洲三等侍衛覺羅布庫代之妾王氏
 正白旗滿洲䕶軍索柱之妻楊氏
 正白旗滿洲䕶軍存保之妻張氏
[262-13a]
 正白旗滿洲馬甲阿思太之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍托克托和之妻趙氏
 正白旗滿洲管長哈吉哈禮之妻闗氏
 正白旗滿洲馬甲尚書之妻劉佳氏
 正白旗滿洲馬甲陶和保之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍常在之妻薩克達氏
 正白旗滿洲閒散察琿之妻噶爾哈氏
 正白旗滿洲馬甲㳺文亮之妻梁氏
[262-13b]
 正白旗滿洲防禦卓勒庫之妻烏蘇氏
 正白旗滿洲閒散鄂摩之妻佛勒氏
 正紅旗滿洲馬甲武色訥之妻富察氏
 正紅旗滿洲馬甲玻底之妻郭絡羅氏
 正紅旗滿洲馬甲武達拉之妻烏扎拉氏
 正紅旗滿洲馬甲珠掄太之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲閒散沙哈亮之妻楊阿里氏
 正紅旗滿洲馬甲卓力克圖之妻布吉里氏
[262-14a]
 正紅旗滿洲馬甲杜三泰之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲穆爾薩之妻烏雅氏
 鑲白旗滿洲馬甲納爾虎之妻富察氏
 鑲白旗滿洲領催常保之妻富察氏
 鑲白旗滿洲馬甲法岱之妻扎拉哩氏
 鑲白旗滿洲馬甲呼爾吉納之妻尼馬察氏
 鑲白旗滿洲閒散廣明之妻闗氏
 鑲紅旗滿洲馬甲杜音保之妻希塔喇氏
[262-14b]
 鑲紅旗滿洲馬甲希爾黒之妻趙佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲都鼐之妻郭羅氏
 正藍旗滿洲馬甲阿泰之妻烏蘇理氏
 正藍旗滿洲馬甲雅爾丹之妻張氏
 正藍旗滿洲前鋒哈爾賽之妻巴雅拉氏
 正藍旗滿洲闗散楊萬龍之妻張氏
 正藍旗滿洲馬甲王有生之妻石氏
 正藍旗滿洲馬甲金布内之妻倭勒氏
[262-15a]
 正藍旗滿洲馬甲阿西勒圖之妻倭勒氏
 正藍旗滿洲馬甲都掄之妻佛哩克氏
 正藍旗滿洲馬甲章九之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲徳住之妻劉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲三格之妻尚氏
 鑲藍旗滿洲馬甲觀音保之妻汪氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍寜五氣之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲前鋒歪圗之妻馬氏
[262-15b]
 鑲藍旗滿洲䕶軍三達色之繼妻孟氏
 鑲藍旗滿洲閒散色爾太之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲閒散常明之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式代義之妻喜他氏
 鑲藍旗滿洲馬甲五成額之妻䝉古楚氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式博濟之妻社魯氏
 鑲藍旗滿洲尚書希佛訥之妾張氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍常夀之妻薩克達氏
[262-16a]
 鑲藍旗滿洲驍騎校富青之妻鈕祜禄氏
 鑲藍旗滿洲閒散其騰額之妻李佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍大眼之妻韓氏
 鑲藍旗滿洲馬甲西打馬之妻圗克色勒氏
 鑲藍旗滿洲馬甲魯代之妻馬扎氏
 鑲藍旗滿洲馬甲愛新之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲閒散塞色之妻烏嚕呼吐氏
 鑲藍旗滿洲馬甲勒庫之妻呼西哈哩氏
[262-16b]
 鑲藍旗滿洲閒散吉囊額之妻西特赫爾氏
 鑲藍旗滿洲閒散堪納之妻烏扎拉氏以上俱于/乾隆九年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲馬甲落米之妻李氏
 鑲黄旗滿洲前鋒噶爾泰之妻呉雅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲黒参得之妻齊穆里氏
 鑲黄旗滿洲閒散永眀之妻經佳氏
 鑲黄旗滿洲領催海清之妻𤓰勒佳氏
[262-17a]
 鑲黄旗滿洲馬甲額爾徳訥之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲閒散那郎阿之妻楊氏
 鑲黄旗滿洲閒散阿賽之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲壮丁那木起之妻周氏
