KR2m0053 欽定八旗通志-清-高宗弘曆 (WYG)


[259-1a]
欽定四庫全書
欽定八旗通志卷二百四十五
 人物志一百二十五
 列女傳五
  八旗滿洲列女傳三
 正黄旗滿洲馬甲穆爾泰之妻胡耶氏
 正黄旗滿洲前鋒䕶軍武格之妻李佳氏
 正黄旗滿洲䕶軍校穆撓之妻圖色勒氏
[259-1b]
 正黄旗滿洲䕶軍恩貴之妻鈕祜禄氏
 正黄旗滿洲䕶軍噶爾哈納之妻納喇氏
 正黄旗滿洲䕶軍保夀之妻薩克達氏
 正黄旗滿洲親軍穆可登之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲前鋒䕶軍費揚古之妻雅爾胡氏
 正黄旗滿洲馬甲霍商之妻王氏
 正黄旗滿洲䕶軍伽藍保之妻馬佳氏
 正紅旗滿洲馬甲達偉之妻薩克達氏
[259-2a]
 正紅旗滿洲親軍劉存柱之妻富察氏
 鑲白旗滿洲領催保格之妻余機勒氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍徳山之妻蕭氏
 正藍旗滿洲三等䕶衛顔昌之妻裕瑚魯氏
 正藍旗滿洲中書常海之妻奚氏
 正藍旗滿洲官學生鄂撥諾之妻富察氏
 正藍旗滿洲䕶軍哈達之妻索竒勒氏
 正藍旗滿洲䕶軍杭州之妻劉佳氏
[259-2b]
 正藍旗滿洲前鋒䕶軍巴秋之妻吳查氏
 正藍旗滿洲馬甲廣蘇之妻富察氏
 正藍旗滿洲筆帖式薩爾泰之妻孫查氏
 正藍旗滿洲親軍蘇林泰之妻舒穆禄氏
 正藍旗滿洲䕶軍鄂樂渾之妻白氏
 正藍旗滿洲筆帖式薩海之妻孫查氏
 正藍旗滿洲前鋒䕶軍葛徳之妻寜古塔氏
 正藍旗滿洲䕶軍海估之妻劉佳氏
[259-3a]
 正藍旗滿洲領催花色之妻蘇佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍杭周之妻張氏
 正藍旗滿洲筆帖式佟什圖之妻伊拉理氏
 正藍旗滿洲䕶軍那爾拜之妻李佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍拉格之妻牛鄂托氏
 正藍旗滿洲三等䕶衛寳保之妻納喇氏
 正藍旗滿洲䕶軍二雅圖之妻李佳氏
 正藍旗滿洲親軍李九之妻馬佳氏
[259-3b]
 正藍旗滿洲筆帖式常禄之妻邵佳氏
 正藍旗滿洲領催齊格之妻蘇佳氏以上俱於雍/正元年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲生員陸格之妻牛佳氏
 鑲黄旗滿洲弓匠武實之妻黄佳氏
 鑲黄旗滿洲藍翎侍衛都普達哈之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲前鋒䕶軍卜格實哈之妻托濶羅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍牛鈕之妻費莫氏
[259-4a]
 鑲黄旗滿洲䕶軍馬奢之妻白約特氏
 鑲黄旗滿洲領催蘇爾納之妻費莫氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍黒色之妻黄佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍雅圖之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲領催六十之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍鈎塞之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲遘色之妻郎氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍校明珠之妻圗克坦氏
[259-4b]
 鑲黄旗滿洲領催達里善之妻希布蘇氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍敷喇之妻蘇拉喇氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍武格之妻碧魯氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍胡什寳之妻烏札拉氏
 鑲黄旗滿洲馬甲班塔哈之妻宗氏
 正黄旗滿洲馬甲捫珠之妻巴雅拉氏
 正黄旗滿洲䕶軍巴海之妻覺羅氏
 正黄旗滿洲䕶軍達蘭泰之妻汪佳氏
[259-5a]
 正黄旗滿洲馬甲王格之妻𤓰勒佳氏
 正黄旗滿洲馬甲邁藍之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲馬甲李保柱之妻覺羅氏
 正白旗滿洲騎都尉色勒之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍阿爾柱之妻白氏
 正白旗滿洲䕶軍碩塞之妻白氏
 正白旗滿洲䕶軍額爾納之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍四格之妻鈕祜禄氏
[259-5b]
 正白旗滿洲䕶軍索爾代之妻烏蘇氏
 正白旗滿洲䕶軍䕃珠之妻佟佳氏
 正白旗滿洲䕶軍伊喇器之妻張佳氏
 正白旗滿洲領催索倫之妻髙佳氏
 正白旗滿洲閒散胡什納之妻布雅木齊氏
 正白旗滿洲馬甲李保住之妻布雅木齊氏
 正白旗滿洲三等侍衛和克杜之妻白雅喇氏
 正白旗滿洲馬甲何雅圖之妻黄佳氏
[259-6a]
 正白旗滿洲閒散胡什納之妻趙佳氏
 正白旗滿洲䕶軍白三之妻舒穆禄氏
 正白旗滿洲䕶軍碩爾戴之妻烏蘇氏
 正紅旗滿洲馬甲吉藍阿之妻黄佳氏
 正紅旗滿洲馬甲伊思哈之妻姜佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍多托之妻富察氏
 正紅旗滿洲親軍校查克丹之妻黄佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍安圖之妻任氏
[259-6b]
 正紅旗滿洲監生常金之妻尚圖氏
 正紅旗滿洲䕶軍五格之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍馬爾泰之妻他塔喇氏
 鑲白旗包衣䕶軍觀音保之妻陳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍雙鼎之妻張金氏
 鑲白旗滿洲䕶軍赫達色之妻馮阿氏
 鑲白旗滿洲䕶軍馬禮之妻唐氏
 鑲白旗滿洲筆帖式常留珠之妻覺羅氏
[259-7a]
 鑲白旗滿洲前鋒䕶軍常索住之妻伊特莫氏
 鑲白旗滿洲前鋒䕶軍五格之妻郭洛羅氏
 鑲白旗滿洲䕶軍校傳爾禪之妻卜賽氏
 鑲白旗滿洲䕶軍吳爾圖之妻黄佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍六兒之妻吳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍薩爾泰之妻墨爾徳宜氏
 鑲白旗包衣閒散髙義徳之妻陳氏
 正藍旗包衣閒散趙雅圖之妻許氏
[259-7b]
 正藍旗滿洲馬甲張武之妻劉佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍海明之妻葉胡魯氏
 正藍旗包衣閒散達雅圖之妻張氏
 正藍旗滿洲親軍索林泰之妻舒穆禄氏
 正藍旗滿洲雲騎尉穆可敦之妻米佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍阿雅哈圖之妻索齊禮氏
 鑲藍旗滿洲中書武世泰之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲馬甲佛保之妻揚氏
[259-8a]
 鑲藍旗滿洲䕶軍三格之妻馬佳氏以上俱於雍/正二年
  旌表/
 鑲黄旗滿洲馬甲班塔之妻崔佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍圖納之妻覺羅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍雲楠之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍噶爾都之妻佟葉氏
 鑲黄旗滿洲筆帖式廣格之妻張佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍都義格之妻和哲氏
[259-8b]
 鑲黄旗滿洲䕶軍馬爾泰之妻伊爾根覺羅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍納齊哈之妻穆燕氏