 鑲黄旗滿洲壮丁茍子之妻李氏
 正黄旗滿洲副驍騎校得書之妻髙氏
 正黄旗滿洲䕶軍富存之妻楊氏
 正黄旗滿洲䕶軍黒達色之妻盛佳氏
[262-17b]
 正黄旗滿洲領催蘇章阿之妻闞氏
 正黄旗滿洲前鋒校馬爾塞之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲䕶軍二格之妻佟佳氏
 正黄旗滿洲馬甲保徳之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲七十九之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲閒散厄興厄之妻伊爾根覺羅氏
 正黄旗滿洲馬甲烏來之妻雲泰氏
 正黄旗滿洲馬甲馬爾圗之妻他塔喇氏
[262-18a]
 正黄旗包衣䕶軍音徳布之妻亢氏
 正黄旗滿洲打牲壮丁烏磨特之妻鄂素氏
 正黄旗滿洲牧兵六十九之妻王氏
 正黄旗滿洲拜唐阿二格之妻王氏
 正黄旗滿洲馬甲海青之妻房氏
 正黄旗滿洲馬甲阿立拉虎之妻扎薩拉氏
 正黄旗滿洲馬甲沙賴之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲閒散考三之妻徐氏
[262-18b]
 正黄旗滿洲閒散菩闗保之妻韓氏
 正黄旗滿洲領催乆得之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲來色之妻温都氏
 正黄旗滿洲驍騎校巴束太之妻姜阿哩氏
 正黄旗滿洲馬甲五各之妻杜氏
 正黄旗滿洲馬甲根輝之妻額勒圗氏
 正黄旗滿洲閒散徳西諾之妻馬佳氏
 正白旗滿洲拜唐阿胡什塔之妻康氏
[262-19a]
 正白旗滿洲筆帖式圗三之妻寜古塔氏
 正白旗滿洲馬甲肖託活之妻葉阿氏
 正白旗滿洲閒散連拉之妻李氏
 正白旗滿洲閒散扎爾太之妻查哈拉氏
 正白旗滿洲壮丁杜塞之妻孫氏
 正白旗滿洲壮丁對哈那之妻佟氏
 正白旗滿洲閒散鄂永之妻納喇氏
 正白旗滿洲䕶軍四格之妻李氏
[262-19b]
 正白旗滿洲弓匠和尚之妻李氏
 正白旗滿洲䕶軍扎蘭泰之妻唐氏
 正白旗滿洲馬甲隨哈之妻余氏
 正白旗滿洲領催黒達色之妻趙氏
 正白旗滿洲䕶軍舒明阿之妻胡氏
 正白旗滿洲驍騎校俄昇額之妻納喇氏
 正白旗滿洲閒散胡什太之妻鄭氏
 正白旗滿洲馬甲班第之妻闗氏
[262-20a]
 正白旗滿洲閒散瀼泰之妻孫氏
 正白旗滿洲馬甲栢句之妻叚佳氏
 正白旗滿洲馬甲窩楞額之妻逹氏
 正白旗滿洲馬甲七十兒之妻車格諾特氏
 正白旗滿洲領催阿藍太之妻張氏
 正白旗滿洲閒散達色之妻徐氏
 正白旗滿洲打牲壮丁巴庫拉之妻果爾吉氏
 正白旗滿洲領催喀勒喀圗之妻果爾吉氏
[262-20b]
 正白旗滿洲領催三索之妻特喜氏
 正白旗包衣文生員豊昇額之妻陳氏
 正紅旗滿洲領催八十八之妻富察氏
 正紅旗滿洲馬甲幹郎阿之妻果爾吉氏
 正紅旗滿洲馬甲鄂璘之妻果爾吉氏
 正紅旗滿洲打牲壮丁竒幹勒圗之妻伊璘氏
 正紅旗滿洲馬甲拉西圗之妻果爾吉氏
 正紅旗滿洲馬甲席纒之妻聶格理氏
[262-21a]
 正紅旗滿洲閒散妞兒之妻白氏
 正紅旗滿洲閒散三格之妻趙氏
 正紅旗滿洲防禦代圗之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲扎蘭太之妻他塔喇氏
 鑲白旗滿洲閒散常明之妻胡氏
 鑲白旗滿洲馬甲闗音保之妻布克晋氏
 鑲白旗滿洲馬甲七格之妻東彦氏
 鑲白旗滿洲閒散栢哩特之妻都哩徳氏
[262-21b]
 鑲白旗滿洲閒散各圗肯之妻覺羅氏
 鑲白旗滿洲領催巴達拉之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲伍什六之妻舒穆䘵氏
 鑲白旗滿洲馬甲西三太之妻尼瑪齊氏
 鑲紅旗滿洲典儀官郭七禮之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲代保之妻䝉古索氏
 鑲紅旗滿洲馬甲鄂昔巴之妻科竒里氏
 鑲紅旗滿洲馬甲烏巴式之妻都克色勒氏
[262-22a]
 鑲紅旗滿洲官學生兆監之妻覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲色得之妻吳起夏哩氏
 鑲紅旗滿洲馬甲保住之妻穆佳氏
 鑲紅旗滿洲閒散常海之妻朱氏
 鑲紅旗滿洲佐領存保之繼妻馬氏
 鑲紅旗滿洲閒散薩木哈之妻髙氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍寜夀之妻巴氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍常保之妻陳佳氏
[262-22b]
 鑲紅旗滿洲閒散薛四格之妻宋氏
 鑲紅旗滿洲閒散七保之妻曹氏
 鑲紅旗滿洲閒散赶存之妻李氏