 鑲黄旗滿洲馬甲雅爾泰之妻紇石烈氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍蘇倫泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍額麟起之妻布格察氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍長夀之妻伊拉理氏
 鑲黄旗滿洲馬甲常夀之妻吳佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍蘇合徳之妻廣氏
[259-9a]
 鑲黄旗滿洲䕶軍葛穆徳之妻朱氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍常安之妻巴雅喇氏
 鑲黄旗滿洲馬甲碩色之妻索綽羅氏
 鑲黄旗滿洲馬甲沙特胡倫之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲前鋒䕶軍陀邁之妻薩宻勒氏
 鑲黄旗滿洲馬甲四格之妻趙氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍齊雅夀之妻劉佳氏
 鑲黄旗滿洲藍翎侍衛薩克慎之妻伊拉理氏
[259-9b]
 鑲黄旗滿洲筆帖式偏鼎之妻伊拉理氏
 鑲黄旗滿洲馬甲達楞泰之妻富察氏
 正黄旗滿洲筆帖式傳徳之妻衛氏
 正黄旗滿洲䕶軍常存之妻鄧佳氏
 正黄旗滿洲前鋒䕶軍費揚古之妻汪佳氏
 正黄旗滿洲雲騎尉白山之妻何佳氏
 正白旗包衣校尉王飬成之妻戚氏
 正白旗包衣馬甲李克生之妻徐氏
[259-10a]
 正白旗滿洲領催鈎兒之妻富察氏
 正白旗包衣領催黄文明之妻謝氏
 正白旗滿洲領催費揚古之妻覺羅氏
 正白旗滿洲馬甲伍格之妻劉佳氏
 正白旗滿洲䕶軍明安之妻康氏
 正白旗滿洲馬甲四格之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲前鋒䕶軍哈爾庫之妻畢魯禮氏
 正白旗滿洲䕶軍三泰之妻佟佳氏
[259-10b]
 正白旗滿洲䕶軍伍格之妻于佳氏
 正白旗滿洲馬甲四格之妻劉氏
 正白旗滿洲䕶軍伯羅之妻白雅喇氏
 正白旗滿洲䕶軍他那哈之妻薩克達氏
 正白旗滿洲䕶軍那欽之妻富察氏
 正白旗滿洲䕶軍朔色之妻白佳氏
 正白旗滿洲筆帖式賽柱之妻鄧基勒氏
 正白旗滿洲䕶軍阿爾住之妻富察氏
[259-11a]
 正白旗滿洲䕶軍佛保之妻吳占氏
 正白旗滿洲馬甲保住之妻李佳氏
 正白旗包衣䕶軍㕘領花善之妻富察氏
 正白旗滿洲馬甲邁哥之妻趙佳氏
 正白旗包衣領催黒色之妻馬氏
 正白旗滿洲主事普濟之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲䕶軍拜三之妻舒穆禄氏
 正白旗滿洲䕶軍三泰之妻佟佳氏
[259-11b]
 正白旗滿洲䕶軍穆赫倫之妻&KR1000勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍色爾特之妻李佳氏
 正白旗滿洲筆帖式齊格之妻庫雅喇氏
 正白旗滿洲馬甲哈什馬之妻鈕祜禄氏
 正白旗滿洲領催薩爾岱之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲䕶軍蘇住之妻紇石烈氏
 正白旗滿洲領催馬他那之妻髙佳氏
 正白旗滿洲䕶軍黒達色之妻李氏
[259-12a]
 正白旗滿洲䕶軍瓦勒之妻庫雅喇氏
 正白旗滿洲領催伍禮布之妻張氏
 正白旗滿洲領催伊蘭珠之妻李氏
 正白旗滿洲䕶軍色克圖之妻崔氏
 正白旗滿洲䕶軍齊式巴之妻韓氏
 正白旗滿洲前鋒䕶軍額爾拖之妻吳色氏
 正白旗滿洲三等侍衛何可杜之妻白雅喇氏
 正白旗滿洲䕶軍塔納哈之妻曺氏
[259-12b]
 正紅旗滿洲䕶軍詹代之妻覺羅氏
 正紅旗滿洲䕶軍費揚古之妻薩爾圖氏
 正紅旗滿洲䕶軍外庫之妻余葉禮氏
 正紅旗滿洲親軍額穆布之妻董佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍富来之妻覺羅氏
 正紅旗滿洲䕶軍校班布代之妻伊拉喇氏
 正紅旗滿洲䕶軍石格之妻牛燕吉氏
 正紅旗滿洲䕶軍楊靄之妻李氏
[259-13a]
 正紅旗滿洲䕶軍馬色之妻馬佳氏
 正紅旗滿洲天文生哈什圖之妻𤓰勒佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍薩藍泰之妻陳佳氏
 正紅旗滿洲領催達其那之妻李佳氏
 正紅旗滿洲䕶軍齊塔伊之妻恵和氏
 鑲白旗滿洲䕶軍雅圖之妻洪科氏
 鑲白旗滿洲䕶軍常寳之妻鄂楚氏
 鑲白旗滿洲䕶軍張杞之妻李佳氏
[259-13b]
 鑲白旗包衣閒散存柱之妻張氏
 鑲白旗滿洲䕶軍阿金泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍陸格之妻𤓰勒佳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍校吳格之妻烏扎拉氏
 鑲白旗滿洲馬甲趙班之妻舒穆禄氏
 鑲白旗滿洲䕶軍臘采保之妻燕支氏
 鑲白旗滿洲親軍花色之妻富察氏
 鑲白旗包衣馬甲諾圖閙海之妻梁氏
[259-14a]
 鑲紅旗滿洲䕶軍噶爾馬之妻那穆都魯氏
 鑲紅旗滿洲筆帖式勒起之妻吳札庫氏
 鑲紅旗滿洲監生達爾哈之妻佟鄂氏
 正藍旗滿洲領催齊勒之妻覺羅氏
 正藍旗滿洲筆帖式三格之妻勾氏
 正藍旗滿洲筆帖式禪布之妻伊爾根覺羅氏
 正藍旗滿洲䕶軍蘇賴之妻佟佳氏
 正藍旗滿洲筆帖式蘇爾祜之妻烏扎拉氏
[259-14b]
 正藍旗滿洲馬甲蘇徳之妻富察氏
 正藍旗滿洲䕶軍僧保之妻馬佳氏
 正藍旗包衣馬甲保同之妻李氏
 鑲藍旗滿洲親軍武實之妻薩克達氏
 鑲藍旗滿洲領催薩爾圖之妻章京氏
 鑲藍旗滿洲前鋒䕶軍四哥之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲閒散棟柱之妻吳拉氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式洪郎之妻𤓰勒佳氏以上俱/於雍正
[259-15a]
 三年/  旌表/
 鑲黄旗滿洲前鋒䕶軍雅圖之妻舒穆禄氏
 鑲黄旗滿洲柯史圖之妻覺羅氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍賽弼圖之妻楊佳氏
 鑲黄旗滿洲領催伊圖庫蘭之妻布都里氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍巴史之妻劉佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍校吳爾特睦之妻徳敦氏
 鑲黄旗滿洲藍翎侍衛尼克紹之妻富察氏
[259-15b]
 鑲黄旗滿洲雲騎尉納新之妻顔佳氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍查海之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲閒散西蘭之妻周氏
 鑲黄旗滿洲馬甲輝色之妻布爾哈齊氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍傳爾丹之妻孔伊禮氏
 鑲黄旗滿洲筆帖式瓦哈之妻宗佳氏
 鑲黄旗滿洲藍翎侍衛白璽之妻白氏
 鑲黄旗包衣拜唐阿䝉古之妻王氏
[259-16a]
 正黄旗滿洲䕶軍拜布喇之妻徐氏
 正黄旗滿洲䕶軍蘇合之妻舒穆禄氏
 正黄旗滿洲弓匠三泰之妻鄒氏
 正白旗滿洲䕶軍齊金之妻鈕祜禄氏
 正白旗滿洲䕶軍牛鈕之妻巴雅喇氏
 正白旗滿洲贊禮郎常森寳之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍博羅之妻巴雅喇氏
 正白旗包衣領催黒色之妻馬氏
[259-16b]
 正白旗滿洲馬甲常柏之妻舒穆禄氏
 正白旗滿洲親軍武史之妻吳佳氏
 正白旗包衣領催黄文明之妻謝氏
 正白旗包衣馬甲李克生之妻徐氏
 正白旗滿洲䕶軍黄茂之妻巴雅喇氏
 正白旗滿洲䕶軍朱勒史之妻巴雅喇氏
 正白旗滿洲䕶軍巴拉色之妻梁佳氏
 正白旗滿洲領催鈎兒之妻富察氏
[259-17a]
 正白旗滿洲䕶軍巴格之妻松基氏
 正白旗滿洲䕶軍巴當阿之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲領催費揚古之妻伊爾根覺羅氏
 正白旗滿洲親軍達最之妻伊爾根覺羅氏
 正紅旗滿洲筆帖式福雅哈之妻納喇氏