 鑲紅旗滿洲馬甲保住之妻袁氏
 鑲紅旗滿洲閒散七十之妻王氏
 鑲紅旗滿洲閒散僧格之妻寜氏
 鑲紅旗滿洲馬甲阿爾馬之妻李氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍格爾布之妻吴佳氏
[262-23a]
 鑲紅旗滿洲閒散哈吧之妻張氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍七爾格圗之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲馬甲瑪爾賽之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲領催傅哈達之妻闗氏
 正藍旗滿洲馬甲波爾哈圗之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲馬甲阿爾庫之妻烏蘭氏
 正藍旗滿洲馬甲阿爾賽之妻博爾金氏
 正藍旗滿洲壮丁佛羅之妻覺羅氏
[262-23b]
 正藍旗滿洲壮丁格出之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍巴楊阿之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍八十之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲閒散天王保之妻曹氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍富保之妻呉氏
 鑲藍旗滿洲馬甲徐那俊之妻侯氏
 鑲藍旗滿洲馬甲松起之妻佟佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲花色之妻栢氏
[262-24a]
 鑲藍旗滿洲閒散俄色哩之妻李氏
 鑲藍旗滿洲閒散阿爾吉那之妻鈕祜祿氏
 鑲藍旗滿洲前鋒五顔泰之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲五蘭保之妻呉氏以上俱于乾/隆十年
 旌表/
 鑲黄旗滿洲閒散九各之妻覺羅氏
 鑲黄旗滿洲閒散撒馬哈之妻扎庫塔氏
 鑲黄旗滿洲閒散三各之妻郭氏
[262-24b]
 鑲黄旗滿洲拜唐阿徐泰之妻劉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲楊夀之妻安扎氏
 鑲黄旗滿洲馬甲貞武保之妻顔珠氏
 鑲黄旗滿洲雲騎尉羅宻之妻葛氏
 鑲黄旗滿洲馬甲長徳之妻郭氏
 鑲黄旗滿洲閒散薩金太之妻伍氏
 正黄旗滿洲馬甲哈撒哩之妻佟佳氏
 正黄旗滿洲閒散飛揚武之妻郭氏
[262-25a]
 正黄旗滿洲馬甲常保之妻鍾氏
 正黄旗滿洲閒散康保之妻徳都勒氏
 正黄旗滿洲馬甲孟常太之妻托爾和齊氏
 正黄旗滿洲前鋒常洲之妻珠赫哩氏
 正黄旗滿洲馬甲憨班之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲委前鋒五爾都山之妻烏吉里氏
 正黄旗滿洲䕶軍福紹之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲領催林保住之妻奈曼氏
[262-25b]
 正黄旗滿洲馬甲舒通阿之妻奈曼氏
 正黄旗滿洲馬甲七格之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲傑書之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲林桂之妻趙氏
 正白旗滿洲馬甲韓爾特之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲賣思哈之妻顔氏
 正白旗滿洲筆帖式五格之妻趙氏
 正白旗滿洲正卿謨羅渾之妻闗氏
[262-26a]
 正白旗滿洲閒散莽佳圗之妻和葉勒氏
 正白旗滿洲馬甲米色那之妻栢氏
 正白旗滿洲藍翎侍衛蘇班泰之妻張氏
 正白旗滿洲閒散永太之妻佟氏
 正白旗滿洲閒散噶達哩什之妻温佳氏
 正紅旗滿洲馬甲麻色之妻温氏
 正紅旗滿洲馬甲三各之妻扎蘇胡哩氏
 正紅旗滿洲閒散舒布圗之妻張氏
[262-26b]
 正紅旗滿洲閒散黒虎之妻覺羅氏
 正紅旗滿洲馬甲七太之妻章佳氏
 正紅旗滿洲閒散扎羅之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲馬甲達克圗之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲佛保之妻杜氏
 鑲白旗滿洲馬甲更各勒克竒之妻趙氏
 鑲白旗滿洲閒散巴達馬之妻呉氏
 鑲白旗滿洲馬甲各色爾圗之妻吴氏
[262-27a]
 鑲白旗滿洲閒散六各之妻張氏
 鑲白旗滿洲閒散胡什太之妻姜氏