 正紅旗滿洲䕶軍查爾泰之妻富察氏
 正紅旗滿洲䕶軍朱蘭泰之妻覺羅氏
 正紅旗滿洲䕶軍富喇塔之妻𤓰勒佳氏
[259-17b]
 正紅旗滿洲親軍永珠之妻完顔氏
 正紅旗滿洲馬甲三保之妻蕭氏
 正紅旗滿洲䕶軍黒色之妻覺羅氏
 正紅旗滿洲前鋒䕶軍李住之妻李佳氏
 正紅旗滿洲馬甲海保之妻馬佳氏
 正紅旗滿洲親軍法寶之妻馬佳氏
 正紅旗滿洲親軍朱巴爾漢之妻白佳氏
 鑲白旗包衣閒散髙越之妻周氏
[259-18a]
 鑲白旗滿洲䕶軍薩哈禪之妻阿哈珠氏
 鑲白旗滿洲䕶軍全来之妻黄佳氏
 鑲白旗滿洲馬甲噶什哈之妻他塔喇氏
 鑲紅旗滿洲筆帖式赫起之妻鈕祜禄氏
 鑲紅旗滿洲鳥鎗䕶軍阿金泰之妻温齊布氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍松額托之妻𤓰勒佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍景夀之妻劉佳氏
 鑲紅旗滿洲監生達爾翰之妻東額氏
[259-18b]
 鑲紅旗滿洲防禦孫達禮之妻楊佳氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍拴柱之妻張佳氏
 鑲紅旗滿洲馬甲鄂爾圖之妻富察氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍那爾特之妻覺羅氏
 鑲紅旗包衣閒散伊二之妻任氏
 鑲紅旗包衣馬甲馬三之妻陳氏
 鑲紅旗滿洲鳥鎗䕶軍達哈理之妻納喇氏
 鑲紅旗包衣馬甲雅拉哈之妻胡氏
[259-19a]
 鑲紅旗滿洲䕶軍圖爾納之妻那木都魯氏
 鑲紅旗滿洲弓匠巴珥之妻紇石烈氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍騷達色之妻覺羅氏
 正藍旗滿洲䕶軍薩爾圖之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲筆帖式哈爾金之妻宋佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍僧寳之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲䕶軍那爾泰之妻烏札喇氏
 鑲藍旗滿洲領催薩爾圖之妻章京氏
[259-19b]
 鑲藍旗滿洲防禦華色之妻顔札氏
 鑲藍旗滿洲前鋒䕶軍四格之妻完顔氏
 鑲藍旗滿洲雲騎尉福爾丹之妻王氏
 鑲藍旗包衣馬甲那爾泰之妻闗氏
 鑲藍旗包衣馬甲黨珥之妻任氏
 鑲藍旗包衣廕生胡枚之妻王氏
 鑲藍旗包衣馬甲艾史之妻白氏
 鑲藍旗包衣馬甲白國臣之妻何氏
[259-20a]
 鑲藍旗包衣馬甲騷達色之妻王氏
 鑲藍旗滿洲馬甲東珠之妻烏雅氏
 鑲藍旗包衣馬甲司慶之妻蔡氏
 鑲藍旗包衣馬甲卞雅圖之妻郭氏
 鑲藍旗滿洲親軍朱巴爾漢之妻白氏以上俱於/雍正四年
   旌表/
 鑲黄旗滿洲副榜貢生敏徳之妻唐佳氏
 鑲黄旗滿洲馬甲伍史之妻黄佳氏
[259-20b]
 鑲黄旗滿洲前鋒䕶軍雅圖之妻舒穆禄氏
 鑲黄旗滿洲馬甲齊禄貴之妻富察氏
 鑲黄旗滿洲貢生孫達禮之妻𤓰勒佳氏
 鑲黄旗滿洲閒散䝉古之妻關氏
 鑲黄旗滿洲閒散達郎阿之妻張氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍蘇占之妻强氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍索柱之妻裕瑚魯氏
 鑲黄旗滿洲藍翎侍衛巴史之妻頗佳氏
[259-21a]
 鑲黄旗滿洲親軍石柱之妻賈氏
 正黄旗滿洲鳥鎗䕶軍金寳山之妻朱赫氏
 正黄旗滿洲䕶軍洛修之妻覺羅氏
 正白旗滿洲前鋒䕶軍蘇爾泰之妻𤓰勒佳氏
 正白旗滿洲䕶軍老格之妻李氏
 正白旗滿洲領催桑柱之妻車氏
 正白旗滿洲筆帖式滿色之妻覺羅氏
 正白旗滿洲䕶軍長住之妻顔支氏
[259-21b]
 正白旗滿洲䕶軍卓倫之妻納喇氏
 正白旗滿洲䕶軍勞格之妻李佳氏
 正白旗滿洲領催巴式二之妻伊拉理氏
 正白旗包衣閒散金大眼之妻譚氏
 正紅旗包衣閒散黄進忠之妻平氏
 正紅旗包衣閒散田四格之妻孟氏
 正紅旗包衣馬甲四兒之妻李氏
 正紅旗包衣閒散鄧文標之妻季氏
[259-22a]
 正紅旗包衣馬甲陳聖學之妻張氏
 正紅旗包衣閒散樊際良之妻顔氏