 鑲白旗滿洲筆帖式福達哩之妻佟氏
 鑲白旗滿洲閒散三格之妻王氏
 鑲白旗滿洲閒散三太之妻南氏
 鑲白旗滿洲馬甲滿丕之妻趙氏
 鑲白旗滿洲馬甲常泰之妻宋氏
 鑲白旗滿洲馬甲碩色之妻通佳氏
[262-27b]
 鑲白旗滿洲馬甲三禅之妻卓佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍三保之妻覺爾産氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍杭太之妻佟佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲固安太之妻佟佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍八十四之妻倉佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍四十之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲官學生永舒之妻赫舍里氏
 鑲紅旗包衣馬甲馬厰之妻安氏
[262-28a]
 鑲紅旗包衣馬甲洪二格之妻張氏
 鑲紅旗包衣閒散韓士之妻王氏
 鑲紅旗包衣閒散蘇成額之妻朱氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍校博三太之妻富氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍伊常阿之妻張氏
 鑲紅旗滿洲領催四兒之妻夏佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍雅圗之妻民趙氏
 鑲紅旗滿洲閒散蘇林太之妻吴氏
[262-28b]
 鑲紅旗滿洲馬甲伊爾布之妻宋氏
 鑲紅旗滿洲閒散烏當之妻徐氏
 鑲紅旗滿洲閒散千金保之妻覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲生保之妻額爾圗氏
 鑲紅旗滿洲閒散圗拉之妻傅氏
 鑲紅旗滿洲閒散劉廷起之妻劉佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲舒金太之妻舒穆禄氏
 鑲紅旗滿洲閒散李基之妻羅氏
[262-29a]
 正藍旗滿洲馬甲馬荘爾之妻覺羅氏
 正藍旗滿洲馬甲常徳之妻葉赫勒氏
 正藍旗滿洲馬甲程太之妻南都祿氏
 正藍旗滿洲馬甲三格之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲法度之妻栢氏
 正藍旗滿洲閒散桑阿圗之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲馬甲朱爾賽之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲馬甲三格之妻趙氏
[262-29b]
 鑲藍旗滿洲筆帖式善生之妻伊拉里氏
 鑲藍旗滿洲驍騎校富庫之妻吴氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍妞妞之妻鄧氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍法保之妻包氏
 鑲藍旗滿洲馬甲六十八之妻李氏
 鑲藍旗滿洲馬甲羅爾善之妻石博秦氏
 鑲藍旗滿洲閒散多爾炳阿之妻葉赫覺羅氏
 鑲藍旗滿洲閒散雅錫納之妻赫舍里氏
[262-30a]
 鑲藍旗滿洲馬甲錫特庫之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式舒書之妻赫舍里氏以上俱/于乾隆
 十一年/ 旌表/
 鑲黄旗滿洲前鋒五黒兒之妻索佳氏
 鑲黄旗滿洲閒散儍色之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗包衣蘇拉王六達子之妻王氏
 鑲黄旗滿洲閒散候巴之妻劉佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍五十五之妻李佳氏
[262-30b]
 鑲黄旗滿洲閒散博爾吞之妻俞和里氏
 鑲黄旗滿洲馬甲烏官之妻吴氏
 鑲黄旗滿洲馬甲石寳之妻西克忒里氏
 鑲黄旗滿洲馬甲常明之妻找郝明阿氏
 鑲黄旗滿洲親軍金太之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲前鋒官保之妻温都氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍順保之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲親軍二雅圗之妻覺爾産氏
[262-31a]