 正紅旗包衣閒散平索柱之妻趙氏
 正紅旗包衣孫已宗之妻完顔氏
 正紅旗包衣閒散木爾塞之妻何氏
 正紅旗包衣馬甲舒明義之妻韓氏
 正紅旗包衣閒散常武之妻張氏
 正紅旗包衣閒散薩哈尼之妻李氏
[259-22b]
 正紅旗滿洲䕶軍黒色之妻趙氏
 正紅旗滿洲親軍永柱之妻王氏
 正紅旗滿洲馬甲富郎之妻馬氏
 正紅旗滿洲䕶軍常夀之妻張氏
 鑲白旗滿洲親軍色克圖之妻納喇氏
 鑲白旗包衣閒散色爾馬之妻金氏
 鑲白旗滿洲馬甲四格之妻陳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍米哈那之妻梁氏
[259-23a]
 鑲白旗包衣馬甲孟學仕之妻張氏
 鑲白旗滿洲馬甲勒科之妻蔡氏
 鑲白旗滿洲筆帖式六格之妻朱赫氏
 鑲白旗包衣馬甲馬哈達之妻李氏
 鑲白旗包衣馬甲馬爾泰之妻郭氏
 鑲白旗包衣馬甲安泰之妻沈氏
 鑲白旗包衣馬甲齊石之妻劉氏
 鑲白旗包衣馬甲巴式誼之妻楊氏
[259-23b]
 鑲白旗滿洲馬甲四格之妻陳氏
 鑲白旗滿洲䕶軍来夀之妻希克特立氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍阿金泰之妻石氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍二格之妻覺羅氏
 鑲紅旗包衣馬甲梁六之妻張氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍伍式奇之妻瞻楚渾氏
 鑲紅旗滿洲領催慕布泰之妻薛氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍莫思泰之妻吳佳氏
[259-24a]
 鑲紅旗包衣馬甲陸式之妻張氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍福禄之妻覺羅氏
 鑲紅旗滿洲䕶軍何爾布之妻胡氏
 鑲紅旗包衣馬甲敖拜之妻張氏
 正藍旗包衣馬甲額力克之妻朱氏
 正藍旗滿洲親軍長夀之妻波爾綽特氏
 正藍旗滿洲筆帖式石圖之妻𤓰勒佳氏
 正藍旗滿洲筆帖式石圖之妻納喇氏
[259-24b]
 正藍旗滿洲䕶軍納爾拜之妻李佳氏
 正藍旗包衣馬甲額爾克之妻朱氏
 正藍旗滿洲雲騎尉穆克登之妻馬佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍喇奇之妻白佳氏
 鑲藍旗滿洲馬甲佛保之妻楊氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍久勒之妻金氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍桑額之妻趙氏
 鑲藍旗包衣馬甲哈爾吉之妻安氏
[259-25a]
 鑲藍旗滿洲筆帖式額爾格之妻王氏以上俱於/雍正五年
   旌表/
 鑲黄旗滿洲前鋒吉善之妻董氏
 鑲黄旗滿洲䕶軍老格之妻納喇氏
 鑲黄旗滿洲觀音保之妻包氏
 正黄旗滿洲䕶軍西進之妻吳氏
 正黄旗滿洲䕶軍扎里胡里之妻趙氏
 正黄旗滿洲䕶軍樂休之妻趙氏
[259-25b]
 正黄旗滿洲䕶軍薩哈之妻闗氏
 正黄旗滿洲閒散伊哈之妻吳氏
 正白旗滿洲䕶軍老哥之妻李氏
 正白旗滿洲領催巴式之妻伊氏
 鑲白旗包衣閒散二麻色之妻金氏
 鑲白旗包衣馬甲勒克之妻蔡氏
 鑲白旗包衣馬甲馬哈達之妻李氏
 鑲白旗包衣馬甲馬爾泰之妻郭氏
[259-26a]
 鑲白旗包衣馬甲巴式懿之妻楊氏
 鑲白旗包衣馬甲安泰之妻沈氏
 鑲白旗包衣馬甲齊世之妻劉氏
 鑲白旗包衣馬甲孟學仕之妻張氏
 鑲藍旗滿洲筆帖式二格之妻富察氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍那泰之妻𤓰勒佳氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍賽弼圖之妻髙氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍傳黨阿之妻&KR0544
[259-26b]
 鑲藍旗滿洲䕶軍馬爾布之妻孟氏
 鑲藍旗滿洲䕶軍白碩色之妻寗氏以上俱於雍/正六年
  旌表/
 
 
 
 
欽定八旗通志卷二百四十五