 鑲黄旗滿洲親軍庫爾納之妻黄佳氏
 鑲黄旗滿洲領催阿厄之妻艾氏
 鑲黄旗滿洲馬甲敦住之妻黄佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲索爾濶之妻髙氏
 鑲黄旗滿洲弓匠撥爾屯之妻張氏
 正黄旗滿洲差役玉格之母丁氏
 正黄旗滿洲馬甲寜生之妻赫舍里氏
 正黄旗滿洲馬甲達参太之妻李佳氏
[262-31b]
 正黄旗滿洲馬甲喀格之妻烏扎拉氏
 正黄旗滿洲馬甲延達爾翰之妻富察氏
 正黄旗滿洲馬甲衆人保之妻洪氏
 正黄旗滿洲閒散佛保之妻闗氏
 正黄旗滿洲馬甲参特赫之妻曹佳氏
 正黄旗滿洲閒散徳保之妻侯氏
 正白旗滿洲按察使岳岱之妾盧氏
 正白旗滿洲閒散薩哈布之妻趙氏
[262-32a]
 正白旗滿洲馬甲黒色之妻李氏
 正白旗滿洲馬甲福夀之妻鄭氏
 正白旗滿洲馬甲墨哷㤙泰之妻余氏
 正白旗滿洲馬甲官保之妻石氏
 正白旗滿洲馬甲黒色之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲前鋒四十之妻劉氏
 正白旗滿洲前鋒白有之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲養育兵喇海之妻𤓰勒佳氏
[262-32b]
 正白旗滿洲馬甲白参保之妻趙佳氏
 正白旗滿洲馬甲得喜納之妻努赫理氏
 正白旗滿洲閒散哈達漢之妻陳氏
 正白旗滿洲閒散阿爾太之妻薩克達氏
 正白旗滿洲馬甲扎爾虎之妻林氏
 正紅旗滿洲馬甲黒黒之妻韓氏
 正紅旗滿洲馬甲吉爾納之妻白氏
 正紅旗滿洲馬甲鄔太之妻吴氏
[262-33a]
 正紅旗滿洲馬甲達嚢之妻郭絡羅氏
 正紅旗滿洲馬甲蘇英額之妻納喇氏
 正紅旗滿洲馬甲達蘭泰之妻李氏
 鑲白旗滿洲䕶軍寳林之妻烏扎拉氏
 鑲白旗滿洲前鋒六十之妻赫舍里氏
 鑲白旗滿洲馬甲色色利之妻葛吉理氏
 鑲白旗滿洲馬甲朱家保之妻索吉里氏
 鑲白旗滿洲壮丁羅夀之妻烏魯氏
[262-33b]
 鑲白旗滿洲馬甲黒色之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍北太之妻楊氏
 鑲紅旗滿洲馬甲普成之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲五品官伊里布之妻楊氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍黒達之妻伊爾根覺羅氏
 鑲紅旗滿洲馬甲希爾泰之妻索綽理氏
 鑲紅旗滿洲馬甲五格之妻張氏
 鑲紅旗滿洲馬甲窩和之妻梁氏
[262-34a]
 鑲紅旗滿洲閒散龍保之妻傅扎氏
 鑲紅旗滿洲馬甲依勒爾圗之妻寜古塔氏
 鑲紅旗滿洲閒散音保之妻烏扎拉氏
 正藍旗滿洲馬甲鎖爾通之妻哲禄氏
 正藍旗滿洲馬甲造夀之妻納堯氏
 正藍旗滿洲馬甲遜泰之妻舒舒覺羅氏
 正藍旗滿洲馬甲蘇赫納之妻查庫塔氏
 正藍旗滿洲鳥鎗䕶軍三格之妻烏蘇魯氏
[262-34b]
 正藍旗滿洲領催綽里之妻玻囉克氏
 正藍旗滿洲閒散尼馬善之妻商氏
 正藍旗滿洲馬甲諾林太之妻扎思哈氏
 正藍旗滿洲領催白雅爾圗之妻闗氏
 鑲藍旗滿洲文舉人来思哈之妻吴氏
 鑲藍旗滿洲馬甲那爾塞之妻代氏
 鑲藍旗滿洲前鋒叅領吉爾哈之妻趙氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍叅領都庫之妻楊氏
[262-35a]
 鑲藍旗滿洲馬甲富爾敏之妻赫舍里氏
 鑲藍旗滿洲馬甲常安之妻赫氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍巴爾善之妻汪佳氏
 鑲藍旗滿洲輕車都尉錫爾們之妾楊氏
 鑲藍旗滿洲副驍騎校納青之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲馬甲吴琳保之妻烏塞氏
 鑲藍旗滿洲馬甲殷拜之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲厄特黒之妻琿布理氏
[262-35b]
 鑲藍旗滿洲前鋒常徳之妻成基氏
 鑲藍旗滿洲前鋒五達子之妻伊爾根覺羅氏
 鑲藍旗滿洲馬甲沙哈里之妻鈕赫勒氏
 鑲藍旗滿洲閒散巴拉之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲閒散胡拉那之妻鈕赫勒氏
 鑲藍旗滿洲閒散胡什奈之妻瑚佳氏
 鑲藍旗滿洲牧長齊東阿之妻黒葉勒氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍常存之妻錫氏以上俱于乾隆/十二年 旌
[262-36a]
 表/
 
 
 
 
 
 
 
[262-36b]
 
 
 
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百四十八